NB : sauf indication contraire, le lieu d’édition des ouvrages japonais est Tokyo.

Abréviations

ADF   Archives diplomatiques françaises, Ambassade de Pékin, série A (suivi du n° de carton).

AH       Academia Historica (Guoshiguan 國史館), Wang Zhaoming shiliao 汪兆銘史料 (fonds Wang Jingwei) 

AS        Asahi shinbun 朝日新聞 (édition de Tokyo)

BDRC   Howard L. Boorman, Biographical Dictionary of Republican China, New York : Columbia University Press, 1967, 4 vol.

CIA      Central Intelligence Agency (archives des services secrets américains).

CIG      Xingzhengyuan xuanchuanju 行政院宣傳局 (Bureau de la propagande, Yuan exécutif), Chūkaminkoku ishinseifu gaishi 中華民国維新政府概史 (Histoire générale du Gouvernement réformé de République de Chine), Nankin : Weixin zhengfu, 1940.

GCMJ   Gaimushō Jōhōbu 外務省情報部 (Bureau de l’information du ministère des Affaires étrangères), Gendai Chūka minkoku Manshū teikoku jinmeikan 現代中華民國・滿洲帝國人名鑑 (Biographies de personnalités actuelles de la République de Chine et de l’Empire du Manzhouguo), Tōa dobunkai, 1937. 

HSN     Hata Shunroku 畑俊六, Hata Shunroku nisshi 畑俊六日誌 (Journal personnel de Hata Shunroku), in Itō Takashi 伊藤隆, Teruyama Yasutaki 照沼康 (dir.), Soku-Gendai shi shiryō 続・現代史資料. 4 (Sources de l’histoire contemporaine), Mizuzu shohō, 1983.

HSRZ    Hubei shengzhi renwu zhigao 湖北省志人物志稿 (Monographie de la province du Hubei : biographies), Pékin : Guangming ribao chubanshe, 1989.

IMTFE International Military Tribunal for the Far East (= Procès de Tokyo), « Judgment of 12 November 1948 » (entre parenthèses, la page correspondante dans la version papier : John Pritchard, Sonia M. Zaide (éd.), The Tokyo War Crimes Trial, New York : Garland, 1981, vol. 22).

JACAR Japan Center for Asian Historical Record : A= archives nationales ; B = archives diplomatiques ; C = archives de l’armée.

KSDJ    Kokushi dai jiten 国史大辞典 (Encyclopédie historique du Japon), Yoshikawa kokubunkan, 1979-1997, 17 vol.

Maitron Lucien Bianco, Yves Chevrier (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international : la Chine, Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1985.

MRDC  Xu Youchun 徐友春 (dir.), Minguo renwu dacidian 民國人物大辭典 (Grand dictionnaire biographique de l’époque républicaine), Shijiazhuang : Hebei renmin chubanshe, 1991.

MRZ    Zhongguo shehui kexueyuan jindaishi yanjiusuo 中國社會科學院近代史研究所 (Institut d’histoire moderne de l’Académie chinoise des sciences sociales), Minguo renwu zhuan 民國人物傳 (Biographies de personnalités de l’époque républicaine), Pékin : Zhonghua shuju, 1978-2005, 12 vol.

MZN     Liu Shoulin 劉壽林 et al., Minguo zhiguan nianbiao 民國職官年表 (Tableau chronologique des postes administratifs à l’époque républicaine), Pékin : Zhonghua shuju, 1995.

NJDJ    Nihon jinmei daijiten 日本人名大辞典 (Dictionnaire biographique du Japon), Kōdansha, 2001.

NKJRJ Hata Ikuhiko 秦郁彦 (dir.), Nihon kin-gendai jinbutsu rireki jiten 日本近現代人物履歴事典 (Dictionnaire biographique du Japon moderne et contemporain), Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2002.

NRSJ Hata Ikuhiko 秦郁彦 (dir.), Nihon Riku-Kaigun sōgō jiten 日本陸海軍総合事典 (Dictionnaire complet de l’armée de terre et de la marine japonaises [1868-1945]), [1991] Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2005. 

RQGD  Zhang Zhonghua 張中華 (éd.), Rijun qinlüe Guangdong dang’an shiliao xuanbian 日軍侵略廣東檔案史料選編 (Anthologie de sources historiques sur l’invasion du Guangdong par l’armée japonaise), Pékin : Zhongguo dang’an, 2005.

SWHB   Nanjingshi dang’anguan 南京市檔案館 (Bureau des archives de la ville de Nanjing), Shenxun Wangwei hanjian bilu 審訊汪偽漢奸筆錄 (Les procès-verbaux des procès des traîtres du régime fantoche de Wang Jingwei), [1992] Nankin : Fenghuang chubanshe, 2004, 2 vol.

SKJ      Gaimushō Tōakyoku (Bureau Asie orientale du Gaimushō) 外務省東亜局, Shin kokuminseifu    jinmeikan 新国民政府人名鑑 (Biographies des membres du nouveau gouvernement nationaliste), Gaimushō Tōakyoku, 1940.

SSY      Tōa mondai chōsakai 東亜問題調査会 (Association de recherche sur la question de l’Asie orientale), Saishin Shina yōjinden 最新支那要人伝 (Biographies les plus récentes de personnalités chinoises importantes), Asahi shinbunsha, 1941.

WGQY  Yu Zidao 余子道 et al. (éd.), Wang Jingwei Guomin zhengfu “qingxiang” yundong 汪精衛國民政府“清鄉”運動 (La Campagne de “pacification rurale” du gouvernement de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin, 1985 (Wang weizhengquan ziliao xuanbian 汪偽政權資料選編 [Anthologie de sources sur le régime fantoche de Wang Jingwei]).

WHJY   Wang Jingwei 汪精衛, Wang zhuxi heping jianguo yanlunji 汪主席和平建國言論集 (Recueil de discours du président Wang sur la reconstruction nationale par la paix), Nankin : Xuanchuanbu, 1940.

WJT      Huang Meizhen, Zhang Yun (éd.), Wang Jingwei jituan toudi 汪精衛集團投敵 (La passage à l’ennemi du groupe de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 1984 (Wang weizhengquan ziliao xuanbian 汪偽政權資料選編 [Anthologie de sources sur le régime fantoche de Wang Jingwei]).

WKS     Zhu Zijia 朱子家 (Jin Xiongbai 金雄白), Wangzhengquan de kaichang yu shouchang 汪政權的開場與收場 (Essor et chute du régime de Wang Jingwei), [1964] Zhonghe : Gufeng chubanshe, 1986, 3 vol.

WXM    Chen Peng-jen 陳鵬仁 (trad.), Wang Jingwei xiangri midang 汪精衛降日秘檔 (Archives secrètes de la capitulation de Wang Jingwei face au Japon), Taipei : Lianjing, 1999.

WYW  Wan Renyuan 萬仁元 (éd.), Wang Jingwei yu Wang weizhengfu 汪精衛與汪偽政府 (Wang Jingwei et son gouvernement fantoche), Hong Kong : Shangwu yinshuguan, 1994, 2 vol. (Zhongguo jindai zhenzang tupian ku 中國近代珍藏圖片庫 [Archives photographiques sur la Chine moderne]).

WZQS   Yu Zidao et al., Wang weizhengquan quanshi 汪偽政權全史 (Histoire complète du régime fantoche de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 2006, 2 vol.

ZGBR   Liu Guoming 劉國銘 (dir.), Zhongguo guomindang bainian renwu quanshu 中國國民黨百年人物全書 (Dictionnaire biographique des personnalités du GMD durant un siècle), Pékin : Tuanjie chubanshe, 2005, 2 vol.

ZKD     Zhongguo di’er lishi dang’an guan 中國第二歷史檔案館 (éd.), Zhongguo kangri zhanzheng dacidian 中國抗日戰爭大辭典 (Encyclopédie de la guerre de résistance de la Chine contre le Japon), Wuhan : Hubei jiaoyu chubanshe, 1995.

ZMSD   Zhang Xianwen 張憲文 et al. (dir.), Zhonghua minguo shi dacidian 中華民國史大辭典 (Encyclopédie historique de la République de Chine), Nankin : Jiangsu guji chubanshe, 2001.

ZR        Zhou Fohai 周佛海, Zhou Fohai riji quanbian 周佛海日記全編 (Édition complète du journal personnel de Zhou Fohai), éd. par Cai Dejin 蔡德金, Pékin : Zhongguo wenlian chubanshe, 2003.

Sources primaires

Archives, journaux officiels et autres documents d’époque publiés

Asahi shinbun tōa mondai chōsakai 朝日新聞東亜問題調査会 (Association de recherche sur la question de l’Asie orientale) (éd.), « Chūgoku kokumintō to Ō Chōmei kōsu 中国国民党と汪兆銘コース (Le GMD et la trajectoire de Wang Jingwei) », Asahi tōa ripōto 朝日東亜リポート, n°7, 1939.

Beijing shi dang’an guan (Bureau des archives de la ville de Pékin), Riwei Beijing Xinminhui 日偽北京新民會 (La Xinminhui des autorités fantoches pro-japonaises de Pékin), Pékin : Guangming ribao, 1989.

CAI Hongyuan 蔡鴻源 (éd.), Minguo fagui jicheng 民國法規集成 (Compilation des lois et règlements de l’époque républicaine), Hefei : Huangshan shushe, 1999, 100 vol. (vol. 91-100 : Gouv. de Wang Jingwei).

CHEN Chun-kong 陳存恭 ; YIN Wen-quan 尹文泉 (dir.), Tao Xisheng xiansheng fangwen jilu 陶希聖 先生訪問記錄 (Entretiens avec Tao Xisheng), Taipei : Guofangbu shizheng bianyiju, 1994.

CHEN Gongbo 陳公博, Chen Gongbo xiansheng sanshi sayi nian wencun 陳公博先生三十卅一年文存 (Recueil de textes de Chen Gongbo, 1941-42), Shanghai : Difang xingzheng chubanshe, 1944.

________, Chen Gongbo shiji 陳公博詩集 (Recueil de poèmes de Chen Gongbo), Chen Kan (éd. à compte d’auteur), 2013b.

CHEN Gongbo 陳公博 ; ZHOU Fohai 周佛海, Chen gongbo, Zhou Fohai huiyilu 陳公博、周佛海回 憶錄 (Les Mémoires de Chen Gongbo et de Zhou Fohai), Taipei : Yuesheng wenhua shiye, 1988.

CHEN Gongshu 陳恭澍, Henei Wang’an shimo 河內汪案始末 (La tentative d’assassinat visant Wang Jingwei à Hanoï), Taipei : Zhuanji wenxue, 1983.

CHEN Peng-jen 陳鵬仁 (trad.), Wang Jingwei xiangri midang 汪精衛降日秘檔 (Archives secrètes de la capitulation de Wang Jingwei face au Japon), Taipei : Lianjing, 1999.

CHEN Zhanqi 陳湛綺 (éd.), Guomin zhengfu zhanhou chuli riwei dichan wenxian huibian 國民政府戰後處理日偽敵產文獻匯編 (Compilation de documents sur la gestion des biens japonais et fantoches saisis par le Gouvernement nationaliste après la guerre), Pékin : Quanguo tushuguan wenxian suowei fuzhi zhongxin, 2010, 2 vol.

Fushun zhanfan guanlisuo 撫順戰犯管理所 (éd.), Riben zhanfan de zaisheng zhi di : Zhongguo Fushun zhanfan guanlisuo 日本戰犯的再生之地 : 中國撫順戰犯管理所 (Un lieu de renaissance pour les criminels de guerre nippons : le Centre de traitement des criminels de guerre de Fushun), Pékin : Wuzhou chuanbo chubanshe, 2005.

Gaimushō Jōhōbu 外務省情報部 (Bureau de l’information du ministère des Affaires étrangères), Gendai Chūka minkoku Manshū teikoku jinmeikan 現代中華民國・滿洲帝國人名鑑 (Biographies de personnalités actuelles de la République de Chine et de l’Empire du Manzhouguo), Tōa dobunkai, 1937.

Gaimushō Tōakyoku外務省東亜局 (Bureau Asie orientale du ministère des Affaires étrangères), Shin kokumin seifu jinmeikan 新国民政府人名鑑 (Biographies des membres du nouveau gouvernement nationaliste), Gaimushō Tōakyoku, 1940.

Hubei shengzhengfu mishuting 湖北省政府秘書廳 (Secrétariat du gouvernement provincial du Hubei), Hubei shengzhengfu gongbao 湖北省政府公報, (Journal officiel du gouvernement provincial du Hubei), Hubei : Hubei shengzhengfu mishuting, 1940.

HUANG Meizhen 黃美真, ZHANG Yun 張雲 (éd.), Wang Jingwei jituan toudi 汪精衛集團投敵 (La passage à l’ennemi du groupe de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 1984. (Wangweizhengquan ziliao xuanbian 汪偽政權資料選編 [Anthologie de sources sur le régime fantoche de Wang Jingwei]).

________, Wang Jingwei Guomin zhengfu chengli 汪精衛國民政府成立 (La fondation du gouvernement nationaliste de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 1984 (Wang weizhengquan ziliao xuanbian 汪偽政權資料選編 [Anthologie de sources sur le régime fantoche de Wang Jingwei]).

JŌHOKU Sanshi 城北散史, Ō seiken no seiritsu : Shō Kaiseki wa itsumade tatakau 汪権政の成立 : 蒋介石はいつ迄戦ふ? (Formation du régime de Wang Jingwei : jusqu’à quand Jiang Jieshi va-t-il combattre ?), Tōkyō jōhōsha, 1940.

Kaoshiyuan mishuchu 考試院秘書處 (Secrétariat du Yuan d’examen) (éd.), Kaoshiyuan gongbao 考試院公報 (Journal officiel du Yuan d’examen), Pékin : Guojia tushuguan chubanshe, 2012, 30 vol. (vol. 27-30 : gouvernement de Wang Jingwei).

KONDŌ Tatsuji 近藤達児, Shin Shina ryokō ki – Fu Son Bun iraisai no ki 新支那旅行の記 附-孫文移霊際の記 (Journal de voyage dans la nouvelle Chine ; Récit de la cérémonie de transfert de Sun Yat-sen dans son Mausolée), Taguchi shoten, 1929.

LEBRA, Joyce C. (dir.), Japan’s Greater East Asia Co-Prosperity Sphere in World War II: Selected Readings and Documents, Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1975.

LEUTNER, Mechthild ; ADOLPHI, Wolfram ; MERKER, Peter (éd.), Deutschland und China 1937-1949 : Politik, Militär, Wirtschaft, Kultur : eine Quellensammlung (L’Allemagne et la Chine 1937-49 : Politique, affaires militaires, économie, culture : un recueil de sources), Berlin : Akademie Verlag, 1998.

Minguo shiqi neizheng gongbao sanzhong 民國時期內政公報三種 (Trois journaux officiels du ministère de l’Intérieur à l’époque républicaine), Pékin : Guojia tushuguan chubanshe, 2012, 48 vol. (vol. 43-45 : Gouvernement réformé ; vol. 46-48 : Gouvernement de Wang Jingwei).

MIWA Munehiro 三輪宗弘 (éd.), Ō Chōmei seiken jinmeiroku : OSS (Bei chōhō kikan) 144 nen sakusei 汪兆銘政権人名録 : OSS(米諜報機関)1944年作成 (Liste de noms du personnel du régime de Wang Jingwei établie en 1944 par les services secrets américains de l’OSS), Kurosukaruch ā shuppan, 2019.

MIYOSHI Akira 三好章, Seigō nippō kiji mokuroku 『清郷日報』記事目録 (Sommaire des articles du Qingxiang ribao), Fukuoka : Chūgokushoten, 2005.

Naikaku jōhō bu 内閣情報部 (Service d’information du Cabinet), Shina shin chuō seifu seiritsu no keii 支那新中央政府成立の経緯 (Historique de la formation du nouveau gouvernement central chinois), Naikaku jōhōbu, 1940.

Nanjingshi dang’anguan 南京市檔案館 (Bureau des archives de la ville de Nankin), Shenxun Wangwei hanjian bilu 審訊汪偽漢奸筆錄 (Les procès-verbaux des procès des traîtres du régime fantoche de Wang Jingwei), [1992] Nankin : Fenghuang chubanshe, 2004, 2 vol.

QIN Xiaoyi 秦孝儀 (éd.), Zhonghuaminguo zhongyao shiliao chuban : duiRikangzhan shiqi 中華民國重要史料初版 : 對日抗戰時期 (Première édition des documents historiques importants de la République de Chine : la période de la Guerre de résistance contre le Japon), Taipei : Guomindang dangshihui, 1981, 7 t., 26 vol.

SAITŌ Takao 斎藤隆夫, « Saitō Takao daigishi shitsumon enzetsu sokki 斎藤隆夫代議士質問演説速記 (Verbatim du discours du député Saitō Takao) », in USUI Katsumi (éd.), Gendaishi shiryō, op. cit., vol. 13, 1966, p.336-348.

SATŌ Motoei 佐藤元英, Gozen kaigi to taigai seiryaku 1 : Shina jihen shori kara daitōa sensō shūketsu made, 1, Shōwa Tennō gozen kaigi kiroku bunsho 御前会議と対外政略 :「支那事変」処理から「大東亜戦争」終結まで, 1, 昭和天皇御前会議記錄文書 (Conférences impériales et politique étrangère 1 : De la gestion de l’ « Incident de Chine » au dénouement de la « Guerre de la grande Asie orientale ; Archives des Conférences impériales sous l’empereur Shōwa, 1ère partie), Hara Shobō, 2011.

SEKI Tomohide 関智英 (éd.), Nitchū sensō ki “tai Nichi kyōryoku seiken 日中戦争期「対日協力政権 (Les “régimes collaborateurs pro-japonais” durant la guerre sino-japonaise), Yumani shobō, 10 vol.

Shanhai-Nihon sōryōjikan tokubetsu chōsahan 上海・日本総領事館特別調査班 (Bureau spécial d’enquête du consulat japonais de Shanghai), Kōa kenkoku undō no riron to shuchō 興亜建国運動の理論と主張 (Théories et opinions du Mouvement pour l’essor de l’Asie et la reconstruction nationale), [Shanghai], Nihon sōryōjikan tokubetsu chōsahan, 1942.

Seishin kagaku kenkyūjo 精神科学研究所 (Institut d’études en sciences de l’esprit), Shina jihen no kaiketsu o sogai suru mono : Tōa renmei ron to wa nani ka 支那事変の解決を阻害するもの:東亜聯盟論とは何か (Un obstacle à la résolution de l’Incident de Chine : Qu’est-ce que la doctrine de la Ligue d’Asie orientale ?), Seishin kagaku kenkyūjo, 1941.

Shūgiin chōsabu 衆議院調査部 (Bureau de recherche de la Chambre des représentants) (éd.), Shin Shina chūō seiken ni kansuru ronchō 新支那中央政権に関する論調 (Revue de presse à propos du nouveau gouvernement central chinois), Chōsa shiryō 調査資料, n°40, juillet 1940.

Tōa kenkyūjo 東亜研究所 (Centre de recherche sur l’Asie orientale), Sanmin shugi minzoku riron ni kansuru kenkyū 三民主義民族理論に関する研究 (Étude de la théorie nationaliste dans les Trois principes du peuple), Tōa kenkyūjo, 1941.

Tōa mondai chōsakai 東亜問題調査会 (Association de recherche sur la question de l’Asie orientale), Saishin Shina yōjinden 最新支那要人伝 (Biographies les plus récentes de personnalités chinoises importantes), Asahi shinbunsha, 1941.

Tōyō kyōkai chōsabu 東洋協会調査部 (Bureau d’enquête de l’Association orientale), Shina kensei mondai 支那憲政問題 (La question du gouvernement constitutionnel en Chine), Tōyō kyōkai, 1940.

TIAN Qi 天奇, HUANG Ping 黃萍 (éd.), Minguo shiqi jiancha shiliao huibian 民國時期監察史料彙編 (Compilation de documents historiques du Yuan de contrôle à l’époque républicaine), Pékin : Guojia tushuguan chubanshe, 2013, 8 vol. (vol. 6-8 : Journal officiel du Yuan de contrôle du gouvernement de Wang Jingwei).

TU Wenxue 涂文學 (éd.), Lunxian shiqi Wuhan de zhengzhi yu junshi 淪陷時期武漢的政治與軍事 (Affaires politiques et militaires à Wuhan sous l’occupation), Wuhan, Wuhan chubanshe, 2007 (Wuhan lunxian shiqi shiliao congbian 2 武漢淪陷時期史料叢編 2 [Sources historiques de Wuhan sous l’occupation, vol. 2]).

USUI Katsumi 臼井勝美 (éd.), Gendaishi shiryō 現代史資料 (Matériaux sur l’histoire contemporaine), vol. 13, Nitchu Sensō 日中戦争 (La guerre sino-japonaise), vol. 5, Misuzu Shobō, 1966.

WAN Renyuan 萬仁元 (éd.), Wang Jingwei yu Wang weizhengfu 汪精衛與汪偽政府 (Wang Jingwei et son gouvernement fantoche), Hongkong : Shangwu yinshuguan, 1994, 2 vol. (Zhongguo jindai zhenzang tupian ku 中國近代珍藏圖片庫 [Archives photographiques sur la Chine moderne]).

WANG Jingwei 汪精衛, Wang zhuxi heping jianguo yanlunji 汪主席和平建國言論集 (Recueil de discours du président Wang sur la reconstruction nationale par la paix), [Nankin] : Xuanchuanbu, 1940.

Xingzhengyuan xuanchuanju 行政院宣傳局 (Bureau de la propagande, Yuan exécutif), Chūkaminkoku ishinseifu gaishi 中華民国維新政府概史 (Histoire générale du Gouvernement réformé de République de Chine), Nankin : Weixin zhengfu, 1940.

YU Zidao 余子道, LIU Qikui 劉其奎, CAO Zhenwei 曹振威 (éd.), Wang Jingwei Guomin zhengfu “qingxiang” yundong 汪精衛國民政府“清鄉”運動 (La Campagne de “pacification rurale” du gouvernement de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 1985 (Wang weizhengquan ziliao xuanbian 汪偽政權資料選編 [Anthologie de sources sur le régime fantoche de Wang Jingwei]).

ZHANG Zhonghua 張中華 (éd.), Rijun qinlüe Guangdong dang’an shiliao xuanbian 日軍侵略廣東檔案史料選編 (Anthologie de sources historiques sur l’invasion du Guangdong par l’armée japonaise), Pékin : Zhongguo dang’an, 2005.

ZHAO Qi 趙琪, Hua-Yang zhaiwu susong cankaoshu 華洋債務訴訟參考書 (Documents relatifs aux litiges pour le recouvrement de dettes entre la Chine et l’Occident), Jinan : Xinhua yinziguan, 1917 (rééd. en 1933 par Zhonghua shuju).

ZHAO Yuming 趙玉明 (éd.), Riben qinhua guangbo shiliao xuanbian 日本侵華廣播史料選編 (Sélection de sources sur l’histoire de la radio durant l’invasion de la Chine par le Japon), Pékin : Zhongguo guangbo yingshi chubanshe, 2015.

Zhonggong zhongyang dangxiao zhonggong dangshi ziliaoshi 中共中央黨校中共黨史資料室 (Service des sources sur l’histoire du PCC de l’École centrale du PCC) (éd.), Lugouqiao shibian he Ping-Jin kangzhan ziliao xuanbian 盧溝橋事變和平津抗戰 資料選編 (Sélection de sources relatives à l’Incident du pont Marco-Polo et à la guerre de résistance à Beiping et Tianjin), Pékin : Zhonggong zhongyang dangxiao keyan bangongshi, 1986.

Zhongguo di’er lishi dang’an guan 中國第二歷史檔案館 (éd.), Zhongguo qingniandang 中國青年黨 (Le Parti de la jeunesse chinoise), Pékin : Dang’an chubanshe, 1988.

________, Wangwei guomin zhengfu gongbao 汪偽國民政府公報, (Journal officiel du gouvernement fantoche de Wang Jingwei) Nankin : Jiangsu guji chubanshe, 1991, 14 vol. (vol. 13-14 : Gouvernement réformé).

________, Wang weizhengfu xingzhengyuan huiyilu 汪偽政府行政院會議錄, (Comptes rendus du Conseil du Yuan exécutif du gouvernement fantoche de Wang Jingwei), Nankin : Dang’an chubanshe, 1992, 31 vol.

________, Wang wei zhongyang zhengzhi weiyuanhui ji zuigao guofang huiyi huiyilu 汪偽中央政治委員會曁最高國防會議會議錄 (Comptes rendus du Comité politique central et du Conseil suprême de défense nationale du gouvernement fantoche de Wang Jingwei), Guilin : Guangxi shifan daxue chubanshe, 2002, 25 vol.

Zhongyang dang’anguan 中央檔案館 et al. (éd.), Ri-Wang de qingxiang 日汪的清鄉 (La pacification rurale du Japon et du régime de Wang Jingwei), Pékin : Zhonghua shuju, 1995.

________, Wang weizhengquan 汪偽政權 (Le régime fantoche de Wang Jingwei), Pékin : Zhonghua shuju, 2004.

ZHOU Li’an 周黎庵 (éd.), Gujin 古今, Yangzhou : Guangling shushe, 2009 (Minguo qikan huibian 民國期刊彙編, vol. 2).

Presse

Journaux personnels, mémoires, correspondance, wenshi ziliao

Sources secondaires

Travaux en langues occidentales

AKASHI Yoji, « A Botched Peace Effort: The Miao Pin Kōsaku, 1944-1945 », in COOX, Alvin D. ; CONROY, Hillary (dir.), China and Japan, op.cit., 1978, p. 267-288.

________, YOSHIMURA Mako (dir.), New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945, Singapour : National University of Singapore Press, 2008.

________, « Colonel Watanabe Wataru: The Architect of the Malayan Military Administration, December 1941-March 1943 », in Idem, YOSHIMURA (dir.), New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945, op. cit., 2008, p. 33-64.

________, « Japanese Research Activities in Occupied Malaya/Syonan, 1943-45 », in Idem, YOSHIMURA (dir.), New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945, op. cit., 2008, p. 158-177.

BARNHART, Michael A., « Japanese Intelligence Before the Second World War: ‘Best Case’ Analysis », in MAY, Ernest R. (dir.), Knowing One’s Enemies: Intelligence Assessment Before the Two World Wars, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1984, p. 424-455.

BARRETT, David P., SHYU, Lawrence N. (dir.), Chinese Collaboration with Japan, 1932-1945: The Limits of Accommodation, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2001.

________, China in the Anti-Japanese War, 1937-1945: Politics, Culture, and Society, New York : Peter Lang, 2001.

BASKETT, Michael, The Attractive Empire: Transnational Film Culture in Imperial Japan, Honolulu : University of Hawai‘i Press, 2008.

BASTID-BRUGUIÈRE, Marianne, « Patterns of propaganda organization in the National-revolutionary Movement in China in the 1920s », in LEUTNER, Mechthild ; FELBER, Roland ; TITARENKO, Mikhail L. ; GRIGORIEV, Alexander M. (dir.), The Chinese Revolution in the 1920s: Between Triumph and Disaster, Londres : Routledge Curzon, 2002, p. 3-29.

________, « Les relations entre l’Indochine de Decoux et le gouvernement de Wang Jingwei pendant la deuxième guerre mondiale », in CESARI, Laurent ; VARASCHIN, Denis (dir.), Les relations franco-chinoises au vingtième siècle et leurs antécédents, Arras : Artois Presses Université, 2003, p. 217-247.

________, « France’s Deluded Quest for Allies: Safeguarding Territorial Sovereignty and the Balance of Power in East Asia, 1931-1945 », in van de VEN et al. (dir.), Negotiating China’s Destiny in World War II, op. cit., 2015, p. 11-34.BAYART, Jean-François, « L’historicité de l’État importé », Les Cahiers du CERI,  n°15, 1996, p. 1-44.

BEASLEY, William G., Japanese Imperialism, 1894-1945, [1987] Oxford : Clarendon Press, 1991.

BENESCH, Oleg, Inventing the Way of the Samurai: Nationalism, Internationalism, and Bushidō in Modern Japan, Oxford : Oxford University Press, 2014.

BENSACQ-TIXIER, Nicole, Dictionnaire biographique des diplomates et consuls en Chine, 1918-1953, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2013.

________, La France en Chine de Sun Yat-sen à Mao Zedong 1918-1953, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014.

BERGÈRE, Marie-Claire, « L’Effet Sun Yat-sen : Quand Orient et Occident se tournent le dos », Études chinoises, vol. 11, n°1, 1992, p. 88-107.

________, Sun Yat-sen, Fayard, 1994.

________, « L’épuration à Shanghai (1945-1946) : l’Affaire Sarly et la fin de la concession française », Vingtième siècle : Revue d’histoire, n°53, jan.-mars 1997, p. 25-41.

________, Histoire de Shanghai, Fayard, 2002.

BIAN, Morris L., « Building State Structure: Guomindang Institutional Rationalization during the Sino-Japanese War, 1937-1945 », Modern China, vol. 31, n° 1, janv. 2005, p. 35-71.

BIANCO, Lucien, Les Origines de la révolution chinoise, 1915-1947, [1967] Gallimard, 2007.

________ ; CHEVRIER, Yves (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international : la Chine, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1985. Désormais accessible en ligne : <http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/> (la pagination n’est pas indiquée pour les entrées consultées en ligne).

BILLINGSLEY, Phil, Bandits in Republican China, Stanford : Stanford University Press, 1988.

BIROLLI, Bruno, Ishiwara : l’homme qui déclancha la guerre, Armand Colin, 2012.

BLAKENEY, Ben Bruce, « The Japanese High Command », Military Affairs, vol. 9, n°2, été 1945, p. 95-113.

BOORMAN, Howard L., HOWARD, Richard C. et CHENG, Joseph K. H., Biographical Dictionary of Republican China, New York : Columbia University Press, 1967.

BOYD, James, Japanese-Mongolian Relations, 1873-1945: Faith, Race and Strategy, Folkestone : Global Oriental, 2011.

BOYLE, John Hunter, « The Road to Sino-Japanese Collaboration: The Background to the Defection of Wang Ching-Wei », Monumenta Nipponica, vol. 25, n° 3/4, 1970, p. 267-301.

________, China and Japan at War, 1937-1945: The Politics of Collaboration, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1972.

BRAIBANTI, Ralph J. D., « The Role of Administration in the Occupation of Japan », The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 267, janv. 1950, p. 154-163.

BROOK, Timothy, « Opium and Collaboration in Central China, 1938–1940 », Idem ; WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes, op. cit., 2000, p. 323-343.

________, « Collaborationist Nationalism in Occupied Wartime China » in Idem ; SCHMID, Andre (dir.), Nation Work: Nationalism in Asia since 1850, Ann Arbor : University of Michigan Press, 2000, p. 159-190.

________, « The Creation of the Reformed Government in Central China, 1938 », in BARRETT, David P., SHYU, Lawrence N. (dir.), Chinese Collaboration with Japan, op. cit., 2001, p. 79-101.

________, Collaboration: Japanese Agents and Local Elites in Wartime China, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2005.

________, « Occupation State Building », in MACKINNON, Stephen et al. (dir.), China at War, op. cit., 2007, p. 22-43.

________ ; WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes: China, Britain, and Japan, 1839-1952, Berkeley : University of California Press, 2000.

BROOKS, Barbara J., Japan’s Imperial Diplomacy: Consuls, Treaty Ports, and War in China, 1895-1938, Honolulu : University of Hawai’i Press, 2000.

BUNKER, Gerald E., The Peace Conspiracy: Wang Ching-wei and the China War, 1937-1941, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1972.

CAI Dejin, « Relations Between Chiang Kai-shek and Wang Ching-wei During the War Against Japan: An Examination of Some Problems », trad. par Lloyd Eastman, Republican China, vol. 14, n° 2, avril 1989, p. 3-20.

CALDWELL, Ernest, « Widening the Constitutional Gap in China and Taiwan: History, Reform, and the Transformation of the Control Yuan », University of Illinois Law Review, 2017, n°4, p. 101-128.

CATTON, Philip E., « Counter-Insurgency and Nation Building: The Strategic Hamlet Programme in South Vietnam, 1961-1963 », The International History Review, vol. 21, n°4, déc. 1999, p. 918-940.

CHAN Yang, « Ruthless Manipulation of Benevolent Amnesia? The Role of the History of the Fifteen-year War in China’s Diplomacy Towards Japan before the 1982 Textbook Incident », Modern Asian Studies, vol. 50, n°5, 2016, p. 1705-1747.

CHEN Ching-chih, « The Japanese Adaptation of the Pao-Chia system in Taiwan, 1895-1945 », The Journal of Asian Studies, vol. 34, n°2, février 1975, p. 391-416.

CHEN, Edward I-te, « Japanese Colonialism in Korea and Formosa: A Comparison of the Systems of Political Control », Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 30, 1970, p. 126-158.

CHEN, Janet Y., « Will the Real Refugee Please Stand Up ?: War, Revolution, and the Politics of the Subei Refugee Crisis, 1940-1948 », Twentieth-Century China, vol. 38, n°2, mai 2013, p. 99-118.

CHEN Jian-Yue, « Chen Gongbo (1892-1946) and Chinese National Salvation », Ph.D. dissertation : University of Toledo, 1999.

________, « American Studies of Wang Jingwei: Defining Nationalism », World History Review, vol. 2, n°1, 2004, p. 2-34.

CHEN Sihe, « Deux courants de la littérature du haipai », in CURRIEN, Annie (dir.), Écrire au présent : Débats littéraires franco-chinois, Fondation Maison des sciences de l’homme, 2004, p. 103-117.

CHEN Xiao, « Debating Constitutionalism and Democracy: The Constitutional Movement during Late Wartime China, 1943-1944 », in  ESHERICK, Joseph W. ; COMBS, Matthew T. (dir.), 1943: China at the Crossroads, Ithaca, NYC : Cornell University Press, 2015, p. 242-281.

CHEN Yung-fa, Making Revolution: the Communist Movement in Eastern and Central China, 1937-1945, Berkeley : University of California press, 1986.

CHESNEAUX, Jean, « Le mouvement fédéraliste en Chine, 1920-1923 », Revue Historique, oct.-déc. 1966, p. 347-384.

CHEUNG, Andrew, « Slogans, Symbols, and Legitimacy: The Case of Wang Jingwei’s Nanjing Regime », Indiana East Asian Paper Series, n°6, juillet 1995, p. 1-22.

CH’I Hsi-sheng, Nationalist China at War: Military Defeats and Political Collapse, 1937-45, Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1982.

CHIU Ming Wah, « Resistance, Peace and War: The “Central China Daily News”, the “South China Daily News” and the Wang Jingwei Clique during the Sino-Japanese War, 1937-1945 », M.A. thesis, University of Hong Kong, 2008, <http://hub.hku.hk/bitstream/10722/41341/6/FullText.pdf?accept=1> (consulté le 6 juin 2012).

CHONG, Ja Ian, External Intervention and the Politics of State Formation: China, Indonesia, and Thailand, 1893-1952, Cambridge : Cambridge University Press, 2012.

CHOU Wan-yao, « The Kōminka Movement in Taiwan and Korea: Comparisons and Interpretations », in DUUS, Peter et al. (dir.), The Japanese Wartime Empire, op. cit., 1996, p. 40-68.

CHOW Kai-wing ; DOAK, Kevin ; FU Poshek (dir.), Constructing Nationhood in Modern East Asia, Ann Harbor : University of Michigan Press, 2001.

CLINTON, Maggie, « Ends of the Universal: The League of Nations and Chinese Fascism on the Eve of World War II », Modern Asian Studies, vol. 48, n°6, nov. 2014, p 1740-1768.

COBLE, Parks M., Chinese Capitalists in Japan’s New Order: The Occupied Lower Yangzi, 1937-1945, Berkeley : University of California Press, 2003.

________, « China’s “New Remembering” of the Anti-Japanese War of Resistance, 1937-1945 », The China Quarterly, n° 190, juin 2007, p. 394-410.

COHEN, Paul A., « Remembering and Forgetting National Humiliation in Twentieth-Century China », Twentieth-Century China, vol. 27, n°2, avril 2002, p. 1-39.

________, China Unbound: Evolving Perspectives on the Chinese Past, Londres : RoutledgeCurzon, 2003.

COOX, Alvin D., Nomonhan: Japan Against Russia, 1939, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1985, 2 vol.

________, « The Kwantung Army Dimension », in DUUS, Peter et al. (dir.), The Japanese Informal Empire in China, op. cit., 1989, p. 395-428.

________ ; CONROY, Hilary (dir.), China and Japan: A Search for Balance Since World War I, Santa Barbara, Calif. : ABC-Clio Books, 1978.

CROWLEY, James B., « A New Asian Order: Some Notes on Prewar Japanese Nationalism », in LARGE, Stephen S. (dir.), Shōwa Japan: Political, Economic and Social History, 1926-1989, vol. 1 1926-1941, Londres : Routledge, 1998, p. 186-207.

DARUVALA, Susan, Zhou Zuoren and an Alternative Chinese Response to Modernity, Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center, 2000.

DELISSEN, Alain, « Asia Nostra : l’empire asiatique du Japon », in PELLETIER, Philippe (dir.), Identités territoriales en Asie orientale, [Nouvelles Organisations Régionales en Asie Orientale, vol. 1], Les Indes savantes, 2004, p. 185-204.

DIRLIK, Arif, « T’ao Hsi-sheng: The Social Limits of Change », in FURTH, Charlotte (dir.), The Limits of Change: Essays on Conservative Alternatives in Republican China, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1976, p. 305-331.

DOAK, Kevin, « Narrating China, Ordering East Asia: The Discourse of Nation and Ethnicity in Imperial Japan », in CHOW Kai-wing et al., Constructing Nationhood in Modern East Asia, op. cit., 2001, p. 85-113.

DOWER, John W., Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, New York : W.W. Norton & Co / The New Press, 1999.

DREA, Edward J., The 1942 Japanese General Election: Political Mobilization in Wartime Japan, Lawrence : Center for East Asian Studies, University of Kansas, 1979.

________, In the Service of the Emperor: Essays on the Imperial Japanese Army, Lincoln : University of Nebraska Press, 1998.

________ ; BRADSHER, Greg ; HANYOK, Robert ; LIDE, James ; PETERSEN, Michael ; YANG Daqing, Researching Japanese War Crimes Records : Introductory Essays, Washington D.C. : National Archives and Records Administration for the Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Interagency Working Group, 2006.

________ ; van de VEN, Hans, « An Overview of Major Military Campaigns during the Sino-Japanese War, 1937-1945 », in PEATTIE et al. (dir.), The Battle for China, op. cit., 2010, p. 27-47.

DRYBURGH, Marjorie E., « Song Zheyuan, the Nanjing Government and the North China Question in Sino-Japanese Relations, 1935-1937 », Ph.D. dissertation : Durham University, 1993.

DUAN Ruicong, « Japanese Scholarship on the Sino-Japanese War: Principle Trends and Achievements, 2007–2012 », Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, E-Journal n°10, mars 2014, p. 120-140.

DUARA, Prasenjit, Culture, Power and the State: Rural North China, 1900-1942, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1988.

________, Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China, Chicago : The University of Chicago Press, 1995.

________, Sovereignty and Authenticity: Manchukuo and the East Asian Modern, Lanham : Rowman & Littlefield, 2003.

DUFOURMONT Eddy, « Des chemises vertes confucéennes ? Autour de l’agrarisme de Yasuoka Masahiro », in BERLINGUEZ-KŌNO, Noriko ; THOMANN, Bernard (dir.), Japon pluriel 8 : La modernité japonaise en perspective, Arles : Éd. Philippe Picquier, 2011, p. 377-385.

DUUS, Peter, The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895-1910, Berkeley : University of California Press, 1995.

________ ; MYERS, Ramon H. ; PEATTIE, Mark R. (dir.), The Japanese Informal Empire in China, 1895-1937, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1989.

________ (dir.), The Japanese Wartime Empire, 1931-1945, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1996.

EARHART, David C., Certain Victory: Images of World War II in the Japanese Media, Armonk, New York : M.E. Sharpe, 2008.

EASTMAN, Lloyd, « Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts », The China Quarterly, n°49, janv.- mars 1972, p. 1-31.

________, The Abortive Revolution: China under Nationalist Rule, 1927-1937, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1974.

________, Seeds of Destruction: Nationalist China in War and Revolution, 1937-1949, Stanford : Stanford University Press, 1984.

ESHERICK, Joseph W., « Prologue: China and the World in 1943 », in Idem ; COMBS, Matthew (dir.), 1943: China at the Crossroads, Ithaca, NYC : Cornell University Press, 2015, p. 1-40.

________ ; RANKIN, Mary B. (dir.), Chinese Local Elites and Patterns of Dominance, Berkeley : University of California Press, 1990.

ESMEIN, Jean, 1/2+ Un demi plus, Fondation pour les études de la défense nationale, 1983.

ETŌ Shinkichi, « Japanese Maneuvers for Peace with China, 1937-1940 », in BARRETT, SHYU (dir.), China in the Anti-Japanese War, op. cit., 2001, p. 45-61.

EYKHOLT, Mark S., « Living the Limits of Occupation in Nanjing, China. 1937-1945 », Ph.D. dissertation : University of California, San Diego, 1998.

________, « Resistance to Opium as a Social Evil in Wartime China », in BROOK, Timothy, WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes, op. cit., 2000, p. 359-379.

FERHAT, Samia, « Guerre de résistance en Chine et à Taïwan : diffluence et incarnations de la mémoire », in Idem ; MARCHAND, Sandrine (dir.), Taïwan, île de mémoires, Lyon : Tigre de papier, 2011, p. 147-188.

FERLANTI, Federica, « The New Life Movement in Jiangxi Province, 1934-1938 », Modern Asian Studies, vol. 44, n°5, 2010, p 961-1000.

________, « The New Life Movement at War: Wartime Mobilization and State Control in Chongqing and Chengdu, 1938-1942 », European Journal of East Asian Studies, vol. 11, 2012, p. 187-212.

FIELD, Andrew David, Shanghai’s Dancing World: Cabaret Culture and Urban Politics, 1919-1954, Hong Kong : Chinese University press, 2010.

________, « Mu Shiying: An Appreciation of His Life, Times, and Works », in Idem (trad.), Mu Shiying: China’s Lost Modernist, Hongkong : Hongkong University Press, 2014.

FINNANE, Antonia, « The Origins of Prejudice: The Malintegration of Subei in Late Imperial China », Comparative Studies in Society and History, vol. 35, n°2, avril 1993, p. 211-238.

FISHES, Wesley R., « A Japanese Peace Maneuver in 1944 », The Far Eastern Quarterly, vol. 8, n°4, août 1949, p. 386-397.

FITZGERALD, John, « The Province in History », in Idem (dir.), Rethinking China’s Provinces, Londres : Routledge, 2002, p. 11-39.

FOGEL, Joshua A., The Literature of Travel in the Japanese Rediscovery of China, 1862-1945, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1996.

FOURAKER, Laurence, « Saitō Takao and Parliamentary Politics in 1930s Japan », Sino-Japanese Studies, vol. 12, n°2, 2000, p. 3-28.

FU Poshek, Passivity, Resistance, and Collaboration: Intellectual Choices in Occupied Shanghai, 1937-1945, Stanford : Stanford University Press, 1993.

FUNG, Edmund S. K., « The Alternative of Loyal Opposition: The Chinese Youth Party and Chinese Democracy, 1937-1949 », Modern China, vol. 17, n°2, avril 1991, p. 260-289.

________, In Search of Chinese Democracy: Civil Opposition in Nationalist China, 1929-1949, Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

________, The Intellectual Foundations of Chinese Modernity: Cultural and Political Thought in the Republican Era, Cambridge : Cambridge University Press, 2010.

GILLIN, Donald G. ; ETTER, Charles, « Staying On: Japanese Soldiers and Civilians in China, 1945-1949 », The Journal of Asian Studies, vol. 42, n°3, mai 1983, p. 497-518. 

GLUCK, Carol ; MITTER, Rana ; ARMSTRONG, Charles K., « The Seventieth Anniversary of World War II’s End in Asia: Three Perspectives », The Journal of Asian Studies, juin 2015, p. 1-7.

GREGOR, James A., « Confucianism and the Political Thought of Sun Yat-Sen », Philosophy East and West, vol. 31, n° 1, janv. 1981, p. 55-70.

GUEX, Samuel, Entre nonchalance et désespoir : les intellectuels japonais sinologues face à la guerre (1930-1950), Berne : Peter Lang, 2003.

________, « Les “Spécialistes de la Chine” et l’armée impériale : le cas de Sasaki Tōichi », Ebisu, n°35, printemps-été 2006, p. 139-155.

GUO Qinghua, « Changchun: Unfinished Capital Planning of Manzhouguo, 1932–42 », Urban History, vol. 31, n°1 01, mai 2004, p 100-117.

HAN, Eric, « A True Sino-Japanese Amity? Collaborationism and the Yokohama Chinese (1937-1945) », The Journal of Asian Studies, vol. 72, n°3, août 2013, p. 587-609.

HAN Suk-Jung, « Puppet Sovereignty: The State Effect of Manchukuo, from 1932 to 1936 », Ph.D. dissertation : University of Chicago, 1995.

________, « The Problem of Sovereignty: Manchukuo, 1932-1937 », Positions: East Asia Cultures Critique, vol. 12, n° 2, automne 2004, p. 457-478.

HARA Takeshi, « The Ichigō Offensive », in PEATTIE et al. (dir.), The Battle for Chinaop. cit., p. 392-402

HARRIS, Lane J., « Defining the Nationalist Party Center: The Text and Context of Gan Naiguang’s Outline of Sun Wenism », Southeast Review of Asian Studies, vol. 34, 2012, p. 87-113.

HARRISON, Henrietta, The Making of the Republican Citizen: Political Ceremonies and Symbols in China, 1911-1929, Oxford : Oxford University Press, 2000.

________, China (Inventing the Nation), Londres : Arnold, 2001.

HAYASHI Hirofumi, « Massacre of Chinese in Singapore and Its Coverage in Postwar Japan », in AKASHI, YOSHIMURA (dir.), New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945, op. cit., 2008, p. 234-249.

HENRIOT, Christian, Shanghai 1927-1937 : élites locales et modernisation dans la Chine nationaliste, Éd. de l’EHESS, 1991.

________, « Rice, Power and People: The Politics of Food Supply in Wartime Shanghai (1937-1945) », Twentieth-Century China,  vol. 26, n° 1, 2000, p. 41-84.

________, « Scythe and Sojourning in Wartime Shanghai », Karunungan – A Journal of Philosophy, vol. 27, sept. 2007, p. 117-148.

________ ; YEH Wen-hsin (dir.), In the Shadow of the Rising Sun: Shanghai under Japanese Occupation, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

HINTON, William H., Fanshen : La révolution communiste dans un village chinois, [1966] trad. par J-R. Major, Plon, 1971.

HOLOCH, Donald, « A Novel of Setting: The Bureaucrats », in DOLEŽELOVÀ-VELINGEROVÀ, Milena (dir.), The Chinese Novel at the Turn of the Century, Toronto : University of Toronto Press, 1980, p. 76-115.

HOTTA Eri, Pan-Asianism and Japan’s War 1931-1945, New York : Palgrave Macmillan, 2007.

HUANG Meizhen, YANG Hanqing, « Nationalist China’s Negociating Position during the Stalemate, 1938-1945 », in BARRETT, David P., SHYU, Lawrence N. (dir.), Chinese Collaboration with Japan, op. cit., 2001, p. 56-76.

HUANG, Nicole, « Fashioning Public Intellectuals: Women’s Print Culture in Occupied Shanghai (1941-1945) », in HENRIOT, YEH, In the Shadow of the Rising Sun, op. cit., 2004, p. 325-345.

HUANG Ying-che, « Were Taiwanese “Enslaved” ? The Entanglement of Sinization, Japanization, and Westernization », in LIAO Ping-hui ; WANG, David Der-Wei (dir.), Taiwan under Japanese Colonial Rule, 1895-1945: History, Culture, Memory, New York : Columbia University Press, 2006, p. 312-326.

HUCKER, Charles O., A Dictionary of Official Titles in Imperial China, Taipei : Southern Materials Center Inc., 1985.

HURLEY, Stephen J., « Shame of a Nation: The Evolution of Hanjian since the Late Qing », BA dissertation : William & Mary, 2012, <http://publish.wm.edu/honorstheses/504/> (consulté le 15 mai 2017).

HWANG Dongyoun, Some Reflections on Wartime Collaboration in China: Wang Jingwei and his Group in Hanoi, Durham, N.C. : Asian/Pacific Studies Institute, Duke University, 1998.

________, « Wang Jingwei, the Nanjing Government and the Problem of Collaboration », Ph.D. dissertation : Duke University, 1999.

________, « Wartime Collaboration in Question: An Examination of the Postwar Trials of the Chinese Collaborators », Inter-Asia Cultural Studies, vol. 6, n° 1, mars 2005, p. 75-97.

IRIYE Akira (dir.), The Chinese and the Japanese: Essays in Political and Cultural Interactions, Princeton, NJ. : Princeton University Press, 1980.

________, « Toward a New Cultural Order: the Hsin-min Hui », in Idem (dir.), The Chinese and the Japanese, op. cit., 1980, p. 254-274.

JANSEN, Marius, The Japanese and Sun Yat-sen, [1954] Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1970.

JEANS, Roger B., « Third-Party Collaborators in Wartime China: The Case of the Chinese National Socialits Party », in BARRETT, SHYU (dir.), China in the Anti-Japanese War, op. cit., 2001, p. 113-133.

JESSOP, Bob,  « Bringing the State Back In (Yet Again): Reviews, Revisions, Rejections, and Redirections », International Review of  Sociology, vol. 11, n° 2, 2001, p. 149-173.

JIANG Jie, « La criminalité à Shanghai pendant la guerre sino-japonaise, 1937-1942 », Thèse de doctorat : ENS Lyon, 2014.

JOHNSON, Chalmers, An Instance of Treason: Ozaki Hotsumi and the Sorge Spy Ring, Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1964.

________, MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1982.

JOHNSTONE, William C., « Japan’s “New” China Policy », Far Eastern Survey, vol. 12, n°19, 22 sept. 1943, p. 185-191.

JONES, Francis Clifford, Japan’s New Order in East Asia: Its Rise and Fall, 1937-45, Londres : Oxford University Press, 1954.

KAHN, Winston B., « Doihara Kenji and the North China Autonomy Movement 1935-1936 », in COOX, Alvin D. ; CONROY, Hillary (dir.), China and Japan, op.cit., 1978, p. 177-207.

KALYVAS, Stathis N., « Collaboration in Comparative Perspective », European Review of History, vol. 15, n° 2, 2008, p. 109-111.

KASZA, Gregory J., The State and the Mass Media in Japan, 1918-1945, Berkeley : University of California Press, 1988.

________, The Conscription Society: Administered Mass Organizations, New Haven, Conn. : Yale University Press, 1995.

KATO Naoko, « Through the Kaleidoscope: Uchiyama Bookstore and Sino-Japanese Visionaries in War and Peace », Ph.D. dissertation : The University of Texas at Austin, 2013.

KAWASHIMA Shin, « Reassessing the Wang Jingwei Puppet Regime’s Value to Japan: The Case of Overseas Chinese Remittance to Occupied South China », papier présenté à la conférence annuelle de l’Association for Asian Studies, Toronto, 19 mars 2017.

KERLAN, Anne, « Filmer pour la Nation : le cinéma d’actualité et la constitution d’une mémoire visuelle en Chine, 1911-1941 », Études chinois, vol. 31-2, 2012, p. 115-151.

KINMONTH, Earl H., « The Mouse That Roared: Saitō Takao, Conservative Critic of Japan’s “Holy War” in China », Journal of Japanese Studies, vol. 25, n° 2, été 1999, p. 331-360.

KIRBY, William C., Germany and Republican China, Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1984.

________, « Engineering China: Birth of the Developmental State, 1928-1937 », in YE Wen-hsin (dir.), Becoming Chinese, op. cit.,2000, p. 137-160

KITAOKA Shin’ichi, « Army’s China Specialists », in DUUS, Peter et al. (dir.), The Japanese Informal Empire in China, op. cit., 1989, p. 330-368.

KOBAYASHI Motohiro, « An Opium Tug-of-War: Japan versus the Wang Jingwei Regime » in Brook, Wakabayashi (dir.), in BROOK, Timothy, WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes, op. cit., 2000, p. 344-359.

KONG Xurong, « Military Uniform as a Fashion during the Cultural Revolution », Intercultural Communication Studies, vol. 17, n°2, 2008, p. 287-303.

KOSHIRO Yukiko, Imperial Eclipse: Japan’s Strategic Thinking about Continental Asia before August 1945, Ithaca : Cornell University Press, 2013.

KUBO Toru,  « The Koa-in »,  in MACKINNON, Stephen R. et al. (dir.), China at War, op. cit., 2007, p. 44-64.

KUHN, Philip, Rebellion and its Enemies in Late Imperial China: Militarization and Social Structure, 1796-1864, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1970.

________, « Local Self-Government under the Republic: Problems of Control, Autonomy, and Mobilization », in WAKEMAN, Freder Jr. ; GRANT, Carolyn (dir.), Conflict and Control in Late Imperial China, Berkeley : University of California press, 1975, p. 257-298.

KURTULUS, Ersun N., State Sovereignty: Concept, Phenomenon and Ramifications, New York : Palgrave Macmillan, 2005.

KUSHNER, Barak, The Thought War: Japanese Imperial Propaganda, Honolulu : University of Hawai‘i Press, 2006.

________, Men to Devils, Devils to Men: Japanese War Crimes and Chinese Justice, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2015.

________ ; MUMINOV, Sherzod (dir.), The Dismantling of Japan’s Empire in East Asia: Deimperialization, Postwar Legitimation and Imperial Afterlife, Londres : Routledge, 2017.

KUZNETSOV, Sergei I. ; KARASOV, Sergei V., « The Last Emperor of China: Internment in the Soviet Union », The Journal of Slavic Military Studies, vol. 18, n°2, 2005, p. 207-226.

LARY, Diana, « Drowned Earth: The Strategic Breaching of the Yellow River Dyke, 1938 », War in History, vol. 8, n° 2, 2001, p. 191-207.

________, The Chinese People at War: Human Suffering and Social Transformation, 1937-1945, Cambridge : Cambridge University Press, 2010.

LEVENSON, Joseph  R., Confucian China and its Modern Fate: vol. II, The Problem of Monarchical Decay, [1964] Berkeley : University of California Press, 1968.

LI, Lincoln, The Japanese Army in North-China 1937-1941: Problems of Political and Economic Control, Tokyo : Oxford University Press, 1975.

________, The China Factor in Modern Japanese Thought: The Case of Tachibana Shiraki, 1881-1945, New York : State University of New York Press, 1996.

LI Shian, « The Extraterritoriality Negotiations of 1943 and the New Territories », Modern Asian Studies, vol. 30, n°3, juill. 1996, p. 617-650.

LI Tingjiang, « The Role of the Japanese Advisor in Early Republican China: A Consideration of Ariga Nagao », Twentieth-Century China, vol. 23, n°2, avril 1998, p. 71-106.

LI Yaqin, « “Bandit Supression” in Manchukuo (1932-45) », Ph.D. dissertation : Princeton University, 2012.

LI Zaiquan, « The development of party rule in the judiciary: personnel changes and political transformation of the Nanjing government’s judicial center, 1927-1937 », Journal of Modern Chinese History, vol. 8, n°1, 2014, p. 105-122.

LIN Han-sheng, « Wang Ching-wei and the Japanese Peace Efforts », Ph.D. dissertation : University of Pennsylvania, 1967.

________, « Chou Fo-hai: The Diplomacy of Survival », in BURNS, Richard D. ; BENETT, Edward M. (dir.), Diplomats in Crisis: U.S.-Chinese-Japanese Relations, 1919-1941, Santa Barbara : ABC-Clio, 1974, p. 171-193.

LINCOLN, Toby, « From Riots to Relief: Rice, Local Government and Charities in Occupied Central China », in CWIERTKA, Katarzyna J. (dir.), Food and War in Mid-Twentieth-Century East Asia, Farnham : Ashgate, 2013, p. 11-28.

________, Urbanizing China in War and Peace: The Case of Wuxi County, Honolulu : University of Hawaii Press, 2015.

LINGEN, Kerstin von (dir.), War Crimes Trials in the Wake of Decolonization and Cold War in Asia, 1945-1956: Justice in Time of Turmoil, New York : Palgrave Macmillan, 2016.

LIU Wennan, « Redefining the Moral and Legal Roles of the State in Everyday Life: The New Life Movement in China in the Mid-1930s », Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, vol. 2, n° 2, nov. 2013, p. 335-365.

LO Jiu-jung, « Trials of the Taiwanese as Hanjian or War Criminals and the Postwar Search for Taiwanese Identity », in CHOW Kai-wing et al., Constructing Nationhood in Modern East Asia, op. cit., 2001, p. 279-315.

LOUZON, Victor, « L’Incident du 28 février 1947, dernière bataille de la guerre sino-japonaise ? Legs colonial, sortie de guerre et violence politique à Taiwan », Thèse de doctorat : Institut d’études politiques de Paris, 2016.

LU, David, Agony of Choice: Matsuoka Yōsuke and the Rise and Fall of the Japanese Empire, Lanham : Lexington Books,  2003.

LU Minghui, « The Inner Mongolian “United Autonomous Government” », in MACKINNON, Stephen et al. (dir.), China at War, op. cit., 2007, p. 148-171.

LUCKEN, Michael, « Histoire et prophétie : l’après-guerre vu depuis les années 1930 », in TSCHUDIN, Jean-Jacques ; HAMON, Claude (éd.), La Société japonaise devant la montée du militarisme : Culture populaire et contrôle social dans les années 1930, Arles : Éd. Philippe Picquier, 2007, p. 211-231.

________, Les Japonais et la guerre, 1937-1952, Fayard, 2013.

LUDDEN, David (dir.), Reading Subaltern Studies: Critical History, Contested Meaning, and the Globalisation of South Asia, Londres : Wimbledon Publishing Company, 2002.

LUO Liang, The Avant-Garde and the Popular in Modern China: Tian Han and the Intersection of Performance and Politics, Ann Harbor : University of Michigan, 2014.

MA Jun, « Liang Qichao et la trajectoire politique moderne de la Chine : les aléas de l’institutionnalisation républicaine, 1912-1917 », Thèse de doctorat : EHESS, 2013.

MACKINNON, Stephen R., Wuhan 1938: War, Refugees, and the Making of Modern China, Berkeley : University of California Press, 2008.

________ ; LARY, Diana ; VOGEL, Ezra F. (dir.), China at War: Regions of China, 1937-1945, Stanford : Stanford University Press, 2007.

MARSH, Susan H., « Chou Fo-hai: The Making of a Collaborator », in IRIYE Akira (dir.), The Chinese and the Japanese, op. cit., 1980, p. 304-327.

MARTIN, Brian G., The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 1919-1937, Berkeley : University of California Press, 1996.

________, « Shield of Collaboration: The Wang  Jingwei Regime’s Security Service, 1939-1945 », Intelligence and National Security, vol. 16, n°4, hiver 2001, p. 89-148.

________, « In my Heart I Opposed Opium : Opium and the Politics of the Wang Jingwei Government 1940-45 », European Journal of East Asian Studies, vol. 2, n°2, 2003, p. 365-410.

________, « Collaboration within Collaboration: Zhou Fohai’s Relations with the Chongqing Government, 1942-1945 », Twentieth-Century China, vol. 34, n°2, avril 2008, p. 55-88.

________, « The Dilemmas of a Civilian Politician in Time of War: Zhou Fohai and the First Stage of the Sino-Japanese War, July-December 1937 », Twentieth-Century China, vol. 39, n° 2, mai 2014a, p. 144-165.

________, « Leaving Chongqing: Zhou Fohai and the Origins of the “Peace Movement” 1938 », Papier présenté à la conférence « Modern China in Global Contexts », Institut d’histoire moderne, Academia sinica, Taipei, 11-13 août 2014b.

________, « Patriotic Collaboration?: Zhou Fohai and the Wang Jingwei Government during the Second Sino-Japanese War », in CAPRIO, Mark E. ; DE MATOS, Christine (dir.), Japan as the Occupier and the Occupied, New York : Palgrave Macmillan, 2015, p. 152-171.

________, « “My Life has been Worthwhile!” Zhou Fohai and the Creation of the “Peace Government”, 1939-1940 », Papier présenté à la Historians of Twentieth Century China and the Chinese Academy of Social Sciences Joint Conference: « Modern China in World Affairs: Interaction and Mutual Influence », Beijing, 20-21 août 2016.

MATSUNUMA Miho, « Historiographie japonaise de la guerre de 1931 à 1945 : état des recherches jusqu’à nos jours », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2013/1, n° 249, p. 33-48.

MERCADO, Stephen C., The Shadow Warriors of Nakano: A History of the Imperial Japanese Army’s Elite Intelligence School, Washington D.C. : Potomac Books, 2002.

MERKEL-HESS, Kate, The Rural Modern: Reconstructing the Self and State in Republican China, Chicago : The University of Chicago Press, 2015.

MICHAEL, Franz, « The Significance of Puppet Governments », Pacific Affairs, vol. 12, n° 4, déc. 1939, p. 400-412.

MICHELIN, Franck, « L’Indochine française et l’expansion vers le sud du Japon à l’orée de la Guerre du Pacifique : Politique étrangère et processus de décision, 29 juin 1940 – 8 décembre 1941 », Thèse de doctorat : Université Paris-Sorbonne, 2014.

MIMURA, Janis, Planning for Empire: Reform Bureaucrats and the Japanese Wartime State, Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2011.

MITTER, Rana, The Manchurian Myth: Nationalism, Resistance, and Collaboration in Modern China, Berkeley : University of California Press, 2000.

________, « Old Ghosts, New Memories: China’s Changing War History in the Era of Post-Mao Politics », Journal of Contemporary History, vol. 38, n° 1, janv. 2003, p. 117-131.

________, China’s War with Japan, 1937-1945: The Struggle for Survival, Londres : Allen Lane, 2013.

________, « Imperialism, Transnationalism and the Reconstruction of Postwar China: UNRRA in China, 1944-7 », Past and Present, 2013, supplément 8, p. 51-69.

________, « Nationalism, Decolonization, Geopolitics and the Asian Postwar », in GEYER, Michael ; TOOZE, Adam (dir.), The Cambridge History of the Second World War, Vol. III, Cambridge : Cambridge University Press, 2015, p. 599-621.

MIWA Kimitada, « Japanese Policies and Concepts for a Regional Order in Asia, 1938-1940 », in WHITE, James W., UMEGAKI Michio, HAVENS, Thomas R. H. (dir.), The Ambivalence of Nationalism: Modern Japan between East and West, Lanham : University Press of America, 1990, p. 133-156.

MOORE, Ray A., « The Occupation of Japan from British and Japanese Perspectives », The Journal of Japanese Studies, vol. 10, n°1, hiver 1984, p. 240-255.

MORRIS, Andrew D., Marrow of the Nation: A History of Sport and Physical Culture in Republican China, Berkeley : University of California Press, 2004.

MULLANEY, Thomas, « Semiotic Sovereignty: The 1871 Chinese Telegraph Code in Historical Perspective », in TSU Jing ; ELMAN, Benjamin A. (dir.), Science and Technology in Modern China, 1880s-1940s, Leiden : Brill, 2014, p. 153-183.

MUSGROVE, Charles D., « Cheering the Traitor: The Post-war Trial of Chen Bijun, April 1946 », Twentieth-Century China, vol. 30, n°2, 2005, p. 3-27.

________, China’s Contested Capital: Architecture, Ritual, and Response in Nanjing, Honolulu : University of Hawai’i Press, 2013.

NANTA, Arnaud, « Pour réintégrer le Japon au sein de l’histoire mondiale », Cipango, n°15, 2008, p. 35-64.

NG, Michael H.K., Legal Transplantation in Early Twentieth-Century China: Practicing Law in Republican Beijing (1910s–1930s), Londres : Routledge, 2014.

NORNES, Abé Mark, Japanese Documentary Film: the Meiji Era through Hiroshima, Minneapolis : University of Minnesota Press, 2003.

PAULÈS, Xavier, Histoire d’une drogue en sursis : l’opium à Canton, 1906-1936, éd. de l’EHESS, 2010.

________, L’Opium : une passion chinoise (1750-1950), Payot, 2011.

________, « The Afterlife of Sun Yat-sen during the Republic (1925-1949) », in BAUMLER, Alan (dir.), Routledge Handbook of Revolutionary Chinese History, Londres : Routledge, à paraître.

PAXTON, Robert O., La France de Vichy, 1940-1944, trad. par Claude Bertrand, Seuil, 1973.

PEATTIE, Mark R., Ishiwara Kanji and Japan’s Confrontation with the West, Princeton N.J. : Princeton University Press, 1975.

________ ; DREA, Edward ; VAN DE VEN, Hans (dir.), The Battle for China: Essays on the Military History of the Sino-Japanese War of 1937-1945, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2010.

PEPPER, Suzanne, Civil War in China: The Political Struggle 1945-1949, Lanham : Rowman & Littlefield, 1999.

PIERSON, John D., Tokutomi Sohō 1863-1957: A Journalist for Modern Japan, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1980.

QIU Peipei, avec SU Zhiliang et CHEN Lifei,  Chinese Comfort Women: Testimonies from Imperial Japan’s Sex Slaves, Hongkong : Hong Kong University Press, 2013.

RABUT, Isabelle ; PINO, Angel (trad.), Le fox-trot de Shanghai et autres nouvelles chinoises, Albin Michel, 1996.

REYNOLDS, Douglas R., « Training Young China Hands: Tōa Dōbun Shoin and Its Precursors, 1886-1945 », in DUUS, Peter et al. (dir.), The Japanese Informal Empire in China, op. cit., 1989, p. 210-271.

RICKETT, W. Allyn, « Voluntary Surrender and Confession in Chinese Law: The Problem of Continuity », The Journal of Asian Studies, vol. 30, n°4, août 1971, p. 797-814.

RISTAINO, Marcia R., The Jacquinot Safe Zone: Wartime Refugees in Shanghai, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2008.

RODAO, Florentino, « España y el gobierno chino de Wang Jingwei (L’Espagne et le gouvernement chinois de Wang Jingwei) », Encuentros en Cathay, vol. 11, 1997, p. 117-145.

ROTTMANN, Allison, « Crossing Enemy Lines: Shanghai and the Central China Base », in HENRIOT, YEH, In the Shadow of the Rising Sun, op. cit., 2004, p. 90-115.

ROUX, Alain, Grèves et politique à Shanghai : les désillusions, 1927-1932, éd. de l’EHESS, 1995.

________, « From Revenge to Treason: Political Ambivalence among Wang Jingwei’s Labor Union Supporters », in HENRIOT, YEH, In the Shadow of the Rising Sun, op. cit., 2004, p. 209-228.

________, Le Singe et le Tigre : Mao, un destin chinois, Larousse, 2009.

________, Chiang Kaï-shek : le grand rival de Mao, Payot, 2016.

ROWE, William T., « The Qingbang and Collaboration under the Japanese, 1939-1945: Materials in the Wuhan Municipal Archives », Modern China, vol. 8, n° 4, oct. 1982, p. 491-499.

RUOFF, Kenneth J., Imperial Japan at Its Zenith: The Wartime Celebration of the Empire’s 2,600th Anniver-sary, Ithaca : Cornell University Press, 2010.

SAALER, Sven, « The Kokuryūkai (Black Dragon Society) and the Rise of Nationalism, Pan-Asianism, and Militarism in Japan, 1901–1925  », International Journal of Asian Studies, vol. 11, n°2, juill. 2014, p. 125-160.

SAMARINI, Guido, « The Evolution of Fascist Italian Diplomacy During the Sino-Japanese War, 1937-1943 », in BARRETT, SHYU (dir.), China in the Anti-Japanese War, op. cit., 2001, p. 65-87.

SATO Shigeru, « Japanese Occupation, Resistance, and Collaboration in Asia », in LEE, Loyd E. (dir.), World War II in Asia and the Pacific and the War’s Aftermath, with General Themes: A Handbook of Literature and Research, Wesport, Conn. : Greenwood Press, 1998, p. 121-137.

SCHOPPA, R. Keith, In a Sea of Bitterness: Refugees during the Sino-Japanese War, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2011.

SCOTT, David, China and the International System, 1840-1949: Power, Presence, and Perceptions in a Century of Humiliation, Albany : State University of New York Press, 2008.

SERFASS, David, « Le Guomindang en 1938 : retour sur la crise d’un parti politique », Mémoire de master : EHESS, 2009.

________, « Hanjian 漢奸 : définir la Chine à travers ses traîtres », SinoPolis, juillet 2010.

________, « Résister ou négocier face au Japon : La genèse du gouvernement de collaboration de Nankin (janvier 1938-avril 1939) », Vingtième siècle : Revue d’histoire, 2015, n°1, p. 121-132.

________, « Occupation japonaise et collaboration chinoise : tendances historiographiques récentes », Revue historique, vol. n° 680, oct. 2016, p. 941-966.

________, « L’occupation japonaise comme objet pour l’histoire de l’État chinois : l’exemple de la campagne de pacification rurale du gouvernement de Wang Jingwei, 1941-45 », Études chinoises, vol. 35-2, 2016, p. 123-137.

________, « Le dilemme de Nankin : tergiversations autour de la reconnaissance du gouvernement de collaboration chinois (1940-1945) », Vingtième siècle : Revue d’histoire, n°133, janv.-mars 2017, p. 99-111.

________, « Collaboration and State Making in China: Defining the Occupation State, 1937–1945 », Twentieth-Century China, vol. 47, n°1, janvier 2022, p. 71-80.

________, « Mapping China under Japanese Occupation: Spatial Configurations of State Power during Wartime (1937–1945) », in David Baillargeon et Jeremy E. Taylor (dir.), Spatial Histories of Occupation: Colonialism, Conquest and Foreign Control in Asia, Londres : Bloomsbury Press, 2022.

SEYBOLT, Peter J. « The War Within a War: A Case Study of a County on the North China Plain », in BARRETT, David P. ; SHYU, Lawrence N (dir.), Chinese Collaboration with Japan, op. cit., 2001, p. 201-225.

SHIH Shu-mei, The Lure of the Modern: Writing Modernism in Semicolonial China, 1917-1937, Berkeley : University of California Press, 2001.

SHIRANE Seiji, « Taiwanese Colonial Subjects as Imperial Intermediaries in Occupied Xiamen, 1938-1945 », papier présenté à la conférence annuelle de l’Association for Asian Studies, Toronto, 19 mars 2017.

SHIRLEY, Robert R., « Political Conflict in the Kuomintang: The Career of Wang Ching-Wei to 1932 », Ph.D. dissertation : University of California (Berkeley), 1962.

SHOJI Jun’ichiro, « What Should the “Pacific War” be Named? A Study of the Debate in Japan », NIDS Journal of Defense and Security, n°12, 2011, p. 45-81.

SHYU, Lawrence N., « China’s “Wartime Parliament”: The People’s Political Council, 1938-1945 », in SIH, Paul Kwang Tsien (dir.), Nationalist China During the Sino-Japanese War, 1937-1945, Hicksville, N.Y. : Exposition Press, 1977, p. 273-328.

SIMON, Karla W., Civil Society in China: The Legal Framework from Ancient Times to the New Reform Era, Oxford : Oxford University Press, 2013.

SIMS, Richard, Japanese Political History since the Meiji Renovation, 1868-2000, New York : Palgrave, 2001.

SNOW, Philip, The Fall of Hong Kong: Britain, China and the Japanese Occupation, New Haven, Conn. : Yale University Press, 2003.

SO Wai Chor, « The Origins of the “Wang-Chiang Cooperation” in 1932 », Modern Asian Studies, vol. 25, n° 1, fév. 1991, p. 175-208.

________, « The Making of the Guomindang’s Japan Policy, 1932-1937: The Roles of Chiang Kai-Shek and Wang Jingwei », Modern China, vol. 28, n° 2, avril 2002, p. 213-252.

SPAULDING, Robert M. Jr., « The Bureaucracy as a Political Force, 1920–1945 », in MORLEY, James (dir.), Dilemmas of Growth in Pre-war Japan,  Princeton : Princeton University Press, 1971, p. 33-80.

STAPLETON, Kristin, Civilizing Chengdu: Chinese Urban Reform, 1895-1937, Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center, 2000.

STEPHAN, John J., « The Tanaka Memorial (1927): Authentic or Spurious? », Modern Asian Studies, vol. 7, n° 4, 1973, p. 733-745.

STRAND, David, « “A High Place Is No Better Than a Low Place”: The City in the Making of Modern China », YE Wen-hsin (dir.), Becoming Chinese, op. cit., 2000, p. 98-136.

________, An Unfinished Republic: Leading by Word and Deed in Modern China, Berkeley : University of California Press, 2011.

STRAUSS, Julia C., « Symbol and Reflection of the Reconstituting State: The Examination Yuan in the 1930s », Modern China, vol. 20, n°2, mars 1994, p. 211-238.

________, « Wenguan (“Lettered Official”), Gongwuyuan (“Public Servant”), and Ganbu (“Cadre”): The Politics of Labelling State Administrator in Republican China », Indiana East Asian Paper Series, n°6, juillet 1995, p. 25-56.

________, « The Evolution of Republican Government », The China Quarterly, n°150, « Special Issue: Reappraising Republic China », juin 1997, p. 329-351.

________, Strong Institutions in Weak Polities: State Building in Republican China, 1927-1940, Oxford : Clarendon Press, 1998.

________, « Paternalist Terror: The Campaign to Suppress Counterrevolutionaries and Regime Consolidation in the People’s Republic of China, 1950-1953 », Comparative Studies in Society and History, vol. 44, n°1, janv. 2002, p. 80-105.

________, « Morality, Coercion and State Building by Campaign in the Early PRC: Regime Consolidation and after, 1949-1956 », The China Quarterly, n°188, déc. 2006, p. 891-912.

SURYADINATA, Leo, « The Search for National Identity of an Indonesian Chinese: a Political Biography of Liem Koen Hian », Archipel, vol. 14, 1977, p. 43-70.

TANAKA, Stefan, Japan’s Orient: Rendering Pasts Into History, Berkeley : University of California Press, 1993.

TAO Chia-lin pao, « The Role of Wang Ching-wei during the Sino-Japanese War », Ph.D. dissertation : Indiana University, 1971.

TAYLOR, Jeremy E., « The Production of the Chiang Kai-Shek Personality Cult, 1929-1975 », The China Quarterly, n°185, mars 2006, p. 96-110.

TOBE Ryōichi, « The Japanese Eleventh Army in Central China, 1938-1941 », in PEATTIE et al. (dir.), The Battle for China, op. cit., 2010, p. 207-229.

TS’AI Hui-yu Caroline, Taiwan in Japan’s Empire Building: An Institutional Approach to Colonial Engine-ering, Londres : Routledge, 2009.

TSUCHIDA Akio, « Declaring War as an Issue in Chinese Wartime Diplomacy », in van de VEN et al. (dir.), Negotiating China’s Destiny in World War II, op. cit., 2015, p. 111-126.

TUCKER, David, « Colonial Sovereignty in Manchuria and Manchukuo », in HOWLAND, Douglas ; WHITE, Luise (dir.), The State of Sovereignty: Territories, Laws, Populations, Bloomington : Indiana University Press, p. 75-93.

TUNG, William L., The Political Institutions of Modern China, [1964] La Hague : Martinus Nihhoff, 1968.

van de VEN, Hans ; LARY, Diana ; MACKINNON, Stephen R. (dir.), Negotiating China’s Destiny in World War II, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2015.

VIDAL, Christine, « D’un régime à l’autre : les intellectuels ralliés au pouvoir communiste, 1948-1952 », Études chinoises, vol. 27, 2008, p. 41-85.

VIÉ, Michel, Le Japon et le monde au XXe siècle, Masson, 1995.

________, « Le Japon pendant la Première Guerre mondiale : fonctionnement de l’État et politique extérieure », Ebisu, n°53, 2016, p. 53-76.

WAGNER, Rudolf G., « Ritual, Architecture, Politics and Publicity during the Republic: Enshrining Sun Yat-sen », in CODY, Jeffrey W. ; STEINHARDT, Nancy S., ATKIN, Tony (dir.), Chinese Architecture and the Beaux-Arts, Honolulu : University of Hawai‘i Press, 2011, p. 223-278.

WAKEMAN, Frederic Jr., The Shanghai Badlands: Wartime Terrorism and Urban Crime, 1937-1941, Cambridge : Cambridge University Press, 1996.

________, « A Revisionist View of the Nanjing Decade: Confucian Fascism », The China Quarterly, n°150, juin 1997, p. 395-432.

________, « Hanjian (Traitor)! Collaboration and Retribution in Wartime Shanghai », in YE Wen-hsin (dir.), Becoming Chinese, op. cit., 2000, p. 298-341.

________, Spymaster: Dai Li and the Chinese Secret Service, Berkeley : University of  California Press, 2003.

________, « Shanghai Smuggling », in HENRIOT, YEH, In the Shadow of the Rising Sun, op. cit., 2004, p. 116-153.

________, « ‘Liberation’ : The Shanghai Police, 1942-1952 », in CHEVRIER, Yves ; ROUX, Alain ; XIAO-PLANES, Xiaohong (dir.), Citadins et citoyens dans la Chine du XXe siècle, Maison des Sciences de l’Homme, 2010, p. 497-540.

WALDRON, Arthur, From War to Nationalism: China’s Turning Point, 1924-1925, Cambridge : Cambridge University Press, 1995.

________, « China’s New Remembering of World War II: The Case of Zhang Zizhong », Modern Asian Studies, vol. 30, n° 4, oct. 1996, p. 945-978.

The Wang Jingwei Irrevocable Trust, The Wang Jingwei Website. <http://wangjingwei.org>

WANG Ke-wen, « Irreversible Verdict ? Historical Assessments of Wang Jingwei in the People’s Republic and Taiwan », Twentieth-Century China, vol. 28, n°1, nov. 2002, p. 57-81.

WANG Wensheng, White Lotus Rebels and South China Pirates: Crisis and Reform in the Qing Empire, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2014.

WASSERSTEIN, Bernard, « Ambiguities of Occupation: Foreign Resisters and Collaborators in Wartime Shanghai », in YEH Wen-hsin (dir.), Wartime Shanghai, Londres : Routledge, 1998, p. 23-38.

WEBER, Torsten, « Nanjing’s Greater Asianism: Wang Jingwei and Zhou Huaren, 1940 », in SAALER, Sven ; SZPILMAN, Christopher W.A. (dir.), Pan-Asianism: A Documentary History, Volume 2: 1920-Present, Lanham : Rowman & Littlefield, 2011, p. 209-219.

WEI, William, Counterrevolution in China: The Nationalists in Jiangxi during the Soviet Period, Ann Arbor : University of Michigan Press, 1985.

WELAND, James, « Misguided Intelligence: Japanese Military Intelligence Officers in the Manchurian Incident, September 1931 », The Journal of Military History, vol. 58, n° 3, juill. 1994, p. 445-460.

WELLS, Audrey, The Political Thought of Sun Yat-sen: Development and Impact, New York : Palgrave Macmillan, 2001.

WILSON, Sandra, The Manchurian Crisis and Japanese Society, 1931–33, Londres : Routledge, 2002.

WOU, Odoric Y. K., Militarism in Modern China: The Career of Wu P’ei-Fu, 1916-39, Canberra : Australian National University Press, 1978.

WU Sufeng, « The Nationalist Government’s Attitude toward Postwar Japan », in van de VEN et al. (dir.), Negotiating China’s Destiny in World War II, op. cit., 2015, p. 193-204.

XIAO-PLANES, Xiaohong, « Constitutions et constitutionnalisme : les efforts pour bâtir un nouvel ordre politique (1908-1949) » in DELMAS-MARTY, Mireille ; WILL, Pierre-Étienne (dir.), La Chine et la démocratie, Fayard, 2007, p. 259-295.

________, « L’affaire Pan Hannian et les luttes politiques au sommet du PCC (1953-1955) », Perspectives chinoises, n°113, 2010, p. 124-136.

XIE Xueshi, « The Organization and Grassroots Structure of the Manzhouguo Regime », in MACKINNON et al. (dir.), China at War, op. cit., 2007, p. 134-147.

XU Xiaoqun, Chinese Professionals and the Republican State: The Rise of Professional Associations in Shanghai, 1912–1937, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

YAGAMI Kazuo, Konoe Fumimaro and the Failure of Peace in Japan, 1937-1941: A Critical Appraisal Of The Three-time Prime Minister, Jefferson: McFarland & Company, 2006.

YAMAGUCHI Noboru, « An Unexpected Encounter with Hybrid Warfare: the Japanese Experience in North China, 1937–45 », in MURRAY, Williamson ; MANSOOR, Peter R. (dir.), Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present, Cambridge : Cambridge University Press, 2012, p. 225-253.

YAMAMURO Shin’ichi, Manchuria under Japanese Dominion, trad. par Joshua A. Fogel, Philadelphie : University of Pennsylvania Press, 2006.

YE Wen-hsin, The Alienated Academy: Culture and Politics in Republican China, 1919-1937, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1990.

________ (dir.), Becoming Chinese: Passages to Modernity and Beyond, Berkeley : University of California Press, 2000.

YICK, Joseph K.S., « Communist-Puppet Collaboration in Japanese-Occupied China: Pan Hannian and Li Shiqun, 1939-43 », Intelligence and National Security, vol. 16, n°4, hiver 2001, p. 61-88.

________, « “Pre-Collaboration”: The Political Activity and Influence of Chen Bijun in Wartime China, January 1938–May 1940 », Southeast Review of Asian Studies, vol. 36, 2014a, p.58-74.

________, « “Self-serving Collaboration”: the Political Legacy of “Madame Wang” in Guangdong Province, 1940-1945 », American Journal of Chinese Studies, vol. 21, n°2, oct. 2014b, p. 217-234.

YOSHIMI Yoshiaki, Grassroots Fascism: the War Experience of the Japanese People, trad. par Ethan Mark, New York : Columbia University Press, 2015.

YOUNG, Arthur N., China’s Wartime Finance and Inflation, 1937-1945, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1965.

YOUNG, Louise, Japan’s Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism, Berkeley : University of California Press, 1998.

ZANASI, Margherita, Saving the Nation: Economic Modernity in Republican China, Chicago : The University of Chicago Press, 2006.

________, « Globalizing Hanjian: The Suzhou Trials and the Post–World War II Discourse on Collaboration », The American Historical Review, vol. 113, n°3, juin 2008, p. 731-751.

________, « Collaboration, Resistance and Accommodation in Northeast Asia », in BOSWORTH, Richard ; MAIOLO, Joseph (dir.), The Cambridge History of the Second World War, Volume II, Cambridge : Cambridge University Press, 2015, p. 509-532.

ZHANG Qiang ; WEATHERLEY, Robert, « Owning up to the Past: the KMT’s Role in the War against Japan and the Impact on CCP Legitimacy », The Pacific Review, vol. 26, n°3, 2013, p. 221-242.

ZHANG Shaoqian, « Combat and Collaboration: The Clash of Propaganda Prints between the Chinese Guomindang and the Japanese Empire in the 1930s-1940s », Transcultural Studies, 2014, n°1, p. 95-133.

________, « Visualizing the Modern Chinese Party-State: From Political Education to Propaganda Agitation in the Early Republican Period », Twentieth-Century China, vol. 41, n°1, janv. 2016, p. 52-80.

Travaux en chinois

BAE Kyounghan 裴京漢, « Zhongri zhanzheng shiqi Zhongguo de dongya lianmeng yundong yu “zhengzhi duli” 中日戰爭時期中國的東亞聯盟運動與“政治獨立” (Le Mouvement de la Ligue d’Asie orientale en Chine pendant la guerre sino-japonaise et l’“indépendance politique”) », in Zhongguo shehuikexueyuan ZhongRi lishi yanjiu zhongxin 中國社會科學院中日歷史研究中心 (dir.), Jiuyiba shibian yu jindai zhongri guanxi : Jiuyiba shibian qishi zhounian guoji xuzshu taolunhui wenji 九一八事變與近代中日關係 : 九一八事變70周年國際學術討論會論文集 (L’Incident de Mandchourie et les rapports sino-japonais à l’époque moderne : Actes du colloque international pour le 70e anniversaire de l’Incident de Manchourie), Beijing : Sheke wenxian chubanshe, 2004, p. 632-646.

BASTID-BRUGUIÈRE, Marianne, « You Faguo waijiao dang’an kan 1942-1945 nianjian de Zhong Ri hezuo 由法國外交檔案看1942-1945年間的中日合作 (La collaboration chinoise vue par les Français en Chine occupée en 1942-1945) », in ETŌ Shinkichi 衛藤瀋吉 (dir.), Kyōsei kara tekitai e : dai yonkai nitchū kankeishi kokusai shinpojiumu ronbunshū 共生から敵対へ: 第4回日中関係史国際シンポジウム論文集 (De la coexistence à l’antagonisme : actes du 4e colloque international sur l’histoire des relations sino-japonaises), Tōhō shoten, 2000, p. 427-444.

CAI Dejin 蔡德金, « Guanyu Li Shiyu lishi qingkuang de shuoming yu dingzheng 關於李時雨歷史情況的說明與訂正 (Explications et révision des circonstances historiques de Li Shiyu) », Wenshi ziliao xuanji 文史資料選輯, vol. 85, 1983, p. 216-218.

________, Moku : Wangwei tegong zongbu 76 hao 魔窟:汪偽特工總部76號 (L’antre du démon : le n°76, quartier général de la police secrète du régime fantoche de Wang Jingwei), Beijing : Zhongguo wenshi chubanshe, 1986.

________, Wang Jingwei pinglun 汪精衛評傳 (Biographie commentée de Wang Jingwei), Chengdu : Sichuan renmin chubanshe, 1988.

________, Lishi de guaitai : Wang Jingwei guomin zhengfu 歷史的怪胎:汪精衛國民政府 (Une aberration de l’histoire : le gouvernement national de Wang Jingwei), Guilin : Guangxi shifan daxue chubanshe, 1993a.

________, « Weizhengquan chuigushou Lin Bosheng 偽政權吹鼓手林柏生 (L’apologiste du régime fantoche, Lin Bosheng) », in Huadong…, Wangwei qunjian…op. cit., 1993b, p. 105-134.

________, « Nanjing tebieshizhang Zhou Xuechang 南京特別市長周學昌 (Le maire de la ville spéciale de Shanghai, Zhou Xuechang) », Huadong…, Wangwei qunjian…op. cit., 1993c, p. 221-237.

________, « Guanyu kangzhan shiqi Wang Jingwei yu Wang weizhengquan de ji ge wenti zhi wo jian 關於抗戰時期汪精衛與汪偽政權的幾個問題之我見 (Mon opinion sur quelques questions concernant Wang Jingwei et son régime fantoche) », Kangrizhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1999, n° 1, p. 1-9.

________ ; Li Huixian 李惠賢, « Guanyu Wang weizhengquan wenti xueshu taolunhui zongshu 關於汪偽政權問題學術討論會綜述 (Synthèse du colloque La question du régime fantoche de Wang Jingwei) », Lishi yanjiu 歷史研究, n° 5, 1986, p. 185-190.

CAO Fengjun 曹峰峻, « Chu Minyi ming xuan “guofu ganzang an” 褚民誼命懸“國父肝臟案”(L’“Affaire des viscères du père de la nation” sur laquelle Chu Minyi joua sa vie) », Renmin gong’an 人民公安, 2010, n°7, p. 56-59.

CHANG Shih-Yin 張世瑛, « Cong ji ge zhanhou shenjian de anli lai kan hanjian de shenfen rending wenti (1945-1949) 從幾個戰後審奸的案例來看漢奸的身份認定問題 (1945-1949) (Étude de la question du statut juridique des hanjian à travers quelques cas de procès pour trahison de l’après-guerre, 1945-1949) », Guoshiguan xueshu jikan 國史館學術集刊, n°1, décembre 2001, p. 161-185.

CHEN Guangrui 陳廣銳, « Shilun Wang weizhengfu dui Lianghuai yanchang de jingying 試論汪偽政府對兩淮鹽場的經營 (L’exploitation des salines des deux rives de la Huai par le gouvernement fantoche de Wang Jingwei) », Yanye shi yanjiu 鹽業史研究, 2012, n°4, p. 40-46.

CHEN Hairu 陳海儒, « Wang weizhengquan dui xingzheng renyuan de peixun 汪偽政權對行政人員的培訓 (La formation des agents administratifs sous le régime fantoche de Wang Jingwei) », Jixu jiaoyu yanjiu 繼續教育研究, n° 6, 2006, p. 84-86.

CHEN Jimin 陳濟民, ZHUANG Shuyu 莊淑玉, LU Haiming 盧海鳴 (dir.), Minguo guanfu 民國官府 (Les bâtiments officiels de l’époque républicaine), Nanjing : Jinling shushe, 1992

CHEN Lan 陳蘭, « Riwei shiqi Henan shenggongshu zhiyuan jiegou ji yingxiang 日偽時期河南省公署職員結構及影響 (Structure et impact des fonctionnaires du Bureau provincial fantoche du Henan) », Shenzhen zhiye jishu xueyuan xuebao 深圳職業技術學院學報, 2014, n°4, p. 56-60.

CHEN Mao-Hsiung 陳茂雄, « Nandao Shi Kefa shi hanjian 難道史可法是漢奸? (Comment Shi Kefa pourrait-il être un traître?) », Nanfang kuaibao 南方快報, <http://www.southnews.com.tw/specil_coul/Chen/02/0676.htm> (consulté le 8 août 2017).

CHEN Musha 陳木杉, Cong handian shiliao guan kangri shiqi de Jiang Wang guanxi 從函電史料觀抗日時期的蔣汪關系 (Étude des relations entre Jiang Jieshi et Wang Jingwei pendant la période de résistance contre le Japon à partir de leur correspondance), Taipei : Taiwan xuesheng shuju, 1995.

________, Cong handian shiliao guan kangzhan shiqi Wang Jingwei jituan zhi Yue gengai 從函電史料觀抗戰時期汪精衛集團治粵梗概 (L’administration du Guangdong par le groupe de Wang Jingwei à travers les sources épistolaires), Taipei : Taiwan xuesheng shuju, 1996.

CHEN Ronghua 陳榮華 (dir.), Jiangxi kangri zhanzheng shi 江西抗日戰爭史 (Histoire de la Guerre de résistance contre le Japon au Jiangxi), Nanchang : Jiangxi renmin chubanshe, 2005.

CHEN Xiaoping 陳曉平, « Chen Fumu : qianfu zai Wang wei xinzang de Zhonggong tegong 陳孚木 : 潛伏在汪偽心臟的中共特工 (Chen Fumu : l’agent secret du PCC infiltré au cœur du régime fantoche de Wang Jingwei) », Nanfang zhoumo 南方週末, 11 juin 2015.

CHEN Yan 陳雁, Kangri zhanzheng shiqi Zhongguo waijiao zhidu yanjiu 抗日戰爭時期中國外交制度研究 (Étude des institutions diplomatiques chinoises durant la Guerre de résistance contre le Japon), Shanghai : Fudan daxue chubanshe, 2002.

CHEN Yuhuan 陳予歡 (dir.), Minguo Guangdong jiangling zhi 民國廣東將領志 (Dictionnaire biographique des généraux du Guangdong à l’époque républicaine), Canton : Guangdong chubanshe, 1994.

______ (dir.), Baoding junxiao jiangshuai lu 保定軍校將帥錄 (Annale des officiers de l’Académie militaire de Baoding), Canton : Guangzhou chubanshe, 2006.

CHEN Yuanyuan 陳園園, « Tao Xisheng yu “shihuo” xuepai yanjiu 陶希聖與“食貨”學派研究 (Tao Xisheng et l’école Shihuo) », Thèse de doctorat : Université normale de Nanjing, 2011.

CHEN Yunqian 陳蘊茜, « Shijian, yishi weidu zhong de “zongli jinian zhou” 時間、儀式維度中的“總理紀念週”(Dimensions temporelle et rituelle de la “commémoration hebdomadaire en hommage à Sun Yat-sen”) », Kaifeng shidai 開放時代, 2005, n°4, p. 63-81.

________, « Zhishujie yu Sun Zhongshan chongbai 植樹節與孫中山崇拜 (La Fête de la plantation des arbres et le culte de Sun Yat-sen) », Nanjing daxue xuebao (zhexue renwen kexue shehui kexue) 南京大學學報(哲學人文科學社會科學), 2006, n°5, p. 76-90.

________, « Shenti zhengzhi : guojia quanli yu minguo Zhongshan zhuang de liuxing 身體政治:國家權力與民國中山裝的流行 (Politique du corps : pouvoir étatique et mode du costume Sun Yat-sen en Chine républi-caine) », Xueshu yuekan 學術月刊, vol. 39, n°9, sept. 2007, p. 139-147.

CHEN Zhengqing 陳正卿, « Mao Zedong pibo Zhu Qinglai de guailun 毛澤東批駁諸青來的怪論 (La réfutation par Mao Zedong des propos absurdes de Zhu Qinglai) », in WU Mengqing 吳孟慶 (dir.), Zhenghai shiling 政海拾零 (Recueil d’anecdotes de la mer politique), Shanghai : Shanghai cishu chubanshe, 2005, p. 9-10.

CHIANG Yung-ching 蔣永敬, « Wang Jingwei “Ju yi ge li” suo she kangzhan “mimi” zhi zhenxiang 汪精衛“舉一個例”所涉抗戰“秘密”之真象 (Dans quelle mesure l’article “Un exemple” de Wang Jingwei contient les “secrets” de la Guerre de résistance), Zhuhai xuebao 珠海學報, vol. 16, oct. 1988, p. 595-612.

________, « Wang Jingwei cong “heping” yundong dao touri : Wang Shijie riji zhong de renwu yu shishi (si) 汪精衛從“和平”運動到投日 : 王世杰日記中的人物與史事 (四) (Wang Jingwei depuis le Mouvement de “paix” jusqu’à la collaboration avec le Japon : les personnalités et les faits historiques dans le journal personnel de Wang Shijie – quatrième partie) », Zhuanji wenxue 傳記文學, vol. 62, fév. 1993, p. 70-76.

________, LI Yunhan 李雲漢, XU Shishen 許師慎, Yang Lianggong xiansheng nianpu 楊亮功先生年譜 (Chronologie biographique de M. Yang Lianggong), Taipei : Lianjing, 1988.

CHOU Whei-ming 周惠民, « Deguo dui “Manzhouguo” ji “Wang zhengquan” de waijiao taidu 德國對「滿洲國」及「汪政權」的外交態度 (La diplomatie allemande vis-à-vis du “Manzhouguo” et du “Gouvernement de Wang Jingwei”) », Guoli zhengzhi daxue lishi xuebao 國立政治大學歷史學報, n°23, mai 2005, p. 147-170.

CHU Te-lan 朱德蘭, « Ri-Wang hezuo yu Guangdong shengzhengfu guanxi : yi ge cemian de kaocha 日汪合作與廣東省政府關係 : 一個側面的考察 (Étude de la collaboration entre le Japon et le régime de Wang Jingwei à travers le cas du gouvernement provincial du Guangdong) », Renwen ji shehuikexue jikan 人文及社會科學集刊, vol. 12, n°4, déc. 2000, p. 631-655.

DENG Zhonghua 鄧仲華, LIU Suping 劉素萍, WANG Deyi 王德意 (dir.), Zhongguo funü dabaike quanshu 中國婦女大百科全書 (Encyclopédie des femmes chinoises), Changchun : Beifang funü ertong chubanshe, 1995.

DONG Xiao 董嘯, « Huabei lunxian shiqi de wei Zhongguo lianhe zhunbei yinhang yu lianyinquan 華北淪陷時期的偽中國聯合準備銀行與聯銀券 (La Banque fédérale de réserve et sa monnaie sous l’occupation en Chine du Nord) », Shandong xingzheng xueyuan xuebao 山東行政學院學報, vol. 144, oct. 2015, p. 80-83.

DONG Yingying 董穎穎, « Qianxi xunzheng shiqi Guomin zhengfu zhuxi de diwei yu quanxian 淺析訓政時期國民政府主席的地位與權限 (Brève analyse du statut et des attributions du président du Gouvernement nationaliste pendant la période de tutelle politique) », Fazhi yu shehui 法制與社會, 2016, n°7, p. 140-142.

FAN Hong 范泓, Minzhu de tongxiang : Lei Zhen xiansheng zhuan 民主的銅像:雷震先生傳 (La statue de bronze de la démocratie : biographie de Lei Zhen), Taipei : Xiuwei zixun keji chubanshe, 2008.

FAN Yunxi 範運晰, Qiongji minguo renwu zhuan 瓊籍民國人物傳 (Biographies de personnalités de Qiongji), Haikou : Hainan chuban gongsi, 1999.

FANG Xinde 方新德, Guomin zhengfu shiqi Zhejiang xianzheng yanjiu 國民政府時期浙江縣政研究 (Étude des gouvernements de district au Zhejiang sous le Gouvernement nationaliste), Hangzhou : Zhejiang daxue chubanshe, 2012.

FANG Yanhua 方艷華, LIU Zhipeng 劉志鵬, « Kangzhan shiqi Wang weizhengquan suzao “zhengtong” xingxiang lunlüe 抗戰時期汪偽政權塑造“正統”形象論略 (La fabrication d’une image “légitime” par le régime fantoche de Wang Jingwei pendant la guerre de résistance) », Chongqing jiaoyu xueyuan xuebao 重慶教育學院學報, vol. 21, n°5, sept. 2008, p. 83-85.

FENG Juefei 馮覺非, « Ta wei Wang Jingwei zhengquan liuxia zhengui jilu : baotan guaijie Jin Xiongbai de zhenghai fuchen 他為汪精衛政權留下珍貴記錄 : 報壇怪傑金雄白的政海浮沉 (Il a laissé un témoignage précieux sur le régime de Wang Jingwei : les tribulations politiques de Jin Xiongbai, un journaliste pas comme les autres) », Mingbao yuekan 明報月刊, vol. 31, mai 1995, p. 33-36.

FENG Min 馮敏, « Wangwei wenguan kaoshi zhidu shulüe 汪偽文官考試制度述略 (Présentation sommaire du système d’examen des fonctionnaires civils du gouvernement fantoche de Wang Jingwei) », Minguo dang’an 民國檔案, 1993, n°2, p. 112-116.

GE Tao 葛濤, « “Dangyi” yu “fenghua” zhi jian : con shencha zhidu kan minguo shiqi zhengzhi dui changpian de yingxiang“黨義”與“風化”:從審查制度看民國時期政治對唱片的影響 (“Doctrine du Parti” et “morale” : étude de l’influence de la politique sur les disques à l’époque républicaine à travers le système de censure) », Shilin 史林, 2006, n°6, p. 104-115.

GONG Yuzhi 龔育之, « Maoxuan zhushi shang de Zhou Zuoren 毛選註釋上的周作人 (Zhou Zuoren dans les notes des Œuvres choisies de Mao Zedong) », in XIANG Jidong 向繼東 (dir.), Zhongguo wenshi jinghua nianxuan 中國文史精華年選 2005 (Sélection 2005 des meilleurs documents pour la culture et l’histoire de la Chine), Canton : Huacheng chubanshe, 2006, p. 238-244.

GUO Guiru 郭貴儒, ZHANG Tongle 張同樂, FENG Hanzhang 封漢章, Huabei weizhengquan shigao : cong “Linshi zhengfu” dao “Huabei zhengwu weiyuanhui” 華北偽政權史稿 : 從”臨時政府”到”華北政務委員會” (Histoire des régimes fantoches en Chine du Nord : du “Gouvernement provisoire” au “Conseil des affaires politiques de Chine du Nord”), Beijing : Shehuikexue wenxian chubanshe, 2007.

GUO Shidong 郭世東, « Xianzheng cujinhui cuqi de di yi ci xianzheng yundong 憲政促進會促起的第一次憲政運動 (Le 1er mouvement constitutionnel impulsé par le Comité pour la promotion du gouvernement constitutionnel) », Jianghuai fazhi 江淮法制, 2008, n°13, p. 58-59.

HE Jiawei 何家偉, Guomin zhengfu gongwuyuan fengji fuli zhidu yanjiu 國民政府公務員俸給福利制度研究1928-1929 (Étude du système de traitement et de protection sociale des fonctionnaires du Gouvernement nationaliste, 1928-29), Fuzhou : Fujian renmin chubanshe, 2010.

HE Yuan 賀淵, « “Heping yundong” zhong de Tao Xisheng “和平運動”中的陶希聖 (Tao Xisheng et le “Mouvement de paix”) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2014, n° 3, p. 116-132.

HE Zhiming 何志明, « Guomindang zhongyang jiancha weiyuanhui de lailong qumai 國民黨中央監察委員會的來龍去脈 (Histoire du Comité central de contrôle du GMD) », Wenshi tiandi 文史天地, avril 2014, p. 4-10.

HSIAO Li-chu 蕭李居, « Riben de zhanzheng tizhi : yi Xingyayuan wei li de taotan 日本的戰爭體制 : 以興亞院為例的討探 (1938-1942) (Étude du régime de guerre japonais à travers le cas du Kōa.in) », Mémoire de master : NCCU, 2001.

________, « Zhongri zhanzheng chuqi Riben de zhengzhi biange yu quanli zhi zheng 中日戰爭初期日本的政治變革與權力之爭 (1937-1938) (Réformes politiques et luttes de pouvoir au Japon au début de la guerre sino-japonaise, 1937-1938) », Guoshiguan xueshu jikan 國史館學術集刊, n°9, sept. 2006, p. 103-143.

________, « Biandiao de Guomin zhengfu : Wang, Ri dui zhengquan zhengtongxing de zhechong 變調的國民政府: 汪、日對新政權正統性的折衝 (Negotiation over the Legitimate Symbols of the Nanjing Nationalist Government between the Wang Regime and the Japanese Government) », Guoli zhengzhi daxue lishi xuebao 國立政治大學歷史學報, vol. 32, nov. 2009, p. 125-168.

HSU Yu-ming 許育銘, Wang Zhaoming yu Guomin zhengfu : 1931 zhi 1936 nian duiri wenti xia zhengzhi biandong 汪兆銘與國民政府 : 1931至1936年對日問題下政治變動 (Wang Jingwei et le Gouvernement nationaliste : évolution politique entre 1931 et 1936 dans le contexte de la menace japonaise), Xindian : Guoshiguan, 1999.

HU Xian 胡獻, « Jianping Tao Deman “tiaoting” qijian Jiang Jieshi de dui ri lichang 簡評陶德曼“ 調停”期間蔣介石的對日立場 (Quelques commentaires sur la position de Jiang Jieshi vis-à-vis du Japon pendant la “médiation” Trautmann) », Kangzhi zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1994, n°3, p. 121-135.

HUA Linfu 華林甫, CHENG Chongde 成崇德, « Zhongguo lidai fensheng moshi tantao 中國歷代分省模式探討 (La division des provinces en Chine aux différentes époques) », Zhongguo renmin daxue xuebao 中國人民大學學報, 2006, n°4, p. 146-152.

HUANG Meizhen 黃美真 (dir.), Riwei dui Huazhong lunxianqu jingji de lüeduo yu tongzhi 日偽對華中淪陷區經濟的掠奪與統治 (Pillage et contrôle de l’économie dans la zone occupée de Chine centrale par le Japon et ses fantoches), Beijing : Shehuikexue wenxian chubanshe, 2005.

________, HAO Shengchao 郝盛潮 (dir.), Zhonghuaminguo shi shijian renwu lu 中華民國史事件人物錄 (Évenements et personnalités historiques de la République de Chine), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 1987. 

________, ZHANG Yun 張雲, « Luo Junqiang 羅君強 », in Zhonghua minguo shi ziliao conggao renwu zhuanji 中華民國史資料叢稿 人物傳記 (Sources sur l’histoire de la République de Chine : biographies de personnalités), Beijing : Zhonghua shuju, 1982, vol. 15, p. 43-47.

________, ________, Wang Jingwei jituan panguo toudi ji 汪精衛集團叛國投敵記 (Chronique de la trahison et de la collaboration avec l’ennemi de la clique de Wang Jingwei), [1987], Henan : Henan renmin chubanshe, 1992.

HUANG Yun 黃惲, « Wuxian xianzhishi Guo Zengji 吳縣縣知事郭曾基 (Le magistrat du district de Wuxian, Guo Zengji) », <http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e8246090101997m.html> (09/11/2016).

JI Haopeng 紀浩鵬, « Ning shu haishi Su shu : Ningren zhi ji Jiangsu shenghui zhi zheng 寧屬還是蘇屬:辛壬之際江蘇省會之爭 (Nanjing ou Suzhou ? : La querelle au sujet de l’emplacement de la capitale provinciale du Jiangsu au moment de la Révolution de 1911) », Jiangsu shehui kexue 江蘇社會科學, 2017, n°2, p. 239-246.

JIANG Pei 江沛, Riwei “zhi’an qianghua yundong” yanjiu 日偽“治安強化運動”研究1941-1942 (Étude de la “Campagne de renforcement de la sûreté publique”, 1941-42), Tianjin : Nankai daxue chubanshe, 2006.

JIANG Xiaowei 蔣曉偉, « Lun Zhongguo de “fatong” 論中國的“法統”(On China’s “legally Constituted Authority”) », Harbin gongye daxue xuebao (shehui kexue ban) 哈爾濱工業大學學報 (社會科學版), vol. 15, n°1, janv. 2013, p. 80-84.

JIE Zhixi 解志熙, « Mu Shiying de zui hou : guanyu ta de funi huo xisheng wenti zhi kaobian 穆時英的最後:關於他的附逆或犧牲問題之考辯 (La fin de Mu Shiying : fut-il un traître ou un martyr?) », Wenxue pinglun 文學評論, 2016, n°3, p. 172-180.

JING Shenghong 經盛鴻, Nanjing lunxian banian shi 南京淪陷八年史(1937年12月13日至1945年9月9日) (Histoire des huit années d’occupation de Nanjing, 13 déc. 1937-9 sept. 1945), [2005] Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2013, 2 vol.

KONG Qingtai 孔慶泰, Guomindang zhengfu zhengzhi zhidu shi 國民黨政府政治制度史 (Histoire du système politique sous le gouvernement du GMD), Hefei : Anhui jiaoyu chubanshe, 1998.

LI Jinxiu 李進修, Zhongguo jindai zhengzhi zhidu shigang 中國近代政治制度史綱 (Compendium historique du système politique chinois moderne), Beijing : Qiushi chubanshe, 1988, p. 377-385.

LI Qianming 酈千明, « Hu Lancheng yu Wang Jingwei : juelie zhenxiang 胡蘭成與汪精衛:決裂真相 (Hu Lancheng et Wang Jingwei : la vérité derrière leur rupture) », Wenshi tiandi 文史天地, 2012, n°1, p. 31-36.

LI Songlin 李松林 (dir.), Zhongguo Guomindang shi dacidian 中國國民黨史大辭典 (Encyclopédie historique du GMD), Hefei : Anhui renmin chubanshe, 1993.

LI Xizhu 李細珠, Zhang Zhidong yu Qingmo xinzheng yanjiu 張之洞與清末新政研究 (Zhang Zhidong et les nouvelles politiques de la fin des Qing), Shanghai : Shanghai shudian chubanshe, 2003.

LI Xiangyin 李相銀, « Shanghai lunxian shiqi wenxue qikan yanjiu 上海淪陷時期文學期刊研究 (Les revues littéraires de Shanghai sous l’occupation) », Thèse de doctorat : Université normale de la Chine de l’Est, 2006.

LI Yunhan 李雲漢, Zhongguo Guomindang shishu 中國國民黨史述 (Histoire du Parti nationaliste chinois), Taipei : Guomindang dangshihui, 1994, 5 vol.

________, « Guoshihui qishinian 國史會七十年 (Les Soixante-dix années du Comité d’histoire du GMD) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 140, 2000, p. 109-142.

LI Zhiyu 李志毓, Jingxian : Wang Jingwei de zhengzhi shengya 驚弦:汪精衛的政治生涯 (Oiseau craintif : la carrière politique de Wang Jingwei), Hongkong : Oxford University Press, 2014.

LIN May-li 林美莉, « RiWangzhengquan de miliang tongzhi yu liangzheng jiguan de bianqian 日汪政權的米糧統制與糧政機關的變遷 (La politique de contrôle du riz et les changements apportés aux organes chargés de gérer le riz sous le régime pro-japonais de Wang Jingwei) », Zhongyangyanjiuyuan jindaishiyanjiusuo jikan 中央研究院近代史研究所集刊, vol. 37, juin 2002, p. 145-184.

LIN Neng-shih 林能士, « Qiantan yunyong xinli shixue (Psychohistory) yanjiu Wang Jingwei 淺談運用心裡史學(Psychohistory)研究汪精衛 (Quelques mots à propos de l’usage de la psychohistoire dans l’étude de Wang Jingwei) », Jindai Zhongguo 近代中國, vol. 128, déc. 1998, p. 60-62.

LIU Bing 劉兵, « Kangri zhanzheng shiqi de Wang Jingwei yu Wang weizhengquan yanjiu xueshu zuotanhui zongshu 抗日戰爭時期的汪精衛與汪偽政權研究學術座談會綜述 (Résumé de la conférence Wang Jingwei pendant la Guerre de résistance contre le Japon et les études sur son régime fantoche) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1998, n°4, p. 200-206.

LIU Dayu 劉大禹, Guomin zhengfu xingzhengyuan de zhidu bianqian yanjiu 國民政府行政院的制度變遷研究,(1928-1937) (Étude de l’évolution du Yuan exécutif du Gouvernement nationaliste, 1928-1937), Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2012.

LIU Guoming 劉國銘 (dir.), Zhongguo guomindang bainian renwu quanshu 中國國民黨百年人物全書 (Dictionnaire biographique des personnalités du GMD durant un siècle), Beijing : Tuanjie chubanshe, 2005, 2 vol.

LIU Jie 劉潔, « Kangzhan chuqi Huadong lunxianqu wei zuzhi Daminhui kaolun 抗戰初期華東淪陷區偽組織大民會考論 (L’organisation fantoche de l’Association du grand peuple dans la zone occupée de Chine orientale au début de la Guerre de résistance) », Minguo dang’an 民國檔案, 2016, n°4, p. 98-108

LIU Shaotang 劉紹唐 (dir.), Minguo renwu xiaozhuan 民國人物小傳 (Courtes biographies de personnalités de l’époque républicaine), Shanghai : Shanghai sanlian shudian, 2015, vol. 9.

LIU Shih-ming 劉熙明, Weijun : Qiangquan jinzhu xia de zuzi (1937-1949) 偽軍 : 強權競逐下的卒子(1937-1949) (The “Puppet”” Forces: Pawns Vacillating Among Hegemonic Powers, 1937-1949), Taipei, Daoxiang chubanshe, 2002.

LIU Shoulin 劉壽林 et al., Minguo zhiguan nianbiao 民國職官年表 (Tableau chronologique des postes administratifs à l’époque républicaine), Beijing : Zhonghua shuju, 1995.

LIU Weikai 劉維開, « “Di hu ? You hu ? Zhong-Ri guanxi zhi jiantao” xintan “敵乎?友乎?中日關係之檢討”新探 (Nouveau regard sur “Ennemi ou ami ? Examen des relations sino-japonaises”) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2012, n°1, p. 142-151.

LIU Xiaoning 劉小寧, « 1945 nian : Guo-Gong jieguan Nanjing zhi zheng 1945年:國共接管南京之爭 (La lutte entre le GMD et le PCC en 1945 pour le contrôle de Nanjing) », Zhongshan fengyu 鐘山風雨, 2012, n°4, p. 14-16.

LIU Yunhong 劉雲虹, Guomin zhengfu jianchayuan yanjiu 1931-1949 國民政府監察院研究 1931-1949 (Étude du Yuan de contrôle sous le gouvernement nationaliste, 1931-49), Shanghai : Shanghai sanlian shudian, 2012.

LO Jiu-jung 羅久蓉, « Kangzhan shengli hou Zhonggong chengshen hanjian chutan 抗戰勝利後中共懲審漢奸初探 (Étude préliminaire du châtiment des traîtres par le PCC après la victoire dans la guerre de résistance) », Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo jikan 中央研究院近代史研究所集刊, vol. 23, juin 1994, p. 269-293.

________, « Zhongjian zhi bian yu hanjian de misi 忠奸之辯與漢奸的迷思 (La distinction entre les patriotes et les traîtres et le mythe du traître à la patrie) », Mingbao yuekan 明報月刊, vol. 31, mai 1996, p. 25-28.

________, « Zhongri zhanzheng shiqi Jiang Wang shuanghuang lunshu 中日戰爭時期蔣汪雙簧論述 (La théorie du double jeu de Jiang Jieshi et Wang Jingwei pendant la guerre sino-japonaise) », Xinshixue 新史學, vol. 15, n° 3, septembre 2004, p. 147-201.

LÜ Zhiwei 呂志偉, « Guomindang de Zhongtong yu Juntong 國民黨的“中統”與“軍統”(Le Zhongtong et le Juntong au sein du GMD) », Baike zhishi 百科知識, sept. 2007, n°17, p. 54-55.

MA Hongwu 馬洪武 (dir.), Kangri zhanzheng shijian renwu lu 抗日戰爭事件人物錄 (Évènements et personnalités de la Guerre de résistance contre le Japon), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 1988.

NIE Xin 聶鑫, « Minguo sifayuan : jindai zui gao sifa jiguan de xin fanshi 民國司法院:近代最高司法機關的新範式 (Le Yuan judiciaire à l’époque républicaine : un nouveau paradigme pour l’organisation judiciaire suprême moderne) », Zhongguo shehui kexue 中國社會科學, 2007, n°6, p. 143-157.

________, « Guomin zhengfu shiqi lifayuan de diwei yu quanxian 國民政府時期立法院的地位與權限 (Statuts et pouvoirs du Yuan législatif sous le Gouvernement nationaliste) », Lishi yanjiu 歷史研究, 2014, n°6, p. 147-192.

PAN Jian 潘健, Wang weizhengquan caizheng yanjiu 汪偽政權財政研究 (Étude des finances du régime fantoche de Wang Jingwei), Beijing : Zhongguo shehuikexue chubanshe, 2009.

PAN Min 潘敏, « Huadong diqu Riwei guanxi shizheng yanjiu zhi yi : yi “qingxiang” wei li 華東地區日偽關係實證研究之一 : 以“清鄉”為例  (Une étude concrète des relations entre Japonais et fantoches en Chine centrale : le cas de la “pacification rurale”) », in ZHANG Sheng et al., Riwei guanxi yanjiu…op. cit., 2003, p. 66-102.

________, Jiangsu Riwei jiceng zhengquan yanjiu 江蘇日偽基層政權研究 (1937-1945) (Étude de l’échelon local de l’administration fantoche pro-japonaise du Jiangsu, 1937-1945), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 2006.

PENG Wei-lin 彭媁琳, « Taishang huizhang : pan Minjindang zhengfu bu yao ma women taijian 台商會長: 盼民進黨政府不要罵我們台奸 (Le président de l’association des Taishang : nous espérons que le gouvernement Minjingdang ne nous traitera plus de taijian) », CTS, <https://disp.cc/b/163-9fpB> (consulté le 8 août 2017).

QIN Xianci 秦賢次, « Huangyan yu zhenxiang : Hu Lancheng shengping kaoshi 謊言與真相:胡蘭成生平考釋 (Mensonges et vérité : Examen critique de la vie de Hu Lancheng) », Xin wenxue shiliao 新文學史料, 2012, n°2, p. 28-41.

QIU Zhixiu 邱之岫, Minguo chuqi xingzheng fayuan fazhanshi yanjiu 民國初期行政法院發展史研究 (Étude du développement de la Cour administrative d’appel à l’époque républicaine), Beijing : Zhishi chanquan chubanshe, 2014.

REN Liping 任利平, « Riwei shiqi Tianjin zhong xia ceng gongwuyuan yanjiu 日偽時期天津中下層公務員研究 (Étude des fonctionnaires de rangs moyen et subalterne à Tianjin sous les régimes fantoches) », Mémoire de master : Nankai daxue, 2011.

SHAO Minghuang 邵銘皇, « Wang weizhengquan zhi jianli ji fuwang 汪偽政權之建立及覆亡 (Fondation et chute du régime fantoche de Wang Jingwei) », Thèse de doctorat : Zhongguo wenhua daxue 中國文化大學 (Université de la culture chinoise), 1989.

________, « Gao Zongwu dui Ri mouhe huodong 高宗武對日謀和活動 (Les négociations de paix avec le Japon menées par Gao Zongwu) », in Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo 中央研究院近代史研究所 (Institut de recherche en histoire moderne de l’Academia Sinica), Jindai Zhongguo lishi renwu lunwenji 近代中國歷史人物論文集 (Recueil d’articles sur les personnalités historiques de la Chine moderne), Taipei : Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo, 1993, p. 399-428.

________, « Kong Xiangxi yu kangzhan chuqi de mouhe shitan 孔祥熙與抗戰初期的謀和試探 (Kong Xiangxi et les négociations de paix au début de la Guerre de résistance) », in Zhongguo jindaishi xuehui 中國近代史學會 et al., Qingzhu kangzhan shengli wushi zhounian : liang’an xueshu yantaohui lunwenji 慶祝抗戰勝利五十週年:兩岸學術研討會論文集 (Célébration du cinquantième anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance : actes du colloque sino-taiwanais), Taipei : Jindaishi xuehui chuban, 1996, p. 103-133.

________, « Wang Jingwei zhengquan zhong Riben guwen de pinyong 汪精衛政權中日本顧問之聘用 (L’emploi de conseillers japonais dans le régime de Wang Jingwei) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 119, juin 1997, p. 73-90.

________, « Cong Zhou Fohai riji kan kangzhan shi de Wang Jingwei 從周佛海日記看抗戰時的汪精衛 (Étude de Wang Jingwei pendant la Guerre de résistance à partir du journal de Zhou Fohai) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 125, juin 1998, p. 62-82.

________, « Gao Zongwu zhanshi sifang Riben tanhe midang : Dongdu riji, huiyi jilu, geren guangan 高宗武戰時私訪日本探和秘檔 : 東渡日記、會議記錄、個人觀感 (Les archives secrètes du voyage privé effectué par Gao Zongwu au Japon pour négocier la paix : le journal de la traversée vers l’Est, le procès-verbal des entretiens et ses impressions personnelles) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 129, 1999, p. 113-133.

________, « Zhuiji yu Cai Dejin jiaoshou de yi duan xueshu yinyuan 追記與蔡德金教授的一段學術因緣 (En souvenir du professeur Cai Dejin) ». Jindai Zhongguo 近代中國, n° 131, 1999, p. 224-230.

________, « Zhidao huxue midang : jiedu Dong Daoning zhanshi qianfang Riben citan baogao 直蹈虎穴秘檔 : 解讀董道寧戰時潛訪日本刺探報告 (Analyse du rapport de Dong Daoning sur sa visite secrète au Japon pendant la guerre pour recueillir des renseignements) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 137, 2000, p. 183-195.

SHEN Hsin-hung 沈信宏, « Dongya liudong zhong Taiwan wenhuaren de wenhua shenfen yu weizhi : yi Hong Yanqiu wei li 東亞流動中臺灣文化人的文化身分與位置:以洪炎秋為例 (Identité et statut culturels des intellectuels taïwanais dans l’Asie orientale en mouvement : le cas de Hung Yen-Chiu) », Mémoire de master : Université Tsing Hua (Taiwan), 2013.

SHEN Huai-yu 沈懷玉, « Xingzheng ducha zhuanyuan zhidu zhi chuangshe, yanbian ji gongneng 行政督察專員制度之創設、演變及功能 (Création, évolution et fonctions du système des inspecteurs administratifs) », Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo jikan 中央研究員近代史研究所集刊, vol. 22, juin 1993, p. 423-459.

SHEN Lei 沈蕾, Minguo shiqi gongwen chengshi yanjiu 民國時期公文程式研究 (Étude sur la réglementation concernant la forme des documents officiels à l’époque républicaine), Shanghai : Shanghai shijie tushu, 2014.

SHI Yuanhua 石源華 (dir.), Zhonghua minguo waijiaoshi cidian 中華民國外交史辭典, (Dictionnaire historique de la diplomatie chinoise à l’époque républicaine), Shanghai : Shanghai guji chubanshe, 1996.

SU Tongbing 蘇同炳, Lishi guang jiaojing 歷史廣角鏡 (Grand angle historique), Taipei : Taiwan shangwu, 1996.

SUN Jian 孫健, WANG Lei 王磊, « Deyi shanzhong de Wang wei da hanjian He Bingxian 得以善終的汪偽大漢奸何炳賢 (La fin heureuse de He Bingxian, grand traître du régime fantoche de Wang Jingwei) », Zhongshan fengyu 鐘山風雨, n° 3, 2008, p. 47-50.

TANG Houmei 唐厚梅, « Wang Jingwei yuanhe zhuo fang Hu Lancheng 汪精衛緣何捉放胡蘭成 (Pourquoi Wang Jingwei a-t-il fait arrêter et libérer Hu Lancheng ?) », Hubei dang’an 湖北檔案, 2014, n°10, p. 44-46.

TENG Xiaoyang 滕小陽, « Fasheng zai Wangwei shiqi de zui da tanwu an 發生在汪偽時期的最大貪污案 (Le plus grand scandale de corruption sous le régime fantoche de Wang Jingwei) », Zhengfu fazhi 政府法制, 1998, n°3, p. 49-51.

Tianjin shi difangzhi bianxiu weiyuanhui 天津市地方志編修委員會 (Comité d’édition des monographies locales de Tianjin), Zhongguo Tianjin tongjian 中國天津通鑒 (Annales complètes de Tianjin), Beijing : Zhongguo qingnian chubanshe, 2005, 2 vol.

WANG Chaoguang 汪朝光, « Kangzhan shiqi wei zhengquan gaoji guanyuan qingkuang de tongji yu fenxi 抗戰時期偽政權高級官員情況的統計與分析 (Analyse statistique des dirigeants des régimes fantoches pendant la guerre de résistance) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1999, n°1, p. 68-88.

WANG Cheng-hua 王正華, « Guanshan wanliqing : Jiashu zhong de zhanshi shenghuo 關山萬里情: 家書中的戰時生活 (1937-1945) (Loin des yeux, près du cœur : La vie pendant la guerre sino-japonaise dans la correspondance d’une famille, 1937-45) », Guoshiguan xueshu jikan 國史館學術季刊, n°17, sept. 2008, p. 85-128.

WANG Jianlang 王建朗, « Chenfeng xia de zhenxiang : jiedu Jiang Jieshi qinzi xiugai de yizu duiri yihe wenjian 塵封下的真相 :解讀蔣介石親自修改的一組對日議和文件 (Une vérité restée enfouie : lecture commentée d’un ensemble de documents préparés par Jiang Jieshi lui-même en vue de négociations de paix avec le Japon) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, n° 2, 2004, p. 1-19.

WANG Ke-wen 王克文, « Bagu “hanjian” lun jixu chongxin jiantao : shixuejie zhujian dapo guogong zhengzhi jinji 八股 “漢奸”論亟須重新檢討 : 史學界逐漸打破國共政治禁忌 (Le discours stéréotypé sur les “traîtres” doit être révisé d’urgence : les chercheurs brisent progressivement les tabous politiques imposés par le GMD et le PCC) », Mingbao yuekan 明報月刊, vol. 31, mai 1996, p. 29-32.

________, Wang Jingwei ; Guomindang ; Nanjing zhengquan 汪精衛, 國民黨, 南京政權 (Wang Jingwei ; le Guomindang ; le régime de Nanjing), Taipei : Guoshiguan yinhang, 2001.

WANG Qisheng 王奇生, « Minguo shiqi xianzhang de qunti goucheng yu renshi shandi : yi 1927 nian zhi 1949 nian Changjiang liuyu shengfen wei zhongxin 民國時期縣長的群體構成與人事嬗遞:以1927年至1949年長江流域省份為中心 (Constitution et évolutions du corps des magistrats de district à l’époque républicaine : le cas des provinces du bassin du Yangzi de 1927 à 1949) », Lishi yanjiu 歷史研究, 1999, n°2, p. 97-115.

________, Dangyuan, dangquan yu dangzheng : 1924-1949 nian Zhongguo Guomindang de zuzhi xingtai 黨員,黨權與黨爭:1924-1949年中國國民黨的組織形態 (Militants, pouvoir et luttes au sein du parti : l’organisation du Guomindang entre 1924 et 1949), Shanghai : Shanghai shudian chubanshe, 2003.

________, « Zhanqian Zhongguo de quxiang xingzheng : yi Jiangsu sheng wei zhongxin 戰前中國的區鄉行政:以江蘇省為中心 (L’administration à l’échelon de l’arrondissement et du canton dans la Chine d’avant-guerre à partir du cas de la province du Jiangsu) », Minguo dang’an 民國檔案, 2006, n°1, p. 66-77.

WANG Shihua 王士花, « Ye tan Wang Jingwei weihe cong Chongqing chuzou : yu Ye Gang tongzhi shangque 也談汪精衛為何從重慶出走:與葉崗同志商榷 (Retour sur les motifs du départ de Wang Jingwei de Chongqing : débat avec le camarade Ye Gang) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1996, n° 2, p. 235-242.

WANG Siyu 王思羽, « Meiti cheng Taiwan “shuang shi” qingdian cuoluan bu kan ; Wang Jingwei ye zhe yang ban guo 媒體稱台灣“雙十”慶典錯亂不堪 汪精衛也這樣辦過 (Des médias affirment que la fête du “Double dix” à Taiwan s’est déroulée dans la plus grande confusion ; Wang Jingwei a déjà fait la même chose) », Xinlang junshi 新浪軍事, 11 oct. 2016, <http://mil.news.sina.com.cn/china/2016-10-11/doc-ifxwrhpm2904689.shtml> (consulté le 8 août 2017).

WANG Weixing 王衛星, « Qinhua zhanzheng zhong de Rijun “Jiangning budui” 侵華戰爭中的日軍“江寧部隊”(L’“Unité de Nanjing” de l’armée japonaise durant la guerre d’invasion de la Chine) », Shihai tanji 史海探迹, 2008, n°8, p. 45-44.

WANG Xiang 王翔, « Wang weizhengfu suo pin Riben guwen wenti pingxi 汪偽政府所聘日本顧問問題評析 (Analyse critique de la question du recrutement de conseillers japonais par le gouvernement fantoche de Wang Jingwei) », Lishi jiaoxue 歷史教學, 2009, n°16, p. 31-36.

WEN Shaohua 聞少華, « Wang Jingwei shi Ribenren haisi de ma ? 汪精衛是日本人害死的嗎?(Est-ce les Japonais qui ont tué Wang Jingwei ?) », Jianghan luntan 江漢論壇, 1990, n°10, p. 54-55.

________, « Wang Jingwei si yu Shanghai ? Yu Wu xiansheng shangque 汪精衛是死於上海嗎? 與吳越先生商榷 (Wang Jingwei est-il mort à Shanghai? Discussion avec M. Wu Yue) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2010, n°2, p. 145-148.

WU Jen-shu 巫仁恕, « Kangzhan shiqi lunxianqu de chengshi shenghuo : yi Suzhou caiguanye de xingshuai wei li 抗戰時期淪陷區的城市生活:以蘇州菜館業的興衰為例 (City Life in the Occupied Areas during the Period of the Anti-Japanese War: The Restaurant Business in Suzhou) », Xinshixue 新史學, vol. 25, n°4, déc. 2014, p. 165-217.

________, « Kangzhan shiqi lunxian hou Suzhou de xiyan yu yanguan 抗戰時期淪陷後蘇州的吸煙與煙館 (Consommation et fumeries d’opium à Suzhou sous l’occupation pendant la guerre de résistance) », papier présenté le 6 nov. 2015 à l’Institut d’histoire moderne, Academia sinica, Taipei.

________, Jiehou tiantang : kangzhan lunxian hou de Suzhou chengshi shenghuo 劫後天堂:抗戰淪陷後的蘇州城市生活 (Un paradis après la catastrophe : vie urbaine à Suzhou sous l’occupation durant la guerre de résistance), Taipei : Institut d’histoire moderne, Academia sinica (ouvrage à paraître en juillet 2017).

WU Shu-fang 吳淑鳳, « Juntongju zai Xianggang lunxian qian de qingbao gongzuo 軍統局在香港淪陷前的情報工作 (Les opérations de renseignement du Juntong à Hongkong avant l’occupation) », Papier présenté lors de la conférence « The Sino-Japanese War and Its Impact on Asia », Academia sinica, Taipei, déc. 2015.

WU Xueqing 吳雪晴, « Kangzhan shengli hou Guomin zhengfu huandu jishi 抗戰勝利後國民政府還都紀實 (Le retour à la capitale du Gouvernement nationaliste après la victoire de la Guerre de résistance) », Shiji 世紀, p. 32-34.

WU Yuexing 吳月星 (dir.), Zhongguo kangri zhanzheng shi dituji 中國抗日戰爭史地圖集1931-1945 (Recueil de cartes historiques sur la guerre de résistance de la Chine contre le Japon, 1931-1945), Beijing : Zhongguo ditu chubanshe, 1995.

________, Zhongguo xiandaishi dituji 中國現代史地圖集1919-1949 (Recueil de cartes historiques sur la Chine contemporaine, 1919-1949), Beijing : Zhongguo ditu chubanshe, 1997.

WU Yunqiu 吳運秋 (dir.), Wenchang xiangqing renwu lu 文昌鄉情人物錄 (Dictionnaire biographique de Wenchang), Haikou : Hainan chubanshe, 1993.

XIAO Ruping 肖如平, Guomin zhengfu kaoshiyuan yanjiu 國民政府考試院研究 (Étude du Yuan d’examen sous le Gouvernement nationaliste), Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2008.

XIE Zhenmin 謝振民 (dir.), Zhonghua minguo lifa shi 中華民國立法史 (Histoire de la législation de la République de Chine), Beijing, Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, 1999, 2 vol.

XIN Ping 忻平, « Lun xin xian zhi 論新縣制 (Le système des nouveaux districts) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1991, n°2, p. 182-211.

XIONG Yuezhi 熊月之 (dir.), Shanghai mingren mingshi mingwu daguan 上海名人名事名物大觀 (Panorama des personnes, événements et produits célèbres de Shanghai), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 2005.

XU Jiajun 徐家俊, Shanghai jianyu de qianshi jinsheng 上海監獄的前世今生 (La prison de Shanghai hier et aujourd’hui), Shanghai : Shanghai shehuikexueyuan chubanshe, 2014.

XU Xuyang 徐旭陽, Hubei guotongqu he lunxianqu shehui yanjiu 湖北國統區和淪陷區社會研究 (Étude de la société du Hubei dans la zone contrôlée par le GMD et en zone occupée), Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2007.

XU Youchun 徐友春 (dir.), Minguo renwu dacidian 民國人物大辭典 (Grand dictionnaire biographique de l’époque républicaine), Shijiazhuang : Hebei renmin chubanshe, 1991. Édition augmentée en 2007.

XU Yuming 許育銘, « Riben youguan Wang Zhaoming ji Wang weizhengquan zhi yanjiu zhuangkuang 日本有關汪精衛及汪偽政權之研究狀況 (L’état de la recherche sur Wang Jingwei et son régime fantoche au Japon) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1999, n° 1, p. 172-180.

XU Zehao 徐則浩 (dir.), Anhui kangri zhanzheng shi 安徽抗日戰爭史 (Histoire de l’Anhui durant la Guerre de résistance contre le Japon), Hefei : Anhui renmin chubanshe, 2005.

YANG Baosen 楊保森, Xibeijun renwu zhi 西北軍人物志 (Biographie des militaires du Nord-ouest), Beijing : Zhongguo wenshi chubanshe, 2015.

YANG Baoyun 楊保筠, Huaqiao huaren baikequanshu : renwu juan 華僑華人百科全書 人物卷 (Encyclopédie des Chinois d’outre-mer : biographies), Beijing : Zhongguo huaqiao chubanshe, 2001.

YANG Fei 楊飛, LU Shanzhi 盧山之, « Sun Zhongshan zhi hou, Guomindang weihe quxiao zongli 孫中山之後,國民黨為何取消總理 (Pourquoi le GMD a-t-il supprimé le titre de zongli après la mort de Sun Yat-sen ?) », Wenshi bolan 文史博覽, 2011, n°7, p. 26-27.

YANG Hongyun 楊紅運, Fu er bu xing : Zhanqian Jiangsusheng baojia zhidu yanjiu (1927-1937) 復而不興:戰前江蘇省保甲制度研究 (1927-1937) (Étude du système du baojia dans la province du Jiangsu avant-guerre), Taiyuan : Shanxi renmin chubanshe, 2013.

YANG Kuisong 楊奎松, « Jiang Jieshi kangri taidu zhi yanjiu : yi kangzhan qianqi zhongri mimi jiaoshe wei li 蔣介石抗日態度之研究: 以抗戰前期中日秘密交涉為例  (Étude de l’attitude de Jiang Jieshi dans la résistance contre le Japon : le cas des négociations secrètes sino-japonaises au début de la Guerre de résistance) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2000, n° 4, p. 54-95.

YANG Tianshi 楊天石, « Kong Xiangxi yu kangzhan qianqi de zhongri mimi jiaoshe 孔祥熙與抗戰前期的中日秘密交涉 (Kong Xiangxi et les négociations secrètes sino-japonaises au début de la Guerre de résistance), in [s. a.]. Kangzhan shengli wushizhounian guoji yantaohui lunwenji 抗戰勝利五十周年國際研討會論文集 (Actes du colloque international pour le cinquantième anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance), Xindian : Guoshiguan, 1997, p. 31-47.

________, Zhaoxun zhenshi de Jiang Jieshi : Jiang Jieshi riji jiedu 找尋真實的蔣介石 : 蔣介石日記解讀 (À la recherche du vrai Jiang Jieshi : lecture commentée du journal personnel de Jiang Jieshi), Hongkong : Sanlian shudian, 2008.

YE Gang 葉崗, « Wang jingwei daodi weihe cong Chongqing chuzou 汪精衛到底為何從重慶出走 (Une bonne fois pour toute : pourquoi Wang Jingwei est-il parti de Chongqing ?) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1994, n° 3, p. 166-179.

YU Zidao, « Huimou yu zhanwang : Jianguo yilai de lunxianqu he wei zhengquan yanjiu 回眸與展望: 建國以來的淪陷區和偽政權研究 (Rétrospective et perspective : les études sur la zone occupée et les régimes fantoches depuis 1949) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1999, n°3, p. 102-128.

________ et al. 余子道, Wang weizhengquan quanshi 汪偽政權全史 (Histoire complète du régime fantoche de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 2006, 2 vol.

YUAN Chengyi 袁成毅, Zhejiang kangzhan sunshi chubu yanjiu 浙江損失初步研究 (Étude préléminaire des dommages provoqués par la guerre de résistance dans le Zhejiang), Xi’an : Shaanxi renmin chubanshe, 2003.

ZENG Shaodong 曾紹東, Nanjing Guomin zhengfu difang zizhi yanjiu : yi hou suqu shidai de Gan nan wei zhongxin 南京國民政府地方自治研究:以後蘇區時代的贛南為中心1939-1949 (Étude de l’autonomie locale sous le Gouvernement nationaliste de Nanjing : le cas du Jiangxi méridional durant la période tardive des soviets, 1939-1949), Beijing : Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2012.

ZENG Zhigong 曾志鞏, Zhao Xingnong zhuan 趙醒儂傳 (Biographie de Zhao Xingnong), Nanchang : Jiangxi renmin chubanshe, 2014.

ZHANG Jialong 張加龍, « “Qingtian bairi qi” yu “qingtian bairi mandihong qi” zhi bian “青天白日起”與“青天白日滿地紅旗”之辯 (Les différences entre le “drapeau au soleil blanc sur ciel bleu” et celui “au soleil blanc sur ciel bleu et sol rouge”) », Wenshi yuekan 文史月刊, oct. 2012, p. 59-61.

ZHANG Lei 張磊 (dir.), Sun Zhongshan cidian 孫中山詞典 (Dictionnaire de Sun Yat-sen), Canton : Guangdong renmin chubanshe, 1994.

ZHANG Li 張力, « Wangwei qianqi haijun renshi de fenxi 汪偽前期海軍人事的分析 (Analyse du personnel de la Marine du régime fantoche de Wang Jingwei à ses débuts) », Jindai zhongguo 近代中國, déc. 1998, p. 77-80.

ZHANG Liang 張亮, « Anhui shenghui xuanzhi de bianqian 安徽省會選址的變遷 (L’évolution de l’emplacement de la capitale provinciale de l’Anhui) », Jianghuai wenshi 江淮文史, mars 2008, p. 140-149.

ZHANG Rongsheng 張容生, « Mi zha Wang Jingwei mu shimo 秘炸汪精衛墓始末 (La destruction secrète à l’explosif de la tombe de Wang Jingwei) », Zhongshan fengyu 鍾山風雨, 2002, n°4, p. 55.

ZHANG Sheng 張生, « Lun Wangwei dui Guomindang zhengzhi fuhao de zhengduo 論汪偽對國民黨政治符號的爭奪 (Le combat du régime fantoche de Wang Jingwei pour s’approprier les symboles politiques du GMD) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2005, n°2, p. 1-33.

________, CHAI Lin 柴林, « Jiang Jieshi dui Wang Jingwei toudi chiwei gongkai dingxing yu biaotai yuanyin tanxi 蔣介石對汪精衛投敵遲未公開定性與表態原因探析 (Analyse des raisons pour lesquelles Jiang Jieshi a tardé à s’exprimer publiquement et de manière claire à propos de la défection de Wang Jingwei en faveur de l’ennemi) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2003, n°2, p. 190-207.

________ et al., Riwei guanxi yanjiu : yi huadong diqu wei zhongxin 日偽關係研究 : 以華東地區為中心 (Étude des relations entre Japonais et fantoches en Chine centrale), Nanjing : Nanjing chubanshe, 2003.

ZHANG Wode 張我德, « Zenyang yuedu minguo shiqi de gongwen 怎樣閱讀民國時期的公文 (Comment lire les documents officiels de la période républicaine) », Beijing dang’an shiliao 北京檔案館史料, 1987, n°5 (p. 69-74), n°6 (p. 63-74), n°7 (p. 67-75), n°8 (p. 64-70) ; 1988 n°9 (p. 65-75), n°10 (p. 72-76).

ZHANG Xipo 張希坡, «  Feichu wei “fatong” jiu shi feichu yi Guomindang liufa quanshu wei daibiao de yiqie fandong falü  廢除偽“法統”就是廢除以國民黨“六法全書”為代表的一切反動法律 (To Abolish the “Puppet Legally Constituted Authority” is to Annul all Reactionary Laws Represented by Kuomintang’s Six Laws Pandect) », Faxue zazhi 法學雜誌, 2005, n°1, p. 123-126.

ZHANG Xianwen 張憲文, FANG Qingqiu 方慶秋, HUANG Meizhen 黃美真 (dir.), Zhonghua minguo shi dacidian 中華民國史大辭典 (Encyclopédie historique de la République de Chine), Nanjing : Jiangsu guji chubanshe, 2001.

ZHAO Xingqin 趙興勤, ZHAO Wei 趙韡, « Feng Shuluan shengping kaoshu ji qi xiqu yanjiu de xueshu jiazhi 馮叔鸞生平考述及其戲曲研究的學術價值 (Étude de la biographie de Feng Shuluan et de la valeur de ses travaux de recherche sur le théâtre) », Shehui kexue luntan 社會科學論壇, mars 2015, p. 178-196.

ZHAO Zengyue 趙曾越 (dir.), Zhongguo di’er lishi dang’anguan zhinan 中國第二歷史檔案館指南 (Guide des archives historiques n°2), Beijing : Zhongguo dang’an chubanshe, 1994.

ZHENG Jianfeng 鄭建鋒, « Kangzhan shiqi Zhejiang wei zhengquan zuzhi kaocha 抗戰時期浙江偽政權組織考察 (Étude des organisations fantoches du Zhejiang durant la guerre de résistance) », Shaoxing wenli xueyuan xuebao 紹興文理學院學報, vol. 24, n°3, juin 2004, p. 15-19.

Zhongguo di’er lishi dang’an guan 中國第二歷史檔案館 (éd.), Zhongguo kangri zhanzheng dacidian 中國抗日戰爭大辭典 (Encyclopédie de la guerre de résistance de la Chine contre le Japon), Wuhan : Hubei jiaoyu chubanshe, 1995.

Zhongguo xiqu zhi : Shanghai juan 中國戲曲志:上海卷 (Histoire de l’opéra chinois : Shanghai), Beijing : Zhongguo ISBN zhongxin, 1996. 

Zhonghua quanguo zonggonghui 中華全國總工會 (éd.), Zhongguo gonghui baike quanshu 中國工會百科全書 (Encyclopédie des syndicats chinois), Beijing : Jingji guanli chubanshe, 1998, 2 vol.

ZHOU Chuan 周川 (dir.), Zhongguo jinxiandai gaodeng jiaoyu renwu cidian 中國近現代高等教育人物辭典 (Dictionnaire biographique de l’enseignement supérieur dans la Chine moderne et contemporaine), Fuzhou : Fuzhou jiaoyu chubanshe, 2012.

ZHOU Jiazhen 周家珍, 20 shiji Zhonghua renwu mingzihao cidian 20世紀中華人物名字號辭典 (Dictionnaire des noms des personnalités chinoises au XXsiècle), Beijing : Falü chubanshe, 2000.

ZHU Peixi 朱佩禧, Jisheng yu gongsheng : Wangwei Zhongyang chubei yinhang yanjiu 寄生與共生 : 汪偽中央儲備銀行研究 (Parasitisme et symbiose : Étude de la Banque centrale de réserve du régime fantoche de Wang Jingwei), Shanghai : Tongji daxue chubanshe, 2012.

Travaux en japonais

BABA Akira 馬場明, Nitchū kankei to gaisei kikō no kenkyū : Taishō Shōwa ki 日中関係と外政機構の研究 : 大正・昭和期 (Étude des relations sino-japonaises et des organes de la politique extérieure, 1912-1945), Harashobō, 1983.

CHEN Hongmin 陳紅民, CHEN Shumei 陳書梅, « Ō gi seiken rippō.in no shoho teki bunseki  汪偽政権立法院の初歩的分析 (Analyse préléminaire du Yuan législatif sous le régime fantoche de Wang Jingwei) », Chūgoku 21 中国21, vol. 31, mai 2009, p. 217-230.

FENG Qing 馮青, « Shō Kaiseki no Nitchū sensōki heiwa kōshō e no ninshiki to taiō : Shō Kaiseki nikki ni motozuku ichi kōsaku 蒋介石の日中戦争期平和交渉への認識と対応 : 『蒋介石日記』に基づく一考察 (L’attitude de Jiang Jieshi vis-à-vis des négociations de paix pendant la guerre sino-japonaise : réflexion à partir du Journal de Jiang Jieshi) », Gunji shigaku 軍事史学, vol. 45, n°4, mars 2010, p. 65-85.

FURUMAYA Tadao 古厩忠夫, « Ō Seiei seiken mondai gakujutsu tōronkai ni omou 汪精衛政権問題学術討論会に想う(Réflexions sur le colloque La question du régime fantoche de Wang Jingwei) », Rekishi hyōron 歴史評論, n°458, juin 1988, p. 85-92.

HAKADA Takashi 旗田巍, « Nihon ni okeru Tōyōshigaku no dentō 日本における東洋史学の伝統 (La tradition des Études historiques orientales au Japon) », Rekishigaku kenkyū 歴史学研究, n°270, 1962, reproduit dans NOZAWA Yutaka 野沢豊 (éd.), Ajia no henkaku アジアの変革 (La transformation de l’Asie), Azekura shobō, 1980, vol. 2, p. 39-58.

HORII Kōichirō 堀井弘一郎, « Shinminkai to Kahoku senryō seisaku 新民会と華北占領政策 (La Xinminhui et la politique d’occupation en Chine du Nord) », Chūgoku kenkyū geppō 中国研究月報, n°539-541, janv.-mars 1993, p. 1-20, 1-20, 1-13.

________, Ō Chōmei seiken to shinkokumin undō : dōin sareru minshū 汪兆銘政権と新国民運動 : 動員される民衆(Le gouvernement de Wang Jingwei et le Mouvement des nouveaux citoyens : le peuple mobilisé), Sōdosha, 2011.

IECHIKA Ryōko 家近亮子, Shō Kaiseki no gaikō senryaku to Nitchū sensō 蒋介石の外交戦略と日中戦争 (La stratégie diplomatique de Jiang Jieshi et la guerre sino-japonaise), Iwanami, 2012.

IMAI Sadao 今井貞夫, MIYOSHI Akira 三好章, HIRONAKA Issei 広中一成, « Maboroshi no Nittchū wahei kōsaku o shippitsu 『幻の日中和平工作』を執筆して (Écrire Les Opérations de paix sino-japonaises, cette illusion) », Chūgoku 21 中国21, vol. 31, 2009, p. 3-18.

IMAI Seiichi 今井清一, « Senjika Nihon no Chūgokuron 戦時下日本の中国論 (Le débat japonais au sujet de la Chine durant la guerre) », Chikaki ni arite 近きに在りて, n°16, nov. 1989, p. 26-32.

KOBAYASHI Hideo 小林英夫, Nitchū sensō to Ō Chōmei 日中戦争と汪兆銘 (La guerre sino-japonaise et Wang Jingwei), Yoshikawakōbunkan, 2003.

Kokushi dai jiten 国史大辞典 (Encyclopédie historique du Japon), Yoshikawa kokubunkan, 1979-1997, 17 vol. Consulté en ligne sur JapanKnowledge.

KOTANI Ken 小谷賢, Nihon gun interijensu : naze jōhō ga ikasarenai no ka 日本軍インテリジェンス:なぜ情報が活かされないのか (Le renseignement militaire japonais et pourquoi il a échoué), Kōdansha, 2007.

LEE Jen-jer 李仁哲, « Senjiki Nitchū kankei no henyō : Nikka kihon jōyaku kara Nikka dōmei jōyaku e 戦時期日中関係の変容 : 日華基本条約から日華同盟条約へ (L’évolution formelle des relations sino-japonaises pendant la guerre : du Traité de base au Traité d’alliance) », Thèse de doctorat : Université de Tsukuba, 2013.

LIU Jie 劉傑, Nitchū sensō ka no gaikō 日中戦争下の外交 (La diplomatie pendant la guerre sino-japonaise), Yoshikawakōbunkan, 1995.

________, « Ō Chōmei seiken no juritsu to Nihon no tai Chū seisaku kōsō 汪兆銘政権の樹立と日本の対中政策構想 (La fondation du régime de Wang Jingwei et la planification de la politique japonaise en Chine) », Waseda jinbun shizen kagaku kenkyū 早稲田人文自然科学研究, n°50, 1996, p. 113-158.

MASUI Yasuichi 益井康一, Kankan saibanshi 漢奸裁判史1946-1948 (Histoire des procès contre les traîtres, 1946-1948), [1977] Misuzushobō, 2009.

MATSUTANI Yōsuke 松谷曄介, « Nitchū sensō ki ni okeru Chūgoku senryō chiiki ni taisuru Nihon no shūkyō seisaku : Chūshi shūkyō daidō renmei o meguru sho mondai日中戦争期における中国占領地域に対する日本の宗教政策 ─ 中支宗教大同連盟をめぐる諸問題 ─ (La politique religieuse du Japon en zone occupée durant la guerre sino-japonaise : quelques questions relatives à la Ligue religieuse de Chine centrale) », Shakai shisutemu kenkyū 社会システム研究, n°26, mars 2013, p. 49-81.

MIYOSHI Akira 三好章, « Ō Chōmei no “seigō” shisatsu : 1941 nen 9 gatsu 汪兆銘の”清郷”視察: 一九四一年九月 (La tournée d’inspection de la “pacification rurale” par Wang Jingwei en septembre 1941) », Chūgoku 21 中国21, vol. 31, mai 2009, p. 231-254.

Nihon jinmei daijiten 日本人名大辞典 (Dictionnaire biographique du Japon), Kōdansha, 2001. Consulté en ligne sur JapanKnowledge.

Nihon kindai shiryō kenkyūkai 日本近代史料研究会 (Société de recherche sur les sources historiques modernes du Japon), Nihon riku kaigun no seido soshiki jinji 日本陸海軍の制度・組織・人事 (Institutions, organisation et personnel de l’Armée de terre et de la Marine japonaises),  Tōkyō daigaku shuppankai, 1971.

OGASAWARA Tsuyoshi 小笠原強, « Ō Seiei seiken gyōseiin kara mita seiken no jittai ni tsuite : kikō jinji men kara 汪精衛政権行政院からみた政権の実態について–機構・人事面から (Étude de la réalité du gouvernement à travers le cas de l’organisation et du personnel du Yuan exécutif du régime de Wang Jingwei) », Senshū shigaku 専修史学, n°38, mars 2005, p. 106-136.

________, Nitchū sensōki ni okeru Ō Seiei seiken no seisaku tenkai to jittai : suiri seisaku no tenkai o chūshin ni 日中戦争期における汪精衛政権の政策展開と実態 : 水利政策の展開を中心に (Policy Deployment and Actual Conditions of the Wang Jing-Wei Regime in the Sino-Japanese War Centering on Flood Control and Irrigation Policy), Senshū daigaku shuppankyoku, 2014.

PARK Sang-soo 朴尚洙, « Nitchū sensō ki no Pekin ni okeru “kyōryōku” seiken no keisei to sono kyōryōku no riron 日中戦争期の北京における「協力」政権の形成とその協力の論理 (Formation du régime de “collaboration” de Beijing et son discours sur la collaboration pendant la guerre sino-japonaise) », article non publié aimablement fourni par l’auteur.

SEKI Tomohide 關智英, « En Shu to Kōa kenkoku undō : Ō Seiei seiken seiritsu zengo no tainichi wahei jin.ei no ugoki 袁殊と興亜建国運動 : 汪精衛政権成立前後の対日和平陣営の動き (Yuan Shu and the Movement for Asiatic Regeneration and National Reconstruction: The Activities of Pro-Peace Advocates Before and After the Formation of the Wang Jingwei regime) », Tōyō gakuhō 東洋学報, vol. 94, n°1, Juin 2012, p. 89-119.

SHIBATA Shin.ichi 柴田紳一, « “Taishi shin seisaku” ne kettei : Wakasugi sanbō (Mikasa no miya) no Chūgoku haken「対支新政策」の決定 : 若杉参謀 (三笠宮) の中国派遣 (L’adoption de la Nouvelle politique chinoise et l’envoi en Chine du prince de Mikasa (alias officier Wakasugi) en Chine) », Meiji seitoku kinen gakkai kiyō 明治聖徳記念學會紀要, n°3 (fukkan 復刊), oct. 1990, p. 32-59.

SHIBATA Tetsuo 柴田哲雄, Kyōryoku, teikō, chinmoku : Ō Seiei Nankin seifu no ideorogī ni taisuru hikakushiteki apurōchi 協力・抵抗・沈黙 : 汪精衛南京政府のイデオロギーに対する比較史的アプローチ (Collaboration, résistance, passivité : approche comparatiste de l’idéologie du gouvernement de Wang Jingwei à Nanjing), Seibundō, 2009.

TAKEYAMA Morio 竹山護夫, Senji naikaku to gunbu 戦時内閣と軍部 (Le gouvernement et l’armée pendant la guerre), Meicho Kankōkai, 2007.

TOBE Ryōichi 戸部良一, Nihon rikugun to Chūgoku : “Shinatsū” ni miru yume to satetsu 日本陸軍と中国 : 「支那通」にみる夢と蹉跌 (L’armée de terre japonaise et la Chine : rêve et échec des “spécialistes de la Chine”), Kōdansha, 1999.

________, « Ō Chōmei no Hanoi dasshutsu o megutte : kankeisha no kaisō to gaimushō kiroku 汪兆銘のハノイ脱出をめぐって―関係者の回想と外務省記録―(L’évasion de Wang Jingwei pour Hanoï dans les Mémoires des participants et dans les archives du ministère des Affaires étrangères), Gaikō shiryōkanhō 外交史料館報, n°19, 2005, p. 117-132.

________, « Nihonjin wa Nitchū sensō o donoyōni mite.ita no ka 日本人は日中戦争をどのように見ていたのか (Comment les Japonais voyaient-il la guerre sino-japonaise ?) », Gaikō shiryōkanbō 外交史料館報, n° 29, mars 2016, p. 1-39.

TSUCHIYA Mitsuyoshi 土屋光芳, Ō Seiei to minshuka no kuwadate 汪精衞と民主化の企て (Wang Jingwei et le projet de démocratisation), Ningen no kagakusha, 2000.

________, « Tō Ryōrei wa naze Ō Seiei seiken gawa ni tsuita no ka 湯良禮はなぜ汪精衛政権側に付いたのか (Pourquoi Tang Liangli s’est-il rangé du côté du régime de Wang Jingwei ?) », Seikei ronsō 政経論叢, vol. 80, n°3-4, 2012, p. 87-125.

________, « Chūkaminkoku ishinseifu wa naze heion ni Ō Seiei seiken ni kyūshū sareta ka ? Chin Gun to Go Chōu o chūshin ni 中華民国維新政府はなぜ平穏に汪精衛政権に吸収されたか? 陳羣と伍澄宇を中心lこ (Pourquoi le Gouvernement réformé s’est-il laissé absorber calmement par le régime de Wang Jingwei ? Les cas de Chen Qun et Li Chengyu) », Seikei ronsō 政経論叢, vol. 83, n°3-4, 2015, p. 215-264.

URABE Kenshi 占部賢志, « Tōkyō teikoku daigaku ni okeru gakusei shisō mondai to gakunai kanri ni kan suru kenkyū : gakusei dantai “Seishin kagaku kenkyūkai” o chūshin ni  東京帝国大学における学生思想問題と学内管理に関する研究一学生団体「精神科学研究会」を中心に一 (Étude de la pensée étudiante et de l’administration interne de l’Université impériale de Tokyo : le Groupe d’étude en sciences de l’esprit) », Kyūshū daigaku daigakuin kyōikugaku kōsu insei ronbunshū 九州大学大学院教育学コース院生論文集, 2004, vol. 4, p. 67-93.

USUKI Eiichi 臼杵英一, « Ō Chōmei “Nankin kokumin seifu” no hō teki chii to nitchū sensō : Eikoku ni yori fu shōnin to kokusaihō, Eikoku

NB : sauf indication contraire, le lieu d’édition des ouvrages japonais est Tokyo.

Abréviations

ADF   Archives diplomatiques françaises, Ambassade de Pékin, série A (suivi du n° de carton).

AH       Academia Historica (Guoshiguan 國史館), Wang Zhaoming shiliao 汪兆銘史料 (fonds Wang Jingwei) 

AS        Asahi shinbun 朝日新聞 (édition de Tokyo)

BDRC   Howard L. Boorman, Biographical Dictionary of Republican China, New York : Columbia University Press, 1967, 4 vol.

CIA      Central Intelligence Agency (archives des services secrets américains).

CIG      Xingzhengyuan xuanchuanju 行政院宣傳局 (Bureau de la propagande, Yuan exécutif), Chūkaminkoku ishinseifu gaishi 中華民国維新政府概史 (Histoire générale du Gouvernement réformé de République de Chine), Nankin : Weixin zhengfu, 1940.

GCMJ   Gaimushō Jōhōbu 外務省情報部 (Bureau de l’information du ministère des Affaires étrangères), Gendai Chūka minkoku Manshū teikoku jinmeikan 現代中華民國・滿洲帝國人名鑑 (Biographies de personnalités actuelles de la République de Chine et de l’Empire du Manzhouguo), Tōa dobunkai, 1937. 

HSN     Hata Shunroku 畑俊六, Hata Shunroku nisshi 畑俊六日誌 (Journal personnel de Hata Shunroku), in Itō Takashi 伊藤隆, Teruyama Yasutaki 照沼康 (dir.), Soku-Gendai shi shiryō 続・現代史資料. 4 (Sources de l’histoire contemporaine), Mizuzu shohō, 1983.

HSRZ    Hubei shengzhi renwu zhigao 湖北省志人物志稿 (Monographie de la province du Hubei : biographies), Pékin : Guangming ribao chubanshe, 1989.

IMTFE International Military Tribunal for the Far East (= Procès de Tokyo), « Judgment of 12 November 1948 » (entre parenthèses, la page correspondante dans la version papier : John Pritchard, Sonia M. Zaide (éd.), The Tokyo War Crimes Trial, New York : Garland, 1981, vol. 22).

JACAR Japan Center for Asian Historical Record : A= archives nationales ; B = archives diplomatiques ; C = archives de l’armée.

KSDJ    Kokushi dai jiten 国史大辞典 (Encyclopédie historique du Japon), Yoshikawa kokubunkan, 1979-1997, 17 vol.

Maitron Lucien Bianco, Yves Chevrier (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international : la Chine, Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1985.

MRDC  Xu Youchun 徐友春 (dir.), Minguo renwu dacidian 民國人物大辭典 (Grand dictionnaire biographique de l’époque républicaine), Shijiazhuang : Hebei renmin chubanshe, 1991.

MRZ    Zhongguo shehui kexueyuan jindaishi yanjiusuo 中國社會科學院近代史研究所 (Institut d’histoire moderne de l’Académie chinoise des sciences sociales), Minguo renwu zhuan 民國人物傳 (Biographies de personnalités de l’époque républicaine), Pékin : Zhonghua shuju, 1978-2005, 12 vol.

MZN     Liu Shoulin 劉壽林 et al., Minguo zhiguan nianbiao 民國職官年表 (Tableau chronologique des postes administratifs à l’époque républicaine), Pékin : Zhonghua shuju, 1995.

NJDJ    Nihon jinmei daijiten 日本人名大辞典 (Dictionnaire biographique du Japon), Kōdansha, 2001.

NKJRJ Hata Ikuhiko 秦郁彦 (dir.), Nihon kin-gendai jinbutsu rireki jiten 日本近現代人物履歴事典 (Dictionnaire biographique du Japon moderne et contemporain), Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2002.

NRSJ Hata Ikuhiko 秦郁彦 (dir.), Nihon Riku-Kaigun sōgō jiten 日本陸海軍総合事典 (Dictionnaire complet de l’armée de terre et de la marine japonaises [1868-1945]), [1991] Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2005. 

RQGD  Zhang Zhonghua 張中華 (éd.), Rijun qinlüe Guangdong dang’an shiliao xuanbian 日軍侵略廣東檔案史料選編 (Anthologie de sources historiques sur l’invasion du Guangdong par l’armée japonaise), Pékin : Zhongguo dang’an, 2005.

SWHB   Nanjingshi dang’anguan 南京市檔案館 (Bureau des archives de la ville de Nanjing), Shenxun Wangwei hanjian bilu 審訊汪偽漢奸筆錄 (Les procès-verbaux des procès des traîtres du régime fantoche de Wang Jingwei), [1992] Nankin : Fenghuang chubanshe, 2004, 2 vol.

SKJ      Gaimushō Tōakyoku (Bureau Asie orientale du Gaimushō) 外務省東亜局, Shin kokuminseifu    jinmeikan 新国民政府人名鑑 (Biographies des membres du nouveau gouvernement nationaliste), Gaimushō Tōakyoku, 1940.

SSY      Tōa mondai chōsakai 東亜問題調査会 (Association de recherche sur la question de l’Asie orientale), Saishin Shina yōjinden 最新支那要人伝 (Biographies les plus récentes de personnalités chinoises importantes), Asahi shinbunsha, 1941.

WGQY  Yu Zidao 余子道 et al. (éd.), Wang Jingwei Guomin zhengfu “qingxiang” yundong 汪精衛國民政府“清鄉”運動 (La Campagne de “pacification rurale” du gouvernement de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin, 1985 (Wang weizhengquan ziliao xuanbian 汪偽政權資料選編 [Anthologie de sources sur le régime fantoche de Wang Jingwei]).

WHJY   Wang Jingwei 汪精衛, Wang zhuxi heping jianguo yanlunji 汪主席和平建國言論集 (Recueil de discours du président Wang sur la reconstruction nationale par la paix), Nankin : Xuanchuanbu, 1940.

WJT      Huang Meizhen, Zhang Yun (éd.), Wang Jingwei jituan toudi 汪精衛集團投敵 (La passage à l’ennemi du groupe de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 1984 (Wang weizhengquan ziliao xuanbian 汪偽政權資料選編 [Anthologie de sources sur le régime fantoche de Wang Jingwei]).

WKS     Zhu Zijia 朱子家 (Jin Xiongbai 金雄白), Wangzhengquan de kaichang yu shouchang 汪政權的開場與收場 (Essor et chute du régime de Wang Jingwei), [1964] Zhonghe : Gufeng chubanshe, 1986, 3 vol.

WXM    Chen Peng-jen 陳鵬仁 (trad.), Wang Jingwei xiangri midang 汪精衛降日秘檔 (Archives secrètes de la capitulation de Wang Jingwei face au Japon), Taipei : Lianjing, 1999.

WYW  Wan Renyuan 萬仁元 (éd.), Wang Jingwei yu Wang weizhengfu 汪精衛與汪偽政府 (Wang Jingwei et son gouvernement fantoche), Hong Kong : Shangwu yinshuguan, 1994, 2 vol. (Zhongguo jindai zhenzang tupian ku 中國近代珍藏圖片庫 [Archives photographiques sur la Chine moderne]).

WZQS   Yu Zidao et al., Wang weizhengquan quanshi 汪偽政權全史 (Histoire complète du régime fantoche de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 2006, 2 vol.

ZGBR   Liu Guoming 劉國銘 (dir.), Zhongguo guomindang bainian renwu quanshu 中國國民黨百年人物全書 (Dictionnaire biographique des personnalités du GMD durant un siècle), Pékin : Tuanjie chubanshe, 2005, 2 vol.

ZKD     Zhongguo di’er lishi dang’an guan 中國第二歷史檔案館 (éd.), Zhongguo kangri zhanzheng dacidian 中國抗日戰爭大辭典 (Encyclopédie de la guerre de résistance de la Chine contre le Japon), Wuhan : Hubei jiaoyu chubanshe, 1995.

ZMSD   Zhang Xianwen 張憲文 et al. (dir.), Zhonghua minguo shi dacidian 中華民國史大辭典 (Encyclopédie historique de la République de Chine), Nankin : Jiangsu guji chubanshe, 2001.

ZR        Zhou Fohai 周佛海, Zhou Fohai riji quanbian 周佛海日記全編 (Édition complète du journal personnel de Zhou Fohai), éd. par Cai Dejin 蔡德金, Pékin : Zhongguo wenlian chubanshe, 2003.

Sources primaires

Archives, journaux officiels et autres documents d’époque publiés

Beijing shi dang’an guan (Bureau des archives de la ville de Beijing), Riwei Beijing Xinminhui 日偽北京新民會 (La Xinminhui des autorités fantoches pro-japonaises de Beijing), Pékin : Guangming ribao, 1989.

Beijing shi dang’an guan (Bureau des archives de la ville de Beijing), Riwei Beijing Xinminhui 日偽北京新民會 (La Xinminhui des autorités fantoches pro-japonaises de Beijing), Pékin : Guangming ribao, 1989.

Presse

Journaux personnels, mémoires, correspondance, wenshi ziliao

Sources secondaires

Travaux en langues occidentales

AKASHI Yoji, « A Botched Peace Effort: The Miao Pin Kōsaku, 1944-1945 », in COOX, Alvin D. ; CONROY, Hillary (dir.), China and Japan, op.cit., 1978, p. 267-288.

________, YOSHIMURA Mako (dir.), New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945, Singapour : National University of Singapore Press, 2008.

________, « Colonel Watanabe Wataru: The Architect of the Malayan Military Administration, December 1941-March 1943 », in Idem, YOSHIMURA (dir.), New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945, op. cit., 2008, p. 33-64.

________, « Japanese Research Activities in Occupied Malaya/Syonan, 1943-45 », in Idem, YOSHIMURA (dir.), New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945, op. cit., 2008, p. 158-177.

BARNHART, Michael A., « Japanese Intelligence Before the Second World War: ‘Best Case’ Analysis », in MAY, Ernest R. (dir.), Knowing One’s Enemies: Intelligence Assessment Before the Two World Wars, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1984, p. 424-455.

BARRETT, David P., SHYU, Lawrence N. (dir.), Chinese Collaboration with Japan, 1932-1945: The Limits of Accommodation, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2001.

________, China in the Anti-Japanese War, 1937-1945: Politics, Culture, and Society, New York : Peter Lang, 2001.

BASKETT, Michael, The Attractive Empire: Transnational Film Culture in Imperial Japan, Honolulu : University of Hawai‘i Press, 2008.

BASTID-BRUGUIÈRE, Marianne, « Patterns of propaganda organization in the National-revolutionary Movement in China in the 1920s », in LEUTNER, Mechthild ; FELBER, Roland ; TITARENKO, Mikhail L. ; GRIGORIEV, Alexander M. (dir.), The Chinese Revolution in the 1920s: Between Triumph and Disaster, Londres : Routledge Curzon, 2002, p. 3-29.

________, « Les relations entre l’Indochine de Decoux et le gouvernement de Wang Jingwei pendant la deuxième guerre mondiale », in CESARI, Laurent ; VARASCHIN, Denis (dir.), Les relations franco-chinoises au vingtième siècle et leurs antécédents, Arras : Artois Presses Université, 2003, p. 217-247.

________, « France’s Deluded Quest for Allies: Safeguarding Territorial Sovereignty and the Balance of Power in East Asia, 1931-1945 », in van de VEN et al. (dir.), Negotiating China’s Destiny in World War II, op. cit., 2015, p. 11-34.BAYART, Jean-François, « L’historicité de l’État importé », Les Cahiers du CERI,  n°15, 1996, p. 1-44.

BEASLEY, William G., Japanese Imperialism, 1894-1945, [1987] Oxford : Clarendon Press, 1991.

BENESCH, Oleg, Inventing the Way of the Samurai: Nationalism, Internationalism, and Bushidō in Modern Japan, Oxford : Oxford University Press, 2014.

BENSACQ-TIXIER, Nicole, Dictionnaire biographique des diplomates et consuls en Chine, 1918-1953, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2013.

________, La France en Chine de Sun Yat-sen à Mao Zedong 1918-1953, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014.

BERGÈRE, Marie-Claire, « L’Effet Sun Yat-sen : Quand Orient et Occident se tournent le dos », Études chinoises, vol. 11, n°1, 1992, p. 88-107.

________, Sun Yat-sen, Fayard, 1994.

________, « L’épuration à Shanghai (1945-1946) : l’Affaire Sarly et la fin de la concession française », Vingtième siècle : Revue d’histoire, n°53, jan.-mars 1997, p. 25-41.

________, Histoire de Shanghai, Fayard, 2002.

BIAN, Morris L., « Building State Structure: Guomindang Institutional Rationalization during the Sino-Japanese War, 1937-1945 », Modern China, vol. 31, n° 1, janv. 2005, p. 35-71.

BIANCO, Lucien, Les Origines de la révolution chinoise, 1915-1947, [1967] Gallimard, 2007.

________ ; CHEVRIER, Yves (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international : la Chine, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1985. Désormais accessible en ligne : <http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/> (la pagination n’est pas indiquée pour les entrées consultées en ligne).

BILLINGSLEY, Phil, Bandits in Republican China, Stanford : Stanford University Press, 1988.

BIROLLI, Bruno, Ishiwara : l’homme qui déclancha la guerre, Armand Colin, 2012.

BLAKENEY, Ben Bruce, « The Japanese High Command », Military Affairs, vol. 9, n°2, été 1945, p. 95-113.

BOORMAN, Howard L., HOWARD, Richard C. et CHENG, Joseph K. H., Biographical Dictionary of Republican China, New York : Columbia University Press, 1967.

BOYD, James, Japanese-Mongolian Relations, 1873-1945: Faith, Race and Strategy, Folkestone : Global Oriental, 2011.

BOYLE, John Hunter, « The Road to Sino-Japanese Collaboration: The Background to the Defection of Wang Ching-Wei », Monumenta Nipponica, vol. 25, n° 3/4, 1970, p. 267-301.

________, China and Japan at War, 1937-1945: The Politics of Collaboration, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1972.

BRAIBANTI, Ralph J. D., « The Role of Administration in the Occupation of Japan », The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 267, janv. 1950, p. 154-163.

BROOK, Timothy, « Opium and Collaboration in Central China, 1938–1940 », Idem ; WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes, op. cit., 2000, p. 323-343.

________, « Collaborationist Nationalism in Occupied Wartime China » in Idem ; SCHMID, Andre (dir.), Nation Work: Nationalism in Asia since 1850, Ann Arbor : University of Michigan Press, 2000, p. 159-190.

________, « The Creation of the Reformed Government in Central China, 1938 », in BARRETT, David P., SHYU, Lawrence N. (dir.), Chinese Collaboration with Japan, op. cit., 2001, p. 79-101.

________, Collaboration: Japanese Agents and Local Elites in Wartime China, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2005.

________, « Occupation State Building », in MACKINNON, Stephen et al. (dir.), China at War, op. cit., 2007, p. 22-43.

________ ; WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes: China, Britain, and Japan, 1839-1952, Berkeley : University of California Press, 2000.

BROOKS, Barbara J., Japan’s Imperial Diplomacy: Consuls, Treaty Ports, and War in China, 1895-1938, Honolulu : University of Hawai’i Press, 2000.

BUNKER, Gerald E., The Peace Conspiracy: Wang Ching-wei and the China War, 1937-1941, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1972.

CAI Dejin, « Relations Between Chiang Kai-shek and Wang Ching-wei During the War Against Japan: An Examination of Some Problems », trad. par Lloyd Eastman, Republican China, vol. 14, n° 2, avril 1989, p. 3-20.

CALDWELL, Ernest, « Widening the Constitutional Gap in China and Taiwan: History, Reform, and the Transformation of the Control Yuan », University of Illinois Law Review, 2017, n°4, p. 101-128.

CATTON, Philip E., « Counter-Insurgency and Nation Building: The Strategic Hamlet Programme in South Vietnam, 1961-1963 », The International History Review, vol. 21, n°4, déc. 1999, p. 918-940.

CHAN Yang, « Ruthless Manipulation of Benevolent Amnesia? The Role of the History of the Fifteen-year War in China’s Diplomacy Towards Japan before the 1982 Textbook Incident », Modern Asian Studies, vol. 50, n°5, 2016, p. 1705-1747.

CHEN Ching-chih, « The Japanese Adaptation of the Pao-Chia system in Taiwan, 1895-1945 », The Journal of Asian Studies, vol. 34, n°2, février 1975, p. 391-416.

CHEN, Edward I-te, « Japanese Colonialism in Korea and Formosa: A Comparison of the Systems of Political Control », Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 30, 1970, p. 126-158.

CHEN, Janet Y., « Will the Real Refugee Please Stand Up ?: War, Revolution, and the Politics of the Subei Refugee Crisis, 1940-1948 », Twentieth-Century China, vol. 38, n°2, mai 2013, p. 99-118.

CHEN Jian-Yue, « Chen Gongbo (1892-1946) and Chinese National Salvation », Ph.D. dissertation : University of Toledo, 1999.

________, « American Studies of Wang Jingwei: Defining Nationalism », World History Review, vol. 2, n°1, 2004, p. 2-34.

CHEN Sihe, « Deux courants de la littérature du haipai », in CURRIEN, Annie (dir.), Écrire au présent : Débats littéraires franco-chinois, Fondation Maison des sciences de l’homme, 2004, p. 103-117.

CHEN Xiao, « Debating Constitutionalism and Democracy: The Constitutional Movement during Late Wartime China, 1943-1944 », in  ESHERICK, Joseph W. ; COMBS, Matthew T. (dir.), 1943: China at the Crossroads, Ithaca, NYC : Cornell University Press, 2015, p. 242-281.

CHEN Yung-fa, Making Revolution: the Communist Movement in Eastern and Central China, 1937-1945, Berkeley : University of California press, 1986.

CHESNEAUX, Jean, « Le mouvement fédéraliste en Chine, 1920-1923 », Revue Historique, oct.-déc. 1966, p. 347-384.

CHEUNG, Andrew, « Slogans, Symbols, and Legitimacy: The Case of Wang Jingwei’s Nanjing Regime », Indiana East Asian Paper Series, n°6, juillet 1995, p. 1-22.

CH’I Hsi-sheng, Nationalist China at War: Military Defeats and Political Collapse, 1937-45, Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1982.

CHIU Ming Wah, « Resistance, Peace and War: The “Central China Daily News”, the “South China Daily News” and the Wang Jingwei Clique during the Sino-Japanese War, 1937-1945 », M.A. thesis, University of Hong Kong, 2008, <http://hub.hku.hk/bitstream/10722/41341/6/FullText.pdf?accept=1> (consulté le 6 juin 2012).

CHONG, Ja Ian, External Intervention and the Politics of State Formation: China, Indonesia, and Thailand, 1893-1952, Cambridge : Cambridge University Press, 2012.

CHOU Wan-yao, « The Kōminka Movement in Taiwan and Korea: Comparisons and Interpretations », in DUUS, Peter et al. (dir.), The Japanese Wartime Empire, op. cit., 1996, p. 40-68.

CHOW Kai-wing ; DOAK, Kevin ; FU Poshek (dir.), Constructing Nationhood in Modern East Asia, Ann Harbor : University of Michigan Press, 2001.

CLINTON, Maggie, « Ends of the Universal: The League of Nations and Chinese Fascism on the Eve of World War II », Modern Asian Studies, vol. 48, n°6, nov. 2014, p 1740-1768.

COBLE, Parks M., Chinese Capitalists in Japan’s New Order: The Occupied Lower Yangzi, 1937-1945, Berkeley : University of California Press, 2003.

________, « China’s “New Remembering” of the Anti-Japanese War of Resistance, 1937-1945 », The China Quarterly, n° 190, juin 2007, p. 394-410.

COHEN, Paul A., « Remembering and Forgetting National Humiliation in Twentieth-Century China », Twentieth-Century China, vol. 27, n°2, avril 2002, p. 1-39.

________, China Unbound: Evolving Perspectives on the Chinese Past, Londres : RoutledgeCurzon, 2003.

COOX, Alvin D., Nomonhan: Japan Against Russia, 1939, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1985, 2 vol.

________, « The Kwantung Army Dimension », in DUUS, Peter et al. (dir.), The Japanese Informal Empire in China, op. cit., 1989, p. 395-428.

________ ; CONROY, Hilary (dir.), China and Japan: A Search for Balance Since World War I, Santa Barbara, Calif. : ABC-Clio Books, 1978.

CROWLEY, James B., « A New Asian Order: Some Notes on Prewar Japanese Nationalism », in LARGE, Stephen S. (dir.), Shōwa Japan: Political, Economic and Social History, 1926-1989, vol. 1 1926-1941, Londres : Routledge, 1998, p. 186-207.

DARUVALA, Susan, Zhou Zuoren and an Alternative Chinese Response to Modernity, Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center, 2000.

DELISSEN, Alain, « Asia Nostra : l’empire asiatique du Japon », in PELLETIER, Philippe (dir.), Identités territoriales en Asie orientale, [Nouvelles Organisations Régionales en Asie Orientale, vol. 1], Les Indes savantes, 2004, p. 185-204.

DIRLIK, Arif, « T’ao Hsi-sheng: The Social Limits of Change », in FURTH, Charlotte (dir.), The Limits of Change: Essays on Conservative Alternatives in Republican China, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1976, p. 305-331.

DOAK, Kevin, « Narrating China, Ordering East Asia: The Discourse of Nation and Ethnicity in Imperial Japan », in CHOW Kai-wing et al., Constructing Nationhood in Modern East Asia, op. cit., 2001, p. 85-113.

DOWER, John W., Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, New York : W.W. Norton & Co / The New Press, 1999.

DREA, Edward J., The 1942 Japanese General Election: Political Mobilization in Wartime Japan, Lawrence : Center for East Asian Studies, University of Kansas, 1979.

________, In the Service of the Emperor: Essays on the Imperial Japanese Army, Lincoln : University of Nebraska Press, 1998.

________ ; BRADSHER, Greg ; HANYOK, Robert ; LIDE, James ; PETERSEN, Michael ; YANG Daqing, Researching Japanese War Crimes Records : Introductory Essays, Washington D.C. : National Archives and Records Administration for the Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Interagency Working Group, 2006.

________ ; van de VEN, Hans, « An Overview of Major Military Campaigns during the Sino-Japanese War, 1937-1945 », in PEATTIE et al. (dir.), The Battle for China, op. cit., 2010, p. 27-47.

DRYBURGH, Marjorie E., « Song Zheyuan, the Nanjing Government and the North China Question in Sino-Japanese Relations, 1935-1937 », Ph.D. dissertation : Durham University, 1993.

DUAN Ruicong, « Japanese Scholarship on the Sino-Japanese War: Principle Trends and Achievements, 2007–2012 », Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, E-Journal n°10, mars 2014, p. 120-140.

DUARA, Prasenjit, Culture, Power and the State: Rural North China, 1900-1942, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1988.

________, Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China, Chicago : The University of Chicago Press, 1995.

________, Sovereignty and Authenticity: Manchukuo and the East Asian Modern, Lanham : Rowman & Littlefield, 2003.

DUFOURMONT Eddy, « Des chemises vertes confucéennes ? Autour de l’agrarisme de Yasuoka Masahiro », in BERLINGUEZ-KŌNO, Noriko ; THOMANN, Bernard (dir.), Japon pluriel 8 : La modernité japonaise en perspective, Arles : Éd. Philippe Picquier, 2011, p. 377-385.

DUUS, Peter, The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895-1910, Berkeley : University of California Press, 1995.

________ ; MYERS, Ramon H. ; PEATTIE, Mark R. (dir.), The Japanese Informal Empire in China, 1895-1937, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1989.

________ (dir.), The Japanese Wartime Empire, 1931-1945, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1996.

EARHART, David C., Certain Victory: Images of World War II in the Japanese Media, Armonk, New York : M.E. Sharpe, 2008.

EASTMAN, Lloyd, « Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts », The China Quarterly, n°49, janv.- mars 1972, p. 1-31.

________, The Abortive Revolution: China under Nationalist Rule, 1927-1937, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1974.

________, Seeds of Destruction: Nationalist China in War and Revolution, 1937-1949, Stanford : Stanford University Press, 1984.

ESHERICK, Joseph W., « Prologue: China and the World in 1943 », in Idem ; COMBS, Matthew (dir.), 1943: China at the Crossroads, Ithaca, NYC : Cornell University Press, 2015, p. 1-40.

________ ; RANKIN, Mary B. (dir.), Chinese Local Elites and Patterns of Dominance, Berkeley : University of California Press, 1990.

ESMEIN, Jean, 1/2+ Un demi plus, Fondation pour les études de la défense nationale, 1983.

ETŌ Shinkichi, « Japanese Maneuvers for Peace with China, 1937-1940 », in BARRETT, SHYU (dir.), China in the Anti-Japanese War, op. cit., 2001, p. 45-61.

EYKHOLT, Mark S., « Living the Limits of Occupation in Nanjing, China. 1937-1945 », Ph.D. dissertation : University of California, San Diego, 1998.

________, « Resistance to Opium as a Social Evil in Wartime China », in BROOK, Timothy, WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes, op. cit., 2000, p. 359-379.

FERHAT, Samia, « Guerre de résistance en Chine et à Taïwan : diffluence et incarnations de la mémoire », in Idem ; MARCHAND, Sandrine (dir.), Taïwan, île de mémoires, Lyon : Tigre de papier, 2011, p. 147-188.

FERLANTI, Federica, « The New Life Movement in Jiangxi Province, 1934-1938 », Modern Asian Studies, vol. 44, n°5, 2010, p 961-1000.

________, « The New Life Movement at War: Wartime Mobilization and State Control in Chongqing and Chengdu, 1938-1942 », European Journal of East Asian Studies, vol. 11, 2012, p. 187-212.

FIELD, Andrew David, Shanghai’s Dancing World: Cabaret Culture and Urban Politics, 1919-1954, Hong Kong : Chinese University press, 2010.

________, « Mu Shiying: An Appreciation of His Life, Times, and Works », in Idem (trad.), Mu Shiying: China’s Lost Modernist, Hongkong : Hongkong University Press, 2014.

FINNANE, Antonia, « The Origins of Prejudice: The Malintegration of Subei in Late Imperial China », Comparative Studies in Society and History, vol. 35, n°2, avril 1993, p. 211-238.

FISHES, Wesley R., « A Japanese Peace Maneuver in 1944 », The Far Eastern Quarterly, vol. 8, n°4, août 1949, p. 386-397.

FITZGERALD, John, « The Province in History », in Idem (dir.), Rethinking China’s Provinces, Londres : Routledge, 2002, p. 11-39.

FOGEL, Joshua A., The Literature of Travel in the Japanese Rediscovery of China, 1862-1945, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1996.

FOURAKER, Laurence, « Saitō Takao and Parliamentary Politics in 1930s Japan », Sino-Japanese Studies, vol. 12, n°2, 2000, p. 3-28.

FU Poshek, Passivity, Resistance, and Collaboration: Intellectual Choices in Occupied Shanghai, 1937-1945, Stanford : Stanford University Press, 1993.

FUNG, Edmund S. K., « The Alternative of Loyal Opposition: The Chinese Youth Party and Chinese Democracy, 1937-1949 », Modern China, vol. 17, n°2, avril 1991, p. 260-289.

________, In Search of Chinese Democracy: Civil Opposition in Nationalist China, 1929-1949, Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

________, The Intellectual Foundations of Chinese Modernity: Cultural and Political Thought in the Republican Era, Cambridge : Cambridge University Press, 2010.

GILLIN, Donald G. ; ETTER, Charles, « Staying On: Japanese Soldiers and Civilians in China, 1945-1949 », The Journal of Asian Studies, vol. 42, n°3, mai 1983, p. 497-518. 

GLUCK, Carol ; MITTER, Rana ; ARMSTRONG, Charles K., « The Seventieth Anniversary of World War II’s End in Asia: Three Perspectives », The Journal of Asian Studies, juin 2015, p. 1-7.

GREGOR, James A., « Confucianism and the Political Thought of Sun Yat-Sen », Philosophy East and West, vol. 31, n° 1, janv. 1981, p. 55-70.

GUEX, Samuel, Entre nonchalance et désespoir : les intellectuels japonais sinologues face à la guerre (1930-1950), Berne : Peter Lang, 2003.

________, « Les “Spécialistes de la Chine” et l’armée impériale : le cas de Sasaki Tōichi », Ebisu, n°35, printemps-été 2006, p. 139-155.

GUO Qinghua, « Changchun: Unfinished Capital Planning of Manzhouguo, 1932–42 », Urban History, vol. 31, n°1 01, mai 2004, p 100-117.

HAN, Eric, « A True Sino-Japanese Amity? Collaborationism and the Yokohama Chinese (1937-1945) », The Journal of Asian Studies, vol. 72, n°3, août 2013, p. 587-609.

HAN Suk-Jung, « Puppet Sovereignty: The State Effect of Manchukuo, from 1932 to 1936 », Ph.D. dissertation : University of Chicago, 1995.

________, « The Problem of Sovereignty: Manchukuo, 1932-1937 », Positions: East Asia Cultures Critique, vol. 12, n° 2, automne 2004, p. 457-478.

HARA Takeshi, « The Ichigō Offensive », in PEATTIE et al. (dir.), The Battle for Chinaop. cit., p. 392-402

HARRIS, Lane J., « Defining the Nationalist Party Center: The Text and Context of Gan Naiguang’s Outline of Sun Wenism », Southeast Review of Asian Studies, vol. 34, 2012, p. 87-113.

HARRISON, Henrietta, The Making of the Republican Citizen: Political Ceremonies and Symbols in China, 1911-1929, Oxford : Oxford University Press, 2000.

________, China (Inventing the Nation), Londres : Arnold, 2001.

HAYASHI Hirofumi, « Massacre of Chinese in Singapore and Its Coverage in Postwar Japan », in AKASHI, YOSHIMURA (dir.), New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945, op. cit., 2008, p. 234-249.

HENRIOT, Christian, Shanghai 1927-1937 : élites locales et modernisation dans la Chine nationaliste, Éd. de l’EHESS, 1991.

________, « Rice, Power and People: The Politics of Food Supply in Wartime Shanghai (1937-1945) », Twentieth-Century China,  vol. 26, n° 1, 2000, p. 41-84.

________, « Scythe and Sojourning in Wartime Shanghai », Karunungan – A Journal of Philosophy, vol. 27, sept. 2007, p. 117-148.

________ ; YEH Wen-hsin (dir.), In the Shadow of the Rising Sun: Shanghai under Japanese Occupation, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

HINTON, William H., Fanshen : La révolution communiste dans un village chinois, [1966] trad. par J-R. Major, Plon, 1971.

HOLOCH, Donald, « A Novel of Setting: The Bureaucrats », in DOLEŽELOVÀ-VELINGEROVÀ, Milena (dir.), The Chinese Novel at the Turn of the Century, Toronto : University of Toronto Press, 1980, p. 76-115.

HOTTA Eri, Pan-Asianism and Japan’s War 1931-1945, New York : Palgrave Macmillan, 2007.

HUANG Meizhen, YANG Hanqing, « Nationalist China’s Negociating Position during the Stalemate, 1938-1945 », in BARRETT, David P., SHYU, Lawrence N. (dir.), Chinese Collaboration with Japan, op. cit., 2001, p. 56-76.

HUANG, Nicole, « Fashioning Public Intellectuals: Women’s Print Culture in Occupied Shanghai (1941-1945) », in HENRIOT, YEH, In the Shadow of the Rising Sun, op. cit., 2004, p. 325-345.

HUANG Ying-che, « Were Taiwanese “Enslaved” ? The Entanglement of Sinization, Japanization, and Westernization », in LIAO Ping-hui ; WANG, David Der-Wei (dir.), Taiwan under Japanese Colonial Rule, 1895-1945: History, Culture, Memory, New York : Columbia University Press, 2006, p. 312-326.

HUCKER, Charles O., A Dictionary of Official Titles in Imperial China, Taipei : Southern Materials Center Inc., 1985.

HURLEY, Stephen J., « Shame of a Nation: The Evolution of Hanjian since the Late Qing », BA dissertation : William & Mary, 2012, <http://publish.wm.edu/honorstheses/504/> (consulté le 15 mai 2017).

HWANG Dongyoun, Some Reflections on Wartime Collaboration in China: Wang Jingwei and his Group in Hanoi, Durham, N.C. : Asian/Pacific Studies Institute, Duke University, 1998.

________, « Wang Jingwei, the Nanjing Government and the Problem of Collaboration », Ph.D. dissertation : Duke University, 1999.

________, « Wartime Collaboration in Question: An Examination of the Postwar Trials of the Chinese Collaborators », Inter-Asia Cultural Studies, vol. 6, n° 1, mars 2005, p. 75-97.

IRIYE Akira (dir.), The Chinese and the Japanese: Essays in Political and Cultural Interactions, Princeton, NJ. : Princeton University Press, 1980.

________, « Toward a New Cultural Order: the Hsin-min Hui », in Idem (dir.), The Chinese and the Japanese, op. cit., 1980, p. 254-274.

JANSEN, Marius, The Japanese and Sun Yat-sen, [1954] Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1970.

JEANS, Roger B., « Third-Party Collaborators in Wartime China: The Case of the Chinese National Socialits Party », in BARRETT, SHYU (dir.), China in the Anti-Japanese War, op. cit., 2001, p. 113-133.

JESSOP, Bob,  « Bringing the State Back In (Yet Again): Reviews, Revisions, Rejections, and Redirections », International Review of  Sociology, vol. 11, n° 2, 2001, p. 149-173.

JIANG Jie, « La criminalité à Shanghai pendant la guerre sino-japonaise, 1937-1942 », Thèse de doctorat : ENS Lyon, 2014.

JOHNSON, Chalmers, An Instance of Treason: Ozaki Hotsumi and the Sorge Spy Ring, Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1964.

________, MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1982.

JOHNSTONE, William C., « Japan’s “New” China Policy », Far Eastern Survey, vol. 12, n°19, 22 sept. 1943, p. 185-191.

JONES, Francis Clifford, Japan’s New Order in East Asia: Its Rise and Fall, 1937-45, Londres : Oxford University Press, 1954.

KAHN, Winston B., « Doihara Kenji and the North China Autonomy Movement 1935-1936 », in COOX, Alvin D. ; CONROY, Hillary (dir.), China and Japan, op.cit., 1978, p. 177-207.

KALYVAS, Stathis N., « Collaboration in Comparative Perspective », European Review of History, vol. 15, n° 2, 2008, p. 109-111.

KASZA, Gregory J., The State and the Mass Media in Japan, 1918-1945, Berkeley : University of California Press, 1988.

________, The Conscription Society: Administered Mass Organizations, New Haven, Conn. : Yale University Press, 1995.

KATO Naoko, « Through the Kaleidoscope: Uchiyama Bookstore and Sino-Japanese Visionaries in War and Peace », Ph.D. dissertation : The University of Texas at Austin, 2013.

KAWASHIMA Shin, « Reassessing the Wang Jingwei Puppet Regime’s Value to Japan: The Case of Overseas Chinese Remittance to Occupied South China », papier présenté à la conférence annuelle de l’Association for Asian Studies, Toronto, 19 mars 2017.

KERLAN, Anne, « Filmer pour la Nation : le cinéma d’actualité et la constitution d’une mémoire visuelle en Chine, 1911-1941 », Études chinois, vol. 31-2, 2012, p. 115-151.

KINMONTH, Earl H., « The Mouse That Roared: Saitō Takao, Conservative Critic of Japan’s “Holy War” in China », Journal of Japanese Studies, vol. 25, n° 2, été 1999, p. 331-360.

KIRBY, William C., Germany and Republican China, Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1984.

________, « Engineering China: Birth of the Developmental State, 1928-1937 », in YE Wen-hsin (dir.), Becoming Chinese, op. cit.,2000, p. 137-160

KITAOKA Shin’ichi, « Army’s China Specialists », in DUUS, Peter et al. (dir.), The Japanese Informal Empire in China, op. cit., 1989, p. 330-368.

KOBAYASHI Motohiro, « An Opium Tug-of-War: Japan versus the Wang Jingwei Regime » in Brook, Wakabayashi (dir.), in BROOK, Timothy, WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes, op. cit., 2000, p. 344-359.

KONG Xurong, « Military Uniform as a Fashion during the Cultural Revolution », Intercultural Communication Studies, vol. 17, n°2, 2008, p. 287-303.

KOSHIRO Yukiko, Imperial Eclipse: Japan’s Strategic Thinking about Continental Asia before August 1945, Ithaca : Cornell University Press, 2013.

KUBO Toru,  « The Koa-in »,  in MACKINNON, Stephen R. et al. (dir.), China at War, op. cit., 2007, p. 44-64.

KUHN, Philip, Rebellion and its Enemies in Late Imperial China: Militarization and Social Structure, 1796-1864, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1970.

________, « Local Self-Government under the Republic: Problems of Control, Autonomy, and Mobilization », in WAKEMAN, Freder Jr. ; GRANT, Carolyn (dir.), Conflict and Control in Late Imperial China, Berkeley : University of California press, 1975, p. 257-298.

KURTULUS, Ersun N., State Sovereignty: Concept, Phenomenon and Ramifications, New York : Palgrave Macmillan, 2005.

KUSHNER, Barak, The Thought War: Japanese Imperial Propaganda, Honolulu : University of Hawai‘i Press, 2006.

________, Men to Devils, Devils to Men: Japanese War Crimes and Chinese Justice, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2015.

________ ; MUMINOV, Sherzod (dir.), The Dismantling of Japan’s Empire in East Asia: Deimperialization, Postwar Legitimation and Imperial Afterlife, Londres : Routledge, 2017.

KUZNETSOV, Sergei I. ; KARASOV, Sergei V., « The Last Emperor of China: Internment in the Soviet Union », The Journal of Slavic Military Studies, vol. 18, n°2, 2005, p. 207-226.

LARY, Diana, « Drowned Earth: The Strategic Breaching of the Yellow River Dyke, 1938 », War in History, vol. 8, n° 2, 2001, p. 191-207.

________, The Chinese People at War: Human Suffering and Social Transformation, 1937-1945, Cambridge : Cambridge University Press, 2010.

LEVENSON, Joseph  R., Confucian China and its Modern Fate: vol. II, The Problem of Monarchical Decay, [1964] Berkeley : University of California Press, 1968.

LI, Lincoln, The Japanese Army in North-China 1937-1941: Problems of Political and Economic Control, Tokyo : Oxford University Press, 1975.

________, The China Factor in Modern Japanese Thought: The Case of Tachibana Shiraki, 1881-1945, New York : State University of New York Press, 1996.

LI Shian, « The Extraterritoriality Negotiations of 1943 and the New Territories », Modern Asian Studies, vol. 30, n°3, juill. 1996, p. 617-650.

LI Tingjiang, « The Role of the Japanese Advisor in Early Republican China: A Consideration of Ariga Nagao », Twentieth-Century China, vol. 23, n°2, avril 1998, p. 71-106.

LI Yaqin, « “Bandit Supression” in Manchukuo (1932-45) », Ph.D. dissertation : Princeton University, 2012.

LI Zaiquan, « The development of party rule in the judiciary: personnel changes and political transformation of the Nanjing government’s judicial center, 1927-1937 », Journal of Modern Chinese History, vol. 8, n°1, 2014, p. 105-122.

LIN Han-sheng, « Wang Ching-wei and the Japanese Peace Efforts », Ph.D. dissertation : University of Pennsylvania, 1967.

________, « Chou Fo-hai: The Diplomacy of Survival », in BURNS, Richard D. ; BENETT, Edward M. (dir.), Diplomats in Crisis: U.S.-Chinese-Japanese Relations, 1919-1941, Santa Barbara : ABC-Clio, 1974, p. 171-193.

LINCOLN, Toby, « From Riots to Relief: Rice, Local Government and Charities in Occupied Central China », in CWIERTKA, Katarzyna J. (dir.), Food and War in Mid-Twentieth-Century East Asia, Farnham : Ashgate, 2013, p. 11-28.

________, Urbanizing China in War and Peace: The Case of Wuxi County, Honolulu : University of Hawaii Press, 2015.

LINGEN, Kerstin von (dir.), War Crimes Trials in the Wake of Decolonization and Cold War in Asia, 1945-1956: Justice in Time of Turmoil, New York : Palgrave Macmillan, 2016.

LIU Wennan, « Redefining the Moral and Legal Roles of the State in Everyday Life: The New Life Movement in China in the Mid-1930s », Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, vol. 2, n° 2, nov. 2013, p. 335-365.

LO Jiu-jung, « Trials of the Taiwanese as Hanjian or War Criminals and the Postwar Search for Taiwanese Identity », in CHOW Kai-wing et al., Constructing Nationhood in Modern East Asia, op. cit., 2001, p. 279-315.

LOUZON, Victor, « L’Incident du 28 février 1947, dernière bataille de la guerre sino-japonaise ? Legs colonial, sortie de guerre et violence politique à Taiwan », Thèse de doctorat : Institut d’études politiques de Paris, 2016.

LU, David, Agony of Choice: Matsuoka Yōsuke and the Rise and Fall of the Japanese Empire, Lanham : Lexington Books,  2003.

LU Minghui, « The Inner Mongolian “United Autonomous Government” », in MACKINNON, Stephen et al. (dir.), China at War, op. cit., 2007, p. 148-171.

LUCKEN, Michael, « Histoire et prophétie : l’après-guerre vu depuis les années 1930 », in TSCHUDIN, Jean-Jacques ; HAMON, Claude (éd.), La Société japonaise devant la montée du militarisme : Culture populaire et contrôle social dans les années 1930, Arles : Éd. Philippe Picquier, 2007, p. 211-231.

________, Les Japonais et la guerre, 1937-1952, Fayard, 2013.

LUDDEN, David (dir.), Reading Subaltern Studies: Critical History, Contested Meaning, and the Globalisation of South Asia, Londres : Wimbledon Publishing Company, 2002.

LUO Liang, The Avant-Garde and the Popular in Modern China: Tian Han and the Intersection of Performance and Politics, Ann Harbor : University of Michigan, 2014.

MA Jun, « Liang Qichao et la trajectoire politique moderne de la Chine : les aléas de l’institutionnalisation républicaine, 1912-1917 », Thèse de doctorat : EHESS, 2013.

MACKINNON, Stephen R., Wuhan 1938: War, Refugees, and the Making of Modern China, Berkeley : University of California Press, 2008.

________ ; LARY, Diana ; VOGEL, Ezra F. (dir.), China at War: Regions of China, 1937-1945, Stanford : Stanford University Press, 2007.

MARSH, Susan H., « Chou Fo-hai: The Making of a Collaborator », in IRIYE Akira (dir.), The Chinese and the Japanese, op. cit., 1980, p. 304-327.

MARTIN, Brian G., The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 1919-1937, Berkeley : University of California Press, 1996.

________, « Shield of Collaboration: The Wang  Jingwei Regime’s Security Service, 1939-1945 », Intelligence and National Security, vol. 16, n°4, hiver 2001, p. 89-148.

________, « In my Heart I Opposed Opium : Opium and the Politics of the Wang Jingwei Government 1940-45 », European Journal of East Asian Studies, vol. 2, n°2, 2003, p. 365-410.

________, « Collaboration within Collaboration: Zhou Fohai’s Relations with the Chongqing Government, 1942-1945 », Twentieth-Century China, vol. 34, n°2, avril 2008, p. 55-88.

________, « The Dilemmas of a Civilian Politician in Time of War: Zhou Fohai and the First Stage of the Sino-Japanese War, July-December 1937 », Twentieth-Century China, vol. 39, n° 2, mai 2014a, p. 144-165.

________, « Leaving Chongqing: Zhou Fohai and the Origins of the “Peace Movement” 1938 », Papier présenté à la conférence « Modern China in Global Contexts », Institut d’histoire moderne, Academia sinica, Taipei, 11-13 août 2014b.

________, « Patriotic Collaboration?: Zhou Fohai and the Wang Jingwei Government during the Second Sino-Japanese War », in CAPRIO, Mark E. ; DE MATOS, Christine (dir.), Japan as the Occupier and the Occupied, New York : Palgrave Macmillan, 2015, p. 152-171.

________, « “My Life has been Worthwhile!” Zhou Fohai and the Creation of the “Peace Government”, 1939-1940 », Papier présenté à la Historians of Twentieth Century China and the Chinese Academy of Social Sciences Joint Conference: « Modern China in World Affairs: Interaction and Mutual Influence », Beijing, 20-21 août 2016.

MATSUNUMA Miho, « Historiographie japonaise de la guerre de 1931 à 1945 : état des recherches jusqu’à nos jours », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2013/1, n° 249, p. 33-48.

MERCADO, Stephen C., The Shadow Warriors of Nakano: A History of the Imperial Japanese Army’s Elite Intelligence School, Washington D.C. : Potomac Books, 2002.

MERKEL-HESS, Kate, The Rural Modern: Reconstructing the Self and State in Republican China, Chicago : The University of Chicago Press, 2015.

MICHAEL, Franz, « The Significance of Puppet Governments », Pacific Affairs, vol. 12, n° 4, déc. 1939, p. 400-412.

MICHELIN, Franck, « L’Indochine française et l’expansion vers le sud du Japon à l’orée de la Guerre du Pacifique : Politique étrangère et processus de décision, 29 juin 1940 – 8 décembre 1941 », Thèse de doctorat : Université Paris-Sorbonne, 2014.

MIMURA, Janis, Planning for Empire: Reform Bureaucrats and the Japanese Wartime State, Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2011.

MITTER, Rana, The Manchurian Myth: Nationalism, Resistance, and Collaboration in Modern China, Berkeley : University of California Press, 2000.

________, « Old Ghosts, New Memories: China’s Changing War History in the Era of Post-Mao Politics », Journal of Contemporary History, vol. 38, n° 1, janv. 2003, p. 117-131.

________, China’s War with Japan, 1937-1945: The Struggle for Survival, Londres : Allen Lane, 2013.

________, « Imperialism, Transnationalism and the Reconstruction of Postwar China: UNRRA in China, 1944-7 », Past and Present, 2013, supplément 8, p. 51-69.

________, « Nationalism, Decolonization, Geopolitics and the Asian Postwar », in GEYER, Michael ; TOOZE, Adam (dir.), The Cambridge History of the Second World War, Vol. III, Cambridge : Cambridge University Press, 2015, p. 599-621.

MIWA Kimitada, « Japanese Policies and Concepts for a Regional Order in Asia, 1938-1940 », in WHITE, James W., UMEGAKI Michio, HAVENS, Thomas R. H. (dir.), The Ambivalence of Nationalism: Modern Japan between East and West, Lanham : University Press of America, 1990, p. 133-156.

MOORE, Ray A., « The Occupation of Japan from British and Japanese Perspectives », The Journal of Japanese Studies, vol. 10, n°1, hiver 1984, p. 240-255.

MORRIS, Andrew D., Marrow of the Nation: A History of Sport and Physical Culture in Republican China, Berkeley : University of California Press, 2004.

MULLANEY, Thomas, « Semiotic Sovereignty: The 1871 Chinese Telegraph Code in Historical Perspective », in TSU Jing ; ELMAN, Benjamin A. (dir.), Science and Technology in Modern China, 1880s-1940s, Leiden : Brill, 2014, p. 153-183.

MUSGROVE, Charles D., « Cheering the Traitor: The Post-war Trial of Chen Bijun, April 1946 », Twentieth-Century China, vol. 30, n°2, 2005, p. 3-27.

________, China’s Contested Capital: Architecture, Ritual, and Response in Nanjing, Honolulu : University of Hawai’i Press, 2013.

NANTA, Arnaud, « Pour réintégrer le Japon au sein de l’histoire mondiale », Cipango, n°15, 2008, p. 35-64.

NG, Michael H.K., Legal Transplantation in Early Twentieth-Century China: Practicing Law in Republican Beijing (1910s–1930s), Londres : Routledge, 2014.

NORNES, Abé Mark, Japanese Documentary Film: the Meiji Era through Hiroshima, Minneapolis : University of Minnesota Press, 2003.

PAULÈS, Xavier, Histoire d’une drogue en sursis : l’opium à Canton, 1906-1936, éd. de l’EHESS, 2010.

________, L’Opium : une passion chinoise (1750-1950), Payot, 2011.

________, « The Afterlife of Sun Yat-sen during the Republic (1925-1949) », in BAUMLER, Alan (dir.), Routledge Handbook of Revolutionary Chinese History, Londres : Routledge, à paraître.

PAXTON, Robert O., La France de Vichy, 1940-1944, trad. par Claude Bertrand, Seuil, 1973.

PEATTIE, Mark R., Ishiwara Kanji and Japan’s Confrontation with the West, Princeton N.J. : Princeton University Press, 1975.

________ ; DREA, Edward ; VAN DE VEN, Hans (dir.), The Battle for China: Essays on the Military History of the Sino-Japanese War of 1937-1945, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2010.

PEPPER, Suzanne, Civil War in China: The Political Struggle 1945-1949, Lanham : Rowman & Littlefield, 1999.

PIERSON, John D., Tokutomi Sohō 1863-1957: A Journalist for Modern Japan, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1980.

QIU Peipei, avec SU Zhiliang et CHEN Lifei,  Chinese Comfort Women: Testimonies from Imperial Japan’s Sex Slaves, Hongkong : Hong Kong University Press, 2013.

RABUT, Isabelle ; PINO, Angel (trad.), Le fox-trot de Shanghai et autres nouvelles chinoises, Albin Michel, 1996.

REYNOLDS, Douglas R., « Training Young China Hands: Tōa Dōbun Shoin and Its Precursors, 1886-1945 », in DUUS, Peter et al. (dir.), The Japanese Informal Empire in China, op. cit., 1989, p. 210-271.

RICKETT, W. Allyn, « Voluntary Surrender and Confession in Chinese Law: The Problem of Continuity », The Journal of Asian Studies, vol. 30, n°4, août 1971, p. 797-814.

RISTAINO, Marcia R., The Jacquinot Safe Zone: Wartime Refugees in Shanghai, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2008.

RODAO, Florentino, « España y el gobierno chino de Wang Jingwei (L’Espagne et le gouvernement chinois de Wang Jingwei) », Encuentros en Cathay, vol. 11, 1997, p. 117-145.

ROTTMANN, Allison, « Crossing Enemy Lines: Shanghai and the Central China Base », in HENRIOT, YEH, In the Shadow of the Rising Sun, op. cit., 2004, p. 90-115.

ROUX, Alain, Grèves et politique à Shanghai : les désillusions, 1927-1932, éd. de l’EHESS, 1995.

________, « From Revenge to Treason: Political Ambivalence among Wang Jingwei’s Labor Union Supporters », in HENRIOT, YEH, In the Shadow of the Rising Sun, op. cit., 2004, p. 209-228.

________, Le Singe et le Tigre : Mao, un destin chinois, Larousse, 2009.

________, Chiang Kaï-shek : le grand rival de Mao, Payot, 2016.

ROWE, William T., « The Qingbang and Collaboration under the Japanese, 1939-1945: Materials in the Wuhan Municipal Archives », Modern China, vol. 8, n° 4, oct. 1982, p. 491-499.

RUOFF, Kenneth J., Imperial Japan at Its Zenith: The Wartime Celebration of the Empire’s 2,600th Anniver-sary, Ithaca : Cornell University Press, 2010.

SAALER, Sven, « The Kokuryūkai (Black Dragon Society) and the Rise of Nationalism, Pan-Asianism, and Militarism in Japan, 1901–1925  », International Journal of Asian Studies, vol. 11, n°2, juill. 2014, p. 125-160.

SAMARINI, Guido, « The Evolution of Fascist Italian Diplomacy During the Sino-Japanese War, 1937-1943 », in BARRETT, SHYU (dir.), China in the Anti-Japanese War, op. cit., 2001, p. 65-87.

SATO Shigeru, « Japanese Occupation, Resistance, and Collaboration in Asia », in LEE, Loyd E. (dir.), World War II in Asia and the Pacific and the War’s Aftermath, with General Themes: A Handbook of Literature and Research, Wesport, Conn. : Greenwood Press, 1998, p. 121-137.

SCHOPPA, R. Keith, In a Sea of Bitterness: Refugees during the Sino-Japanese War, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2011.

SCOTT, David, China and the International System, 1840-1949: Power, Presence, and Perceptions in a Century of Humiliation, Albany : State University of New York Press, 2008.

SERFASS, David, « Le Guomindang en 1938 : retour sur la crise d’un parti politique », Mémoire de master : EHESS, 2009.

________, « Hanjian 漢奸 : définir la Chine à travers ses traîtres », SinoPolis, juillet 2010.

________, « Résister ou négocier face au Japon : La genèse du gouvernement de collaboration de Nankin (janvier 1938-avril 1939) », Vingtième siècle : Revue d’histoire, 2015, n°1, p. 121-132.

________, « Occupation japonaise et collaboration chinoise : tendances historiographiques récentes », Revue historique, vol. n° 680, oct. 2016, p. 941-966.

________, « L’occupation japonaise comme objet pour l’histoire de l’État chinois : l’exemple de la campagne de pacification rurale du gouvernement de Wang Jingwei, 1941-45 », Études chinoises, vol. 35-2, 2016, p. 123-137.

________, « Le dilemme de Nankin : tergiversations autour de la reconnaissance du gouvernement de collaboration chinois (1940-1945) », Vingtième siècle : Revue d’histoire, n°133, janv.-mars 2017, p. 99-111.

________, « Collaboration and State Making in China: Defining the Occupation State, 1937–1945 », Twentieth-Century China, vol. 47, n°1, janvier 2022, p. 71-80.

________, « Mapping China under Japanese Occupation: Spatial Configurations of State Power during Wartime (1937–1945) », in David Baillargeon et Jeremy E. Taylor (dir.), Spatial Histories of Occupation: Colonialism, Conquest and Foreign Control in Asia, Londres : Bloomsbury Press, 2022.

SEYBOLT, Peter J. « The War Within a War: A Case Study of a County on the North China Plain », in BARRETT, David P. ; SHYU, Lawrence N (dir.), Chinese Collaboration with Japan, op. cit., 2001, p. 201-225.

SHIH Shu-mei, The Lure of the Modern: Writing Modernism in Semicolonial China, 1917-1937, Berkeley : University of California Press, 2001.

SHIRANE Seiji, « Taiwanese Colonial Subjects as Imperial Intermediaries in Occupied Xiamen, 1938-1945 », papier présenté à la conférence annuelle de l’Association for Asian Studies, Toronto, 19 mars 2017.

SHIRLEY, Robert R., « Political Conflict in the Kuomintang: The Career of Wang Ching-Wei to 1932 », Ph.D. dissertation : University of California (Berkeley), 1962.

SHOJI Jun’ichiro, « What Should the “Pacific War” be Named? A Study of the Debate in Japan », NIDS Journal of Defense and Security, n°12, 2011, p. 45-81.

SHYU, Lawrence N., « China’s “Wartime Parliament”: The People’s Political Council, 1938-1945 », in SIH, Paul Kwang Tsien (dir.), Nationalist China During the Sino-Japanese War, 1937-1945, Hicksville, N.Y. : Exposition Press, 1977, p. 273-328.

SIMON, Karla W., Civil Society in China: The Legal Framework from Ancient Times to the New Reform Era, Oxford : Oxford University Press, 2013.

SIMS, Richard, Japanese Political History since the Meiji Renovation, 1868-2000, New York : Palgrave, 2001.

SNOW, Philip, The Fall of Hong Kong: Britain, China and the Japanese Occupation, New Haven, Conn. : Yale University Press, 2003.

SO Wai Chor, « The Origins of the “Wang-Chiang Cooperation” in 1932 », Modern Asian Studies, vol. 25, n° 1, fév. 1991, p. 175-208.

________, « The Making of the Guomindang’s Japan Policy, 1932-1937: The Roles of Chiang Kai-Shek and Wang Jingwei », Modern China, vol. 28, n° 2, avril 2002, p. 213-252.

SPAULDING, Robert M. Jr., « The Bureaucracy as a Political Force, 1920–1945 », in MORLEY, James (dir.), Dilemmas of Growth in Pre-war Japan,  Princeton : Princeton University Press, 1971, p. 33-80.

STAPLETON, Kristin, Civilizing Chengdu: Chinese Urban Reform, 1895-1937, Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center, 2000.

STEPHAN, John J., « The Tanaka Memorial (1927): Authentic or Spurious? », Modern Asian Studies, vol. 7, n° 4, 1973, p. 733-745.

STRAND, David, « “A High Place Is No Better Than a Low Place”: The City in the Making of Modern China », YE Wen-hsin (dir.), Becoming Chinese, op. cit., 2000, p. 98-136.

________, An Unfinished Republic: Leading by Word and Deed in Modern China, Berkeley : University of California Press, 2011.

STRAUSS, Julia C., « Symbol and Reflection of the Reconstituting State: The Examination Yuan in the 1930s », Modern China, vol. 20, n°2, mars 1994, p. 211-238.

________, « Wenguan (“Lettered Official”), Gongwuyuan (“Public Servant”), and Ganbu (“Cadre”): The Politics of Labelling State Administrator in Republican China », Indiana East Asian Paper Series, n°6, juillet 1995, p. 25-56.

________, « The Evolution of Republican Government », The China Quarterly, n°150, « Special Issue: Reappraising Republic China », juin 1997, p. 329-351.

________, Strong Institutions in Weak Polities: State Building in Republican China, 1927-1940, Oxford : Clarendon Press, 1998.

________, « Paternalist Terror: The Campaign to Suppress Counterrevolutionaries and Regime Consolidation in the People’s Republic of China, 1950-1953 », Comparative Studies in Society and History, vol. 44, n°1, janv. 2002, p. 80-105.

________, « Morality, Coercion and State Building by Campaign in the Early PRC: Regime Consolidation and after, 1949-1956 », The China Quarterly, n°188, déc. 2006, p. 891-912.

SURYADINATA, Leo, « The Search for National Identity of an Indonesian Chinese: a Political Biography of Liem Koen Hian », Archipel, vol. 14, 1977, p. 43-70.

TANAKA, Stefan, Japan’s Orient: Rendering Pasts Into History, Berkeley : University of California Press, 1993.

TAO Chia-lin pao, « The Role of Wang Ching-wei during the Sino-Japanese War », Ph.D. dissertation : Indiana University, 1971.

TAYLOR, Jeremy E., « The Production of the Chiang Kai-Shek Personality Cult, 1929-1975 », The China Quarterly, n°185, mars 2006, p. 96-110.

TOBE Ryōichi, « The Japanese Eleventh Army in Central China, 1938-1941 », in PEATTIE et al. (dir.), The Battle for China, op. cit., 2010, p. 207-229.

TS’AI Hui-yu Caroline, Taiwan in Japan’s Empire Building: An Institutional Approach to Colonial Engine-ering, Londres : Routledge, 2009.

TSUCHIDA Akio, « Declaring War as an Issue in Chinese Wartime Diplomacy », in van de VEN et al. (dir.), Negotiating China’s Destiny in World War II, op. cit., 2015, p. 111-126.

TUCKER, David, « Colonial Sovereignty in Manchuria and Manchukuo », in HOWLAND, Douglas ; WHITE, Luise (dir.), The State of Sovereignty: Territories, Laws, Populations, Bloomington : Indiana University Press, p. 75-93.

TUNG, William L., The Political Institutions of Modern China, [1964] La Hague : Martinus Nihhoff, 1968.

van de VEN, Hans ; LARY, Diana ; MACKINNON, Stephen R. (dir.), Negotiating China’s Destiny in World War II, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2015.

VIDAL, Christine, « D’un régime à l’autre : les intellectuels ralliés au pouvoir communiste, 1948-1952 », Études chinoises, vol. 27, 2008, p. 41-85.

VIÉ, Michel, Le Japon et le monde au XXe siècle, Masson, 1995.

________, « Le Japon pendant la Première Guerre mondiale : fonctionnement de l’État et politique extérieure », Ebisu, n°53, 2016, p. 53-76.

WAGNER, Rudolf G., « Ritual, Architecture, Politics and Publicity during the Republic: Enshrining Sun Yat-sen », in CODY, Jeffrey W. ; STEINHARDT, Nancy S., ATKIN, Tony (dir.), Chinese Architecture and the Beaux-Arts, Honolulu : University of Hawai‘i Press, 2011, p. 223-278.

WAKEMAN, Frederic Jr., The Shanghai Badlands: Wartime Terrorism and Urban Crime, 1937-1941, Cambridge : Cambridge University Press, 1996.

________, « A Revisionist View of the Nanjing Decade: Confucian Fascism », The China Quarterly, n°150, juin 1997, p. 395-432.

________, « Hanjian (Traitor)! Collaboration and Retribution in Wartime Shanghai », in YE Wen-hsin (dir.), Becoming Chinese, op. cit., 2000, p. 298-341.

________, Spymaster: Dai Li and the Chinese Secret Service, Berkeley : University of  California Press, 2003.

________, « Shanghai Smuggling », in HENRIOT, YEH, In the Shadow of the Rising Sun, op. cit., 2004, p. 116-153.

________, « ‘Liberation’ : The Shanghai Police, 1942-1952 », in CHEVRIER, Yves ; ROUX, Alain ; XIAO-PLANES, Xiaohong (dir.), Citadins et citoyens dans la Chine du XXe siècle, Maison des Sciences de l’Homme, 2010, p. 497-540.

WALDRON, Arthur, From War to Nationalism: China’s Turning Point, 1924-1925, Cambridge : Cambridge University Press, 1995.

________, « China’s New Remembering of World War II: The Case of Zhang Zizhong », Modern Asian Studies, vol. 30, n° 4, oct. 1996, p. 945-978.

The Wang Jingwei Irrevocable Trust, The Wang Jingwei Website. <http://wangjingwei.org>

WANG Ke-wen, « Irreversible Verdict ? Historical Assessments of Wang Jingwei in the People’s Republic and Taiwan », Twentieth-Century China, vol. 28, n°1, nov. 2002, p. 57-81.

WANG Wensheng, White Lotus Rebels and South China Pirates: Crisis and Reform in the Qing Empire, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2014.

WASSERSTEIN, Bernard, « Ambiguities of Occupation: Foreign Resisters and Collaborators in Wartime Shanghai », in YEH Wen-hsin (dir.), Wartime Shanghai, Londres : Routledge, 1998, p. 23-38.

WEBER, Torsten, « Nanjing’s Greater Asianism: Wang Jingwei and Zhou Huaren, 1940 », in SAALER, Sven ; SZPILMAN, Christopher W.A. (dir.), Pan-Asianism: A Documentary History, Volume 2: 1920-Present, Lanham : Rowman & Littlefield, 2011, p. 209-219.

WEI, William, Counterrevolution in China: The Nationalists in Jiangxi during the Soviet Period, Ann Arbor : University of Michigan Press, 1985.

WELAND, James, « Misguided Intelligence: Japanese Military Intelligence Officers in the Manchurian Incident, September 1931 », The Journal of Military History, vol. 58, n° 3, juill. 1994, p. 445-460.

WELLS, Audrey, The Political Thought of Sun Yat-sen: Development and Impact, New York : Palgrave Macmillan, 2001.

WILSON, Sandra, The Manchurian Crisis and Japanese Society, 1931–33, Londres : Routledge, 2002.

WOU, Odoric Y. K., Militarism in Modern China: The Career of Wu P’ei-Fu, 1916-39, Canberra : Australian National University Press, 1978.

WU Sufeng, « The Nationalist Government’s Attitude toward Postwar Japan », in van de VEN et al. (dir.), Negotiating China’s Destiny in World War II, op. cit., 2015, p. 193-204.

XIAO-PLANES, Xiaohong, « Constitutions et constitutionnalisme : les efforts pour bâtir un nouvel ordre politique (1908-1949) » in DELMAS-MARTY, Mireille ; WILL, Pierre-Étienne (dir.), La Chine et la démocratie, Fayard, 2007, p. 259-295.

________, « L’affaire Pan Hannian et les luttes politiques au sommet du PCC (1953-1955) », Perspectives chinoises, n°113, 2010, p. 124-136.

XIE Xueshi, « The Organization and Grassroots Structure of the Manzhouguo Regime », in MACKINNON et al. (dir.), China at War, op. cit., 2007, p. 134-147.

XU Xiaoqun, Chinese Professionals and the Republican State: The Rise of Professional Associations in Shanghai, 1912–1937, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

YAGAMI Kazuo, Konoe Fumimaro and the Failure of Peace in Japan, 1937-1941: A Critical Appraisal Of The Three-time Prime Minister, Jefferson: McFarland & Company, 2006.

YAMAGUCHI Noboru, « An Unexpected Encounter with Hybrid Warfare: the Japanese Experience in North China, 1937–45 », in MURRAY, Williamson ; MANSOOR, Peter R. (dir.), Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present, Cambridge : Cambridge University Press, 2012, p. 225-253.

YAMAMURO Shin’ichi, Manchuria under Japanese Dominion, trad. par Joshua A. Fogel, Philadelphie : University of Pennsylvania Press, 2006.

YE Wen-hsin, The Alienated Academy: Culture and Politics in Republican China, 1919-1937, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1990.

________ (dir.), Becoming Chinese: Passages to Modernity and Beyond, Berkeley : University of California Press, 2000.

YICK, Joseph K.S., « Communist-Puppet Collaboration in Japanese-Occupied China: Pan Hannian and Li Shiqun, 1939-43 », Intelligence and National Security, vol. 16, n°4, hiver 2001, p. 61-88.

________, « “Pre-Collaboration”: The Political Activity and Influence of Chen Bijun in Wartime China, January 1938–May 1940 », Southeast Review of Asian Studies, vol. 36, 2014a, p.58-74.

________, « “Self-serving Collaboration”: the Political Legacy of “Madame Wang” in Guangdong Province, 1940-1945 », American Journal of Chinese Studies, vol. 21, n°2, oct. 2014b, p. 217-234.

YOSHIMI Yoshiaki, Grassroots Fascism: the War Experience of the Japanese People, trad. par Ethan Mark, New York : Columbia University Press, 2015.

YOUNG, Arthur N., China’s Wartime Finance and Inflation, 1937-1945, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1965.

YOUNG, Louise, Japan’s Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism, Berkeley : University of California Press, 1998.

ZANASI, Margherita, Saving the Nation: Economic Modernity in Republican China, Chicago : The University of Chicago Press, 2006.

________, « Globalizing Hanjian: The Suzhou Trials and the Post–World War II Discourse on Collaboration », The American Historical Review, vol. 113, n°3, juin 2008, p. 731-751.

________, « Collaboration, Resistance and Accommodation in Northeast Asia », in BOSWORTH, Richard ; MAIOLO, Joseph (dir.), The Cambridge History of the Second World War, Volume II, Cambridge : Cambridge University Press, 2015, p. 509-532.

ZHANG Qiang ; WEATHERLEY, Robert, « Owning up to the Past: the KMT’s Role in the War against Japan and the Impact on CCP Legitimacy », The Pacific Review, vol. 26, n°3, 2013, p. 221-242.

ZHANG Shaoqian, « Combat and Collaboration: The Clash of Propaganda Prints between the Chinese Guomindang and the Japanese Empire in the 1930s-1940s », Transcultural Studies, 2014, n°1, p. 95-133.

________, « Visualizing the Modern Chinese Party-State: From Political Education to Propaganda Agitation in the Early Republican Period », Twentieth-Century China, vol. 41, n°1, janv. 2016, p. 52-80.

Travaux en chinois

BAE Kyounghan 裴京漢, « Zhongri zhanzheng shiqi Zhongguo de dongya lianmeng yundong yu “zhengzhi duli” 中日戰爭時期中國的東亞聯盟運動與“政治獨立” (Le Mouvement de la Ligue d’Asie orientale en Chine pendant la guerre sino-japonaise et l’“indépendance politique”) », in Zhongguo shehuikexueyuan ZhongRi lishi yanjiu zhongxin 中國社會科學院中日歷史研究中心 (dir.), Jiuyiba shibian yu jindai zhongri guanxi : Jiuyiba shibian qishi zhounian guoji xuzshu taolunhui wenji 九一八事變與近代中日關係 : 九一八事變70周年國際學術討論會論文集 (L’Incident de Mandchourie et les rapports sino-japonais à l’époque moderne : Actes du colloque international pour le 70e anniversaire de l’Incident de Manchourie), Beijing : Sheke wenxian chubanshe, 2004, p. 632-646.

BASTID-BRUGUIÈRE, Marianne, « You Faguo waijiao dang’an kan 1942-1945 nianjian de Zhong Ri hezuo 由法國外交檔案看1942-1945年間的中日合作 (La collaboration chinoise vue par les Français en Chine occupée en 1942-1945) », in ETŌ Shinkichi 衛藤瀋吉 (dir.), Kyōsei kara tekitai e : dai yonkai nitchū kankeishi kokusai shinpojiumu ronbunshū 共生から敵対へ: 第4回日中関係史国際シンポジウム論文集 (De la coexistence à l’antagonisme : actes du 4e colloque international sur l’histoire des relations sino-japonaises), Tōhō shoten, 2000, p. 427-444.

CAI Dejin 蔡德金, « Guanyu Li Shiyu lishi qingkuang de shuoming yu dingzheng 關於李時雨歷史情況的說明與訂正 (Explications et révision des circonstances historiques de Li Shiyu) », Wenshi ziliao xuanji 文史資料選輯, vol. 85, 1983, p. 216-218.

________, Moku : Wangwei tegong zongbu 76 hao 魔窟:汪偽特工總部76號 (L’antre du démon : le n°76, quartier général de la police secrète du régime fantoche de Wang Jingwei), Beijing : Zhongguo wenshi chubanshe, 1986.

________, Wang Jingwei pinglun 汪精衛評傳 (Biographie commentée de Wang Jingwei), Chengdu : Sichuan renmin chubanshe, 1988.

________, Lishi de guaitai : Wang Jingwei guomin zhengfu 歷史的怪胎:汪精衛國民政府 (Une aberration de l’histoire : le gouvernement national de Wang Jingwei), Guilin : Guangxi shifan daxue chubanshe, 1993a.

________, « Weizhengquan chuigushou Lin Bosheng 偽政權吹鼓手林柏生 (L’apologiste du régime fantoche, Lin Bosheng) », in Huadong…, Wangwei qunjian…op. cit., 1993b, p. 105-134.

________, « Nanjing tebieshizhang Zhou Xuechang 南京特別市長周學昌 (Le maire de la ville spéciale de Shanghai, Zhou Xuechang) », Huadong…, Wangwei qunjian…op. cit., 1993c, p. 221-237.

________, « Guanyu kangzhan shiqi Wang Jingwei yu Wang weizhengquan de ji ge wenti zhi wo jian 關於抗戰時期汪精衛與汪偽政權的幾個問題之我見 (Mon opinion sur quelques questions concernant Wang Jingwei et son régime fantoche) », Kangrizhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1999, n° 1, p. 1-9.

________ ; Li Huixian 李惠賢, « Guanyu Wang weizhengquan wenti xueshu taolunhui zongshu 關於汪偽政權問題學術討論會綜述 (Synthèse du colloque La question du régime fantoche de Wang Jingwei) », Lishi yanjiu 歷史研究, n° 5, 1986, p. 185-190.

CAO Fengjun 曹峰峻, « Chu Minyi ming xuan “guofu ganzang an” 褚民誼命懸“國父肝臟案”(L’“Affaire des viscères du père de la nation” sur laquelle Chu Minyi joua sa vie) », Renmin gong’an 人民公安, 2010, n°7, p. 56-59.

CHANG Shih-Yin 張世瑛, « Cong ji ge zhanhou shenjian de anli lai kan hanjian de shenfen rending wenti (1945-1949) 從幾個戰後審奸的案例來看漢奸的身份認定問題 (1945-1949) (Étude de la question du statut juridique des hanjian à travers quelques cas de procès pour trahison de l’après-guerre, 1945-1949) », Guoshiguan xueshu jikan 國史館學術集刊, n°1, décembre 2001, p. 161-185.

CHEN Guangrui 陳廣銳, « Shilun Wang weizhengfu dui Lianghuai yanchang de jingying 試論汪偽政府對兩淮鹽場的經營 (L’exploitation des salines des deux rives de la Huai par le gouvernement fantoche de Wang Jingwei) », Yanye shi yanjiu 鹽業史研究, 2012, n°4, p. 40-46.

CHEN Hairu 陳海儒, « Wang weizhengquan dui xingzheng renyuan de peixun 汪偽政權對行政人員的培訓 (La formation des agents administratifs sous le régime fantoche de Wang Jingwei) », Jixu jiaoyu yanjiu 繼續教育研究, n° 6, 2006, p. 84-86.

CHEN Jimin 陳濟民, ZHUANG Shuyu 莊淑玉, LU Haiming 盧海鳴 (dir.), Minguo guanfu 民國官府 (Les bâtiments officiels de l’époque républicaine), Nanjing : Jinling shushe, 1992

CHEN Lan 陳蘭, « Riwei shiqi Henan shenggongshu zhiyuan jiegou ji yingxiang 日偽時期河南省公署職員結構及影響 (Structure et impact des fonctionnaires du Bureau provincial fantoche du Henan) », Shenzhen zhiye jishu xueyuan xuebao 深圳職業技術學院學報, 2014, n°4, p. 56-60.

CHEN Mao-Hsiung 陳茂雄, « Nandao Shi Kefa shi hanjian 難道史可法是漢奸? (Comment Shi Kefa pourrait-il être un traître?) », Nanfang kuaibao 南方快報, <http://www.southnews.com.tw/specil_coul/Chen/02/0676.htm> (consulté le 8 août 2017).

CHEN Musha 陳木杉, Cong handian shiliao guan kangri shiqi de Jiang Wang guanxi 從函電史料觀抗日時期的蔣汪關系 (Étude des relations entre Jiang Jieshi et Wang Jingwei pendant la période de résistance contre le Japon à partir de leur correspondance), Taipei : Taiwan xuesheng shuju, 1995.

________, Cong handian shiliao guan kangzhan shiqi Wang Jingwei jituan zhi Yue gengai 從函電史料觀抗戰時期汪精衛集團治粵梗概 (L’administration du Guangdong par le groupe de Wang Jingwei à travers les sources épistolaires), Taipei : Taiwan xuesheng shuju, 1996.

CHEN Ronghua 陳榮華 (dir.), Jiangxi kangri zhanzheng shi 江西抗日戰爭史 (Histoire de la Guerre de résistance contre le Japon au Jiangxi), Nanchang : Jiangxi renmin chubanshe, 2005.

CHEN Xiaoping 陳曉平, « Chen Fumu : qianfu zai Wang wei xinzang de Zhonggong tegong 陳孚木 : 潛伏在汪偽心臟的中共特工 (Chen Fumu : l’agent secret du PCC infiltré au cœur du régime fantoche de Wang Jingwei) », Nanfang zhoumo 南方週末, 11 juin 2015.

CHEN Yan 陳雁, Kangri zhanzheng shiqi Zhongguo waijiao zhidu yanjiu 抗日戰爭時期中國外交制度研究 (Étude des institutions diplomatiques chinoises durant la Guerre de résistance contre le Japon), Shanghai : Fudan daxue chubanshe, 2002.

CHEN Yuhuan 陳予歡 (dir.), Minguo Guangdong jiangling zhi 民國廣東將領志 (Dictionnaire biographique des généraux du Guangdong à l’époque républicaine), Canton : Guangdong chubanshe, 1994.

______ (dir.), Baoding junxiao jiangshuai lu 保定軍校將帥錄 (Annale des officiers de l’Académie militaire de Baoding), Canton : Guangzhou chubanshe, 2006.

CHEN Yuanyuan 陳園園, « Tao Xisheng yu “shihuo” xuepai yanjiu 陶希聖與“食貨”學派研究 (Tao Xisheng et l’école Shihuo) », Thèse de doctorat : Université normale de Nanjing, 2011.

CHEN Yunqian 陳蘊茜, « Shijian, yishi weidu zhong de “zongli jinian zhou” 時間、儀式維度中的“總理紀念週”(Dimensions temporelle et rituelle de la “commémoration hebdomadaire en hommage à Sun Yat-sen”) », Kaifeng shidai 開放時代, 2005, n°4, p. 63-81.

________, « Zhishujie yu Sun Zhongshan chongbai 植樹節與孫中山崇拜 (La Fête de la plantation des arbres et le culte de Sun Yat-sen) », Nanjing daxue xuebao (zhexue renwen kexue shehui kexue) 南京大學學報(哲學人文科學社會科學), 2006, n°5, p. 76-90.

________, « Shenti zhengzhi : guojia quanli yu minguo Zhongshan zhuang de liuxing 身體政治:國家權力與民國中山裝的流行 (Politique du corps : pouvoir étatique et mode du costume Sun Yat-sen en Chine républi-caine) », Xueshu yuekan 學術月刊, vol. 39, n°9, sept. 2007, p. 139-147.

CHEN Zhengqing 陳正卿, « Mao Zedong pibo Zhu Qinglai de guailun 毛澤東批駁諸青來的怪論 (La réfutation par Mao Zedong des propos absurdes de Zhu Qinglai) », in WU Mengqing 吳孟慶 (dir.), Zhenghai shiling 政海拾零 (Recueil d’anecdotes de la mer politique), Shanghai : Shanghai cishu chubanshe, 2005, p. 9-10.

CHIANG Yung-ching 蔣永敬, « Wang Jingwei “Ju yi ge li” suo she kangzhan “mimi” zhi zhenxiang 汪精衛“舉一個例”所涉抗戰“秘密”之真象 (Dans quelle mesure l’article “Un exemple” de Wang Jingwei contient les “secrets” de la Guerre de résistance), Zhuhai xuebao 珠海學報, vol. 16, oct. 1988, p. 595-612.

________, « Wang Jingwei cong “heping” yundong dao touri : Wang Shijie riji zhong de renwu yu shishi (si) 汪精衛從“和平”運動到投日 : 王世杰日記中的人物與史事 (四) (Wang Jingwei depuis le Mouvement de “paix” jusqu’à la collaboration avec le Japon : les personnalités et les faits historiques dans le journal personnel de Wang Shijie – quatrième partie) », Zhuanji wenxue 傳記文學, vol. 62, fév. 1993, p. 70-76.

________, LI Yunhan 李雲漢, XU Shishen 許師慎, Yang Lianggong xiansheng nianpu 楊亮功先生年譜 (Chronologie biographique de M. Yang Lianggong), Taipei : Lianjing, 1988.

CHOU Whei-ming 周惠民, « Deguo dui “Manzhouguo” ji “Wang zhengquan” de waijiao taidu 德國對「滿洲國」及「汪政權」的外交態度 (La diplomatie allemande vis-à-vis du “Manzhouguo” et du “Gouvernement de Wang Jingwei”) », Guoli zhengzhi daxue lishi xuebao 國立政治大學歷史學報, n°23, mai 2005, p. 147-170.

CHU Te-lan 朱德蘭, « Ri-Wang hezuo yu Guangdong shengzhengfu guanxi : yi ge cemian de kaocha 日汪合作與廣東省政府關係 : 一個側面的考察 (Étude de la collaboration entre le Japon et le régime de Wang Jingwei à travers le cas du gouvernement provincial du Guangdong) », Renwen ji shehuikexue jikan 人文及社會科學集刊, vol. 12, n°4, déc. 2000, p. 631-655.

DENG Zhonghua 鄧仲華, LIU Suping 劉素萍, WANG Deyi 王德意 (dir.), Zhongguo funü dabaike quanshu 中國婦女大百科全書 (Encyclopédie des femmes chinoises), Changchun : Beifang funü ertong chubanshe, 1995.

DONG Xiao 董嘯, « Huabei lunxian shiqi de wei Zhongguo lianhe zhunbei yinhang yu lianyinquan 華北淪陷時期的偽中國聯合準備銀行與聯銀券 (La Banque fédérale de réserve et sa monnaie sous l’occupation en Chine du Nord) », Shandong xingzheng xueyuan xuebao 山東行政學院學報, vol. 144, oct. 2015, p. 80-83.

DONG Yingying 董穎穎, « Qianxi xunzheng shiqi Guomin zhengfu zhuxi de diwei yu quanxian 淺析訓政時期國民政府主席的地位與權限 (Brève analyse du statut et des attributions du président du Gouvernement nationaliste pendant la période de tutelle politique) », Fazhi yu shehui 法制與社會, 2016, n°7, p. 140-142.

FAN Hong 范泓, Minzhu de tongxiang : Lei Zhen xiansheng zhuan 民主的銅像:雷震先生傳 (La statue de bronze de la démocratie : biographie de Lei Zhen), Taipei : Xiuwei zixun keji chubanshe, 2008.

FAN Yunxi 範運晰, Qiongji minguo renwu zhuan 瓊籍民國人物傳 (Biographies de personnalités de Qiongji), Haikou : Hainan chuban gongsi, 1999.

FANG Xinde 方新德, Guomin zhengfu shiqi Zhejiang xianzheng yanjiu 國民政府時期浙江縣政研究 (Étude des gouvernements de district au Zhejiang sous le Gouvernement nationaliste), Hangzhou : Zhejiang daxue chubanshe, 2012.

FANG Yanhua 方艷華, LIU Zhipeng 劉志鵬, « Kangzhan shiqi Wang weizhengquan suzao “zhengtong” xingxiang lunlüe 抗戰時期汪偽政權塑造“正統”形象論略 (La fabrication d’une image “légitime” par le régime fantoche de Wang Jingwei pendant la guerre de résistance) », Chongqing jiaoyu xueyuan xuebao 重慶教育學院學報, vol. 21, n°5, sept. 2008, p. 83-85.

FENG Juefei 馮覺非, « Ta wei Wang Jingwei zhengquan liuxia zhengui jilu : baotan guaijie Jin Xiongbai de zhenghai fuchen 他為汪精衛政權留下珍貴記錄 : 報壇怪傑金雄白的政海浮沉 (Il a laissé un témoignage précieux sur le régime de Wang Jingwei : les tribulations politiques de Jin Xiongbai, un journaliste pas comme les autres) », Mingbao yuekan 明報月刊, vol. 31, mai 1995, p. 33-36.

FENG Min 馮敏, « Wangwei wenguan kaoshi zhidu shulüe 汪偽文官考試制度述略 (Présentation sommaire du système d’examen des fonctionnaires civils du gouvernement fantoche de Wang Jingwei) », Minguo dang’an 民國檔案, 1993, n°2, p. 112-116.

GE Tao 葛濤, « “Dangyi” yu “fenghua” zhi jian : con shencha zhidu kan minguo shiqi zhengzhi dui changpian de yingxiang“黨義”與“風化”:從審查制度看民國時期政治對唱片的影響 (“Doctrine du Parti” et “morale” : étude de l’influence de la politique sur les disques à l’époque républicaine à travers le système de censure) », Shilin 史林, 2006, n°6, p. 104-115.

GONG Yuzhi 龔育之, « Maoxuan zhushi shang de Zhou Zuoren 毛選註釋上的周作人 (Zhou Zuoren dans les notes des Œuvres choisies de Mao Zedong) », in XIANG Jidong 向繼東 (dir.), Zhongguo wenshi jinghua nianxuan 中國文史精華年選 2005 (Sélection 2005 des meilleurs documents pour la culture et l’histoire de la Chine), Canton : Huacheng chubanshe, 2006, p. 238-244.

GUO Guiru 郭貴儒, ZHANG Tongle 張同樂, FENG Hanzhang 封漢章, Huabei weizhengquan shigao : cong “Linshi zhengfu” dao “Huabei zhengwu weiyuanhui” 華北偽政權史稿 : 從”臨時政府”到”華北政務委員會” (Histoire des régimes fantoches en Chine du Nord : du “Gouvernement provisoire” au “Conseil des affaires politiques de Chine du Nord”), Beijing : Shehuikexue wenxian chubanshe, 2007.

GUO Shidong 郭世東, « Xianzheng cujinhui cuqi de di yi ci xianzheng yundong 憲政促進會促起的第一次憲政運動 (Le 1er mouvement constitutionnel impulsé par le Comité pour la promotion du gouvernement constitutionnel) », Jianghuai fazhi 江淮法制, 2008, n°13, p. 58-59.

HE Jiawei 何家偉, Guomin zhengfu gongwuyuan fengji fuli zhidu yanjiu 國民政府公務員俸給福利制度研究1928-1929 (Étude du système de traitement et de protection sociale des fonctionnaires du Gouvernement nationaliste, 1928-29), Fuzhou : Fujian renmin chubanshe, 2010.

HE Yuan 賀淵, « “Heping yundong” zhong de Tao Xisheng “和平運動”中的陶希聖 (Tao Xisheng et le “Mouvement de paix”) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2014, n° 3, p. 116-132.

HE Zhiming 何志明, « Guomindang zhongyang jiancha weiyuanhui de lailong qumai 國民黨中央監察委員會的來龍去脈 (Histoire du Comité central de contrôle du GMD) », Wenshi tiandi 文史天地, avril 2014, p. 4-10.

HSIAO Li-chu 蕭李居, « Riben de zhanzheng tizhi : yi Xingyayuan wei li de taotan 日本的戰爭體制 : 以興亞院為例的討探 (1938-1942) (Étude du régime de guerre japonais à travers le cas du Kōa.in) », Mémoire de master : NCCU, 2001.

________, « Zhongri zhanzheng chuqi Riben de zhengzhi biange yu quanli zhi zheng 中日戰爭初期日本的政治變革與權力之爭 (1937-1938) (Réformes politiques et luttes de pouvoir au Japon au début de la guerre sino-japonaise, 1937-1938) », Guoshiguan xueshu jikan 國史館學術集刊, n°9, sept. 2006, p. 103-143.

________, « Biandiao de Guomin zhengfu : Wang, Ri dui zhengquan zhengtongxing de zhechong 變調的國民政府: 汪、日對新政權正統性的折衝 (Negotiation over the Legitimate Symbols of the Nanjing Nationalist Government between the Wang Regime and the Japanese Government) », Guoli zhengzhi daxue lishi xuebao 國立政治大學歷史學報, vol. 32, nov. 2009, p. 125-168.

HSU Yu-ming 許育銘, Wang Zhaoming yu Guomin zhengfu : 1931 zhi 1936 nian duiri wenti xia zhengzhi biandong 汪兆銘與國民政府 : 1931至1936年對日問題下政治變動 (Wang Jingwei et le Gouvernement nationaliste : évolution politique entre 1931 et 1936 dans le contexte de la menace japonaise), Xindian : Guoshiguan, 1999.

HU Xian 胡獻, « Jianping Tao Deman “tiaoting” qijian Jiang Jieshi de dui ri lichang 簡評陶德曼“ 調停”期間蔣介石的對日立場 (Quelques commentaires sur la position de Jiang Jieshi vis-à-vis du Japon pendant la “médiation” Trautmann) », Kangzhi zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1994, n°3, p. 121-135.

HUA Linfu 華林甫, CHENG Chongde 成崇德, « Zhongguo lidai fensheng moshi tantao 中國歷代分省模式探討 (La division des provinces en Chine aux différentes époques) », Zhongguo renmin daxue xuebao 中國人民大學學報, 2006, n°4, p. 146-152.

HUANG Meizhen 黃美真 (dir.), Riwei dui Huazhong lunxianqu jingji de lüeduo yu tongzhi 日偽對華中淪陷區經濟的掠奪與統治 (Pillage et contrôle de l’économie dans la zone occupée de Chine centrale par le Japon et ses fantoches), Beijing : Shehuikexue wenxian chubanshe, 2005.

________, HAO Shengchao 郝盛潮 (dir.), Zhonghuaminguo shi shijian renwu lu 中華民國史事件人物錄 (Évenements et personnalités historiques de la République de Chine), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 1987. 

________, ZHANG Yun 張雲, « Luo Junqiang 羅君強 », in Zhonghua minguo shi ziliao conggao renwu zhuanji 中華民國史資料叢稿 人物傳記 (Sources sur l’histoire de la République de Chine : biographies de personnalités), Beijing : Zhonghua shuju, 1982, vol. 15, p. 43-47.

________, ________, Wang Jingwei jituan panguo toudi ji 汪精衛集團叛國投敵記 (Chronique de la trahison et de la collaboration avec l’ennemi de la clique de Wang Jingwei), [1987], Henan : Henan renmin chubanshe, 1992.

HUANG Yun 黃惲, « Wuxian xianzhishi Guo Zengji 吳縣縣知事郭曾基 (Le magistrat du district de Wuxian, Guo Zengji) », <http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e8246090101997m.html> (09/11/2016).

JI Haopeng 紀浩鵬, « Ning shu haishi Su shu : Ningren zhi ji Jiangsu shenghui zhi zheng 寧屬還是蘇屬:辛壬之際江蘇省會之爭 (Nanjing ou Suzhou ? : La querelle au sujet de l’emplacement de la capitale provinciale du Jiangsu au moment de la Révolution de 1911) », Jiangsu shehui kexue 江蘇社會科學, 2017, n°2, p. 239-246.

JIANG Pei 江沛, Riwei “zhi’an qianghua yundong” yanjiu 日偽“治安強化運動”研究1941-1942 (Étude de la “Campagne de renforcement de la sûreté publique”, 1941-42), Tianjin : Nankai daxue chubanshe, 2006.

JIANG Xiaowei 蔣曉偉, « Lun Zhongguo de “fatong” 論中國的“法統”(On China’s “legally Constituted Authority”) », Harbin gongye daxue xuebao (shehui kexue ban) 哈爾濱工業大學學報 (社會科學版), vol. 15, n°1, janv. 2013, p. 80-84.

JIE Zhixi 解志熙, « Mu Shiying de zui hou : guanyu ta de funi huo xisheng wenti zhi kaobian 穆時英的最後:關於他的附逆或犧牲問題之考辯 (La fin de Mu Shiying : fut-il un traître ou un martyr?) », Wenxue pinglun 文學評論, 2016, n°3, p. 172-180.

JING Shenghong 經盛鴻, Nanjing lunxian banian shi 南京淪陷八年史(1937年12月13日至1945年9月9日) (Histoire des huit années d’occupation de Nanjing, 13 déc. 1937-9 sept. 1945), [2005] Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2013, 2 vol.

KONG Qingtai 孔慶泰, Guomindang zhengfu zhengzhi zhidu shi 國民黨政府政治制度史 (Histoire du système politique sous le gouvernement du GMD), Hefei : Anhui jiaoyu chubanshe, 1998.

LI Jinxiu 李進修, Zhongguo jindai zhengzhi zhidu shigang 中國近代政治制度史綱 (Compendium historique du système politique chinois moderne), Beijing : Qiushi chubanshe, 1988, p. 377-385.

LI Qianming 酈千明, « Hu Lancheng yu Wang Jingwei : juelie zhenxiang 胡蘭成與汪精衛:決裂真相 (Hu Lancheng et Wang Jingwei : la vérité derrière leur rupture) », Wenshi tiandi 文史天地, 2012, n°1, p. 31-36.

LI Songlin 李松林 (dir.), Zhongguo Guomindang shi dacidian 中國國民黨史大辭典 (Encyclopédie historique du GMD), Hefei : Anhui renmin chubanshe, 1993.

LI Xizhu 李細珠, Zhang Zhidong yu Qingmo xinzheng yanjiu 張之洞與清末新政研究 (Zhang Zhidong et les nouvelles politiques de la fin des Qing), Shanghai : Shanghai shudian chubanshe, 2003.

LI Xiangyin 李相銀, « Shanghai lunxian shiqi wenxue qikan yanjiu 上海淪陷時期文學期刊研究 (Les revues littéraires de Shanghai sous l’occupation) », Thèse de doctorat : Université normale de la Chine de l’Est, 2006.

LI Yunhan 李雲漢, Zhongguo Guomindang shishu 中國國民黨史述 (Histoire du Parti nationaliste chinois), Taipei : Guomindang dangshihui, 1994, 5 vol.

________, « Guoshihui qishinian 國史會七十年 (Les Soixante-dix années du Comité d’histoire du GMD) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 140, 2000, p. 109-142.

LI Zhiyu 李志毓, Jingxian : Wang Jingwei de zhengzhi shengya 驚弦:汪精衛的政治生涯 (Oiseau craintif : la carrière politique de Wang Jingwei), Hongkong : Oxford University Press, 2014.

LIN May-li 林美莉, « RiWangzhengquan de miliang tongzhi yu liangzheng jiguan de bianqian 日汪政權的米糧統制與糧政機關的變遷 (La politique de contrôle du riz et les changements apportés aux organes chargés de gérer le riz sous le régime pro-japonais de Wang Jingwei) », Zhongyangyanjiuyuan jindaishiyanjiusuo jikan 中央研究院近代史研究所集刊, vol. 37, juin 2002, p. 145-184.

LIN Neng-shih 林能士, « Qiantan yunyong xinli shixue (Psychohistory) yanjiu Wang Jingwei 淺談運用心裡史學(Psychohistory)研究汪精衛 (Quelques mots à propos de l’usage de la psychohistoire dans l’étude de Wang Jingwei) », Jindai Zhongguo 近代中國, vol. 128, déc. 1998, p. 60-62.

LIU Bing 劉兵, « Kangri zhanzheng shiqi de Wang Jingwei yu Wang weizhengquan yanjiu xueshu zuotanhui zongshu 抗日戰爭時期的汪精衛與汪偽政權研究學術座談會綜述 (Résumé de la conférence Wang Jingwei pendant la Guerre de résistance contre le Japon et les études sur son régime fantoche) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1998, n°4, p. 200-206.

LIU Dayu 劉大禹, Guomin zhengfu xingzhengyuan de zhidu bianqian yanjiu 國民政府行政院的制度變遷研究,(1928-1937) (Étude de l’évolution du Yuan exécutif du Gouvernement nationaliste, 1928-1937), Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2012.

LIU Guoming 劉國銘 (dir.), Zhongguo guomindang bainian renwu quanshu 中國國民黨百年人物全書 (Dictionnaire biographique des personnalités du GMD durant un siècle), Beijing : Tuanjie chubanshe, 2005, 2 vol.

LIU Jie 劉潔, « Kangzhan chuqi Huadong lunxianqu wei zuzhi Daminhui kaolun 抗戰初期華東淪陷區偽組織大民會考論 (L’organisation fantoche de l’Association du grand peuple dans la zone occupée de Chine orientale au début de la Guerre de résistance) », Minguo dang’an 民國檔案, 2016, n°4, p. 98-108

LIU Shaotang 劉紹唐 (dir.), Minguo renwu xiaozhuan 民國人物小傳 (Courtes biographies de personnalités de l’époque républicaine), Shanghai : Shanghai sanlian shudian, 2015, vol. 9.

LIU Shih-ming 劉熙明, Weijun : Qiangquan jinzhu xia de zuzi (1937-1949) 偽軍 : 強權競逐下的卒子(1937-1949) (The “Puppet”” Forces: Pawns Vacillating Among Hegemonic Powers, 1937-1949), Taipei, Daoxiang chubanshe, 2002.

LIU Shoulin 劉壽林 et al., Minguo zhiguan nianbiao 民國職官年表 (Tableau chronologique des postes administratifs à l’époque républicaine), Beijing : Zhonghua shuju, 1995.

LIU Weikai 劉維開, « “Di hu ? You hu ? Zhong-Ri guanxi zhi jiantao” xintan “敵乎?友乎?中日關係之檢討”新探 (Nouveau regard sur “Ennemi ou ami ? Examen des relations sino-japonaises”) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2012, n°1, p. 142-151.

LIU Xiaoning 劉小寧, « 1945 nian : Guo-Gong jieguan Nanjing zhi zheng 1945年:國共接管南京之爭 (La lutte entre le GMD et le PCC en 1945 pour le contrôle de Nanjing) », Zhongshan fengyu 鐘山風雨, 2012, n°4, p. 14-16.

LIU Yunhong 劉雲虹, Guomin zhengfu jianchayuan yanjiu 1931-1949 國民政府監察院研究 1931-1949 (Étude du Yuan de contrôle sous le gouvernement nationaliste, 1931-49), Shanghai : Shanghai sanlian shudian, 2012.

LO Jiu-jung 羅久蓉, « Kangzhan shengli hou Zhonggong chengshen hanjian chutan 抗戰勝利後中共懲審漢奸初探 (Étude préliminaire du châtiment des traîtres par le PCC après la victoire dans la guerre de résistance) », Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo jikan 中央研究院近代史研究所集刊, vol. 23, juin 1994, p. 269-293.

________, « Zhongjian zhi bian yu hanjian de misi 忠奸之辯與漢奸的迷思 (La distinction entre les patriotes et les traîtres et le mythe du traître à la patrie) », Mingbao yuekan 明報月刊, vol. 31, mai 1996, p. 25-28.

________, « Zhongri zhanzheng shiqi Jiang Wang shuanghuang lunshu 中日戰爭時期蔣汪雙簧論述 (La théorie du double jeu de Jiang Jieshi et Wang Jingwei pendant la guerre sino-japonaise) », Xinshixue 新史學, vol. 15, n° 3, septembre 2004, p. 147-201.

LÜ Zhiwei 呂志偉, « Guomindang de Zhongtong yu Juntong 國民黨的“中統”與“軍統”(Le Zhongtong et le Juntong au sein du GMD) », Baike zhishi 百科知識, sept. 2007, n°17, p. 54-55.

MA Hongwu 馬洪武 (dir.), Kangri zhanzheng shijian renwu lu 抗日戰爭事件人物錄 (Évènements et personnalités de la Guerre de résistance contre le Japon), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 1988.

NIE Xin 聶鑫, « Minguo sifayuan : jindai zui gao sifa jiguan de xin fanshi 民國司法院:近代最高司法機關的新範式 (Le Yuan judiciaire à l’époque républicaine : un nouveau paradigme pour l’organisation judiciaire suprême moderne) », Zhongguo shehui kexue 中國社會科學, 2007, n°6, p. 143-157.

________, « Guomin zhengfu shiqi lifayuan de diwei yu quanxian 國民政府時期立法院的地位與權限 (Statuts et pouvoirs du Yuan législatif sous le Gouvernement nationaliste) », Lishi yanjiu 歷史研究, 2014, n°6, p. 147-192.

PAN Jian 潘健, Wang weizhengquan caizheng yanjiu 汪偽政權財政研究 (Étude des finances du régime fantoche de Wang Jingwei), Beijing : Zhongguo shehuikexue chubanshe, 2009.

PAN Min 潘敏, « Huadong diqu Riwei guanxi shizheng yanjiu zhi yi : yi “qingxiang” wei li 華東地區日偽關係實證研究之一 : 以“清鄉”為例  (Une étude concrète des relations entre Japonais et fantoches en Chine centrale : le cas de la “pacification rurale”) », in ZHANG Sheng et al., Riwei guanxi yanjiu…op. cit., 2003, p. 66-102.

________, Jiangsu Riwei jiceng zhengquan yanjiu 江蘇日偽基層政權研究 (1937-1945) (Étude de l’échelon local de l’administration fantoche pro-japonaise du Jiangsu, 1937-1945), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 2006.

PENG Wei-lin 彭媁琳, « Taishang huizhang : pan Minjindang zhengfu bu yao ma women taijian 台商會長: 盼民進黨政府不要罵我們台奸 (Le président de l’association des Taishang : nous espérons que le gouvernement Minjingdang ne nous traitera plus de taijian) », CTS, <https://disp.cc/b/163-9fpB> (consulté le 8 août 2017).

QIN Xianci 秦賢次, « Huangyan yu zhenxiang : Hu Lancheng shengping kaoshi 謊言與真相:胡蘭成生平考釋 (Mensonges et vérité : Examen critique de la vie de Hu Lancheng) », Xin wenxue shiliao 新文學史料, 2012, n°2, p. 28-41.

QIU Zhixiu 邱之岫, Minguo chuqi xingzheng fayuan fazhanshi yanjiu 民國初期行政法院發展史研究 (Étude du développement de la Cour administrative d’appel à l’époque républicaine), Beijing : Zhishi chanquan chubanshe, 2014.

REN Liping 任利平, « Riwei shiqi Tianjin zhong xia ceng gongwuyuan yanjiu 日偽時期天津中下層公務員研究 (Étude des fonctionnaires de rangs moyen et subalterne à Tianjin sous les régimes fantoches) », Mémoire de master : Nankai daxue, 2011.

SHAO Minghuang 邵銘皇, « Wang weizhengquan zhi jianli ji fuwang 汪偽政權之建立及覆亡 (Fondation et chute du régime fantoche de Wang Jingwei) », Thèse de doctorat : Zhongguo wenhua daxue 中國文化大學 (Université de la culture chinoise), 1989.

________, « Gao Zongwu dui Ri mouhe huodong 高宗武對日謀和活動 (Les négociations de paix avec le Japon menées par Gao Zongwu) », in Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo 中央研究院近代史研究所 (Institut de recherche en histoire moderne de l’Academia Sinica), Jindai Zhongguo lishi renwu lunwenji 近代中國歷史人物論文集 (Recueil d’articles sur les personnalités historiques de la Chine moderne), Taipei : Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo, 1993, p. 399-428.

________, « Kong Xiangxi yu kangzhan chuqi de mouhe shitan 孔祥熙與抗戰初期的謀和試探 (Kong Xiangxi et les négociations de paix au début de la Guerre de résistance) », in Zhongguo jindaishi xuehui 中國近代史學會 et al., Qingzhu kangzhan shengli wushi zhounian : liang’an xueshu yantaohui lunwenji 慶祝抗戰勝利五十週年:兩岸學術研討會論文集 (Célébration du cinquantième anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance : actes du colloque sino-taiwanais), Taipei : Jindaishi xuehui chuban, 1996, p. 103-133.

________, « Wang Jingwei zhengquan zhong Riben guwen de pinyong 汪精衛政權中日本顧問之聘用 (L’emploi de conseillers japonais dans le régime de Wang Jingwei) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 119, juin 1997, p. 73-90.

________, « Cong Zhou Fohai riji kan kangzhan shi de Wang Jingwei 從周佛海日記看抗戰時的汪精衛 (Étude de Wang Jingwei pendant la Guerre de résistance à partir du journal de Zhou Fohai) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 125, juin 1998, p. 62-82.

________, « Gao Zongwu zhanshi sifang Riben tanhe midang : Dongdu riji, huiyi jilu, geren guangan 高宗武戰時私訪日本探和秘檔 : 東渡日記、會議記錄、個人觀感 (Les archives secrètes du voyage privé effectué par Gao Zongwu au Japon pour négocier la paix : le journal de la traversée vers l’Est, le procès-verbal des entretiens et ses impressions personnelles) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 129, 1999, p. 113-133.

________, « Zhuiji yu Cai Dejin jiaoshou de yi duan xueshu yinyuan 追記與蔡德金教授的一段學術因緣 (En souvenir du professeur Cai Dejin) ». Jindai Zhongguo 近代中國, n° 131, 1999, p. 224-230.

________, « Zhidao huxue midang : jiedu Dong Daoning zhanshi qianfang Riben citan baogao 直蹈虎穴秘檔 : 解讀董道寧戰時潛訪日本刺探報告 (Analyse du rapport de Dong Daoning sur sa visite secrète au Japon pendant la guerre pour recueillir des renseignements) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 137, 2000, p. 183-195.

SHEN Hsin-hung 沈信宏, « Dongya liudong zhong Taiwan wenhuaren de wenhua shenfen yu weizhi : yi Hong Yanqiu wei li 東亞流動中臺灣文化人的文化身分與位置:以洪炎秋為例 (Identité et statut culturels des intellectuels taïwanais dans l’Asie orientale en mouvement : le cas de Hung Yen-Chiu) », Mémoire de master : Université Tsing Hua (Taiwan), 2013.

SHEN Huai-yu 沈懷玉, « Xingzheng ducha zhuanyuan zhidu zhi chuangshe, yanbian ji gongneng 行政督察專員制度之創設、演變及功能 (Création, évolution et fonctions du système des inspecteurs administratifs) », Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo jikan 中央研究員近代史研究所集刊, vol. 22, juin 1993, p. 423-459.

SHEN Lei 沈蕾, Minguo shiqi gongwen chengshi yanjiu 民國時期公文程式研究 (Étude sur la réglementation concernant la forme des documents officiels à l’époque républicaine), Shanghai : Shanghai shijie tushu, 2014.

SHI Yuanhua 石源華 (dir.), Zhonghua minguo waijiaoshi cidian 中華民國外交史辭典, (Dictionnaire historique de la diplomatie chinoise à l’époque républicaine), Shanghai : Shanghai guji chubanshe, 1996.

SU Tongbing 蘇同炳, Lishi guang jiaojing 歷史廣角鏡 (Grand angle historique), Taipei : Taiwan shangwu, 1996.

SUN Jian 孫健, WANG Lei 王磊, « Deyi shanzhong de Wang wei da hanjian He Bingxian 得以善終的汪偽大漢奸何炳賢 (La fin heureuse de He Bingxian, grand traître du régime fantoche de Wang Jingwei) », Zhongshan fengyu 鐘山風雨, n° 3, 2008, p. 47-50.

TANG Houmei 唐厚梅, « Wang Jingwei yuanhe zhuo fang Hu Lancheng 汪精衛緣何捉放胡蘭成 (Pourquoi Wang Jingwei a-t-il fait arrêter et libérer Hu Lancheng ?) », Hubei dang’an 湖北檔案, 2014, n°10, p. 44-46.

TENG Xiaoyang 滕小陽, « Fasheng zai Wangwei shiqi de zui da tanwu an 發生在汪偽時期的最大貪污案 (Le plus grand scandale de corruption sous le régime fantoche de Wang Jingwei) », Zhengfu fazhi 政府法制, 1998, n°3, p. 49-51.

Tianjin shi difangzhi bianxiu weiyuanhui 天津市地方志編修委員會 (Comité d’édition des monographies locales de Tianjin), Zhongguo Tianjin tongjian 中國天津通鑒 (Annales complètes de Tianjin), Beijing : Zhongguo qingnian chubanshe, 2005, 2 vol.

WANG Chaoguang 汪朝光, « Kangzhan shiqi wei zhengquan gaoji guanyuan qingkuang de tongji yu fenxi 抗戰時期偽政權高級官員情況的統計與分析 (Analyse statistique des dirigeants des régimes fantoches pendant la guerre de résistance) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1999, n°1, p. 68-88.

WANG Cheng-hua 王正華, « Guanshan wanliqing : Jiashu zhong de zhanshi shenghuo 關山萬里情: 家書中的戰時生活 (1937-1945) (Loin des yeux, près du cœur : La vie pendant la guerre sino-japonaise dans la correspondance d’une famille, 1937-45) », Guoshiguan xueshu jikan 國史館學術季刊, n°17, sept. 2008, p. 85-128.

WANG Jianlang 王建朗, « Chenfeng xia de zhenxiang : jiedu Jiang Jieshi qinzi xiugai de yizu duiri yihe wenjian 塵封下的真相 :解讀蔣介石親自修改的一組對日議和文件 (Une vérité restée enfouie : lecture commentée d’un ensemble de documents préparés par Jiang Jieshi lui-même en vue de négociations de paix avec le Japon) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, n° 2, 2004, p. 1-19.

WANG Ke-wen 王克文, « Bagu “hanjian” lun jixu chongxin jiantao : shixuejie zhujian dapo guogong zhengzhi jinji 八股 “漢奸”論亟須重新檢討 : 史學界逐漸打破國共政治禁忌 (Le discours stéréotypé sur les “traîtres” doit être révisé d’urgence : les chercheurs brisent progressivement les tabous politiques imposés par le GMD et le PCC) », Mingbao yuekan 明報月刊, vol. 31, mai 1996, p. 29-32.

________, Wang Jingwei ; Guomindang ; Nanjing zhengquan 汪精衛, 國民黨, 南京政權 (Wang Jingwei ; le Guomindang ; le régime de Nanjing), Taipei : Guoshiguan yinhang, 2001.

WANG Qisheng 王奇生, « Minguo shiqi xianzhang de qunti goucheng yu renshi shandi : yi 1927 nian zhi 1949 nian Changjiang liuyu shengfen wei zhongxin 民國時期縣長的群體構成與人事嬗遞:以1927年至1949年長江流域省份為中心 (Constitution et évolutions du corps des magistrats de district à l’époque républicaine : le cas des provinces du bassin du Yangzi de 1927 à 1949) », Lishi yanjiu 歷史研究, 1999, n°2, p. 97-115.

________, Dangyuan, dangquan yu dangzheng : 1924-1949 nian Zhongguo Guomindang de zuzhi xingtai 黨員,黨權與黨爭:1924-1949年中國國民黨的組織形態 (Militants, pouvoir et luttes au sein du parti : l’organisation du Guomindang entre 1924 et 1949), Shanghai : Shanghai shudian chubanshe, 2003.

________, « Zhanqian Zhongguo de quxiang xingzheng : yi Jiangsu sheng wei zhongxin 戰前中國的區鄉行政:以江蘇省為中心 (L’administration à l’échelon de l’arrondissement et du canton dans la Chine d’avant-guerre à partir du cas de la province du Jiangsu) », Minguo dang’an 民國檔案, 2006, n°1, p. 66-77.

WANG Shihua 王士花, « Ye tan Wang Jingwei weihe cong Chongqing chuzou : yu Ye Gang tongzhi shangque 也談汪精衛為何從重慶出走:與葉崗同志商榷 (Retour sur les motifs du départ de Wang Jingwei de Chongqing : débat avec le camarade Ye Gang) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1996, n° 2, p. 235-242.

WANG Siyu 王思羽, « Meiti cheng Taiwan “shuang shi” qingdian cuoluan bu kan ; Wang Jingwei ye zhe yang ban guo 媒體稱台灣“雙十”慶典錯亂不堪 汪精衛也這樣辦過 (Des médias affirment que la fête du “Double dix” à Taiwan s’est déroulée dans la plus grande confusion ; Wang Jingwei a déjà fait la même chose) », Xinlang junshi 新浪軍事, 11 oct. 2016, <http://mil.news.sina.com.cn/china/2016-10-11/doc-ifxwrhpm2904689.shtml> (consulté le 8 août 2017).

WANG Weixing 王衛星, « Qinhua zhanzheng zhong de Rijun “Jiangning budui” 侵華戰爭中的日軍“江寧部隊”(L’“Unité de Nanjing” de l’armée japonaise durant la guerre d’invasion de la Chine) », Shihai tanji 史海探迹, 2008, n°8, p. 45-44.

WANG Xiang 王翔, « Wang weizhengfu suo pin Riben guwen wenti pingxi 汪偽政府所聘日本顧問問題評析 (Analyse critique de la question du recrutement de conseillers japonais par le gouvernement fantoche de Wang Jingwei) », Lishi jiaoxue 歷史教學, 2009, n°16, p. 31-36.

WEN Shaohua 聞少華, « Wang Jingwei shi Ribenren haisi de ma ? 汪精衛是日本人害死的嗎?(Est-ce les Japonais qui ont tué Wang Jingwei ?) », Jianghan luntan 江漢論壇, 1990, n°10, p. 54-55.

________, « Wang Jingwei si yu Shanghai ? Yu Wu xiansheng shangque 汪精衛是死於上海嗎? 與吳越先生商榷 (Wang Jingwei est-il mort à Shanghai? Discussion avec M. Wu Yue) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2010, n°2, p. 145-148.

WU Jen-shu 巫仁恕, « Kangzhan shiqi lunxianqu de chengshi shenghuo : yi Suzhou caiguanye de xingshuai wei li 抗戰時期淪陷區的城市生活:以蘇州菜館業的興衰為例 (City Life in the Occupied Areas during the Period of the Anti-Japanese War: The Restaurant Business in Suzhou) », Xinshixue 新史學, vol. 25, n°4, déc. 2014, p. 165-217.

________, « Kangzhan shiqi lunxian hou Suzhou de xiyan yu yanguan 抗戰時期淪陷後蘇州的吸煙與煙館 (Consommation et fumeries d’opium à Suzhou sous l’occupation pendant la guerre de résistance) », papier présenté le 6 nov. 2015 à l’Institut d’histoire moderne, Academia sinica, Taipei.

________, Jiehou tiantang : kangzhan lunxian hou de Suzhou chengshi shenghuo 劫後天堂:抗戰淪陷後的蘇州城市生活 (Un paradis après la catastrophe : vie urbaine à Suzhou sous l’occupation durant la guerre de résistance), Taipei : Institut d’histoire moderne, Academia sinica (ouvrage à paraître en juillet 2017).

WU Shu-fang 吳淑鳳, « Juntongju zai Xianggang lunxian qian de qingbao gongzuo 軍統局在香港淪陷前的情報工作 (Les opérations de renseignement du Juntong à Hongkong avant l’occupation) », Papier présenté lors de la conférence « The Sino-Japanese War and Its Impact on Asia », Academia sinica, Taipei, déc. 2015.

WU Xueqing 吳雪晴, « Kangzhan shengli hou Guomin zhengfu huandu jishi 抗戰勝利後國民政府還都紀實 (Le retour à la capitale du Gouvernement nationaliste après la victoire de la Guerre de résistance) », Shiji 世紀, p. 32-34.

WU Yuexing 吳月星 (dir.), Zhongguo kangri zhanzheng shi dituji 中國抗日戰爭史地圖集1931-1945 (Recueil de cartes historiques sur la guerre de résistance de la Chine contre le Japon, 1931-1945), Beijing : Zhongguo ditu chubanshe, 1995.

________, Zhongguo xiandaishi dituji 中國現代史地圖集1919-1949 (Recueil de cartes historiques sur la Chine contemporaine, 1919-1949), Beijing : Zhongguo ditu chubanshe, 1997.

WU Yunqiu 吳運秋 (dir.), Wenchang xiangqing renwu lu 文昌鄉情人物錄 (Dictionnaire biographique de Wenchang), Haikou : Hainan chubanshe, 1993.

XIAO Ruping 肖如平, Guomin zhengfu kaoshiyuan yanjiu 國民政府考試院研究 (Étude du Yuan d’examen sous le Gouvernement nationaliste), Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2008.

XIE Zhenmin 謝振民 (dir.), Zhonghua minguo lifa shi 中華民國立法史 (Histoire de la législation de la République de Chine), Beijing, Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, 1999, 2 vol.

XIN Ping 忻平, « Lun xin xian zhi 論新縣制 (Le système des nouveaux districts) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1991, n°2, p. 182-211.

XIONG Yuezhi 熊月之 (dir.), Shanghai mingren mingshi mingwu daguan 上海名人名事名物大觀 (Panorama des personnes, événements et produits célèbres de Shanghai), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 2005.

XU Jiajun 徐家俊, Shanghai jianyu de qianshi jinsheng 上海監獄的前世今生 (La prison de Shanghai hier et aujourd’hui), Shanghai : Shanghai shehuikexueyuan chubanshe, 2014.

XU Xuyang 徐旭陽, Hubei guotongqu he lunxianqu shehui yanjiu 湖北國統區和淪陷區社會研究 (Étude de la société du Hubei dans la zone contrôlée par le GMD et en zone occupée), Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2007.

XU Youchun 徐友春 (dir.), Minguo renwu dacidian 民國人物大辭典 (Grand dictionnaire biographique de l’époque républicaine), Shijiazhuang : Hebei renmin chubanshe, 1991. Édition augmentée en 2007.

XU Yuming 許育銘, « Riben youguan Wang Zhaoming ji Wang weizhengquan zhi yanjiu zhuangkuang 日本有關汪精衛及汪偽政權之研究狀況 (L’état de la recherche sur Wang Jingwei et son régime fantoche au Japon) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1999, n° 1, p. 172-180.

XU Zehao 徐則浩 (dir.), Anhui kangri zhanzheng shi 安徽抗日戰爭史 (Histoire de l’Anhui durant la Guerre de résistance contre le Japon), Hefei : Anhui renmin chubanshe, 2005.

YANG Baosen 楊保森, Xibeijun renwu zhi 西北軍人物志 (Biographie des militaires du Nord-ouest), Beijing : Zhongguo wenshi chubanshe, 2015.

YANG Baoyun 楊保筠, Huaqiao huaren baikequanshu : renwu juan 華僑華人百科全書 人物卷 (Encyclopédie des Chinois d’outre-mer : biographies), Beijing : Zhongguo huaqiao chubanshe, 2001.

YANG Fei 楊飛, LU Shanzhi 盧山之, « Sun Zhongshan zhi hou, Guomindang weihe quxiao zongli 孫中山之後,國民黨為何取消總理 (Pourquoi le GMD a-t-il supprimé le titre de zongli après la mort de Sun Yat-sen ?) », Wenshi bolan 文史博覽, 2011, n°7, p. 26-27.

YANG Hongyun 楊紅運, Fu er bu xing : Zhanqian Jiangsusheng baojia zhidu yanjiu (1927-1937) 復而不興:戰前江蘇省保甲制度研究 (1927-1937) (Étude du système du baojia dans la province du Jiangsu avant-guerre), Taiyuan : Shanxi renmin chubanshe, 2013.

YANG Kuisong 楊奎松, « Jiang Jieshi kangri taidu zhi yanjiu : yi kangzhan qianqi zhongri mimi jiaoshe wei li 蔣介石抗日態度之研究: 以抗戰前期中日秘密交涉為例  (Étude de l’attitude de Jiang Jieshi dans la résistance contre le Japon : le cas des négociations secrètes sino-japonaises au début de la Guerre de résistance) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2000, n° 4, p. 54-95.

YANG Tianshi 楊天石, « Kong Xiangxi yu kangzhan qianqi de zhongri mimi jiaoshe 孔祥熙與抗戰前期的中日秘密交涉 (Kong Xiangxi et les négociations secrètes sino-japonaises au début de la Guerre de résistance), in [s. a.]. Kangzhan shengli wushizhounian guoji yantaohui lunwenji 抗戰勝利五十周年國際研討會論文集 (Actes du colloque international pour le cinquantième anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance), Xindian : Guoshiguan, 1997, p. 31-47.

________, Zhaoxun zhenshi de Jiang Jieshi : Jiang Jieshi riji jiedu 找尋真實的蔣介石 : 蔣介石日記解讀 (À la recherche du vrai Jiang Jieshi : lecture commentée du journal personnel de Jiang Jieshi), Hongkong : Sanlian shudian, 2008.

YE Gang 葉崗, « Wang jingwei daodi weihe cong Chongqing chuzou 汪精衛到底為何從重慶出走 (Une bonne fois pour toute : pourquoi Wang Jingwei est-il parti de Chongqing ?) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1994, n° 3, p. 166-179.

YU Zidao, « Huimou yu zhanwang : Jianguo yilai de lunxianqu he wei zhengquan yanjiu 回眸與展望: 建國以來的淪陷區和偽政權研究 (Rétrospective et perspective : les études sur la zone occupée et les régimes fantoches depuis 1949) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1999, n°3, p. 102-128.

________ et al. 余子道, Wang weizhengquan quanshi 汪偽政權全史 (Histoire complète du régime fantoche de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 2006, 2 vol.

YUAN Chengyi 袁成毅, Zhejiang kangzhan sunshi chubu yanjiu 浙江損失初步研究 (Étude préléminaire des dommages provoqués par la guerre de résistance dans le Zhejiang), Xi’an : Shaanxi renmin chubanshe, 2003.

ZENG Shaodong 曾紹東, Nanjing Guomin zhengfu difang zizhi yanjiu : yi hou suqu shidai de Gan nan wei zhongxin 南京國民政府地方自治研究:以後蘇區時代的贛南為中心1939-1949 (Étude de l’autonomie locale sous le Gouvernement nationaliste de Nanjing : le cas du Jiangxi méridional durant la période tardive des soviets, 1939-1949), Beijing : Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2012.

ZENG Zhigong 曾志鞏, Zhao Xingnong zhuan 趙醒儂傳 (Biographie de Zhao Xingnong), Nanchang : Jiangxi renmin chubanshe, 2014.

ZHANG Jialong 張加龍, « “Qingtian bairi qi” yu “qingtian bairi mandihong qi” zhi bian “青天白日起”與“青天白日滿地紅旗”之辯 (Les différences entre le “drapeau au soleil blanc sur ciel bleu” et celui “au soleil blanc sur ciel bleu et sol rouge”) », Wenshi yuekan 文史月刊, oct. 2012, p. 59-61.

ZHANG Lei 張磊 (dir.), Sun Zhongshan cidian 孫中山詞典 (Dictionnaire de Sun Yat-sen), Canton : Guangdong renmin chubanshe, 1994.

ZHANG Li 張力, « Wangwei qianqi haijun renshi de fenxi 汪偽前期海軍人事的分析 (Analyse du personnel de la Marine du régime fantoche de Wang Jingwei à ses débuts) », Jindai zhongguo 近代中國, déc. 1998, p. 77-80.

ZHANG Liang 張亮, « Anhui shenghui xuanzhi de bianqian 安徽省會選址的變遷 (L’évolution de l’emplacement de la capitale provinciale de l’Anhui) », Jianghuai wenshi 江淮文史, mars 2008, p. 140-149.

ZHANG Rongsheng 張容生, « Mi zha Wang Jingwei mu shimo 秘炸汪精衛墓始末 (La destruction secrète à l’explosif de la tombe de Wang Jingwei) », Zhongshan fengyu 鍾山風雨, 2002, n°4, p. 55.

ZHANG Sheng 張生, « Lun Wangwei dui Guomindang zhengzhi fuhao de zhengduo 論汪偽對國民黨政治符號的爭奪 (Le combat du régime fantoche de Wang Jingwei pour s’approprier les symboles politiques du GMD) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2005, n°2, p. 1-33.

________, CHAI Lin 柴林, « Jiang Jieshi dui Wang Jingwei toudi chiwei gongkai dingxing yu biaotai yuanyin tanxi 蔣介石對汪精衛投敵遲未公開定性與表態原因探析 (Analyse des raisons pour lesquelles Jiang Jieshi a tardé à s’exprimer publiquement et de manière claire à propos de la défection de Wang Jingwei en faveur de l’ennemi) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2003, n°2, p. 190-207.

________ et al., Riwei guanxi yanjiu : yi huadong diqu wei zhongxin 日偽關係研究 : 以華東地區為中心 (Étude des relations entre Japonais et fantoches en Chine centrale), Nanjing : Nanjing chubanshe, 2003.

ZHANG Wode 張我德, « Zenyang yuedu minguo shiqi de gongwen 怎樣閱讀民國時期的公文 (Comment lire les documents officiels de la période républicaine) », Beijing dang’an shiliao 北京檔案館史料, 1987, n°5 (p. 69-74), n°6 (p. 63-74), n°7 (p. 67-75), n°8 (p. 64-70) ; 1988 n°9 (p. 65-75), n°10 (p. 72-76).

ZHANG Xipo 張希坡, «  Feichu wei “fatong” jiu shi feichu yi Guomindang liufa quanshu wei daibiao de yiqie fandong falü  廢除偽“法統”就是廢除以國民黨“六法全書”為代表的一切反動法律 (To Abolish the “Puppet Legally Constituted Authority” is to Annul all Reactionary Laws Represented by Kuomintang’s Six Laws Pandect) », Faxue zazhi 法學雜誌, 2005, n°1, p. 123-126.

ZHANG Xianwen 張憲文, FANG Qingqiu 方慶秋, HUANG Meizhen 黃美真 (dir.), Zhonghua minguo shi dacidian 中華民國史大辭典 (Encyclopédie historique de la République de Chine), Nanjing : Jiangsu guji chubanshe, 2001.

ZHAO Xingqin 趙興勤, ZHAO Wei 趙韡, « Feng Shuluan shengping kaoshu ji qi xiqu yanjiu de xueshu jiazhi 馮叔鸞生平考述及其戲曲研究的學術價值 (Étude de la biographie de Feng Shuluan et de la valeur de ses travaux de recherche sur le théâtre) », Shehui kexue luntan 社會科學論壇, mars 2015, p. 178-196.

ZHAO Zengyue 趙曾越 (dir.), Zhongguo di’er lishi dang’anguan zhinan 中國第二歷史檔案館指南 (Guide des archives historiques n°2), Beijing : Zhongguo dang’an chubanshe, 1994.

ZHENG Jianfeng 鄭建鋒, « Kangzhan shiqi Zhejiang wei zhengquan zuzhi kaocha 抗戰時期浙江偽政權組織考察 (Étude des organisations fantoches du Zhejiang durant la guerre de résistance) », Shaoxing wenli xueyuan xuebao 紹興文理學院學報, vol. 24, n°3, juin 2004, p. 15-19.

Zhongguo di’er lishi dang’an guan 中國第二歷史檔案館 (éd.), Zhongguo kangri zhanzheng dacidian 中國抗日戰爭大辭典 (Encyclopédie de la guerre de résistance de la Chine contre le Japon), Wuhan : Hubei jiaoyu chubanshe, 1995.

Zhongguo xiqu zhi : Shanghai juan 中國戲曲志:上海卷 (Histoire de l’opéra chinois : Shanghai), Beijing : Zhongguo ISBN zhongxin, 1996. 

Zhonghua quanguo zonggonghui 中華全國總工會 (éd.), Zhongguo gonghui baike quanshu 中國工會百科全書 (Encyclopédie des syndicats chinois), Beijing : Jingji guanli chubanshe, 1998, 2 vol.

ZHOU Chuan 周川 (dir.), Zhongguo jinxiandai gaodeng jiaoyu renwu cidian 中國近現代高等教育人物辭典 (Dictionnaire biographique de l’enseignement supérieur dans la Chine moderne et contemporaine), Fuzhou : Fuzhou jiaoyu chubanshe, 2012.

ZHOU Jiazhen 周家珍, 20 shiji Zhonghua renwu mingzihao cidian 20世紀中華人物名字號辭典 (Dictionnaire des noms des personnalités chinoises au XXsiècle), Beijing : Falü chubanshe, 2000.

ZHU Peixi 朱佩禧, Jisheng yu gongsheng : Wangwei Zhongyang chubei yinhang yanjiu 寄生與共生 : 汪偽中央儲備銀行研究 (Parasitisme et symbiose : Étude de la Banque centrale de réserve du régime fantoche de Wang Jingwei), Shanghai : Tongji daxue chubanshe, 2012.

Travaux en japonais

BABA Akira 馬場明, Nitchū kankei to gaisei kikō no kenkyū : Taishō Shōwa ki 日中関係と外政機構の研究 : 大正・昭和期 (Étude des relations sino-japonaises et des organes de la politique extérieure, 1912-1945), Harashobō, 1983.

CHEN Hongmin 陳紅民, CHEN Shumei 陳書梅, « Ō gi seiken rippō.in no shoho teki bunseki  汪偽政権立法院の初歩的分析 (Analyse préléminaire du Yuan législatif sous le régime fantoche de Wang Jingwei) », Chūgoku 21 中国21, vol. 31, mai 2009, p. 217-230.

FENG Qing 馮青, « Shō Kaiseki no Nitchū sensōki heiwa kōshō e no ninshiki to taiō : Shō Kaiseki nikki ni motozuku ichi kōsaku 蒋介石の日中戦争期平和交渉への認識と対応 : 『蒋介石日記』に基づく一考察 (L’attitude de Jiang Jieshi vis-à-vis des négociations de paix pendant la guerre sino-japonaise : réflexion à partir du Journal de Jiang Jieshi) », Gunji shigaku 軍事史学, vol. 45, n°4, mars 2010, p. 65-85.

FURUMAYA Tadao 古厩忠夫, « Ō Seiei seiken mondai gakujutsu tōronkai ni omou 汪精衛政権問題学術討論会に想う(Réflexions sur le colloque La question du régime fantoche de Wang Jingwei) », Rekishi hyōron 歴史評論, n°458, juin 1988, p. 85-92.

HAKADA Takashi 旗田巍, « Nihon ni okeru Tōyōshigaku no dentō 日本における東洋史学の伝統 (La tradition des Études historiques orientales au Japon) », Rekishigaku kenkyū 歴史学研究, n°270, 1962, reproduit dans NOZAWA Yutaka 野沢豊 (éd.), Ajia no henkaku アジアの変革 (La transformation de l’Asie), Azekura shobō, 1980, vol. 2, p. 39-58.

HORII Kōichirō 堀井弘一郎, « Shinminkai to Kahoku senryō seisaku 新民会と華北占領政策 (La Xinminhui et la politique d’occupation en Chine du Nord) », Chūgoku kenkyū geppō 中国研究月報, n°539-541, janv.-mars 1993, p. 1-20, 1-20, 1-13.

________, Ō Chōmei seiken to shinkokumin undō : dōin sareru minshū 汪兆銘政権と新国民運動 : 動員される民衆(Le gouvernement de Wang Jingwei et le Mouvement des nouveaux citoyens : le peuple mobilisé), Sōdosha, 2011.

IECHIKA Ryōko 家近亮子, Shō Kaiseki no gaikō senryaku to Nitchū sensō 蒋介石の外交戦略と日中戦争 (La stratégie diplomatique de Jiang Jieshi et la guerre sino-japonaise), Iwanami, 2012.

IMAI Sadao 今井貞夫, MIYOSHI Akira 三好章, HIRONAKA Issei 広中一成, « Maboroshi no Nittchū wahei kōsaku o shippitsu 『幻の日中和平工作』を執筆して (Écrire Les Opérations de paix sino-japonaises, cette illusion) », Chūgoku 21 中国21, vol. 31, 2009, p. 3-18.

IMAI Seiichi 今井清一, « Senjika Nihon no Chūgokuron 戦時下日本の中国論 (Le débat japonais au sujet de la Chine durant la guerre) », Chikaki ni arite 近きに在りて, n°16, nov. 1989, p. 26-32.

KOBAYASHI Hideo 小林英夫, Nitchū sensō to Ō Chōmei 日中戦争と汪兆銘 (La guerre sino-japonaise et Wang Jingwei), Yoshikawakōbunkan, 2003.

Kokushi dai jiten 国史大辞典 (Encyclopédie historique du Japon), Yoshikawa kokubunkan, 1979-1997, 17 vol. Consulté en ligne sur JapanKnowledge.

KOTANI Ken 小谷賢, Nihon gun interijensu : naze jōhō ga ikasarenai no ka 日本軍インテリジェンス:なぜ情報が活かされないのか (Le renseignement militaire japonais et pourquoi il a échoué), Kōdansha, 2007.

LEE Jen-jer 李仁哲, « Senjiki Nitchū kankei no henyō : Nikka kihon jōyaku kara Nikka dōmei jōyaku e 戦時期日中関係の変容 : 日華基本条約から日華同盟条約へ (L’évolution formelle des relations sino-japonaises pendant la guerre : du Traité de base au Traité d’alliance) », Thèse de doctorat : Université de Tsukuba, 2013.

LIU Jie 劉傑, Nitchū sensō ka no gaikō 日中戦争下の外交 (La diplomatie pendant la guerre sino-japonaise), Yoshikawakōbunkan, 1995.

________, « Ō Chōmei seiken no juritsu to Nihon no tai Chū seisaku kōsō 汪兆銘政権の樹立と日本の対中政策構想 (La fondation du régime de Wang Jingwei et la planification de la politique japonaise en Chine) », Waseda jinbun shizen kagaku kenkyū 早稲田人文自然科学研究, n°50, 1996, p. 113-158.

MASUI Yasuichi 益井康一, Kankan saibanshi 漢奸裁判史1946-1948 (Histoire des procès contre les traîtres, 1946-1948), [1977] Misuzushobō, 2009.

MATSUTANI Yōsuke 松谷曄介, « Nitchū sensō ki ni okeru Chūgoku senryō chiiki ni taisuru Nihon no shūkyō seisaku : Chūshi shūkyō daidō renmei o meguru sho mondai日中戦争期における中国占領地域に対する日本の宗教政策 ─ 中支宗教大同連盟をめぐる諸問題 ─ (La politique religieuse du Japon en zone occupée durant la guerre sino-japonaise : quelques questions relatives à la Ligue religieuse de Chine centrale) », Shakai shisutemu kenkyū 社会システム研究, n°26, mars 2013, p. 49-81.

MIYOSHI Akira 三好章, « Ō Chōmei no “seigō” shisatsu : 1941 nen 9 gatsu 汪兆銘の”清郷”視察: 一九四一年九月 (La tournée d’inspection de la “pacification rurale” par Wang Jingwei en septembre 1941) », Chūgoku 21 中国21, vol. 31, mai 2009, p. 231-254.

Nihon jinmei daijiten 日本人名大辞典 (Dictionnaire biographique du Japon), Kōdansha, 2001. Consulté en ligne sur JapanKnowledge.

Nihon kindai shiryō kenkyūkai 日本近代史料研究会 (Société de recherche sur les sources historiques modernes du Japon), Nihon riku kaigun no seido soshiki jinji 日本陸海軍の制度・組織・人事 (Institutions, organisation et personnel de l’Armée de terre et de la Marine japonaises),  Tōkyō daigaku shuppankai, 1971.

OGASAWARA Tsuyoshi 小笠原強, « Ō Seiei seiken gyōseiin kara mita seiken no jittai ni tsuite : kikō jinji men kara 汪精衛政権行政院からみた政権の実態について–機構・人事面から (Étude de la réalité du gouvernement à travers le cas de l’organisation et du personnel du Yuan exécutif du régime de Wang Jingwei) », Senshū shigaku 専修史学, n°38, mars 2005, p. 106-136.

________, Nitchū sensōki ni okeru Ō Seiei seiken no seisaku tenkai to jittai : suiri seisaku no tenkai o chūshin ni 日中戦争期における汪精衛政権の政策展開と実態 : 水利政策の展開を中心に (Policy Deployment and Actual Conditions of the Wang Jing-Wei Regime in the Sino-Japanese War Centering on Flood Control and Irrigation Policy), Senshū daigaku shuppankyoku, 2014.

PARK Sang-soo 朴尚洙, « Nitchū sensō ki no Pekin ni okeru “kyōryōku” seiken no keisei to sono kyōryōku no riron 日中戦争期の北京における「協力」政権の形成とその協力の論理 (Formation du régime de “collaboration” de Beijing et son discours sur la collaboration pendant la guerre sino-japonaise) », article non publié aimablement fourni par l’auteur.

SEKI Tomohide 關智英, « En Shu to Kōa kenkoku undō : Ō Seiei seiken seiritsu zengo no tainichi wahei jin.ei no ugoki 袁殊と興亜建国運動 : 汪精衛政権成立前後の対日和平陣営の動き (Yuan Shu and the Movement for Asiatic Regeneration and National Reconstruction: The Activities of Pro-Peace Advocates Before and After the Formation of the Wang Jingwei regime) », Tōyō gakuhō 東洋学報, vol. 94, n°1, Juin 2012, p. 89-119.

SHIBATA Shin.ichi 柴田紳一, « “Taishi shin seisaku” ne kettei : Wakasugi sanbō (Mikasa no miya) no Chūgoku haken「対支新政策」の決定 : 若杉参謀 (三笠宮) の中国派遣 (L’adoption de la Nouvelle politique chinoise et l’envoi en Chine du prince de Mikasa (alias officier Wakasugi) en Chine) », Meiji seitoku kinen gakkai kiyō 明治聖徳記念學會紀要, n°3 (fukkan 復刊), oct. 1990, p. 32-59.

SHIBATA Tetsuo 柴田哲雄, Kyōryoku, teikō, chinmoku : Ō Seiei Nankin seifu no ideorogī ni taisuru hikakushiteki apurōchi 協力・抵抗・沈黙 : 汪精衛南京政府のイデオロギーに対する比較史的アプローチ (Collaboration, résistance, passivité : approche comparatiste de l’idéologie du gouvernement de Wang Jingwei à Nanjing), Seibundō, 2009.

TAKEYAMA Morio 竹山護夫, Senji naikaku to gunbu 戦時内閣と軍部 (Le gouvernement et l’armée pendant la guerre), Meicho Kankōkai, 2007.

TOBE Ryōichi 戸部良一, Nihon rikugun to Chūgoku : “Shinatsū” ni miru yume to satetsu 日本陸軍と中国 : 「支那通」にみる夢と蹉跌 (L’armée de terre japonaise et la Chine : rêve et échec des “spécialistes de la Chine”), Kōdansha, 1999.

________, « Ō Chōmei no Hanoi dasshutsu o megutte : kankeisha no kaisō to gaimushō kiroku 汪兆銘のハノイ脱出をめぐって―関係者の回想と外務省記録―(L’évasion de Wang Jingwei pour Hanoï dans les Mémoires des participants et dans les archives du ministère des Affaires étrangères), Gaikō shiryōkanhō 外交史料館報, n°19, 2005, p. 117-132.

________, « Nihonjin wa Nitchū sensō o donoyōni mite.ita no ka 日本人は日中戦争をどのように見ていたのか (Comment les Japonais voyaient-il la guerre sino-japonaise ?) », Gaikō shiryōkanbō 外交史料館報, n° 29, mars 2016, p. 1-39.

TSUCHIYA Mitsuyoshi 土屋光芳, Ō Seiei to minshuka no kuwadate 汪精衞と民主化の企て (Wang Jingwei et le projet de démocratisation), Ningen no kagakusha, 2000.

________, « Tō Ryōrei wa naze Ō Seiei seiken gawa ni tsuita no ka 湯良禮はなぜ汪精衛政権側に付いたのか (Pourquoi Tang Liangli s’est-il rangé du côté du régime de Wang Jingwei ?) », Seikei ronsō 政経論叢, vol. 80, n°3-4, 2012, p. 87-125.

________, « Chūkaminkoku ishinseifu wa naze heion ni Ō Seiei seiken ni kyūshū sareta ka ? Chin Gun to Go Chōu o chūshin ni 中華民国維新政府はなぜ平穏に汪精衛政権に吸収されたか? 陳羣と伍澄宇を中心lこ (Pourquoi le Gouvernement réformé s’est-il laissé absorber calmement par le régime de Wang Jingwei ? Les cas de Chen Qun et Li Chengyu) », Seikei ronsō 政経論叢, vol. 83, n°3-4, 2015, p. 215-264.

URABE Kenshi 占部賢志, « Tōkyō teikoku daigaku ni okeru gakusei shisō mondai to gakunai kanri ni kan suru kenkyū : gakusei dantai “Seishin kagaku kenkyūkai” o chūshin ni  東京帝国大学における学生思想問題と学内管理に関する研究一学生団体「精神科学研究会」を中心に一 (Étude de la pensée étudiante et de l’administration interne de l’Université impériale de Tokyo : le Groupe d’étude en sciences de l’esprit) », Kyūshū daigaku daigakuin kyōikugaku kōsu insei ronbunshū 九州大学大学院教育学コース院生論文集, 2004, vol. 4, p. 67-93.

USUKI Eiichi 臼杵英一, « Ō Chōmei “Nankin kokumin seifu” no hō teki chii to nitchū sensō : Eikoku ni yori fu shōnin to kokusaihō, Eikoku gaimushō bunsho no kentō 汪兆銘「南京国民政府」の法的地位と日中戦争:英国による不承認と国際法〜英国外務省の検討 (La situation juridique du “Gouvernement nationaliste de Nanjing” de Wang Jingwei et la guerre sino-japonaise : la non reconnaissance par la Grande-Bretagne et le droit international ; étude du Foreign Office) », Gunji shigaku 軍事史学, vol. 43, n°3-4, mars 2008, p. 197-222.

YAMAMOTO Taketoshi 山本武利, Asahi shinbun no Chūgoku shinryaku 朝日新聞の中国侵略 (L’invasion de la Chine du journal Asahi), Bungeishunjū, 2011.

YAMAMURO Shin.ichi, « Shokumin teikoku Nihon no kōsei to Manshukoku : Tōchi  yōshiki no sen’i to tōchi jinsai no shūryū 植民帝国・日本の構成と満洲国: 統治様式の遷移と統治人材の周流 (Empire colonial, organisation du Japon et Manzhouguo : évolution des modes de gouvernance et circulation du personnel dirigeant) », in DUUS, Peter ; KOBAYASHI Hideo 小林英夫 (dir.), Teikoku to iu gensō : Daitōa kyōeiken no shisō to genjitsu 帝国という幻想 「大東亜共栄圏」の思想と現実 (The Illusion of Empire : Ideology and Practice in the Greater East Asia), Aoki Shoten, 1998, p. 155-202.

Zaika nihon bōseki dōgyōkai在華日本紡績同業会 (éd.), Funatsu Tatsuichirō 船津辰一郎, Tōhō kenkyūkai, 1958.

ZENG Zhinong 曽支農, « Ō seiken ni yoru “rinkanku” shakai chitsujo no saiken katei ni kan suru kenkyū : Ōgiseifu gyōseiin kaigiroku no bunseki o chūshin to shite 汪政権による「淪陥区」社会秩序の再建過程に関する研究 : 『汪偽政府行政院会議録』の分析を中心として (Étude du processus de reconstruction de l’ordre social en zone occupée sous le régime de Wang Jingwei à partir des Comptes rendus du Conseil du yuan exécutif du gouvernement fantoche de Wang Jingwei) », Thèse de doctorat : Université de Tokyo, 2001.

________, « Ō Chōmei Nankin seifu no chihō seiken ni kan suru ichi kōsatsu : Kachū chiiki gyōsei shisutemu no saiken katei wo megutte 汪兆銘南京政府の地方政権に関する一考察: 華中地域行政システムの再建過程をめぐって(Une étude de l’administration locale du gouvernement de Wang Jingwei : le processus de recons-truction du système administratif en Chine centrale) », Chi

NB : sauf indication contraire, le lieu d’édition des ouvrages japonais est Tokyo.

Abréviations

ADF   Archives diplomatiques françaises, Ambassade de Pékin, série A (suivi du n° de carton).

AH       Academia Historica (Guoshiguan 國史館), Wang Zhaoming shiliao 汪兆銘史料 (fonds Wang Jingwei) 

AS        Asahi shinbun 朝日新聞 (édition de Tokyo)

BDRC   Howard L. Boorman, Biographical Dictionary of Republican China, New York : Columbia University Press, 1967, 4 vol.

CIA      Central Intelligence Agency (archives des services secrets américains).

CIG      Xingzhengyuan xuanchuanju 行政院宣傳局 (Bureau de la propagande, Yuan exécutif), Chūkaminkoku ishinseifu gaishi 中華民国維新政府概史 (Histoire générale du Gouvernement réformé de République de Chine), Nankin : Weixin zhengfu, 1940.

GCMJ   Gaimushō Jōhōbu 外務省情報部 (Bureau de l’information du ministère des Affaires étrangères), Gendai Chūka minkoku Manshū teikoku jinmeikan 現代中華民國・滿洲帝國人名鑑 (Biographies de personnalités actuelles de la République de Chine et de l’Empire du Manzhouguo), Tōa dobunkai, 1937. 

HSN     Hata Shunroku 畑俊六, Hata Shunroku nisshi 畑俊六日誌 (Journal personnel de Hata Shunroku), in Itō Takashi 伊藤隆, Teruyama Yasutaki 照沼康 (dir.), Soku-Gendai shi shiryō 続・現代史資料. 4 (Sources de l’histoire contemporaine), Mizuzu shohō, 1983.

HSRZ    Hubei shengzhi renwu zhigao 湖北省志人物志稿 (Monographie de la province du Hubei : biographies), Pékin : Guangming ribao chubanshe, 1989.

IMTFE International Military Tribunal for the Far East (= Procès de Tokyo), « Judgment of 12 November 1948 » (entre parenthèses, la page correspondante dans la version papier : John Pritchard, Sonia M. Zaide (éd.), The Tokyo War Crimes Trial, New York : Garland, 1981, vol. 22).

JACAR Japan Center for Asian Historical Record : A= archives nationales ; B = archives diplomatiques ; C = archives de l’armée.

KSDJ    Kokushi dai jiten 国史大辞典 (Encyclopédie historique du Japon), Yoshikawa kokubunkan, 1979-1997, 17 vol.

Maitron Lucien Bianco, Yves Chevrier (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international : la Chine, Paris : Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1985.

MRDC  Xu Youchun 徐友春 (dir.), Minguo renwu dacidian 民國人物大辭典 (Grand dictionnaire biographique de l’époque républicaine), Shijiazhuang : Hebei renmin chubanshe, 1991.

MRZ    Zhongguo shehui kexueyuan jindaishi yanjiusuo 中國社會科學院近代史研究所 (Institut d’histoire moderne de l’Académie chinoise des sciences sociales), Minguo renwu zhuan 民國人物傳 (Biographies de personnalités de l’époque républicaine), Pékin : Zhonghua shuju, 1978-2005, 12 vol.

MZN     Liu Shoulin 劉壽林 et al., Minguo zhiguan nianbiao 民國職官年表 (Tableau chronologique des postes administratifs à l’époque républicaine), Pékin : Zhonghua shuju, 1995.

NJDJ    Nihon jinmei daijiten 日本人名大辞典 (Dictionnaire biographique du Japon), Kōdansha, 2001.

NKJRJ Hata Ikuhiko 秦郁彦 (dir.), Nihon kin-gendai jinbutsu rireki jiten 日本近現代人物履歴事典 (Dictionnaire biographique du Japon moderne et contemporain), Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2002.

NRSJ Hata Ikuhiko 秦郁彦 (dir.), Nihon Riku-Kaigun sōgō jiten 日本陸海軍総合事典 (Dictionnaire complet de l’armée de terre et de la marine japonaises [1868-1945]), [1991] Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2005. 

RQGD  Zhang Zhonghua 張中華 (éd.), Rijun qinlüe Guangdong dang’an shiliao xuanbian 日軍侵略廣東檔案史料選編 (Anthologie de sources historiques sur l’invasion du Guangdong par l’armée japonaise), Pékin : Zhongguo dang’an, 2005.

SWHB   Nanjingshi dang’anguan 南京市檔案館 (Bureau des archives de la ville de Nanjing), Shenxun Wangwei hanjian bilu 審訊汪偽漢奸筆錄 (Les procès-verbaux des procès des traîtres du régime fantoche de Wang Jingwei), [1992] Nankin : Fenghuang chubanshe, 2004, 2 vol.

SKJ      Gaimushō Tōakyoku (Bureau Asie orientale du Gaimushō) 外務省東亜局, Shin kokuminseifu    jinmeikan 新国民政府人名鑑 (Biographies des membres du nouveau gouvernement nationaliste), Gaimushō Tōakyoku, 1940.

SSY      Tōa mondai chōsakai 東亜問題調査会 (Association de recherche sur la question de l’Asie orientale), Saishin Shina yōjinden 最新支那要人伝 (Biographies les plus récentes de personnalités chinoises importantes), Asahi shinbunsha, 1941.

WGQY  Yu Zidao 余子道 et al. (éd.), Wang Jingwei Guomin zhengfu “qingxiang” yundong 汪精衛國民政府“清鄉”運動 (La Campagne de “pacification rurale” du gouvernement de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin, 1985 (Wang weizhengquan ziliao xuanbian 汪偽政權資料選編 [Anthologie de sources sur le régime fantoche de Wang Jingwei]).

WHJY   Wang Jingwei 汪精衛, Wang zhuxi heping jianguo yanlunji 汪主席和平建國言論集 (Recueil de discours du président Wang sur la reconstruction nationale par la paix), Nankin : Xuanchuanbu, 1940.

WJT      Huang Meizhen, Zhang Yun (éd.), Wang Jingwei jituan toudi 汪精衛集團投敵 (La passage à l’ennemi du groupe de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 1984 (Wang weizhengquan ziliao xuanbian 汪偽政權資料選編 [Anthologie de sources sur le régime fantoche de Wang Jingwei]).

WKS     Zhu Zijia 朱子家 (Jin Xiongbai 金雄白), Wangzhengquan de kaichang yu shouchang 汪政權的開場與收場 (Essor et chute du régime de Wang Jingwei), [1964] Zhonghe : Gufeng chubanshe, 1986, 3 vol.

WXM    Chen Peng-jen 陳鵬仁 (trad.), Wang Jingwei xiangri midang 汪精衛降日秘檔 (Archives secrètes de la capitulation de Wang Jingwei face au Japon), Taipei : Lianjing, 1999.

WYW  Wan Renyuan 萬仁元 (éd.), Wang Jingwei yu Wang weizhengfu 汪精衛與汪偽政府 (Wang Jingwei et son gouvernement fantoche), Hong Kong : Shangwu yinshuguan, 1994, 2 vol. (Zhongguo jindai zhenzang tupian ku 中國近代珍藏圖片庫 [Archives photographiques sur la Chine moderne]).

WZQS   Yu Zidao et al., Wang weizhengquan quanshi 汪偽政權全史 (Histoire complète du régime fantoche de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 2006, 2 vol.

ZGBR   Liu Guoming 劉國銘 (dir.), Zhongguo guomindang bainian renwu quanshu 中國國民黨百年人物全書 (Dictionnaire biographique des personnalités du GMD durant un siècle), Pékin : Tuanjie chubanshe, 2005, 2 vol.

ZKD     Zhongguo di’er lishi dang’an guan 中國第二歷史檔案館 (éd.), Zhongguo kangri zhanzheng dacidian 中國抗日戰爭大辭典 (Encyclopédie de la guerre de résistance de la Chine contre le Japon), Wuhan : Hubei jiaoyu chubanshe, 1995.

ZMSD   Zhang Xianwen 張憲文 et al. (dir.), Zhonghua minguo shi dacidian 中華民國史大辭典 (Encyclopédie historique de la République de Chine), Nankin : Jiangsu guji chubanshe, 2001.

ZR        Zhou Fohai 周佛海, Zhou Fohai riji quanbian 周佛海日記全編 (Édition complète du journal personnel de Zhou Fohai), éd. par Cai Dejin 蔡德金, Pékin : Zhongguo wenlian chubanshe, 2003.

Sources primaires

Archives, journaux officiels et autres documents d’époque publiés

Beijing shi dang’an guan (Bureau des archives de la ville de Beijing), Riwei Beijing Xinminhui 日偽北京新民會 (La Xinminhui des autorités fantoches pro-japonaises de Beijing), Pékin : Guangming ribao, 1989.

Beijing shi dang’an guan (Bureau des archives de la ville de Beijing), Riwei Beijing Xinminhui 日偽北京新民會 (La Xinminhui des autorités fantoches pro-japonaises de Beijing), Pékin : Guangming ribao, 1989.

Presse

Journaux personnels, mémoires, correspondance, wenshi ziliao

Sources secondaires

Travaux en langues occidentales

AKASHI Yoji, « A Botched Peace Effort: The Miao Pin Kōsaku, 1944-1945 », in COOX, Alvin D. ; CONROY, Hillary (dir.), China and Japan, op.cit., 1978, p. 267-288.

________, YOSHIMURA Mako (dir.), New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945, Singapour : National University of Singapore Press, 2008.

________, « Colonel Watanabe Wataru: The Architect of the Malayan Military Administration, December 1941-March 1943 », in Idem, YOSHIMURA (dir.), New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945, op. cit., 2008, p. 33-64.

________, « Japanese Research Activities in Occupied Malaya/Syonan, 1943-45 », in Idem, YOSHIMURA (dir.), New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945, op. cit., 2008, p. 158-177.

BARNHART, Michael A., « Japanese Intelligence Before the Second World War: ‘Best Case’ Analysis », in MAY, Ernest R. (dir.), Knowing One’s Enemies: Intelligence Assessment Before the Two World Wars, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1984, p. 424-455.

BARRETT, David P., SHYU, Lawrence N. (dir.), Chinese Collaboration with Japan, 1932-1945: The Limits of Accommodation, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2001.

________, China in the Anti-Japanese War, 1937-1945: Politics, Culture, and Society, New York : Peter Lang, 2001.

BASKETT, Michael, The Attractive Empire: Transnational Film Culture in Imperial Japan, Honolulu : University of Hawai‘i Press, 2008.

BASTID-BRUGUIÈRE, Marianne, « Patterns of propaganda organization in the National-revolutionary Movement in China in the 1920s », in LEUTNER, Mechthild ; FELBER, Roland ; TITARENKO, Mikhail L. ; GRIGORIEV, Alexander M. (dir.), The Chinese Revolution in the 1920s: Between Triumph and Disaster, Londres : Routledge Curzon, 2002, p. 3-29.

________, « Les relations entre l’Indochine de Decoux et le gouvernement de Wang Jingwei pendant la deuxième guerre mondiale », in CESARI, Laurent ; VARASCHIN, Denis (dir.), Les relations franco-chinoises au vingtième siècle et leurs antécédents, Arras : Artois Presses Université, 2003, p. 217-247.

________, « France’s Deluded Quest for Allies: Safeguarding Territorial Sovereignty and the Balance of Power in East Asia, 1931-1945 », in van de VEN et al. (dir.), Negotiating China’s Destiny in World War II, op. cit., 2015, p. 11-34.BAYART, Jean-François, « L’historicité de l’État importé », Les Cahiers du CERI,  n°15, 1996, p. 1-44.

BEASLEY, William G., Japanese Imperialism, 1894-1945, [1987] Oxford : Clarendon Press, 1991.

BENESCH, Oleg, Inventing the Way of the Samurai: Nationalism, Internationalism, and Bushidō in Modern Japan, Oxford : Oxford University Press, 2014.

BENSACQ-TIXIER, Nicole, Dictionnaire biographique des diplomates et consuls en Chine, 1918-1953, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2013.

________, La France en Chine de Sun Yat-sen à Mao Zedong 1918-1953, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014.

BERGÈRE, Marie-Claire, « L’Effet Sun Yat-sen : Quand Orient et Occident se tournent le dos », Études chinoises, vol. 11, n°1, 1992, p. 88-107.

________, Sun Yat-sen, Fayard, 1994.

________, « L’épuration à Shanghai (1945-1946) : l’Affaire Sarly et la fin de la concession française », Vingtième siècle : Revue d’histoire, n°53, jan.-mars 1997, p. 25-41.

________, Histoire de Shanghai, Fayard, 2002.

BIAN, Morris L., « Building State Structure: Guomindang Institutional Rationalization during the Sino-Japanese War, 1937-1945 », Modern China, vol. 31, n° 1, janv. 2005, p. 35-71.

BIANCO, Lucien, Les Origines de la révolution chinoise, 1915-1947, [1967] Gallimard, 2007.

________ ; CHEVRIER, Yves (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international : la Chine, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1985. Désormais accessible en ligne : <http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/> (la pagination n’est pas indiquée pour les entrées consultées en ligne).

BILLINGSLEY, Phil, Bandits in Republican China, Stanford : Stanford University Press, 1988.

BIROLLI, Bruno, Ishiwara : l’homme qui déclancha la guerre, Armand Colin, 2012.

BLAKENEY, Ben Bruce, « The Japanese High Command », Military Affairs, vol. 9, n°2, été 1945, p. 95-113.

BOORMAN, Howard L., HOWARD, Richard C. et CHENG, Joseph K. H., Biographical Dictionary of Republican China, New York : Columbia University Press, 1967.

BOYD, James, Japanese-Mongolian Relations, 1873-1945: Faith, Race and Strategy, Folkestone : Global Oriental, 2011.

BOYLE, John Hunter, « The Road to Sino-Japanese Collaboration: The Background to the Defection of Wang Ching-Wei », Monumenta Nipponica, vol. 25, n° 3/4, 1970, p. 267-301.

________, China and Japan at War, 1937-1945: The Politics of Collaboration, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1972.

BRAIBANTI, Ralph J. D., « The Role of Administration in the Occupation of Japan », The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 267, janv. 1950, p. 154-163.

BROOK, Timothy, « Opium and Collaboration in Central China, 1938–1940 », Idem ; WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes, op. cit., 2000, p. 323-343.

________, « Collaborationist Nationalism in Occupied Wartime China » in Idem ; SCHMID, Andre (dir.), Nation Work: Nationalism in Asia since 1850, Ann Arbor : University of Michigan Press, 2000, p. 159-190.

________, « The Creation of the Reformed Government in Central China, 1938 », in BARRETT, David P., SHYU, Lawrence N. (dir.), Chinese Collaboration with Japan, op. cit., 2001, p. 79-101.

________, Collaboration: Japanese Agents and Local Elites in Wartime China, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2005.

________, « Occupation State Building », in MACKINNON, Stephen et al. (dir.), China at War, op. cit., 2007, p. 22-43.

________ ; WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes: China, Britain, and Japan, 1839-1952, Berkeley : University of California Press, 2000.

BROOKS, Barbara J., Japan’s Imperial Diplomacy: Consuls, Treaty Ports, and War in China, 1895-1938, Honolulu : University of Hawai’i Press, 2000.

BUNKER, Gerald E., The Peace Conspiracy: Wang Ching-wei and the China War, 1937-1941, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1972.

CAI Dejin, « Relations Between Chiang Kai-shek and Wang Ching-wei During the War Against Japan: An Examination of Some Problems », trad. par Lloyd Eastman, Republican China, vol. 14, n° 2, avril 1989, p. 3-20.

CALDWELL, Ernest, « Widening the Constitutional Gap in China and Taiwan: History, Reform, and the Transformation of the Control Yuan », University of Illinois Law Review, 2017, n°4, p. 101-128.

CATTON, Philip E., « Counter-Insurgency and Nation Building: The Strategic Hamlet Programme in South Vietnam, 1961-1963 », The International History Review, vol. 21, n°4, déc. 1999, p. 918-940.

CHAN Yang, « Ruthless Manipulation of Benevolent Amnesia? The Role of the History of the Fifteen-year War in China’s Diplomacy Towards Japan before the 1982 Textbook Incident », Modern Asian Studies, vol. 50, n°5, 2016, p. 1705-1747.

CHEN Ching-chih, « The Japanese Adaptation of the Pao-Chia system in Taiwan, 1895-1945 », The Journal of Asian Studies, vol. 34, n°2, février 1975, p. 391-416.

CHEN, Edward I-te, « Japanese Colonialism in Korea and Formosa: A Comparison of the Systems of Political Control », Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 30, 1970, p. 126-158.

CHEN, Janet Y., « Will the Real Refugee Please Stand Up ?: War, Revolution, and the Politics of the Subei Refugee Crisis, 1940-1948 », Twentieth-Century China, vol. 38, n°2, mai 2013, p. 99-118.

CHEN Jian-Yue, « Chen Gongbo (1892-1946) and Chinese National Salvation », Ph.D. dissertation : University of Toledo, 1999.

________, « American Studies of Wang Jingwei: Defining Nationalism », World History Review, vol. 2, n°1, 2004, p. 2-34.

CHEN Sihe, « Deux courants de la littérature du haipai », in CURRIEN, Annie (dir.), Écrire au présent : Débats littéraires franco-chinois, Fondation Maison des sciences de l’homme, 2004, p. 103-117.

CHEN Xiao, « Debating Constitutionalism and Democracy: The Constitutional Movement during Late Wartime China, 1943-1944 », in  ESHERICK, Joseph W. ; COMBS, Matthew T. (dir.), 1943: China at the Crossroads, Ithaca, NYC : Cornell University Press, 2015, p. 242-281.

CHEN Yung-fa, Making Revolution: the Communist Movement in Eastern and Central China, 1937-1945, Berkeley : University of California press, 1986.

CHESNEAUX, Jean, « Le mouvement fédéraliste en Chine, 1920-1923 », Revue Historique, oct.-déc. 1966, p. 347-384.

CHEUNG, Andrew, « Slogans, Symbols, and Legitimacy: The Case of Wang Jingwei’s Nanjing Regime », Indiana East Asian Paper Series, n°6, juillet 1995, p. 1-22.

CH’I Hsi-sheng, Nationalist China at War: Military Defeats and Political Collapse, 1937-45, Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1982.

CHIU Ming Wah, « Resistance, Peace and War: The “Central China Daily News”, the “South China Daily News” and the Wang Jingwei Clique during the Sino-Japanese War, 1937-1945 », M.A. thesis, University of Hong Kong, 2008, <http://hub.hku.hk/bitstream/10722/41341/6/FullText.pdf?accept=1> (consulté le 6 juin 2012).

CHONG, Ja Ian, External Intervention and the Politics of State Formation: China, Indonesia, and Thailand, 1893-1952, Cambridge : Cambridge University Press, 2012.

CHOU Wan-yao, « The Kōminka Movement in Taiwan and Korea: Comparisons and Interpretations », in DUUS, Peter et al. (dir.), The Japanese Wartime Empire, op. cit., 1996, p. 40-68.

CHOW Kai-wing ; DOAK, Kevin ; FU Poshek (dir.), Constructing Nationhood in Modern East Asia, Ann Harbor : University of Michigan Press, 2001.

CLINTON, Maggie, « Ends of the Universal: The League of Nations and Chinese Fascism on the Eve of World War II », Modern Asian Studies, vol. 48, n°6, nov. 2014, p 1740-1768.

COBLE, Parks M., Chinese Capitalists in Japan’s New Order: The Occupied Lower Yangzi, 1937-1945, Berkeley : University of California Press, 2003.

________, « China’s “New Remembering” of the Anti-Japanese War of Resistance, 1937-1945 », The China Quarterly, n° 190, juin 2007, p. 394-410.

COHEN, Paul A., « Remembering and Forgetting National Humiliation in Twentieth-Century China », Twentieth-Century China, vol. 27, n°2, avril 2002, p. 1-39.

________, China Unbound: Evolving Perspectives on the Chinese Past, Londres : RoutledgeCurzon, 2003.

COOX, Alvin D., Nomonhan: Japan Against Russia, 1939, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1985, 2 vol.

________, « The Kwantung Army Dimension », in DUUS, Peter et al. (dir.), The Japanese Informal Empire in China, op. cit., 1989, p. 395-428.

________ ; CONROY, Hilary (dir.), China and Japan: A Search for Balance Since World War I, Santa Barbara, Calif. : ABC-Clio Books, 1978.

CROWLEY, James B., « A New Asian Order: Some Notes on Prewar Japanese Nationalism », in LARGE, Stephen S. (dir.), Shōwa Japan: Political, Economic and Social History, 1926-1989, vol. 1 1926-1941, Londres : Routledge, 1998, p. 186-207.

DARUVALA, Susan, Zhou Zuoren and an Alternative Chinese Response to Modernity, Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center, 2000.

DELISSEN, Alain, « Asia Nostra : l’empire asiatique du Japon », in PELLETIER, Philippe (dir.), Identités territoriales en Asie orientale, [Nouvelles Organisations Régionales en Asie Orientale, vol. 1], Les Indes savantes, 2004, p. 185-204.

DIRLIK, Arif, « T’ao Hsi-sheng: The Social Limits of Change », in FURTH, Charlotte (dir.), The Limits of Change: Essays on Conservative Alternatives in Republican China, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1976, p. 305-331.

DOAK, Kevin, « Narrating China, Ordering East Asia: The Discourse of Nation and Ethnicity in Imperial Japan », in CHOW Kai-wing et al., Constructing Nationhood in Modern East Asia, op. cit., 2001, p. 85-113.

DOWER, John W., Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, New York : W.W. Norton & Co / The New Press, 1999.

DREA, Edward J., The 1942 Japanese General Election: Political Mobilization in Wartime Japan, Lawrence : Center for East Asian Studies, University of Kansas, 1979.

________, In the Service of the Emperor: Essays on the Imperial Japanese Army, Lincoln : University of Nebraska Press, 1998.

________ ; BRADSHER, Greg ; HANYOK, Robert ; LIDE, James ; PETERSEN, Michael ; YANG Daqing, Researching Japanese War Crimes Records : Introductory Essays, Washington D.C. : National Archives and Records Administration for the Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Interagency Working Group, 2006.

________ ; van de VEN, Hans, « An Overview of Major Military Campaigns during the Sino-Japanese War, 1937-1945 », in PEATTIE et al. (dir.), The Battle for China, op. cit., 2010, p. 27-47.

DRYBURGH, Marjorie E., « Song Zheyuan, the Nanjing Government and the North China Question in Sino-Japanese Relations, 1935-1937 », Ph.D. dissertation : Durham University, 1993.

DUAN Ruicong, « Japanese Scholarship on the Sino-Japanese War: Principle Trends and Achievements, 2007–2012 », Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, E-Journal n°10, mars 2014, p. 120-140.

DUARA, Prasenjit, Culture, Power and the State: Rural North China, 1900-1942, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1988.

________, Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China, Chicago : The University of Chicago Press, 1995.

________, Sovereignty and Authenticity: Manchukuo and the East Asian Modern, Lanham : Rowman & Littlefield, 2003.

DUFOURMONT Eddy, « Des chemises vertes confucéennes ? Autour de l’agrarisme de Yasuoka Masahiro », in BERLINGUEZ-KŌNO, Noriko ; THOMANN, Bernard (dir.), Japon pluriel 8 : La modernité japonaise en perspective, Arles : Éd. Philippe Picquier, 2011, p. 377-385.

DUUS, Peter, The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895-1910, Berkeley : University of California Press, 1995.

________ ; MYERS, Ramon H. ; PEATTIE, Mark R. (dir.), The Japanese Informal Empire in China, 1895-1937, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1989.

________ (dir.), The Japanese Wartime Empire, 1931-1945, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1996.

EARHART, David C., Certain Victory: Images of World War II in the Japanese Media, Armonk, New York : M.E. Sharpe, 2008.

EASTMAN, Lloyd, « Fascism in Kuomintang China: The Blue Shirts », The China Quarterly, n°49, janv.- mars 1972, p. 1-31.

________, The Abortive Revolution: China under Nationalist Rule, 1927-1937, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1974.

________, Seeds of Destruction: Nationalist China in War and Revolution, 1937-1949, Stanford : Stanford University Press, 1984.

ESHERICK, Joseph W., « Prologue: China and the World in 1943 », in Idem ; COMBS, Matthew (dir.), 1943: China at the Crossroads, Ithaca, NYC : Cornell University Press, 2015, p. 1-40.

________ ; RANKIN, Mary B. (dir.), Chinese Local Elites and Patterns of Dominance, Berkeley : University of California Press, 1990.

ESMEIN, Jean, 1/2+ Un demi plus, Fondation pour les études de la défense nationale, 1983.

ETŌ Shinkichi, « Japanese Maneuvers for Peace with China, 1937-1940 », in BARRETT, SHYU (dir.), China in the Anti-Japanese War, op. cit., 2001, p. 45-61.

EYKHOLT, Mark S., « Living the Limits of Occupation in Nanjing, China. 1937-1945 », Ph.D. dissertation : University of California, San Diego, 1998.

________, « Resistance to Opium as a Social Evil in Wartime China », in BROOK, Timothy, WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes, op. cit., 2000, p. 359-379.

FERHAT, Samia, « Guerre de résistance en Chine et à Taïwan : diffluence et incarnations de la mémoire », in Idem ; MARCHAND, Sandrine (dir.), Taïwan, île de mémoires, Lyon : Tigre de papier, 2011, p. 147-188.

FERLANTI, Federica, « The New Life Movement in Jiangxi Province, 1934-1938 », Modern Asian Studies, vol. 44, n°5, 2010, p 961-1000.

________, « The New Life Movement at War: Wartime Mobilization and State Control in Chongqing and Chengdu, 1938-1942 », European Journal of East Asian Studies, vol. 11, 2012, p. 187-212.

FIELD, Andrew David, Shanghai’s Dancing World: Cabaret Culture and Urban Politics, 1919-1954, Hong Kong : Chinese University press, 2010.

________, « Mu Shiying: An Appreciation of His Life, Times, and Works », in Idem (trad.), Mu Shiying: China’s Lost Modernist, Hongkong : Hongkong University Press, 2014.

FINNANE, Antonia, « The Origins of Prejudice: The Malintegration of Subei in Late Imperial China », Comparative Studies in Society and History, vol. 35, n°2, avril 1993, p. 211-238.

FISHES, Wesley R., « A Japanese Peace Maneuver in 1944 », The Far Eastern Quarterly, vol. 8, n°4, août 1949, p. 386-397.

FITZGERALD, John, « The Province in History », in Idem (dir.), Rethinking China’s Provinces, Londres : Routledge, 2002, p. 11-39.

FOGEL, Joshua A., The Literature of Travel in the Japanese Rediscovery of China, 1862-1945, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1996.

FOURAKER, Laurence, « Saitō Takao and Parliamentary Politics in 1930s Japan », Sino-Japanese Studies, vol. 12, n°2, 2000, p. 3-28.

FU Poshek, Passivity, Resistance, and Collaboration: Intellectual Choices in Occupied Shanghai, 1937-1945, Stanford : Stanford University Press, 1993.

FUNG, Edmund S. K., « The Alternative of Loyal Opposition: The Chinese Youth Party and Chinese Democracy, 1937-1949 », Modern China, vol. 17, n°2, avril 1991, p. 260-289.

________, In Search of Chinese Democracy: Civil Opposition in Nationalist China, 1929-1949, Cambridge : Cambridge University Press, 2000.

________, The Intellectual Foundations of Chinese Modernity: Cultural and Political Thought in the Republican Era, Cambridge : Cambridge University Press, 2010.

GILLIN, Donald G. ; ETTER, Charles, « Staying On: Japanese Soldiers and Civilians in China, 1945-1949 », The Journal of Asian Studies, vol. 42, n°3, mai 1983, p. 497-518. 

GLUCK, Carol ; MITTER, Rana ; ARMSTRONG, Charles K., « The Seventieth Anniversary of World War II’s End in Asia: Three Perspectives », The Journal of Asian Studies, juin 2015, p. 1-7.

GREGOR, James A., « Confucianism and the Political Thought of Sun Yat-Sen », Philosophy East and West, vol. 31, n° 1, janv. 1981, p. 55-70.

GUEX, Samuel, Entre nonchalance et désespoir : les intellectuels japonais sinologues face à la guerre (1930-1950), Berne : Peter Lang, 2003.

________, « Les “Spécialistes de la Chine” et l’armée impériale : le cas de Sasaki Tōichi », Ebisu, n°35, printemps-été 2006, p. 139-155.

GUO Qinghua, « Changchun: Unfinished Capital Planning of Manzhouguo, 1932–42 », Urban History, vol. 31, n°1 01, mai 2004, p 100-117.

HAN, Eric, « A True Sino-Japanese Amity? Collaborationism and the Yokohama Chinese (1937-1945) », The Journal of Asian Studies, vol. 72, n°3, août 2013, p. 587-609.

HAN Suk-Jung, « Puppet Sovereignty: The State Effect of Manchukuo, from 1932 to 1936 », Ph.D. dissertation : University of Chicago, 1995.

________, « The Problem of Sovereignty: Manchukuo, 1932-1937 », Positions: East Asia Cultures Critique, vol. 12, n° 2, automne 2004, p. 457-478.

HARA Takeshi, « The Ichigō Offensive », in PEATTIE et al. (dir.), The Battle for Chinaop. cit., p. 392-402

HARRIS, Lane J., « Defining the Nationalist Party Center: The Text and Context of Gan Naiguang’s Outline of Sun Wenism », Southeast Review of Asian Studies, vol. 34, 2012, p. 87-113.

HARRISON, Henrietta, The Making of the Republican Citizen: Political Ceremonies and Symbols in China, 1911-1929, Oxford : Oxford University Press, 2000.

________, China (Inventing the Nation), Londres : Arnold, 2001.

HAYASHI Hirofumi, « Massacre of Chinese in Singapore and Its Coverage in Postwar Japan », in AKASHI, YOSHIMURA (dir.), New Perspectives on the Japanese Occupation in Malaya and Singapore, 1941-1945, op. cit., 2008, p. 234-249.

HENRIOT, Christian, Shanghai 1927-1937 : élites locales et modernisation dans la Chine nationaliste, Éd. de l’EHESS, 1991.

________, « Rice, Power and People: The Politics of Food Supply in Wartime Shanghai (1937-1945) », Twentieth-Century China,  vol. 26, n° 1, 2000, p. 41-84.

________, « Scythe and Sojourning in Wartime Shanghai », Karunungan – A Journal of Philosophy, vol. 27, sept. 2007, p. 117-148.

________ ; YEH Wen-hsin (dir.), In the Shadow of the Rising Sun: Shanghai under Japanese Occupation, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

HINTON, William H., Fanshen : La révolution communiste dans un village chinois, [1966] trad. par J-R. Major, Plon, 1971.

HOLOCH, Donald, « A Novel of Setting: The Bureaucrats », in DOLEŽELOVÀ-VELINGEROVÀ, Milena (dir.), The Chinese Novel at the Turn of the Century, Toronto : University of Toronto Press, 1980, p. 76-115.

HOTTA Eri, Pan-Asianism and Japan’s War 1931-1945, New York : Palgrave Macmillan, 2007.

HUANG Meizhen, YANG Hanqing, « Nationalist China’s Negociating Position during the Stalemate, 1938-1945 », in BARRETT, David P., SHYU, Lawrence N. (dir.), Chinese Collaboration with Japan, op. cit., 2001, p. 56-76.

HUANG, Nicole, « Fashioning Public Intellectuals: Women’s Print Culture in Occupied Shanghai (1941-1945) », in HENRIOT, YEH, In the Shadow of the Rising Sun, op. cit., 2004, p. 325-345.

HUANG Ying-che, « Were Taiwanese “Enslaved” ? The Entanglement of Sinization, Japanization, and Westernization », in LIAO Ping-hui ; WANG, David Der-Wei (dir.), Taiwan under Japanese Colonial Rule, 1895-1945: History, Culture, Memory, New York : Columbia University Press, 2006, p. 312-326.

HUCKER, Charles O., A Dictionary of Official Titles in Imperial China, Taipei : Southern Materials Center Inc., 1985.

HURLEY, Stephen J., « Shame of a Nation: The Evolution of Hanjian since the Late Qing », BA dissertation : William & Mary, 2012, <http://publish.wm.edu/honorstheses/504/> (consulté le 15 mai 2017).

HWANG Dongyoun, Some Reflections on Wartime Collaboration in China: Wang Jingwei and his Group in Hanoi, Durham, N.C. : Asian/Pacific Studies Institute, Duke University, 1998.

________, « Wang Jingwei, the Nanjing Government and the Problem of Collaboration », Ph.D. dissertation : Duke University, 1999.

________, « Wartime Collaboration in Question: An Examination of the Postwar Trials of the Chinese Collaborators », Inter-Asia Cultural Studies, vol. 6, n° 1, mars 2005, p. 75-97.

IRIYE Akira (dir.), The Chinese and the Japanese: Essays in Political and Cultural Interactions, Princeton, NJ. : Princeton University Press, 1980.

________, « Toward a New Cultural Order: the Hsin-min Hui », in Idem (dir.), The Chinese and the Japanese, op. cit., 1980, p. 254-274.

JANSEN, Marius, The Japanese and Sun Yat-sen, [1954] Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1970.

JEANS, Roger B., « Third-Party Collaborators in Wartime China: The Case of the Chinese National Socialits Party », in BARRETT, SHYU (dir.), China in the Anti-Japanese War, op. cit., 2001, p. 113-133.

JESSOP, Bob,  « Bringing the State Back In (Yet Again): Reviews, Revisions, Rejections, and Redirections », International Review of  Sociology, vol. 11, n° 2, 2001, p. 149-173.

JIANG Jie, « La criminalité à Shanghai pendant la guerre sino-japonaise, 1937-1942 », Thèse de doctorat : ENS Lyon, 2014.

JOHNSON, Chalmers, An Instance of Treason: Ozaki Hotsumi and the Sorge Spy Ring, Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1964.

________, MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1982.

JOHNSTONE, William C., « Japan’s “New” China Policy », Far Eastern Survey, vol. 12, n°19, 22 sept. 1943, p. 185-191.

JONES, Francis Clifford, Japan’s New Order in East Asia: Its Rise and Fall, 1937-45, Londres : Oxford University Press, 1954.

KAHN, Winston B., « Doihara Kenji and the North China Autonomy Movement 1935-1936 », in COOX, Alvin D. ; CONROY, Hillary (dir.), China and Japan, op.cit., 1978, p. 177-207.

KALYVAS, Stathis N., « Collaboration in Comparative Perspective », European Review of History, vol. 15, n° 2, 2008, p. 109-111.

KASZA, Gregory J., The State and the Mass Media in Japan, 1918-1945, Berkeley : University of California Press, 1988.

________, The Conscription Society: Administered Mass Organizations, New Haven, Conn. : Yale University Press, 1995.

KATO Naoko, « Through the Kaleidoscope: Uchiyama Bookstore and Sino-Japanese Visionaries in War and Peace », Ph.D. dissertation : The University of Texas at Austin, 2013.

KAWASHIMA Shin, « Reassessing the Wang Jingwei Puppet Regime’s Value to Japan: The Case of Overseas Chinese Remittance to Occupied South China », papier présenté à la conférence annuelle de l’Association for Asian Studies, Toronto, 19 mars 2017.

KERLAN, Anne, « Filmer pour la Nation : le cinéma d’actualité et la constitution d’une mémoire visuelle en Chine, 1911-1941 », Études chinois, vol. 31-2, 2012, p. 115-151.

KINMONTH, Earl H., « The Mouse That Roared: Saitō Takao, Conservative Critic of Japan’s “Holy War” in China », Journal of Japanese Studies, vol. 25, n° 2, été 1999, p. 331-360.

KIRBY, William C., Germany and Republican China, Stanford, Cal. : Stanford University Press, 1984.

________, « Engineering China: Birth of the Developmental State, 1928-1937 », in YE Wen-hsin (dir.), Becoming Chinese, op. cit.,2000, p. 137-160

KITAOKA Shin’ichi, « Army’s China Specialists », in DUUS, Peter et al. (dir.), The Japanese Informal Empire in China, op. cit., 1989, p. 330-368.

KOBAYASHI Motohiro, « An Opium Tug-of-War: Japan versus the Wang Jingwei Regime » in Brook, Wakabayashi (dir.), in BROOK, Timothy, WAKABAYASHI, Bob T. (dir.), Opium Regimes, op. cit., 2000, p. 344-359.

KONG Xurong, « Military Uniform as a Fashion during the Cultural Revolution », Intercultural Communication Studies, vol. 17, n°2, 2008, p. 287-303.

KOSHIRO Yukiko, Imperial Eclipse: Japan’s Strategic Thinking about Continental Asia before August 1945, Ithaca : Cornell University Press, 2013.

KUBO Toru,  « The Koa-in »,  in MACKINNON, Stephen R. et al. (dir.), China at War, op. cit., 2007, p. 44-64.

KUHN, Philip, Rebellion and its Enemies in Late Imperial China: Militarization and Social Structure, 1796-1864, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1970.

________, « Local Self-Government under the Republic: Problems of Control, Autonomy, and Mobilization », in WAKEMAN, Freder Jr. ; GRANT, Carolyn (dir.), Conflict and Control in Late Imperial China, Berkeley : University of California press, 1975, p. 257-298.

KURTULUS, Ersun N., State Sovereignty: Concept, Phenomenon and Ramifications, New York : Palgrave Macmillan, 2005.

KUSHNER, Barak, The Thought War: Japanese Imperial Propaganda, Honolulu : University of Hawai‘i Press, 2006.

________, Men to Devils, Devils to Men: Japanese War Crimes and Chinese Justice, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2015.

________ ; MUMINOV, Sherzod (dir.), The Dismantling of Japan’s Empire in East Asia: Deimperialization, Postwar Legitimation and Imperial Afterlife, Londres : Routledge, 2017.

KUZNETSOV, Sergei I. ; KARASOV, Sergei V., « The Last Emperor of China: Internment in the Soviet Union », The Journal of Slavic Military Studies, vol. 18, n°2, 2005, p. 207-226.

LARY, Diana, « Drowned Earth: The Strategic Breaching of the Yellow River Dyke, 1938 », War in History, vol. 8, n° 2, 2001, p. 191-207.

________, The Chinese People at War: Human Suffering and Social Transformation, 1937-1945, Cambridge : Cambridge University Press, 2010.

LEVENSON, Joseph  R., Confucian China and its Modern Fate: vol. II, The Problem of Monarchical Decay, [1964] Berkeley : University of California Press, 1968.

LI, Lincoln, The Japanese Army in North-China 1937-1941: Problems of Political and Economic Control, Tokyo : Oxford University Press, 1975.

________, The China Factor in Modern Japanese Thought: The Case of Tachibana Shiraki, 1881-1945, New York : State University of New York Press, 1996.

LI Shian, « The Extraterritoriality Negotiations of 1943 and the New Territories », Modern Asian Studies, vol. 30, n°3, juill. 1996, p. 617-650.

LI Tingjiang, « The Role of the Japanese Advisor in Early Republican China: A Consideration of Ariga Nagao », Twentieth-Century China, vol. 23, n°2, avril 1998, p. 71-106.

LI Yaqin, « “Bandit Supression” in Manchukuo (1932-45) », Ph.D. dissertation : Princeton University, 2012.

LI Zaiquan, « The development of party rule in the judiciary: personnel changes and political transformation of the Nanjing government’s judicial center, 1927-1937 », Journal of Modern Chinese History, vol. 8, n°1, 2014, p. 105-122.

LIN Han-sheng, « Wang Ching-wei and the Japanese Peace Efforts », Ph.D. dissertation : University of Pennsylvania, 1967.

________, « Chou Fo-hai: The Diplomacy of Survival », in BURNS, Richard D. ; BENETT, Edward M. (dir.), Diplomats in Crisis: U.S.-Chinese-Japanese Relations, 1919-1941, Santa Barbara : ABC-Clio, 1974, p. 171-193.

LINCOLN, Toby, « From Riots to Relief: Rice, Local Government and Charities in Occupied Central China », in CWIERTKA, Katarzyna J. (dir.), Food and War in Mid-Twentieth-Century East Asia, Farnham : Ashgate, 2013, p. 11-28.

________, Urbanizing China in War and Peace: The Case of Wuxi County, Honolulu : University of Hawaii Press, 2015.

LINGEN, Kerstin von (dir.), War Crimes Trials in the Wake of Decolonization and Cold War in Asia, 1945-1956: Justice in Time of Turmoil, New York : Palgrave Macmillan, 2016.

LIU Wennan, « Redefining the Moral and Legal Roles of the State in Everyday Life: The New Life Movement in China in the Mid-1930s », Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, vol. 2, n° 2, nov. 2013, p. 335-365.

LO Jiu-jung, « Trials of the Taiwanese as Hanjian or War Criminals and the Postwar Search for Taiwanese Identity », in CHOW Kai-wing et al., Constructing Nationhood in Modern East Asia, op. cit., 2001, p. 279-315.

LOUZON, Victor, « L’Incident du 28 février 1947, dernière bataille de la guerre sino-japonaise ? Legs colonial, sortie de guerre et violence politique à Taiwan », Thèse de doctorat : Institut d’études politiques de Paris, 2016.

LU, David, Agony of Choice: Matsuoka Yōsuke and the Rise and Fall of the Japanese Empire, Lanham : Lexington Books,  2003.

LU Minghui, « The Inner Mongolian “United Autonomous Government” », in MACKINNON, Stephen et al. (dir.), China at War, op. cit., 2007, p. 148-171.

LUCKEN, Michael, « Histoire et prophétie : l’après-guerre vu depuis les années 1930 », in TSCHUDIN, Jean-Jacques ; HAMON, Claude (éd.), La Société japonaise devant la montée du militarisme : Culture populaire et contrôle social dans les années 1930, Arles : Éd. Philippe Picquier, 2007, p. 211-231.

________, Les Japonais et la guerre, 1937-1952, Fayard, 2013.

LUDDEN, David (dir.), Reading Subaltern Studies: Critical History, Contested Meaning, and the Globalisation of South Asia, Londres : Wimbledon Publishing Company, 2002.

LUO Liang, The Avant-Garde and the Popular in Modern China: Tian Han and the Intersection of Performance and Politics, Ann Harbor : University of Michigan, 2014.

MA Jun, « Liang Qichao et la trajectoire politique moderne de la Chine : les aléas de l’institutionnalisation républicaine, 1912-1917 », Thèse de doctorat : EHESS, 2013.

MACKINNON, Stephen R., Wuhan 1938: War, Refugees, and the Making of Modern China, Berkeley : University of California Press, 2008.

________ ; LARY, Diana ; VOGEL, Ezra F. (dir.), China at War: Regions of China, 1937-1945, Stanford : Stanford University Press, 2007.

MARSH, Susan H., « Chou Fo-hai: The Making of a Collaborator », in IRIYE Akira (dir.), The Chinese and the Japanese, op. cit., 1980, p. 304-327.

MARTIN, Brian G., The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 1919-1937, Berkeley : University of California Press, 1996.

________, « Shield of Collaboration: The Wang  Jingwei Regime’s Security Service, 1939-1945 », Intelligence and National Security, vol. 16, n°4, hiver 2001, p. 89-148.

________, « In my Heart I Opposed Opium : Opium and the Politics of the Wang Jingwei Government 1940-45 », European Journal of East Asian Studies, vol. 2, n°2, 2003, p. 365-410.

________, « Collaboration within Collaboration: Zhou Fohai’s Relations with the Chongqing Government, 1942-1945 », Twentieth-Century China, vol. 34, n°2, avril 2008, p. 55-88.

________, « The Dilemmas of a Civilian Politician in Time of War: Zhou Fohai and the First Stage of the Sino-Japanese War, July-December 1937 », Twentieth-Century China, vol. 39, n° 2, mai 2014a, p. 144-165.

________, « Leaving Chongqing: Zhou Fohai and the Origins of the “Peace Movement” 1938 », Papier présenté à la conférence « Modern China in Global Contexts », Institut d’histoire moderne, Academia sinica, Taipei, 11-13 août 2014b.

________, « Patriotic Collaboration?: Zhou Fohai and the Wang Jingwei Government during the Second Sino-Japanese War », in CAPRIO, Mark E. ; DE MATOS, Christine (dir.), Japan as the Occupier and the Occupied, New York : Palgrave Macmillan, 2015, p. 152-171.

________, « “My Life has been Worthwhile!” Zhou Fohai and the Creation of the “Peace Government”, 1939-1940 », Papier présenté à la Historians of Twentieth Century China and the Chinese Academy of Social Sciences Joint Conference: « Modern China in World Affairs: Interaction and Mutual Influence », Beijing, 20-21 août 2016.

MATSUNUMA Miho, « Historiographie japonaise de la guerre de 1931 à 1945 : état des recherches jusqu’à nos jours », Guerres mondiales et conflits contemporains, 2013/1, n° 249, p. 33-48.

MERCADO, Stephen C., The Shadow Warriors of Nakano: A History of the Imperial Japanese Army’s Elite Intelligence School, Washington D.C. : Potomac Books, 2002.

MERKEL-HESS, Kate, The Rural Modern: Reconstructing the Self and State in Republican China, Chicago : The University of Chicago Press, 2015.

MICHAEL, Franz, « The Significance of Puppet Governments », Pacific Affairs, vol. 12, n° 4, déc. 1939, p. 400-412.

MICHELIN, Franck, « L’Indochine française et l’expansion vers le sud du Japon à l’orée de la Guerre du Pacifique : Politique étrangère et processus de décision, 29 juin 1940 – 8 décembre 1941 », Thèse de doctorat : Université Paris-Sorbonne, 2014.

MIMURA, Janis, Planning for Empire: Reform Bureaucrats and the Japanese Wartime State, Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 2011.

MITTER, Rana, The Manchurian Myth: Nationalism, Resistance, and Collaboration in Modern China, Berkeley : University of California Press, 2000.

________, « Old Ghosts, New Memories: China’s Changing War History in the Era of Post-Mao Politics », Journal of Contemporary History, vol. 38, n° 1, janv. 2003, p. 117-131.

________, China’s War with Japan, 1937-1945: The Struggle for Survival, Londres : Allen Lane, 2013.

________, « Imperialism, Transnationalism and the Reconstruction of Postwar China: UNRRA in China, 1944-7 », Past and Present, 2013, supplément 8, p. 51-69.

________, « Nationalism, Decolonization, Geopolitics and the Asian Postwar », in GEYER, Michael ; TOOZE, Adam (dir.), The Cambridge History of the Second World War, Vol. III, Cambridge : Cambridge University Press, 2015, p. 599-621.

MIWA Kimitada, « Japanese Policies and Concepts for a Regional Order in Asia, 1938-1940 », in WHITE, James W., UMEGAKI Michio, HAVENS, Thomas R. H. (dir.), The Ambivalence of Nationalism: Modern Japan between East and West, Lanham : University Press of America, 1990, p. 133-156.

MOORE, Ray A., « The Occupation of Japan from British and Japanese Perspectives », The Journal of Japanese Studies, vol. 10, n°1, hiver 1984, p. 240-255.

MORRIS, Andrew D., Marrow of the Nation: A History of Sport and Physical Culture in Republican China, Berkeley : University of California Press, 2004.

MULLANEY, Thomas, « Semiotic Sovereignty: The 1871 Chinese Telegraph Code in Historical Perspective », in TSU Jing ; ELMAN, Benjamin A. (dir.), Science and Technology in Modern China, 1880s-1940s, Leiden : Brill, 2014, p. 153-183.

MUSGROVE, Charles D., « Cheering the Traitor: The Post-war Trial of Chen Bijun, April 1946 », Twentieth-Century China, vol. 30, n°2, 2005, p. 3-27.

________, China’s Contested Capital: Architecture, Ritual, and Response in Nanjing, Honolulu : University of Hawai’i Press, 2013.

NANTA, Arnaud, « Pour réintégrer le Japon au sein de l’histoire mondiale », Cipango, n°15, 2008, p. 35-64.

NG, Michael H.K., Legal Transplantation in Early Twentieth-Century China: Practicing Law in Republican Beijing (1910s–1930s), Londres : Routledge, 2014.

NORNES, Abé Mark, Japanese Documentary Film: the Meiji Era through Hiroshima, Minneapolis : University of Minnesota Press, 2003.

PAULÈS, Xavier, Histoire d’une drogue en sursis : l’opium à Canton, 1906-1936, éd. de l’EHESS, 2010.

________, L’Opium : une passion chinoise (1750-1950), Payot, 2011.

________, « The Afterlife of Sun Yat-sen during the Republic (1925-1949) », in BAUMLER, Alan (dir.), Routledge Handbook of Revolutionary Chinese History, Londres : Routledge, à paraître.

PAXTON, Robert O., La France de Vichy, 1940-1944, trad. par Claude Bertrand, Seuil, 1973.

PEATTIE, Mark R., Ishiwara Kanji and Japan’s Confrontation with the West, Princeton N.J. : Princeton University Press, 1975.

________ ; DREA, Edward ; VAN DE VEN, Hans (dir.), The Battle for China: Essays on the Military History of the Sino-Japanese War of 1937-1945, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2010.

PEPPER, Suzanne, Civil War in China: The Political Struggle 1945-1949, Lanham : Rowman & Littlefield, 1999.

PIERSON, John D., Tokutomi Sohō 1863-1957: A Journalist for Modern Japan, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1980.

QIU Peipei, avec SU Zhiliang et CHEN Lifei,  Chinese Comfort Women: Testimonies from Imperial Japan’s Sex Slaves, Hongkong : Hong Kong University Press, 2013.

RABUT, Isabelle ; PINO, Angel (trad.), Le fox-trot de Shanghai et autres nouvelles chinoises, Albin Michel, 1996.

REYNOLDS, Douglas R., « Training Young China Hands: Tōa Dōbun Shoin and Its Precursors, 1886-1945 », in DUUS, Peter et al. (dir.), The Japanese Informal Empire in China, op. cit., 1989, p. 210-271.

RICKETT, W. Allyn, « Voluntary Surrender and Confession in Chinese Law: The Problem of Continuity », The Journal of Asian Studies, vol. 30, n°4, août 1971, p. 797-814.

RISTAINO, Marcia R., The Jacquinot Safe Zone: Wartime Refugees in Shanghai, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2008.

RODAO, Florentino, « España y el gobierno chino de Wang Jingwei (L’Espagne et le gouvernement chinois de Wang Jingwei) », Encuentros en Cathay, vol. 11, 1997, p. 117-145.

ROTTMANN, Allison, « Crossing Enemy Lines: Shanghai and the Central China Base », in HENRIOT, YEH, In the Shadow of the Rising Sun, op. cit., 2004, p. 90-115.

ROUX, Alain, Grèves et politique à Shanghai : les désillusions, 1927-1932, éd. de l’EHESS, 1995.

________, « From Revenge to Treason: Political Ambivalence among Wang Jingwei’s Labor Union Supporters », in HENRIOT, YEH, In the Shadow of the Rising Sun, op. cit., 2004, p. 209-228.

________, Le Singe et le Tigre : Mao, un destin chinois, Larousse, 2009.

________, Chiang Kaï-shek : le grand rival de Mao, Payot, 2016.

ROWE, William T., « The Qingbang and Collaboration under the Japanese, 1939-1945: Materials in the Wuhan Municipal Archives », Modern China, vol. 8, n° 4, oct. 1982, p. 491-499.

RUOFF, Kenneth J., Imperial Japan at Its Zenith: The Wartime Celebration of the Empire’s 2,600th Anniver-sary, Ithaca : Cornell University Press, 2010.

SAALER, Sven, « The Kokuryūkai (Black Dragon Society) and the Rise of Nationalism, Pan-Asianism, and Militarism in Japan, 1901–1925  », International Journal of Asian Studies, vol. 11, n°2, juill. 2014, p. 125-160.

SAMARINI, Guido, « The Evolution of Fascist Italian Diplomacy During the Sino-Japanese War, 1937-1943 », in BARRETT, SHYU (dir.), China in the Anti-Japanese War, op. cit., 2001, p. 65-87.

SATO Shigeru, « Japanese Occupation, Resistance, and Collaboration in Asia », in LEE, Loyd E. (dir.), World War II in Asia and the Pacific and the War’s Aftermath, with General Themes: A Handbook of Literature and Research, Wesport, Conn. : Greenwood Press, 1998, p. 121-137.

SCHOPPA, R. Keith, In a Sea of Bitterness: Refugees during the Sino-Japanese War, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2011.

SCOTT, David, China and the International System, 1840-1949: Power, Presence, and Perceptions in a Century of Humiliation, Albany : State University of New York Press, 2008.

SERFASS, David, « Le Guomindang en 1938 : retour sur la crise d’un parti politique », Mémoire de master : EHESS, 2009.

________, « Hanjian 漢奸 : définir la Chine à travers ses traîtres », SinoPolis, juillet 2010.

________, « Résister ou négocier face au Japon : La genèse du gouvernement de collaboration de Nankin (janvier 1938-avril 1939) », Vingtième siècle : Revue d’histoire, 2015, n°1, p. 121-132.

________, « Occupation japonaise et collaboration chinoise : tendances historiographiques récentes », Revue historique, vol. n° 680, oct. 2016, p. 941-966.

________, « L’occupation japonaise comme objet pour l’histoire de l’État chinois : l’exemple de la campagne de pacification rurale du gouvernement de Wang Jingwei, 1941-45 », Études chinoises, vol. 35-2, 2016, p. 123-137.

________, « Le dilemme de Nankin : tergiversations autour de la reconnaissance du gouvernement de collaboration chinois (1940-1945) », Vingtième siècle : Revue d’histoire, n°133, janv.-mars 2017, p. 99-111.

________, « Collaboration and State Making in China: Defining the Occupation State, 1937–1945 », Twentieth-Century China, vol. 47, n°1, janvier 2022, p. 71-80.

________, « Mapping China under Japanese Occupation: Spatial Configurations of State Power during Wartime (1937–1945) », in David Baillargeon et Jeremy E. Taylor (dir.), Spatial Histories of Occupation: Colonialism, Conquest and Foreign Control in Asia, Londres : Bloomsbury Press, 2022.

SEYBOLT, Peter J. « The War Within a War: A Case Study of a County on the North China Plain », in BARRETT, David P. ; SHYU, Lawrence N (dir.), Chinese Collaboration with Japan, op. cit., 2001, p. 201-225.

SHIH Shu-mei, The Lure of the Modern: Writing Modernism in Semicolonial China, 1917-1937, Berkeley : University of California Press, 2001.

SHIRANE Seiji, « Taiwanese Colonial Subjects as Imperial Intermediaries in Occupied Xiamen, 1938-1945 », papier présenté à la conférence annuelle de l’Association for Asian Studies, Toronto, 19 mars 2017.

SHIRLEY, Robert R., « Political Conflict in the Kuomintang: The Career of Wang Ching-Wei to 1932 », Ph.D. dissertation : University of California (Berkeley), 1962.

SHOJI Jun’ichiro, « What Should the “Pacific War” be Named? A Study of the Debate in Japan », NIDS Journal of Defense and Security, n°12, 2011, p. 45-81.

SHYU, Lawrence N., « China’s “Wartime Parliament”: The People’s Political Council, 1938-1945 », in SIH, Paul Kwang Tsien (dir.), Nationalist China During the Sino-Japanese War, 1937-1945, Hicksville, N.Y. : Exposition Press, 1977, p. 273-328.

SIMON, Karla W., Civil Society in China: The Legal Framework from Ancient Times to the New Reform Era, Oxford : Oxford University Press, 2013.

SIMS, Richard, Japanese Political History since the Meiji Renovation, 1868-2000, New York : Palgrave, 2001.

SNOW, Philip, The Fall of Hong Kong: Britain, China and the Japanese Occupation, New Haven, Conn. : Yale University Press, 2003.

SO Wai Chor, « The Origins of the “Wang-Chiang Cooperation” in 1932 », Modern Asian Studies, vol. 25, n° 1, fév. 1991, p. 175-208.

________, « The Making of the Guomindang’s Japan Policy, 1932-1937: The Roles of Chiang Kai-Shek and Wang Jingwei », Modern China, vol. 28, n° 2, avril 2002, p. 213-252.

SPAULDING, Robert M. Jr., « The Bureaucracy as a Political Force, 1920–1945 », in MORLEY, James (dir.), Dilemmas of Growth in Pre-war Japan,  Princeton : Princeton University Press, 1971, p. 33-80.

STAPLETON, Kristin, Civilizing Chengdu: Chinese Urban Reform, 1895-1937, Cambridge, Mass. : Harvard University Asia Center, 2000.

STEPHAN, John J., « The Tanaka Memorial (1927): Authentic or Spurious? », Modern Asian Studies, vol. 7, n° 4, 1973, p. 733-745.

STRAND, David, « “A High Place Is No Better Than a Low Place”: The City in the Making of Modern China », YE Wen-hsin (dir.), Becoming Chinese, op. cit., 2000, p. 98-136.

________, An Unfinished Republic: Leading by Word and Deed in Modern China, Berkeley : University of California Press, 2011.

STRAUSS, Julia C., « Symbol and Reflection of the Reconstituting State: The Examination Yuan in the 1930s », Modern China, vol. 20, n°2, mars 1994, p. 211-238.

________, « Wenguan (“Lettered Official”), Gongwuyuan (“Public Servant”), and Ganbu (“Cadre”): The Politics of Labelling State Administrator in Republican China », Indiana East Asian Paper Series, n°6, juillet 1995, p. 25-56.

________, « The Evolution of Republican Government », The China Quarterly, n°150, « Special Issue: Reappraising Republic China », juin 1997, p. 329-351.

________, Strong Institutions in Weak Polities: State Building in Republican China, 1927-1940, Oxford : Clarendon Press, 1998.

________, « Paternalist Terror: The Campaign to Suppress Counterrevolutionaries and Regime Consolidation in the People’s Republic of China, 1950-1953 », Comparative Studies in Society and History, vol. 44, n°1, janv. 2002, p. 80-105.

________, « Morality, Coercion and State Building by Campaign in the Early PRC: Regime Consolidation and after, 1949-1956 », The China Quarterly, n°188, déc. 2006, p. 891-912.

SURYADINATA, Leo, « The Search for National Identity of an Indonesian Chinese: a Political Biography of Liem Koen Hian », Archipel, vol. 14, 1977, p. 43-70.

TANAKA, Stefan, Japan’s Orient: Rendering Pasts Into History, Berkeley : University of California Press, 1993.

TAO Chia-lin pao, « The Role of Wang Ching-wei during the Sino-Japanese War », Ph.D. dissertation : Indiana University, 1971.

TAYLOR, Jeremy E., « The Production of the Chiang Kai-Shek Personality Cult, 1929-1975 », The China Quarterly, n°185, mars 2006, p. 96-110.

TOBE Ryōichi, « The Japanese Eleventh Army in Central China, 1938-1941 », in PEATTIE et al. (dir.), The Battle for China, op. cit., 2010, p. 207-229.

TS’AI Hui-yu Caroline, Taiwan in Japan’s Empire Building: An Institutional Approach to Colonial Engine-ering, Londres : Routledge, 2009.

TSUCHIDA Akio, « Declaring War as an Issue in Chinese Wartime Diplomacy », in van de VEN et al. (dir.), Negotiating China’s Destiny in World War II, op. cit., 2015, p. 111-126.

TUCKER, David, « Colonial Sovereignty in Manchuria and Manchukuo », in HOWLAND, Douglas ; WHITE, Luise (dir.), The State of Sovereignty: Territories, Laws, Populations, Bloomington : Indiana University Press, p. 75-93.

TUNG, William L., The Political Institutions of Modern China, [1964] La Hague : Martinus Nihhoff, 1968.

van de VEN, Hans ; LARY, Diana ; MACKINNON, Stephen R. (dir.), Negotiating China’s Destiny in World War II, Stanford, Calif. : Stanford University Press, 2015.

VIDAL, Christine, « D’un régime à l’autre : les intellectuels ralliés au pouvoir communiste, 1948-1952 », Études chinoises, vol. 27, 2008, p. 41-85.

VIÉ, Michel, Le Japon et le monde au XXe siècle, Masson, 1995.

________, « Le Japon pendant la Première Guerre mondiale : fonctionnement de l’État et politique extérieure », Ebisu, n°53, 2016, p. 53-76.

WAGNER, Rudolf G., « Ritual, Architecture, Politics and Publicity during the Republic: Enshrining Sun Yat-sen », in CODY, Jeffrey W. ; STEINHARDT, Nancy S., ATKIN, Tony (dir.), Chinese Architecture and the Beaux-Arts, Honolulu : University of Hawai‘i Press, 2011, p. 223-278.

WAKEMAN, Frederic Jr., The Shanghai Badlands: Wartime Terrorism and Urban Crime, 1937-1941, Cambridge : Cambridge University Press, 1996.

________, « A Revisionist View of the Nanjing Decade: Confucian Fascism », The China Quarterly, n°150, juin 1997, p. 395-432.

________, « Hanjian (Traitor)! Collaboration and Retribution in Wartime Shanghai », in YE Wen-hsin (dir.), Becoming Chinese, op. cit., 2000, p. 298-341.

________, Spymaster: Dai Li and the Chinese Secret Service, Berkeley : University of  California Press, 2003.

________, « Shanghai Smuggling », in HENRIOT, YEH, In the Shadow of the Rising Sun, op. cit., 2004, p. 116-153.

________, « ‘Liberation’ : The Shanghai Police, 1942-1952 », in CHEVRIER, Yves ; ROUX, Alain ; XIAO-PLANES, Xiaohong (dir.), Citadins et citoyens dans la Chine du XXe siècle, Maison des Sciences de l’Homme, 2010, p. 497-540.

WALDRON, Arthur, From War to Nationalism: China’s Turning Point, 1924-1925, Cambridge : Cambridge University Press, 1995.

________, « China’s New Remembering of World War II: The Case of Zhang Zizhong », Modern Asian Studies, vol. 30, n° 4, oct. 1996, p. 945-978.

The Wang Jingwei Irrevocable Trust, The Wang Jingwei Website. <http://wangjingwei.org>

WANG Ke-wen, « Irreversible Verdict ? Historical Assessments of Wang Jingwei in the People’s Republic and Taiwan », Twentieth-Century China, vol. 28, n°1, nov. 2002, p. 57-81.

WANG Wensheng, White Lotus Rebels and South China Pirates: Crisis and Reform in the Qing Empire, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2014.

WASSERSTEIN, Bernard, « Ambiguities of Occupation: Foreign Resisters and Collaborators in Wartime Shanghai », in YEH Wen-hsin (dir.), Wartime Shanghai, Londres : Routledge, 1998, p. 23-38.

WEBER, Torsten, « Nanjing’s Greater Asianism: Wang Jingwei and Zhou Huaren, 1940 », in SAALER, Sven ; SZPILMAN, Christopher W.A. (dir.), Pan-Asianism: A Documentary History, Volume 2: 1920-Present, Lanham : Rowman & Littlefield, 2011, p. 209-219.

WEI, William, Counterrevolution in China: The Nationalists in Jiangxi during the Soviet Period, Ann Arbor : University of Michigan Press, 1985.

WELAND, James, « Misguided Intelligence: Japanese Military Intelligence Officers in the Manchurian Incident, September 1931 », The Journal of Military History, vol. 58, n° 3, juill. 1994, p. 445-460.

WELLS, Audrey, The Political Thought of Sun Yat-sen: Development and Impact, New York : Palgrave Macmillan, 2001.

WILSON, Sandra, The Manchurian Crisis and Japanese Society, 1931–33, Londres : Routledge, 2002.

WOU, Odoric Y. K., Militarism in Modern China: The Career of Wu P’ei-Fu, 1916-39, Canberra : Australian National University Press, 1978.

WU Sufeng, « The Nationalist Government’s Attitude toward Postwar Japan », in van de VEN et al. (dir.), Negotiating China’s Destiny in World War II, op. cit., 2015, p. 193-204.

XIAO-PLANES, Xiaohong, « Constitutions et constitutionnalisme : les efforts pour bâtir un nouvel ordre politique (1908-1949) » in DELMAS-MARTY, Mireille ; WILL, Pierre-Étienne (dir.), La Chine et la démocratie, Fayard, 2007, p. 259-295.

________, « L’affaire Pan Hannian et les luttes politiques au sommet du PCC (1953-1955) », Perspectives chinoises, n°113, 2010, p. 124-136.

XIE Xueshi, « The Organization and Grassroots Structure of the Manzhouguo Regime », in MACKINNON et al. (dir.), China at War, op. cit., 2007, p. 134-147.

XU Xiaoqun, Chinese Professionals and the Republican State: The Rise of Professional Associations in Shanghai, 1912–1937, Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

YAGAMI Kazuo, Konoe Fumimaro and the Failure of Peace in Japan, 1937-1941: A Critical Appraisal Of The Three-time Prime Minister, Jefferson: McFarland & Company, 2006.

YAMAGUCHI Noboru, « An Unexpected Encounter with Hybrid Warfare: the Japanese Experience in North China, 1937–45 », in MURRAY, Williamson ; MANSOOR, Peter R. (dir.), Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient World to the Present, Cambridge : Cambridge University Press, 2012, p. 225-253.

YAMAMURO Shin’ichi, Manchuria under Japanese Dominion, trad. par Joshua A. Fogel, Philadelphie : University of Pennsylvania Press, 2006.

YE Wen-hsin, The Alienated Academy: Culture and Politics in Republican China, 1919-1937, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1990.

________ (dir.), Becoming Chinese: Passages to Modernity and Beyond, Berkeley : University of California Press, 2000.

YICK, Joseph K.S., « Communist-Puppet Collaboration in Japanese-Occupied China: Pan Hannian and Li Shiqun, 1939-43 », Intelligence and National Security, vol. 16, n°4, hiver 2001, p. 61-88.

________, « “Pre-Collaboration”: The Political Activity and Influence of Chen Bijun in Wartime China, January 1938–May 1940 », Southeast Review of Asian Studies, vol. 36, 2014a, p.58-74.

________, « “Self-serving Collaboration”: the Political Legacy of “Madame Wang” in Guangdong Province, 1940-1945 », American Journal of Chinese Studies, vol. 21, n°2, oct. 2014b, p. 217-234.

YOSHIMI Yoshiaki, Grassroots Fascism: the War Experience of the Japanese People, trad. par Ethan Mark, New York : Columbia University Press, 2015.

YOUNG, Arthur N., China’s Wartime Finance and Inflation, 1937-1945, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1965.

YOUNG, Louise, Japan’s Total Empire: Manchuria and the Culture of Wartime Imperialism, Berkeley : University of California Press, 1998.

ZANASI, Margherita, Saving the Nation: Economic Modernity in Republican China, Chicago : The University of Chicago Press, 2006.

________, « Globalizing Hanjian: The Suzhou Trials and the Post–World War II Discourse on Collaboration », The American Historical Review, vol. 113, n°3, juin 2008, p. 731-751.

________, « Collaboration, Resistance and Accommodation in Northeast Asia », in BOSWORTH, Richard ; MAIOLO, Joseph (dir.), The Cambridge History of the Second World War, Volume II, Cambridge : Cambridge University Press, 2015, p. 509-532.

ZHANG Qiang ; WEATHERLEY, Robert, « Owning up to the Past: the KMT’s Role in the War against Japan and the Impact on CCP Legitimacy », The Pacific Review, vol. 26, n°3, 2013, p. 221-242.

ZHANG Shaoqian, « Combat and Collaboration: The Clash of Propaganda Prints between the Chinese Guomindang and the Japanese Empire in the 1930s-1940s », Transcultural Studies, 2014, n°1, p. 95-133.

________, « Visualizing the Modern Chinese Party-State: From Political Education to Propaganda Agitation in the Early Republican Period », Twentieth-Century China, vol. 41, n°1, janv. 2016, p. 52-80.

Travaux en chinois

BAE Kyounghan 裴京漢, « Zhongri zhanzheng shiqi Zhongguo de dongya lianmeng yundong yu “zhengzhi duli” 中日戰爭時期中國的東亞聯盟運動與“政治獨立” (Le Mouvement de la Ligue d’Asie orientale en Chine pendant la guerre sino-japonaise et l’“indépendance politique”) », in Zhongguo shehuikexueyuan ZhongRi lishi yanjiu zhongxin 中國社會科學院中日歷史研究中心 (dir.), Jiuyiba shibian yu jindai zhongri guanxi : Jiuyiba shibian qishi zhounian guoji xuzshu taolunhui wenji 九一八事變與近代中日關係 : 九一八事變70周年國際學術討論會論文集 (L’Incident de Mandchourie et les rapports sino-japonais à l’époque moderne : Actes du colloque international pour le 70e anniversaire de l’Incident de Manchourie), Beijing : Sheke wenxian chubanshe, 2004, p. 632-646.

BASTID-BRUGUIÈRE, Marianne, « You Faguo waijiao dang’an kan 1942-1945 nianjian de Zhong Ri hezuo 由法國外交檔案看1942-1945年間的中日合作 (La collaboration chinoise vue par les Français en Chine occupée en 1942-1945) », in ETŌ Shinkichi 衛藤瀋吉 (dir.), Kyōsei kara tekitai e : dai yonkai nitchū kankeishi kokusai shinpojiumu ronbunshū 共生から敵対へ: 第4回日中関係史国際シンポジウム論文集 (De la coexistence à l’antagonisme : actes du 4e colloque international sur l’histoire des relations sino-japonaises), Tōhō shoten, 2000, p. 427-444.

CAI Dejin 蔡德金, « Guanyu Li Shiyu lishi qingkuang de shuoming yu dingzheng 關於李時雨歷史情況的說明與訂正 (Explications et révision des circonstances historiques de Li Shiyu) », Wenshi ziliao xuanji 文史資料選輯, vol. 85, 1983, p. 216-218.

________, Moku : Wangwei tegong zongbu 76 hao 魔窟:汪偽特工總部76號 (L’antre du démon : le n°76, quartier général de la police secrète du régime fantoche de Wang Jingwei), Beijing : Zhongguo wenshi chubanshe, 1986.

________, Wang Jingwei pinglun 汪精衛評傳 (Biographie commentée de Wang Jingwei), Chengdu : Sichuan renmin chubanshe, 1988.

________, Lishi de guaitai : Wang Jingwei guomin zhengfu 歷史的怪胎:汪精衛國民政府 (Une aberration de l’histoire : le gouvernement national de Wang Jingwei), Guilin : Guangxi shifan daxue chubanshe, 1993a.

________, « Weizhengquan chuigushou Lin Bosheng 偽政權吹鼓手林柏生 (L’apologiste du régime fantoche, Lin Bosheng) », in Huadong…, Wangwei qunjian…op. cit., 1993b, p. 105-134.

________, « Nanjing tebieshizhang Zhou Xuechang 南京特別市長周學昌 (Le maire de la ville spéciale de Shanghai, Zhou Xuechang) », Huadong…, Wangwei qunjian…op. cit., 1993c, p. 221-237.

________, « Guanyu kangzhan shiqi Wang Jingwei yu Wang weizhengquan de ji ge wenti zhi wo jian 關於抗戰時期汪精衛與汪偽政權的幾個問題之我見 (Mon opinion sur quelques questions concernant Wang Jingwei et son régime fantoche) », Kangrizhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1999, n° 1, p. 1-9.

________ ; Li Huixian 李惠賢, « Guanyu Wang weizhengquan wenti xueshu taolunhui zongshu 關於汪偽政權問題學術討論會綜述 (Synthèse du colloque La question du régime fantoche de Wang Jingwei) », Lishi yanjiu 歷史研究, n° 5, 1986, p. 185-190.

CAO Fengjun 曹峰峻, « Chu Minyi ming xuan “guofu ganzang an” 褚民誼命懸“國父肝臟案”(L’“Affaire des viscères du père de la nation” sur laquelle Chu Minyi joua sa vie) », Renmin gong’an 人民公安, 2010, n°7, p. 56-59.

CHANG Shih-Yin 張世瑛, « Cong ji ge zhanhou shenjian de anli lai kan hanjian de shenfen rending wenti (1945-1949) 從幾個戰後審奸的案例來看漢奸的身份認定問題 (1945-1949) (Étude de la question du statut juridique des hanjian à travers quelques cas de procès pour trahison de l’après-guerre, 1945-1949) », Guoshiguan xueshu jikan 國史館學術集刊, n°1, décembre 2001, p. 161-185.

CHEN Guangrui 陳廣銳, « Shilun Wang weizhengfu dui Lianghuai yanchang de jingying 試論汪偽政府對兩淮鹽場的經營 (L’exploitation des salines des deux rives de la Huai par le gouvernement fantoche de Wang Jingwei) », Yanye shi yanjiu 鹽業史研究, 2012, n°4, p. 40-46.

CHEN Hairu 陳海儒, « Wang weizhengquan dui xingzheng renyuan de peixun 汪偽政權對行政人員的培訓 (La formation des agents administratifs sous le régime fantoche de Wang Jingwei) », Jixu jiaoyu yanjiu 繼續教育研究, n° 6, 2006, p. 84-86.

CHEN Jimin 陳濟民, ZHUANG Shuyu 莊淑玉, LU Haiming 盧海鳴 (dir.), Minguo guanfu 民國官府 (Les bâtiments officiels de l’époque républicaine), Nanjing : Jinling shushe, 1992

CHEN Lan 陳蘭, « Riwei shiqi Henan shenggongshu zhiyuan jiegou ji yingxiang 日偽時期河南省公署職員結構及影響 (Structure et impact des fonctionnaires du Bureau provincial fantoche du Henan) », Shenzhen zhiye jishu xueyuan xuebao 深圳職業技術學院學報, 2014, n°4, p. 56-60.

CHEN Mao-Hsiung 陳茂雄, « Nandao Shi Kefa shi hanjian 難道史可法是漢奸? (Comment Shi Kefa pourrait-il être un traître?) », Nanfang kuaibao 南方快報, <http://www.southnews.com.tw/specil_coul/Chen/02/0676.htm> (consulté le 8 août 2017).

CHEN Musha 陳木杉, Cong handian shiliao guan kangri shiqi de Jiang Wang guanxi 從函電史料觀抗日時期的蔣汪關系 (Étude des relations entre Jiang Jieshi et Wang Jingwei pendant la période de résistance contre le Japon à partir de leur correspondance), Taipei : Taiwan xuesheng shuju, 1995.

________, Cong handian shiliao guan kangzhan shiqi Wang Jingwei jituan zhi Yue gengai 從函電史料觀抗戰時期汪精衛集團治粵梗概 (L’administration du Guangdong par le groupe de Wang Jingwei à travers les sources épistolaires), Taipei : Taiwan xuesheng shuju, 1996.

CHEN Ronghua 陳榮華 (dir.), Jiangxi kangri zhanzheng shi 江西抗日戰爭史 (Histoire de la Guerre de résistance contre le Japon au Jiangxi), Nanchang : Jiangxi renmin chubanshe, 2005.

CHEN Xiaoping 陳曉平, « Chen Fumu : qianfu zai Wang wei xinzang de Zhonggong tegong 陳孚木 : 潛伏在汪偽心臟的中共特工 (Chen Fumu : l’agent secret du PCC infiltré au cœur du régime fantoche de Wang Jingwei) », Nanfang zhoumo 南方週末, 11 juin 2015.

CHEN Yan 陳雁, Kangri zhanzheng shiqi Zhongguo waijiao zhidu yanjiu 抗日戰爭時期中國外交制度研究 (Étude des institutions diplomatiques chinoises durant la Guerre de résistance contre le Japon), Shanghai : Fudan daxue chubanshe, 2002.

CHEN Yuhuan 陳予歡 (dir.), Minguo Guangdong jiangling zhi 民國廣東將領志 (Dictionnaire biographique des généraux du Guangdong à l’époque républicaine), Canton : Guangdong chubanshe, 1994.

______ (dir.), Baoding junxiao jiangshuai lu 保定軍校將帥錄 (Annale des officiers de l’Académie militaire de Baoding), Canton : Guangzhou chubanshe, 2006.

CHEN Yuanyuan 陳園園, « Tao Xisheng yu “shihuo” xuepai yanjiu 陶希聖與“食貨”學派研究 (Tao Xisheng et l’école Shihuo) », Thèse de doctorat : Université normale de Nanjing, 2011.

CHEN Yunqian 陳蘊茜, « Shijian, yishi weidu zhong de “zongli jinian zhou” 時間、儀式維度中的“總理紀念週”(Dimensions temporelle et rituelle de la “commémoration hebdomadaire en hommage à Sun Yat-sen”) », Kaifeng shidai 開放時代, 2005, n°4, p. 63-81.

________, « Zhishujie yu Sun Zhongshan chongbai 植樹節與孫中山崇拜 (La Fête de la plantation des arbres et le culte de Sun Yat-sen) », Nanjing daxue xuebao (zhexue renwen kexue shehui kexue) 南京大學學報(哲學人文科學社會科學), 2006, n°5, p. 76-90.

________, « Shenti zhengzhi : guojia quanli yu minguo Zhongshan zhuang de liuxing 身體政治:國家權力與民國中山裝的流行 (Politique du corps : pouvoir étatique et mode du costume Sun Yat-sen en Chine républi-caine) », Xueshu yuekan 學術月刊, vol. 39, n°9, sept. 2007, p. 139-147.

CHEN Zhengqing 陳正卿, « Mao Zedong pibo Zhu Qinglai de guailun 毛澤東批駁諸青來的怪論 (La réfutation par Mao Zedong des propos absurdes de Zhu Qinglai) », in WU Mengqing 吳孟慶 (dir.), Zhenghai shiling 政海拾零 (Recueil d’anecdotes de la mer politique), Shanghai : Shanghai cishu chubanshe, 2005, p. 9-10.

CHIANG Yung-ching 蔣永敬, « Wang Jingwei “Ju yi ge li” suo she kangzhan “mimi” zhi zhenxiang 汪精衛“舉一個例”所涉抗戰“秘密”之真象 (Dans quelle mesure l’article “Un exemple” de Wang Jingwei contient les “secrets” de la Guerre de résistance), Zhuhai xuebao 珠海學報, vol. 16, oct. 1988, p. 595-612.

________, « Wang Jingwei cong “heping” yundong dao touri : Wang Shijie riji zhong de renwu yu shishi (si) 汪精衛從“和平”運動到投日 : 王世杰日記中的人物與史事 (四) (Wang Jingwei depuis le Mouvement de “paix” jusqu’à la collaboration avec le Japon : les personnalités et les faits historiques dans le journal personnel de Wang Shijie – quatrième partie) », Zhuanji wenxue 傳記文學, vol. 62, fév. 1993, p. 70-76.

________, LI Yunhan 李雲漢, XU Shishen 許師慎, Yang Lianggong xiansheng nianpu 楊亮功先生年譜 (Chronologie biographique de M. Yang Lianggong), Taipei : Lianjing, 1988.

CHOU Whei-ming 周惠民, « Deguo dui “Manzhouguo” ji “Wang zhengquan” de waijiao taidu 德國對「滿洲國」及「汪政權」的外交態度 (La diplomatie allemande vis-à-vis du “Manzhouguo” et du “Gouvernement de Wang Jingwei”) », Guoli zhengzhi daxue lishi xuebao 國立政治大學歷史學報, n°23, mai 2005, p. 147-170.

CHU Te-lan 朱德蘭, « Ri-Wang hezuo yu Guangdong shengzhengfu guanxi : yi ge cemian de kaocha 日汪合作與廣東省政府關係 : 一個側面的考察 (Étude de la collaboration entre le Japon et le régime de Wang Jingwei à travers le cas du gouvernement provincial du Guangdong) », Renwen ji shehuikexue jikan 人文及社會科學集刊, vol. 12, n°4, déc. 2000, p. 631-655.

DENG Zhonghua 鄧仲華, LIU Suping 劉素萍, WANG Deyi 王德意 (dir.), Zhongguo funü dabaike quanshu 中國婦女大百科全書 (Encyclopédie des femmes chinoises), Changchun : Beifang funü ertong chubanshe, 1995.

DONG Xiao 董嘯, « Huabei lunxian shiqi de wei Zhongguo lianhe zhunbei yinhang yu lianyinquan 華北淪陷時期的偽中國聯合準備銀行與聯銀券 (La Banque fédérale de réserve et sa monnaie sous l’occupation en Chine du Nord) », Shandong xingzheng xueyuan xuebao 山東行政學院學報, vol. 144, oct. 2015, p. 80-83.

DONG Yingying 董穎穎, « Qianxi xunzheng shiqi Guomin zhengfu zhuxi de diwei yu quanxian 淺析訓政時期國民政府主席的地位與權限 (Brève analyse du statut et des attributions du président du Gouvernement nationaliste pendant la période de tutelle politique) », Fazhi yu shehui 法制與社會, 2016, n°7, p. 140-142.

FAN Hong 范泓, Minzhu de tongxiang : Lei Zhen xiansheng zhuan 民主的銅像:雷震先生傳 (La statue de bronze de la démocratie : biographie de Lei Zhen), Taipei : Xiuwei zixun keji chubanshe, 2008.

FAN Yunxi 範運晰, Qiongji minguo renwu zhuan 瓊籍民國人物傳 (Biographies de personnalités de Qiongji), Haikou : Hainan chuban gongsi, 1999.

FANG Xinde 方新德, Guomin zhengfu shiqi Zhejiang xianzheng yanjiu 國民政府時期浙江縣政研究 (Étude des gouvernements de district au Zhejiang sous le Gouvernement nationaliste), Hangzhou : Zhejiang daxue chubanshe, 2012.

FANG Yanhua 方艷華, LIU Zhipeng 劉志鵬, « Kangzhan shiqi Wang weizhengquan suzao “zhengtong” xingxiang lunlüe 抗戰時期汪偽政權塑造“正統”形象論略 (La fabrication d’une image “légitime” par le régime fantoche de Wang Jingwei pendant la guerre de résistance) », Chongqing jiaoyu xueyuan xuebao 重慶教育學院學報, vol. 21, n°5, sept. 2008, p. 83-85.

FENG Juefei 馮覺非, « Ta wei Wang Jingwei zhengquan liuxia zhengui jilu : baotan guaijie Jin Xiongbai de zhenghai fuchen 他為汪精衛政權留下珍貴記錄 : 報壇怪傑金雄白的政海浮沉 (Il a laissé un témoignage précieux sur le régime de Wang Jingwei : les tribulations politiques de Jin Xiongbai, un journaliste pas comme les autres) », Mingbao yuekan 明報月刊, vol. 31, mai 1995, p. 33-36.

FENG Min 馮敏, « Wangwei wenguan kaoshi zhidu shulüe 汪偽文官考試制度述略 (Présentation sommaire du système d’examen des fonctionnaires civils du gouvernement fantoche de Wang Jingwei) », Minguo dang’an 民國檔案, 1993, n°2, p. 112-116.

GE Tao 葛濤, « “Dangyi” yu “fenghua” zhi jian : con shencha zhidu kan minguo shiqi zhengzhi dui changpian de yingxiang“黨義”與“風化”:從審查制度看民國時期政治對唱片的影響 (“Doctrine du Parti” et “morale” : étude de l’influence de la politique sur les disques à l’époque républicaine à travers le système de censure) », Shilin 史林, 2006, n°6, p. 104-115.

GONG Yuzhi 龔育之, « Maoxuan zhushi shang de Zhou Zuoren 毛選註釋上的周作人 (Zhou Zuoren dans les notes des Œuvres choisies de Mao Zedong) », in XIANG Jidong 向繼東 (dir.), Zhongguo wenshi jinghua nianxuan 中國文史精華年選 2005 (Sélection 2005 des meilleurs documents pour la culture et l’histoire de la Chine), Canton : Huacheng chubanshe, 2006, p. 238-244.

GUO Guiru 郭貴儒, ZHANG Tongle 張同樂, FENG Hanzhang 封漢章, Huabei weizhengquan shigao : cong “Linshi zhengfu” dao “Huabei zhengwu weiyuanhui” 華北偽政權史稿 : 從”臨時政府”到”華北政務委員會” (Histoire des régimes fantoches en Chine du Nord : du “Gouvernement provisoire” au “Conseil des affaires politiques de Chine du Nord”), Beijing : Shehuikexue wenxian chubanshe, 2007.

GUO Shidong 郭世東, « Xianzheng cujinhui cuqi de di yi ci xianzheng yundong 憲政促進會促起的第一次憲政運動 (Le 1er mouvement constitutionnel impulsé par le Comité pour la promotion du gouvernement constitutionnel) », Jianghuai fazhi 江淮法制, 2008, n°13, p. 58-59.

HE Jiawei 何家偉, Guomin zhengfu gongwuyuan fengji fuli zhidu yanjiu 國民政府公務員俸給福利制度研究1928-1929 (Étude du système de traitement et de protection sociale des fonctionnaires du Gouvernement nationaliste, 1928-29), Fuzhou : Fujian renmin chubanshe, 2010.

HE Yuan 賀淵, « “Heping yundong” zhong de Tao Xisheng “和平運動”中的陶希聖 (Tao Xisheng et le “Mouvement de paix”) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2014, n° 3, p. 116-132.

HE Zhiming 何志明, « Guomindang zhongyang jiancha weiyuanhui de lailong qumai 國民黨中央監察委員會的來龍去脈 (Histoire du Comité central de contrôle du GMD) », Wenshi tiandi 文史天地, avril 2014, p. 4-10.

HSIAO Li-chu 蕭李居, « Riben de zhanzheng tizhi : yi Xingyayuan wei li de taotan 日本的戰爭體制 : 以興亞院為例的討探 (1938-1942) (Étude du régime de guerre japonais à travers le cas du Kōa.in) », Mémoire de master : NCCU, 2001.

________, « Zhongri zhanzheng chuqi Riben de zhengzhi biange yu quanli zhi zheng 中日戰爭初期日本的政治變革與權力之爭 (1937-1938) (Réformes politiques et luttes de pouvoir au Japon au début de la guerre sino-japonaise, 1937-1938) », Guoshiguan xueshu jikan 國史館學術集刊, n°9, sept. 2006, p. 103-143.

________, « Biandiao de Guomin zhengfu : Wang, Ri dui zhengquan zhengtongxing de zhechong 變調的國民政府: 汪、日對新政權正統性的折衝 (Negotiation over the Legitimate Symbols of the Nanjing Nationalist Government between the Wang Regime and the Japanese Government) », Guoli zhengzhi daxue lishi xuebao 國立政治大學歷史學報, vol. 32, nov. 2009, p. 125-168.

HSU Yu-ming 許育銘, Wang Zhaoming yu Guomin zhengfu : 1931 zhi 1936 nian duiri wenti xia zhengzhi biandong 汪兆銘與國民政府 : 1931至1936年對日問題下政治變動 (Wang Jingwei et le Gouvernement nationaliste : évolution politique entre 1931 et 1936 dans le contexte de la menace japonaise), Xindian : Guoshiguan, 1999.

HU Xian 胡獻, « Jianping Tao Deman “tiaoting” qijian Jiang Jieshi de dui ri lichang 簡評陶德曼“ 調停”期間蔣介石的對日立場 (Quelques commentaires sur la position de Jiang Jieshi vis-à-vis du Japon pendant la “médiation” Trautmann) », Kangzhi zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1994, n°3, p. 121-135.

HUA Linfu 華林甫, CHENG Chongde 成崇德, « Zhongguo lidai fensheng moshi tantao 中國歷代分省模式探討 (La division des provinces en Chine aux différentes époques) », Zhongguo renmin daxue xuebao 中國人民大學學報, 2006, n°4, p. 146-152.

HUANG Meizhen 黃美真 (dir.), Riwei dui Huazhong lunxianqu jingji de lüeduo yu tongzhi 日偽對華中淪陷區經濟的掠奪與統治 (Pillage et contrôle de l’économie dans la zone occupée de Chine centrale par le Japon et ses fantoches), Beijing : Shehuikexue wenxian chubanshe, 2005.

________, HAO Shengchao 郝盛潮 (dir.), Zhonghuaminguo shi shijian renwu lu 中華民國史事件人物錄 (Évenements et personnalités historiques de la République de Chine), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 1987. 

________, ZHANG Yun 張雲, « Luo Junqiang 羅君強 », in Zhonghua minguo shi ziliao conggao renwu zhuanji 中華民國史資料叢稿 人物傳記 (Sources sur l’histoire de la République de Chine : biographies de personnalités), Beijing : Zhonghua shuju, 1982, vol. 15, p. 43-47.

________, ________, Wang Jingwei jituan panguo toudi ji 汪精衛集團叛國投敵記 (Chronique de la trahison et de la collaboration avec l’ennemi de la clique de Wang Jingwei), [1987], Henan : Henan renmin chubanshe, 1992.

HUANG Yun 黃惲, « Wuxian xianzhishi Guo Zengji 吳縣縣知事郭曾基 (Le magistrat du district de Wuxian, Guo Zengji) », <http://blog.sina.com.cn/s/blog_5e8246090101997m.html> (09/11/2016).

JI Haopeng 紀浩鵬, « Ning shu haishi Su shu : Ningren zhi ji Jiangsu shenghui zhi zheng 寧屬還是蘇屬:辛壬之際江蘇省會之爭 (Nanjing ou Suzhou ? : La querelle au sujet de l’emplacement de la capitale provinciale du Jiangsu au moment de la Révolution de 1911) », Jiangsu shehui kexue 江蘇社會科學, 2017, n°2, p. 239-246.

JIANG Pei 江沛, Riwei “zhi’an qianghua yundong” yanjiu 日偽“治安強化運動”研究1941-1942 (Étude de la “Campagne de renforcement de la sûreté publique”, 1941-42), Tianjin : Nankai daxue chubanshe, 2006.

JIANG Xiaowei 蔣曉偉, « Lun Zhongguo de “fatong” 論中國的“法統”(On China’s “legally Constituted Authority”) », Harbin gongye daxue xuebao (shehui kexue ban) 哈爾濱工業大學學報 (社會科學版), vol. 15, n°1, janv. 2013, p. 80-84.

JIE Zhixi 解志熙, « Mu Shiying de zui hou : guanyu ta de funi huo xisheng wenti zhi kaobian 穆時英的最後:關於他的附逆或犧牲問題之考辯 (La fin de Mu Shiying : fut-il un traître ou un martyr?) », Wenxue pinglun 文學評論, 2016, n°3, p. 172-180.

JING Shenghong 經盛鴻, Nanjing lunxian banian shi 南京淪陷八年史(1937年12月13日至1945年9月9日) (Histoire des huit années d’occupation de Nanjing, 13 déc. 1937-9 sept. 1945), [2005] Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2013, 2 vol.

KONG Qingtai 孔慶泰, Guomindang zhengfu zhengzhi zhidu shi 國民黨政府政治制度史 (Histoire du système politique sous le gouvernement du GMD), Hefei : Anhui jiaoyu chubanshe, 1998.

LI Jinxiu 李進修, Zhongguo jindai zhengzhi zhidu shigang 中國近代政治制度史綱 (Compendium historique du système politique chinois moderne), Beijing : Qiushi chubanshe, 1988, p. 377-385.

LI Qianming 酈千明, « Hu Lancheng yu Wang Jingwei : juelie zhenxiang 胡蘭成與汪精衛:決裂真相 (Hu Lancheng et Wang Jingwei : la vérité derrière leur rupture) », Wenshi tiandi 文史天地, 2012, n°1, p. 31-36.

LI Songlin 李松林 (dir.), Zhongguo Guomindang shi dacidian 中國國民黨史大辭典 (Encyclopédie historique du GMD), Hefei : Anhui renmin chubanshe, 1993.

LI Xizhu 李細珠, Zhang Zhidong yu Qingmo xinzheng yanjiu 張之洞與清末新政研究 (Zhang Zhidong et les nouvelles politiques de la fin des Qing), Shanghai : Shanghai shudian chubanshe, 2003.

LI Xiangyin 李相銀, « Shanghai lunxian shiqi wenxue qikan yanjiu 上海淪陷時期文學期刊研究 (Les revues littéraires de Shanghai sous l’occupation) », Thèse de doctorat : Université normale de la Chine de l’Est, 2006.

LI Yunhan 李雲漢, Zhongguo Guomindang shishu 中國國民黨史述 (Histoire du Parti nationaliste chinois), Taipei : Guomindang dangshihui, 1994, 5 vol.

________, « Guoshihui qishinian 國史會七十年 (Les Soixante-dix années du Comité d’histoire du GMD) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 140, 2000, p. 109-142.

LI Zhiyu 李志毓, Jingxian : Wang Jingwei de zhengzhi shengya 驚弦:汪精衛的政治生涯 (Oiseau craintif : la carrière politique de Wang Jingwei), Hongkong : Oxford University Press, 2014.

LIN May-li 林美莉, « RiWangzhengquan de miliang tongzhi yu liangzheng jiguan de bianqian 日汪政權的米糧統制與糧政機關的變遷 (La politique de contrôle du riz et les changements apportés aux organes chargés de gérer le riz sous le régime pro-japonais de Wang Jingwei) », Zhongyangyanjiuyuan jindaishiyanjiusuo jikan 中央研究院近代史研究所集刊, vol. 37, juin 2002, p. 145-184.

LIN Neng-shih 林能士, « Qiantan yunyong xinli shixue (Psychohistory) yanjiu Wang Jingwei 淺談運用心裡史學(Psychohistory)研究汪精衛 (Quelques mots à propos de l’usage de la psychohistoire dans l’étude de Wang Jingwei) », Jindai Zhongguo 近代中國, vol. 128, déc. 1998, p. 60-62.

LIU Bing 劉兵, « Kangri zhanzheng shiqi de Wang Jingwei yu Wang weizhengquan yanjiu xueshu zuotanhui zongshu 抗日戰爭時期的汪精衛與汪偽政權研究學術座談會綜述 (Résumé de la conférence Wang Jingwei pendant la Guerre de résistance contre le Japon et les études sur son régime fantoche) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1998, n°4, p. 200-206.

LIU Dayu 劉大禹, Guomin zhengfu xingzhengyuan de zhidu bianqian yanjiu 國民政府行政院的制度變遷研究,(1928-1937) (Étude de l’évolution du Yuan exécutif du Gouvernement nationaliste, 1928-1937), Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2012.

LIU Guoming 劉國銘 (dir.), Zhongguo guomindang bainian renwu quanshu 中國國民黨百年人物全書 (Dictionnaire biographique des personnalités du GMD durant un siècle), Beijing : Tuanjie chubanshe, 2005, 2 vol.

LIU Jie 劉潔, « Kangzhan chuqi Huadong lunxianqu wei zuzhi Daminhui kaolun 抗戰初期華東淪陷區偽組織大民會考論 (L’organisation fantoche de l’Association du grand peuple dans la zone occupée de Chine orientale au début de la Guerre de résistance) », Minguo dang’an 民國檔案, 2016, n°4, p. 98-108

LIU Shaotang 劉紹唐 (dir.), Minguo renwu xiaozhuan 民國人物小傳 (Courtes biographies de personnalités de l’époque républicaine), Shanghai : Shanghai sanlian shudian, 2015, vol. 9.

LIU Shih-ming 劉熙明, Weijun : Qiangquan jinzhu xia de zuzi (1937-1949) 偽軍 : 強權競逐下的卒子(1937-1949) (The “Puppet”” Forces: Pawns Vacillating Among Hegemonic Powers, 1937-1949), Taipei, Daoxiang chubanshe, 2002.

LIU Shoulin 劉壽林 et al., Minguo zhiguan nianbiao 民國職官年表 (Tableau chronologique des postes administratifs à l’époque républicaine), Beijing : Zhonghua shuju, 1995.

LIU Weikai 劉維開, « “Di hu ? You hu ? Zhong-Ri guanxi zhi jiantao” xintan “敵乎?友乎?中日關係之檢討”新探 (Nouveau regard sur “Ennemi ou ami ? Examen des relations sino-japonaises”) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2012, n°1, p. 142-151.

LIU Xiaoning 劉小寧, « 1945 nian : Guo-Gong jieguan Nanjing zhi zheng 1945年:國共接管南京之爭 (La lutte entre le GMD et le PCC en 1945 pour le contrôle de Nanjing) », Zhongshan fengyu 鐘山風雨, 2012, n°4, p. 14-16.

LIU Yunhong 劉雲虹, Guomin zhengfu jianchayuan yanjiu 1931-1949 國民政府監察院研究 1931-1949 (Étude du Yuan de contrôle sous le gouvernement nationaliste, 1931-49), Shanghai : Shanghai sanlian shudian, 2012.

LO Jiu-jung 羅久蓉, « Kangzhan shengli hou Zhonggong chengshen hanjian chutan 抗戰勝利後中共懲審漢奸初探 (Étude préliminaire du châtiment des traîtres par le PCC après la victoire dans la guerre de résistance) », Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo jikan 中央研究院近代史研究所集刊, vol. 23, juin 1994, p. 269-293.

________, « Zhongjian zhi bian yu hanjian de misi 忠奸之辯與漢奸的迷思 (La distinction entre les patriotes et les traîtres et le mythe du traître à la patrie) », Mingbao yuekan 明報月刊, vol. 31, mai 1996, p. 25-28.

________, « Zhongri zhanzheng shiqi Jiang Wang shuanghuang lunshu 中日戰爭時期蔣汪雙簧論述 (La théorie du double jeu de Jiang Jieshi et Wang Jingwei pendant la guerre sino-japonaise) », Xinshixue 新史學, vol. 15, n° 3, septembre 2004, p. 147-201.

LÜ Zhiwei 呂志偉, « Guomindang de Zhongtong yu Juntong 國民黨的“中統”與“軍統”(Le Zhongtong et le Juntong au sein du GMD) », Baike zhishi 百科知識, sept. 2007, n°17, p. 54-55.

MA Hongwu 馬洪武 (dir.), Kangri zhanzheng shijian renwu lu 抗日戰爭事件人物錄 (Évènements et personnalités de la Guerre de résistance contre le Japon), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 1988.

NIE Xin 聶鑫, « Minguo sifayuan : jindai zui gao sifa jiguan de xin fanshi 民國司法院:近代最高司法機關的新範式 (Le Yuan judiciaire à l’époque républicaine : un nouveau paradigme pour l’organisation judiciaire suprême moderne) », Zhongguo shehui kexue 中國社會科學, 2007, n°6, p. 143-157.

________, « Guomin zhengfu shiqi lifayuan de diwei yu quanxian 國民政府時期立法院的地位與權限 (Statuts et pouvoirs du Yuan législatif sous le Gouvernement nationaliste) », Lishi yanjiu 歷史研究, 2014, n°6, p. 147-192.

PAN Jian 潘健, Wang weizhengquan caizheng yanjiu 汪偽政權財政研究 (Étude des finances du régime fantoche de Wang Jingwei), Beijing : Zhongguo shehuikexue chubanshe, 2009.

PAN Min 潘敏, « Huadong diqu Riwei guanxi shizheng yanjiu zhi yi : yi “qingxiang” wei li 華東地區日偽關係實證研究之一 : 以“清鄉”為例  (Une étude concrète des relations entre Japonais et fantoches en Chine centrale : le cas de la “pacification rurale”) », in ZHANG Sheng et al., Riwei guanxi yanjiu…op. cit., 2003, p. 66-102.

________, Jiangsu Riwei jiceng zhengquan yanjiu 江蘇日偽基層政權研究 (1937-1945) (Étude de l’échelon local de l’administration fantoche pro-japonaise du Jiangsu, 1937-1945), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 2006.

PENG Wei-lin 彭媁琳, « Taishang huizhang : pan Minjindang zhengfu bu yao ma women taijian 台商會長: 盼民進黨政府不要罵我們台奸 (Le président de l’association des Taishang : nous espérons que le gouvernement Minjingdang ne nous traitera plus de taijian) », CTS, <https://disp.cc/b/163-9fpB> (consulté le 8 août 2017).

QIN Xianci 秦賢次, « Huangyan yu zhenxiang : Hu Lancheng shengping kaoshi 謊言與真相:胡蘭成生平考釋 (Mensonges et vérité : Examen critique de la vie de Hu Lancheng) », Xin wenxue shiliao 新文學史料, 2012, n°2, p. 28-41.

QIU Zhixiu 邱之岫, Minguo chuqi xingzheng fayuan fazhanshi yanjiu 民國初期行政法院發展史研究 (Étude du développement de la Cour administrative d’appel à l’époque républicaine), Beijing : Zhishi chanquan chubanshe, 2014.

REN Liping 任利平, « Riwei shiqi Tianjin zhong xia ceng gongwuyuan yanjiu 日偽時期天津中下層公務員研究 (Étude des fonctionnaires de rangs moyen et subalterne à Tianjin sous les régimes fantoches) », Mémoire de master : Nankai daxue, 2011.

SHAO Minghuang 邵銘皇, « Wang weizhengquan zhi jianli ji fuwang 汪偽政權之建立及覆亡 (Fondation et chute du régime fantoche de Wang Jingwei) », Thèse de doctorat : Zhongguo wenhua daxue 中國文化大學 (Université de la culture chinoise), 1989.

________, « Gao Zongwu dui Ri mouhe huodong 高宗武對日謀和活動 (Les négociations de paix avec le Japon menées par Gao Zongwu) », in Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo 中央研究院近代史研究所 (Institut de recherche en histoire moderne de l’Academia Sinica), Jindai Zhongguo lishi renwu lunwenji 近代中國歷史人物論文集 (Recueil d’articles sur les personnalités historiques de la Chine moderne), Taipei : Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo, 1993, p. 399-428.

________, « Kong Xiangxi yu kangzhan chuqi de mouhe shitan 孔祥熙與抗戰初期的謀和試探 (Kong Xiangxi et les négociations de paix au début de la Guerre de résistance) », in Zhongguo jindaishi xuehui 中國近代史學會 et al., Qingzhu kangzhan shengli wushi zhounian : liang’an xueshu yantaohui lunwenji 慶祝抗戰勝利五十週年:兩岸學術研討會論文集 (Célébration du cinquantième anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance : actes du colloque sino-taiwanais), Taipei : Jindaishi xuehui chuban, 1996, p. 103-133.

________, « Wang Jingwei zhengquan zhong Riben guwen de pinyong 汪精衛政權中日本顧問之聘用 (L’emploi de conseillers japonais dans le régime de Wang Jingwei) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 119, juin 1997, p. 73-90.

________, « Cong Zhou Fohai riji kan kangzhan shi de Wang Jingwei 從周佛海日記看抗戰時的汪精衛 (Étude de Wang Jingwei pendant la Guerre de résistance à partir du journal de Zhou Fohai) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 125, juin 1998, p. 62-82.

________, « Gao Zongwu zhanshi sifang Riben tanhe midang : Dongdu riji, huiyi jilu, geren guangan 高宗武戰時私訪日本探和秘檔 : 東渡日記、會議記錄、個人觀感 (Les archives secrètes du voyage privé effectué par Gao Zongwu au Japon pour négocier la paix : le journal de la traversée vers l’Est, le procès-verbal des entretiens et ses impressions personnelles) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 129, 1999, p. 113-133.

________, « Zhuiji yu Cai Dejin jiaoshou de yi duan xueshu yinyuan 追記與蔡德金教授的一段學術因緣 (En souvenir du professeur Cai Dejin) ». Jindai Zhongguo 近代中國, n° 131, 1999, p. 224-230.

________, « Zhidao huxue midang : jiedu Dong Daoning zhanshi qianfang Riben citan baogao 直蹈虎穴秘檔 : 解讀董道寧戰時潛訪日本刺探報告 (Analyse du rapport de Dong Daoning sur sa visite secrète au Japon pendant la guerre pour recueillir des renseignements) », Jindai Zhongguo 近代中國, n° 137, 2000, p. 183-195.

SHEN Hsin-hung 沈信宏, « Dongya liudong zhong Taiwan wenhuaren de wenhua shenfen yu weizhi : yi Hong Yanqiu wei li 東亞流動中臺灣文化人的文化身分與位置:以洪炎秋為例 (Identité et statut culturels des intellectuels taïwanais dans l’Asie orientale en mouvement : le cas de Hung Yen-Chiu) », Mémoire de master : Université Tsing Hua (Taiwan), 2013.

SHEN Huai-yu 沈懷玉, « Xingzheng ducha zhuanyuan zhidu zhi chuangshe, yanbian ji gongneng 行政督察專員制度之創設、演變及功能 (Création, évolution et fonctions du système des inspecteurs administratifs) », Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo jikan 中央研究員近代史研究所集刊, vol. 22, juin 1993, p. 423-459.

SHEN Lei 沈蕾, Minguo shiqi gongwen chengshi yanjiu 民國時期公文程式研究 (Étude sur la réglementation concernant la forme des documents officiels à l’époque républicaine), Shanghai : Shanghai shijie tushu, 2014.

SHI Yuanhua 石源華 (dir.), Zhonghua minguo waijiaoshi cidian 中華民國外交史辭典, (Dictionnaire historique de la diplomatie chinoise à l’époque républicaine), Shanghai : Shanghai guji chubanshe, 1996.

SU Tongbing 蘇同炳, Lishi guang jiaojing 歷史廣角鏡 (Grand angle historique), Taipei : Taiwan shangwu, 1996.

SUN Jian 孫健, WANG Lei 王磊, « Deyi shanzhong de Wang wei da hanjian He Bingxian 得以善終的汪偽大漢奸何炳賢 (La fin heureuse de He Bingxian, grand traître du régime fantoche de Wang Jingwei) », Zhongshan fengyu 鐘山風雨, n° 3, 2008, p. 47-50.

TANG Houmei 唐厚梅, « Wang Jingwei yuanhe zhuo fang Hu Lancheng 汪精衛緣何捉放胡蘭成 (Pourquoi Wang Jingwei a-t-il fait arrêter et libérer Hu Lancheng ?) », Hubei dang’an 湖北檔案, 2014, n°10, p. 44-46.

TENG Xiaoyang 滕小陽, « Fasheng zai Wangwei shiqi de zui da tanwu an 發生在汪偽時期的最大貪污案 (Le plus grand scandale de corruption sous le régime fantoche de Wang Jingwei) », Zhengfu fazhi 政府法制, 1998, n°3, p. 49-51.

Tianjin shi difangzhi bianxiu weiyuanhui 天津市地方志編修委員會 (Comité d’édition des monographies locales de Tianjin), Zhongguo Tianjin tongjian 中國天津通鑒 (Annales complètes de Tianjin), Beijing : Zhongguo qingnian chubanshe, 2005, 2 vol.

WANG Chaoguang 汪朝光, « Kangzhan shiqi wei zhengquan gaoji guanyuan qingkuang de tongji yu fenxi 抗戰時期偽政權高級官員情況的統計與分析 (Analyse statistique des dirigeants des régimes fantoches pendant la guerre de résistance) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1999, n°1, p. 68-88.

WANG Cheng-hua 王正華, « Guanshan wanliqing : Jiashu zhong de zhanshi shenghuo 關山萬里情: 家書中的戰時生活 (1937-1945) (Loin des yeux, près du cœur : La vie pendant la guerre sino-japonaise dans la correspondance d’une famille, 1937-45) », Guoshiguan xueshu jikan 國史館學術季刊, n°17, sept. 2008, p. 85-128.

WANG Jianlang 王建朗, « Chenfeng xia de zhenxiang : jiedu Jiang Jieshi qinzi xiugai de yizu duiri yihe wenjian 塵封下的真相 :解讀蔣介石親自修改的一組對日議和文件 (Une vérité restée enfouie : lecture commentée d’un ensemble de documents préparés par Jiang Jieshi lui-même en vue de négociations de paix avec le Japon) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, n° 2, 2004, p. 1-19.

WANG Ke-wen 王克文, « Bagu “hanjian” lun jixu chongxin jiantao : shixuejie zhujian dapo guogong zhengzhi jinji 八股 “漢奸”論亟須重新檢討 : 史學界逐漸打破國共政治禁忌 (Le discours stéréotypé sur les “traîtres” doit être révisé d’urgence : les chercheurs brisent progressivement les tabous politiques imposés par le GMD et le PCC) », Mingbao yuekan 明報月刊, vol. 31, mai 1996, p. 29-32.

________, Wang Jingwei ; Guomindang ; Nanjing zhengquan 汪精衛, 國民黨, 南京政權 (Wang Jingwei ; le Guomindang ; le régime de Nanjing), Taipei : Guoshiguan yinhang, 2001.

WANG Qisheng 王奇生, « Minguo shiqi xianzhang de qunti goucheng yu renshi shandi : yi 1927 nian zhi 1949 nian Changjiang liuyu shengfen wei zhongxin 民國時期縣長的群體構成與人事嬗遞:以1927年至1949年長江流域省份為中心 (Constitution et évolutions du corps des magistrats de district à l’époque républicaine : le cas des provinces du bassin du Yangzi de 1927 à 1949) », Lishi yanjiu 歷史研究, 1999, n°2, p. 97-115.

________, Dangyuan, dangquan yu dangzheng : 1924-1949 nian Zhongguo Guomindang de zuzhi xingtai 黨員,黨權與黨爭:1924-1949年中國國民黨的組織形態 (Militants, pouvoir et luttes au sein du parti : l’organisation du Guomindang entre 1924 et 1949), Shanghai : Shanghai shudian chubanshe, 2003.

________, « Zhanqian Zhongguo de quxiang xingzheng : yi Jiangsu sheng wei zhongxin 戰前中國的區鄉行政:以江蘇省為中心 (L’administration à l’échelon de l’arrondissement et du canton dans la Chine d’avant-guerre à partir du cas de la province du Jiangsu) », Minguo dang’an 民國檔案, 2006, n°1, p. 66-77.

WANG Shihua 王士花, « Ye tan Wang Jingwei weihe cong Chongqing chuzou : yu Ye Gang tongzhi shangque 也談汪精衛為何從重慶出走:與葉崗同志商榷 (Retour sur les motifs du départ de Wang Jingwei de Chongqing : débat avec le camarade Ye Gang) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1996, n° 2, p. 235-242.

WANG Siyu 王思羽, « Meiti cheng Taiwan “shuang shi” qingdian cuoluan bu kan ; Wang Jingwei ye zhe yang ban guo 媒體稱台灣“雙十”慶典錯亂不堪 汪精衛也這樣辦過 (Des médias affirment que la fête du “Double dix” à Taiwan s’est déroulée dans la plus grande confusion ; Wang Jingwei a déjà fait la même chose) », Xinlang junshi 新浪軍事, 11 oct. 2016, <http://mil.news.sina.com.cn/china/2016-10-11/doc-ifxwrhpm2904689.shtml> (consulté le 8 août 2017).

WANG Weixing 王衛星, « Qinhua zhanzheng zhong de Rijun “Jiangning budui” 侵華戰爭中的日軍“江寧部隊”(L’“Unité de Nanjing” de l’armée japonaise durant la guerre d’invasion de la Chine) », Shihai tanji 史海探迹, 2008, n°8, p. 45-44.

WANG Xiang 王翔, « Wang weizhengfu suo pin Riben guwen wenti pingxi 汪偽政府所聘日本顧問問題評析 (Analyse critique de la question du recrutement de conseillers japonais par le gouvernement fantoche de Wang Jingwei) », Lishi jiaoxue 歷史教學, 2009, n°16, p. 31-36.

WEN Shaohua 聞少華, « Wang Jingwei shi Ribenren haisi de ma ? 汪精衛是日本人害死的嗎?(Est-ce les Japonais qui ont tué Wang Jingwei ?) », Jianghan luntan 江漢論壇, 1990, n°10, p. 54-55.

________, « Wang Jingwei si yu Shanghai ? Yu Wu xiansheng shangque 汪精衛是死於上海嗎? 與吳越先生商榷 (Wang Jingwei est-il mort à Shanghai? Discussion avec M. Wu Yue) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2010, n°2, p. 145-148.

WU Jen-shu 巫仁恕, « Kangzhan shiqi lunxianqu de chengshi shenghuo : yi Suzhou caiguanye de xingshuai wei li 抗戰時期淪陷區的城市生活:以蘇州菜館業的興衰為例 (City Life in the Occupied Areas during the Period of the Anti-Japanese War: The Restaurant Business in Suzhou) », Xinshixue 新史學, vol. 25, n°4, déc. 2014, p. 165-217.

________, « Kangzhan shiqi lunxian hou Suzhou de xiyan yu yanguan 抗戰時期淪陷後蘇州的吸煙與煙館 (Consommation et fumeries d’opium à Suzhou sous l’occupation pendant la guerre de résistance) », papier présenté le 6 nov. 2015 à l’Institut d’histoire moderne, Academia sinica, Taipei.

________, Jiehou tiantang : kangzhan lunxian hou de Suzhou chengshi shenghuo 劫後天堂:抗戰淪陷後的蘇州城市生活 (Un paradis après la catastrophe : vie urbaine à Suzhou sous l’occupation durant la guerre de résistance), Taipei : Institut d’histoire moderne, Academia sinica (ouvrage à paraître en juillet 2017).

WU Shu-fang 吳淑鳳, « Juntongju zai Xianggang lunxian qian de qingbao gongzuo 軍統局在香港淪陷前的情報工作 (Les opérations de renseignement du Juntong à Hongkong avant l’occupation) », Papier présenté lors de la conférence « The Sino-Japanese War and Its Impact on Asia », Academia sinica, Taipei, déc. 2015.

WU Xueqing 吳雪晴, « Kangzhan shengli hou Guomin zhengfu huandu jishi 抗戰勝利後國民政府還都紀實 (Le retour à la capitale du Gouvernement nationaliste après la victoire de la Guerre de résistance) », Shiji 世紀, p. 32-34.

WU Yuexing 吳月星 (dir.), Zhongguo kangri zhanzheng shi dituji 中國抗日戰爭史地圖集1931-1945 (Recueil de cartes historiques sur la guerre de résistance de la Chine contre le Japon, 1931-1945), Beijing : Zhongguo ditu chubanshe, 1995.

________, Zhongguo xiandaishi dituji 中國現代史地圖集1919-1949 (Recueil de cartes historiques sur la Chine contemporaine, 1919-1949), Beijing : Zhongguo ditu chubanshe, 1997.

WU Yunqiu 吳運秋 (dir.), Wenchang xiangqing renwu lu 文昌鄉情人物錄 (Dictionnaire biographique de Wenchang), Haikou : Hainan chubanshe, 1993.

XIAO Ruping 肖如平, Guomin zhengfu kaoshiyuan yanjiu 國民政府考試院研究 (Étude du Yuan d’examen sous le Gouvernement nationaliste), Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2008.

XIE Zhenmin 謝振民 (dir.), Zhonghua minguo lifa shi 中華民國立法史 (Histoire de la législation de la République de Chine), Beijing, Zhongguo zhengfa daxue chubanshe, 1999, 2 vol.

XIN Ping 忻平, « Lun xin xian zhi 論新縣制 (Le système des nouveaux districts) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1991, n°2, p. 182-211.

XIONG Yuezhi 熊月之 (dir.), Shanghai mingren mingshi mingwu daguan 上海名人名事名物大觀 (Panorama des personnes, événements et produits célèbres de Shanghai), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 2005.

XU Jiajun 徐家俊, Shanghai jianyu de qianshi jinsheng 上海監獄的前世今生 (La prison de Shanghai hier et aujourd’hui), Shanghai : Shanghai shehuikexueyuan chubanshe, 2014.

XU Xuyang 徐旭陽, Hubei guotongqu he lunxianqu shehui yanjiu 湖北國統區和淪陷區社會研究 (Étude de la société du Hubei dans la zone contrôlée par le GMD et en zone occupée), Beijing : Shehui kexue wenxian chubanshe, 2007.

XU Youchun 徐友春 (dir.), Minguo renwu dacidian 民國人物大辭典 (Grand dictionnaire biographique de l’époque républicaine), Shijiazhuang : Hebei renmin chubanshe, 1991. Édition augmentée en 2007.

XU Yuming 許育銘, « Riben youguan Wang Zhaoming ji Wang weizhengquan zhi yanjiu zhuangkuang 日本有關汪精衛及汪偽政權之研究狀況 (L’état de la recherche sur Wang Jingwei et son régime fantoche au Japon) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1999, n° 1, p. 172-180.

XU Zehao 徐則浩 (dir.), Anhui kangri zhanzheng shi 安徽抗日戰爭史 (Histoire de l’Anhui durant la Guerre de résistance contre le Japon), Hefei : Anhui renmin chubanshe, 2005.

YANG Baosen 楊保森, Xibeijun renwu zhi 西北軍人物志 (Biographie des militaires du Nord-ouest), Beijing : Zhongguo wenshi chubanshe, 2015.

YANG Baoyun 楊保筠, Huaqiao huaren baikequanshu : renwu juan 華僑華人百科全書 人物卷 (Encyclopédie des Chinois d’outre-mer : biographies), Beijing : Zhongguo huaqiao chubanshe, 2001.

YANG Fei 楊飛, LU Shanzhi 盧山之, « Sun Zhongshan zhi hou, Guomindang weihe quxiao zongli 孫中山之後,國民黨為何取消總理 (Pourquoi le GMD a-t-il supprimé le titre de zongli après la mort de Sun Yat-sen ?) », Wenshi bolan 文史博覽, 2011, n°7, p. 26-27.

YANG Hongyun 楊紅運, Fu er bu xing : Zhanqian Jiangsusheng baojia zhidu yanjiu (1927-1937) 復而不興:戰前江蘇省保甲制度研究 (1927-1937) (Étude du système du baojia dans la province du Jiangsu avant-guerre), Taiyuan : Shanxi renmin chubanshe, 2013.

YANG Kuisong 楊奎松, « Jiang Jieshi kangri taidu zhi yanjiu : yi kangzhan qianqi zhongri mimi jiaoshe wei li 蔣介石抗日態度之研究: 以抗戰前期中日秘密交涉為例  (Étude de l’attitude de Jiang Jieshi dans la résistance contre le Japon : le cas des négociations secrètes sino-japonaises au début de la Guerre de résistance) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2000, n° 4, p. 54-95.

YANG Tianshi 楊天石, « Kong Xiangxi yu kangzhan qianqi de zhongri mimi jiaoshe 孔祥熙與抗戰前期的中日秘密交涉 (Kong Xiangxi et les négociations secrètes sino-japonaises au début de la Guerre de résistance), in [s. a.]. Kangzhan shengli wushizhounian guoji yantaohui lunwenji 抗戰勝利五十周年國際研討會論文集 (Actes du colloque international pour le cinquantième anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance), Xindian : Guoshiguan, 1997, p. 31-47.

________, Zhaoxun zhenshi de Jiang Jieshi : Jiang Jieshi riji jiedu 找尋真實的蔣介石 : 蔣介石日記解讀 (À la recherche du vrai Jiang Jieshi : lecture commentée du journal personnel de Jiang Jieshi), Hongkong : Sanlian shudian, 2008.

YE Gang 葉崗, « Wang jingwei daodi weihe cong Chongqing chuzou 汪精衛到底為何從重慶出走 (Une bonne fois pour toute : pourquoi Wang Jingwei est-il parti de Chongqing ?) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1994, n° 3, p. 166-179.

YU Zidao, « Huimou yu zhanwang : Jianguo yilai de lunxianqu he wei zhengquan yanjiu 回眸與展望: 建國以來的淪陷區和偽政權研究 (Rétrospective et perspective : les études sur la zone occupée et les régimes fantoches depuis 1949) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 1999, n°3, p. 102-128.

________ et al. 余子道, Wang weizhengquan quanshi 汪偽政權全史 (Histoire complète du régime fantoche de Wang Jingwei), Shanghai : Shanghai renmin chubanshe, 2006, 2 vol.

YUAN Chengyi 袁成毅, Zhejiang kangzhan sunshi chubu yanjiu 浙江損失初步研究 (Étude préléminaire des dommages provoqués par la guerre de résistance dans le Zhejiang), Xi’an : Shaanxi renmin chubanshe, 2003.

ZENG Shaodong 曾紹東, Nanjing Guomin zhengfu difang zizhi yanjiu : yi hou suqu shidai de Gan nan wei zhongxin 南京國民政府地方自治研究:以後蘇區時代的贛南為中心1939-1949 (Étude de l’autonomie locale sous le Gouvernement nationaliste de Nanjing : le cas du Jiangxi méridional durant la période tardive des soviets, 1939-1949), Beijing : Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2012.

ZENG Zhigong 曾志鞏, Zhao Xingnong zhuan 趙醒儂傳 (Biographie de Zhao Xingnong), Nanchang : Jiangxi renmin chubanshe, 2014.

ZHANG Jialong 張加龍, « “Qingtian bairi qi” yu “qingtian bairi mandihong qi” zhi bian “青天白日起”與“青天白日滿地紅旗”之辯 (Les différences entre le “drapeau au soleil blanc sur ciel bleu” et celui “au soleil blanc sur ciel bleu et sol rouge”) », Wenshi yuekan 文史月刊, oct. 2012, p. 59-61.

ZHANG Lei 張磊 (dir.), Sun Zhongshan cidian 孫中山詞典 (Dictionnaire de Sun Yat-sen), Canton : Guangdong renmin chubanshe, 1994.

ZHANG Li 張力, « Wangwei qianqi haijun renshi de fenxi 汪偽前期海軍人事的分析 (Analyse du personnel de la Marine du régime fantoche de Wang Jingwei à ses débuts) », Jindai zhongguo 近代中國, déc. 1998, p. 77-80.

ZHANG Liang 張亮, « Anhui shenghui xuanzhi de bianqian 安徽省會選址的變遷 (L’évolution de l’emplacement de la capitale provinciale de l’Anhui) », Jianghuai wenshi 江淮文史, mars 2008, p. 140-149.

ZHANG Rongsheng 張容生, « Mi zha Wang Jingwei mu shimo 秘炸汪精衛墓始末 (La destruction secrète à l’explosif de la tombe de Wang Jingwei) », Zhongshan fengyu 鍾山風雨, 2002, n°4, p. 55.

ZHANG Sheng 張生, « Lun Wangwei dui Guomindang zhengzhi fuhao de zhengduo 論汪偽對國民黨政治符號的爭奪 (Le combat du régime fantoche de Wang Jingwei pour s’approprier les symboles politiques du GMD) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2005, n°2, p. 1-33.

________, CHAI Lin 柴林, « Jiang Jieshi dui Wang Jingwei toudi chiwei gongkai dingxing yu biaotai yuanyin tanxi 蔣介石對汪精衛投敵遲未公開定性與表態原因探析 (Analyse des raisons pour lesquelles Jiang Jieshi a tardé à s’exprimer publiquement et de manière claire à propos de la défection de Wang Jingwei en faveur de l’ennemi) », Kangri zhanzheng yanjiu 抗日戰爭研究, 2003, n°2, p. 190-207.

________ et al., Riwei guanxi yanjiu : yi huadong diqu wei zhongxin 日偽關係研究 : 以華東地區為中心 (Étude des relations entre Japonais et fantoches en Chine centrale), Nanjing : Nanjing chubanshe, 2003.

ZHANG Wode 張我德, « Zenyang yuedu minguo shiqi de gongwen 怎樣閱讀民國時期的公文 (Comment lire les documents officiels de la période républicaine) », Beijing dang’an shiliao 北京檔案館史料, 1987, n°5 (p. 69-74), n°6 (p. 63-74), n°7 (p. 67-75), n°8 (p. 64-70) ; 1988 n°9 (p. 65-75), n°10 (p. 72-76).

ZHANG Xipo 張希坡, «  Feichu wei “fatong” jiu shi feichu yi Guomindang liufa quanshu wei daibiao de yiqie fandong falü  廢除偽“法統”就是廢除以國民黨“六法全書”為代表的一切反動法律 (To Abolish the “Puppet Legally Constituted Authority” is to Annul all Reactionary Laws Represented by Kuomintang’s Six Laws Pandect) », Faxue zazhi 法學雜誌, 2005, n°1, p. 123-126.

ZHANG Xianwen 張憲文, FANG Qingqiu 方慶秋, HUANG Meizhen 黃美真 (dir.), Zhonghua minguo shi dacidian 中華民國史大辭典 (Encyclopédie historique de la République de Chine), Nanjing : Jiangsu guji chubanshe, 2001.

ZHAO Xingqin 趙興勤, ZHAO Wei 趙韡, « Feng Shuluan shengping kaoshu ji qi xiqu yanjiu de xueshu jiazhi 馮叔鸞生平考述及其戲曲研究的學術價值 (Étude de la biographie de Feng Shuluan et de la valeur de ses travaux de recherche sur le théâtre) », Shehui kexue luntan 社會科學論壇, mars 2015, p. 178-196.

ZHAO Zengyue 趙曾越 (dir.), Zhongguo di’er lishi dang’anguan zhinan 中國第二歷史檔案館指南 (Guide des archives historiques n°2), Beijing : Zhongguo dang’an chubanshe, 1994.

ZHENG Jianfeng 鄭建鋒, « Kangzhan shiqi Zhejiang wei zhengquan zuzhi kaocha 抗戰時期浙江偽政權組織考察 (Étude des organisations fantoches du Zhejiang durant la guerre de résistance) », Shaoxing wenli xueyuan xuebao 紹興文理學院學報, vol. 24, n°3, juin 2004, p. 15-19.

Zhongguo di’er lishi dang’an guan 中國第二歷史檔案館 (éd.), Zhongguo kangri zhanzheng dacidian 中國抗日戰爭大辭典 (Encyclopédie de la guerre de résistance de la Chine contre le Japon), Wuhan : Hubei jiaoyu chubanshe, 1995.

Zhongguo xiqu zhi : Shanghai juan 中國戲曲志:上海卷 (Histoire de l’opéra chinois : Shanghai), Beijing : Zhongguo ISBN zhongxin, 1996. 

Zhonghua quanguo zonggonghui 中華全國總工會 (éd.), Zhongguo gonghui baike quanshu 中國工會百科全書 (Encyclopédie des syndicats chinois), Beijing : Jingji guanli chubanshe, 1998, 2 vol.

ZHOU Chuan 周川 (dir.), Zhongguo jinxiandai gaodeng jiaoyu renwu cidian 中國近現代高等教育人物辭典 (Dictionnaire biographique de l’enseignement supérieur dans la Chine moderne et contemporaine), Fuzhou : Fuzhou jiaoyu chubanshe, 2012.

ZHOU Jiazhen 周家珍, 20 shiji Zhonghua renwu mingzihao cidian 20世紀中華人物名字號辭典 (Dictionnaire des noms des personnalités chinoises au XXsiècle), Beijing : Falü chubanshe, 2000.

ZHU Peixi 朱佩禧, Jisheng yu gongsheng : Wangwei Zhongyang chubei yinhang yanjiu 寄生與共生 : 汪偽中央儲備銀行研究 (Parasitisme et symbiose : Étude de la Banque centrale de réserve du régime fantoche de Wang Jingwei), Shanghai : Tongji daxue chubanshe, 2012.

Travaux en japonais

BABA Akira 馬場明, Nitchū kankei to gaisei kikō no kenkyū : Taishō Shōwa ki 日中関係と外政機構の研究 : 大正・昭和期 (Étude des relations sino-japonaises et des organes de la politique extérieure, 1912-1945), Harashobō, 1983.

CHEN Hongmin 陳紅民, CHEN Shumei 陳書梅, « Ō gi seiken rippō.in no shoho teki bunseki  汪偽政権立法院の初歩的分析 (Analyse préléminaire du Yuan législatif sous le régime fantoche de Wang Jingwei) », Chūgoku 21 中国21, vol. 31, mai 2009, p. 217-230.

FENG Qing 馮青, « Shō Kaiseki no Nitchū sensōki heiwa kōshō e no ninshiki to taiō : Shō Kaiseki nikki ni motozuku ichi kōsaku 蒋介石の日中戦争期平和交渉への認識と対応 : 『蒋介石日記』に基づく一考察 (L’attitude de Jiang Jieshi vis-à-vis des négociations de paix pendant la guerre sino-japonaise : réflexion à partir du Journal de Jiang Jieshi) », Gunji shigaku 軍事史学, vol. 45, n°4, mars 2010, p. 65-85.

FURUMAYA Tadao 古厩忠夫, « Ō Seiei seiken mondai gakujutsu tōronkai ni omou 汪精衛政権問題学術討論会に想う(Réflexions sur le colloque La question du régime fantoche de Wang Jingwei) », Rekishi hyōron 歴史評論, n°458, juin 1988, p. 85-92.

HAKADA Takashi 旗田巍, « Nihon ni okeru Tōyōshigaku no dentō 日本における東洋史学の伝統 (La tradition des Études historiques orientales au Japon) », Rekishigaku kenkyū 歴史学研究, n°270, 1962, reproduit dans NOZAWA Yutaka 野沢豊 (éd.), Ajia no henkaku アジアの変革 (La transformation de l’Asie), Azekura shobō, 1980, vol. 2, p. 39-58.

HORII Kōichirō 堀井弘一郎, « Shinminkai to Kahoku senryō seisaku 新民会と華北占領政策 (La Xinminhui et la politique d’occupation en Chine du Nord) », Chūgoku kenkyū geppō 中国研究月報, n°539-541, janv.-mars 1993, p. 1-20, 1-20, 1-13.

________, Ō Chōmei seiken to shinkokumin undō : dōin sareru minshū 汪兆銘政権と新国民運動 : 動員される民衆(Le gouvernement de Wang Jingwei et le Mouvement des nouveaux citoyens : le peuple mobilisé), Sōdosha, 2011.

IECHIKA Ryōko 家近亮子, Shō Kaiseki no gaikō senryaku to Nitchū sensō 蒋介石の外交戦略と日中戦争 (La stratégie diplomatique de Jiang Jieshi et la guerre sino-japonaise), Iwanami, 2012.

IMAI Sadao 今井貞夫, MIYOSHI Akira 三好章, HIRONAKA Issei 広中一成, « Maboroshi no Nittchū wahei kōsaku o shippitsu 『幻の日中和平工作』を執筆して (Écrire Les Opérations de paix sino-japonaises, cette illusion) », Chūgoku 21 中国21, vol. 31, 2009, p. 3-18.

IMAI Seiichi 今井清一, « Senjika Nihon no Chūgokuron 戦時下日本の中国論 (Le débat japonais au sujet de la Chine durant la guerre) », Chikaki ni arite 近きに在りて, n°16, nov. 1989, p. 26-32.

KOBAYASHI Hideo 小林英夫, Nitchū sensō to Ō Chōmei 日中戦争と汪兆銘 (La guerre sino-japonaise et Wang Jingwei), Yoshikawakōbunkan, 2003.

Kokushi dai jiten 国史大辞典 (Encyclopédie historique du Japon), Yoshikawa kokubunkan, 1979-1997, 17 vol. Consulté en ligne sur JapanKnowledge.

KOTANI Ken 小谷賢, Nihon gun interijensu : naze jōhō ga ikasarenai no ka 日本軍インテリジェンス:なぜ情報が活かされないのか (Le renseignement militaire japonais et pourquoi il a échoué), Kōdansha, 2007.

LEE Jen-jer 李仁哲, « Senjiki Nitchū kankei no henyō : Nikka kihon jōyaku kara Nikka dōmei jōyaku e 戦時期日中関係の変容 : 日華基本条約から日華同盟条約へ (L’évolution formelle des relations sino-japonaises pendant la guerre : du Traité de base au Traité d’alliance) », Thèse de doctorat : Université de Tsukuba, 2013.

LIU Jie 劉傑, Nitchū sensō ka no gaikō 日中戦争下の外交 (La diplomatie pendant la guerre sino-japonaise), Yoshikawakōbunkan, 1995.

________, « Ō Chōmei seiken no juritsu to Nihon no tai Chū seisaku kōsō 汪兆銘政権の樹立と日本の対中政策構想 (La fondation du régime de Wang Jingwei et la planification de la politique japonaise en Chine) », Waseda jinbun shizen kagaku kenkyū 早稲田人文自然科学研究, n°50, 1996, p. 113-158.

MASUI Yasuichi 益井康一, Kankan saibanshi 漢奸裁判史1946-1948 (Histoire des procès contre les traîtres, 1946-1948), [1977] Misuzushobō, 2009.

MATSUTANI Yōsuke 松谷曄介, « Nitchū sensō ki ni okeru Chūgoku senryō chiiki ni taisuru Nihon no shūkyō seisaku : Chūshi shūkyō daidō renmei o meguru sho mondai日中戦争期における中国占領地域に対する日本の宗教政策 ─ 中支宗教大同連盟をめぐる諸問題 ─ (La politique religieuse du Japon en zone occupée durant la guerre sino-japonaise : quelques questions relatives à la Ligue religieuse de Chine centrale) », Shakai shisutemu kenkyū 社会システム研究, n°26, mars 2013, p. 49-81.

MIYOSHI Akira 三好章, « Ō Chōmei no “seigō” shisatsu : 1941 nen 9 gatsu 汪兆銘の”清郷”視察: 一九四一年九月 (La tournée d’inspection de la “pacification rurale” par Wang Jingwei en septembre 1941) », Chūgoku 21 中国21, vol. 31, mai 2009, p. 231-254.

Nihon jinmei daijiten 日本人名大辞典 (Dictionnaire biographique du Japon), Kōdansha, 2001. Consulté en ligne sur JapanKnowledge.

Nihon kindai shiryō kenkyūkai 日本近代史料研究会 (Société de recherche sur les sources historiques modernes du Japon), Nihon riku kaigun no seido soshiki jinji 日本陸海軍の制度・組織・人事 (Institutions, organisation et personnel de l’Armée de terre et de la Marine japonaises),  Tōkyō daigaku shuppankai, 1971.

OGASAWARA Tsuyoshi 小笠原強, « Ō Seiei seiken gyōseiin kara mita seiken no jittai ni tsuite : kikō jinji men kara 汪精衛政権行政院からみた政権の実態について–機構・人事面から (Étude de la réalité du gouvernement à travers le cas de l’organisation et du personnel du Yuan exécutif du régime de Wang Jingwei) », Senshū shigaku 専修史学, n°38, mars 2005, p. 106-136.

________, Nitchū sensōki ni okeru Ō Seiei seiken no seisaku tenkai to jittai : suiri seisaku no tenkai o chūshin ni 日中戦争期における汪精衛政権の政策展開と実態 : 水利政策の展開を中心に (Policy Deployment and Actual Conditions of the Wang Jing-Wei Regime in the Sino-Japanese War Centering on Flood Control and Irrigation Policy), Senshū daigaku shuppankyoku, 2014.

PARK Sang-soo 朴尚洙, « Nitchū sensō ki no Pekin ni okeru “kyōryōku” seiken no keisei to sono kyōryōku no riron 日中戦争期の北京における「協力」政権の形成とその協力の論理 (Formation du régime de “collaboration” de Beijing et son discours sur la collaboration pendant la guerre sino-japonaise) », article non publié aimablement fourni par l’auteur.

SEKI Tomohide 關智英, « En Shu to Kōa kenkoku undō : Ō Seiei seiken seiritsu zengo no tainichi wahei jin.ei no ugoki 袁殊と興亜建国運動 : 汪精衛政権成立前後の対日和平陣営の動き (Yuan Shu and the Movement for Asiatic Regeneration and National Reconstruction: The Activities of Pro-Peace Advocates Before and After the Formation of the Wang Jingwei regime) », Tōyō gakuhō 東洋学報, vol. 94, n°1, Juin 2012, p. 89-119.

SHIBATA Shin.ichi 柴田紳一, « “Taishi shin seisaku” ne kettei : Wakasugi sanbō (Mikasa no miya) no Chūgoku haken「対支新政策」の決定 : 若杉参謀 (三笠宮) の中国派遣 (L’adoption de la Nouvelle politique chinoise et l’envoi en Chine du prince de Mikasa (alias officier Wakasugi) en Chine) », Meiji seitoku kinen gakkai kiyō 明治聖徳記念學會紀要, n°3 (fukkan 復刊), oct. 1990, p. 32-59.

SHIBATA Tetsuo 柴田哲雄, Kyōryoku, teikō, chinmoku : Ō Seiei Nankin seifu no ideorogī ni taisuru hikakushiteki apurōchi 協力・抵抗・沈黙 : 汪精衛南京政府のイデオロギーに対する比較史的アプローチ (Collaboration, résistance, passivité : approche comparatiste de l’idéologie du gouvernement de Wang Jingwei à Nanjing), Seibundō, 2009.

TAKEYAMA Morio 竹山護夫, Senji naikaku to gunbu 戦時内閣と軍部 (Le gouvernement et l’armée pendant la guerre), Meicho Kankōkai, 2007.

TOBE Ryōichi 戸部良一, Nihon rikugun to Chūgoku : “Shinatsū” ni miru yume to satetsu 日本陸軍と中国 : 「支那通」にみる夢と蹉跌 (L’armée de terre japonaise et la Chine : rêve et échec des “spécialistes de la Chine”), Kōdansha, 1999.

________, « Ō Chōmei no Hanoi dasshutsu o megutte : kankeisha no kaisō to gaimushō kiroku 汪兆銘のハノイ脱出をめぐって―関係者の回想と外務省記録―(L’évasion de Wang Jingwei pour Hanoï dans les Mémoires des participants et dans les archives du ministère des Affaires étrangères), Gaikō shiryōkanhō 外交史料館報, n°19, 2005, p. 117-132.

________, « Nihonjin wa Nitchū sensō o donoyōni mite.ita no ka 日本人は日中戦争をどのように見ていたのか (Comment les Japonais voyaient-il la guerre sino-japonaise ?) », Gaikō shiryōkanbō 外交史料館報, n° 29, mars 2016, p. 1-39.

TSUCHIYA Mitsuyoshi 土屋光芳, Ō Seiei to minshuka no kuwadate 汪精衞と民主化の企て (Wang Jingwei et le projet de démocratisation), Ningen no kagakusha, 2000.

________, « Tō Ryōrei wa naze Ō Seiei seiken gawa ni tsuita no ka 湯良禮はなぜ汪精衛政権側に付いたのか (Pourquoi Tang Liangli s’est-il rangé du côté du régime de Wang Jingwei ?) », Seikei ronsō 政経論叢, vol. 80, n°3-4, 2012, p. 87-125.

________, « Chūkaminkoku ishinseifu wa naze heion ni Ō Seiei seiken ni kyūshū sareta ka ? Chin Gun to Go Chōu o chūshin ni 中華民国維新政府はなぜ平穏に汪精衛政権に吸収されたか? 陳羣と伍澄宇を中心lこ (Pourquoi le Gouvernement réformé s’est-il laissé absorber calmement par le régime de Wang Jingwei ? Les cas de Chen Qun et Li Chengyu) », Seikei ronsō 政経論叢, vol. 83, n°3-4, 2015, p. 215-264.

URABE Kenshi 占部賢志, « Tōkyō teikoku daigaku ni okeru gakusei shisō mondai to gakunai kanri ni kan suru kenkyū : gakusei dantai “Seishin kagaku kenkyūkai” o chūshin ni  東京帝国大学における学生思想問題と学内管理に関する研究一学生団体「精神科学研究会」を中心に一 (Étude de la pensée étudiante et de l’administration interne de l’Université impériale de Tokyo : le Groupe d’étude en sciences de l’esprit) », Kyūshū daigaku daigakuin kyōikugaku kōsu insei ronbunshū 九州大学大学院教育学コース院生論文集, 2004, vol. 4, p. 67-93.

USUKI Eiichi 臼杵英一, « Ō Chōmei “Nankin kokumin seifu” no hō teki chii to nitchū sensō : Eikoku ni yori fu shōnin to kokusaihō, Eikoku gaimushō bunsho no kentō 汪兆銘「南京国民政府」の法的地位と日中戦争:英国による不承認と国際法〜英国外務省の検討 (La situation juridique du “Gouvernement nationaliste de Nanjing” de Wang Jingwei et la guerre sino-japonaise : la non reconnaissance par la Grande-Bretagne et le droit international ; étude du Foreign Office) », Gunji shigaku 軍事史学, vol. 43, n°3-4, mars 2008, p. 197-222.

YAMAMOTO Taketoshi 山本武利, Asahi shinbun no Chūgoku shinryaku 朝日新聞の中国侵略 (L’invasion de la Chine du journal Asahi), Bungeishunjū, 2011.

YAMAMURO Shin.ichi, « Shokumin teikoku Nihon no kōsei to Manshukoku : Tōchi  yōshiki no sen’i to tōchi jinsai no shūryū 植民帝国・日本の構成と満洲国: 統治様式の遷移と統治人材の周流 (Empire colonial, organisation du Japon et Manzhouguo : évolution des modes de gouvernance et circulation du personnel dirigeant) », in DUUS, Peter ; KOBAYASHI Hideo 小林英夫 (dir.), Teikoku to iu gensō : Daitōa kyōeiken no shisō to genjitsu 帝国という幻想 「大東亜共栄圏」の思想と現実 (The Illusion of Empire : Ideology and Practice in the Greater East Asia), Aoki Shoten, 1998, p. 155-202.

Zaika nihon bōseki dōgyōkai在華日本紡績同業会 (éd.), Funatsu Tatsuichirō 船津辰一郎, Tōhō kenkyūkai, 1958.

ZENG Zhinong 曽支農, « Ō seiken ni yoru “rinkanku” shakai chitsujo no saiken katei ni kan suru kenkyū : Ōgiseifu gyōseiin kaigiroku no bunseki o chūshin to shite 汪政権による「淪陥区」社会秩序の再建過程に関する研究 : 『汪偽政府行政院会議録』の分析を中心として (Étude du processus de reconstruction de l’ordre social en zone occupée sous le régime de Wang Jingwei à partir des Comptes rendus du Conseil du yuan exécutif du gouvernement fantoche de Wang Jingwei) », Thèse de doctorat : Université de Tokyo, 2001.

________, « Ō Chōmei Nankin seifu no chihō seiken ni kan suru ichi kōsatsu : Kachū chiiki gyōsei shisutemu no saiken katei wo megutte 汪兆銘南京政府の地方政権に関する一考察: 華中地域行政システムの再建過程をめぐって(Une étude de l’administration locale du gouvernement de Wang Jingwei : le processus de recons-truction du système administratif en Chine centrale) », Chikaki ni arite 近きに在りて, n°40, déc. 2001, p. 26-45.

kaki ni arite 近きに在りて, n°40, déc. 2001, p. 26-45.

gaimushō bunsho no kentō 汪兆銘「南京国民政府」の法的地位と日中戦争:英国による不承認と国際法〜英国外務省の検討 (La situation juridique du “Gouvernement nationaliste de Nanjing” de Wang Jingwei et la guerre sino-japonaise : la non reconnaissance par la Grande-Bretagne et le droit international ; étude du Foreign Office) », Gunji shigaku 軍事史学, vol. 43, n°3-4, mars 2008, p. 197-222.

YAMAMOTO Taketoshi 山本武利, Asahi shinbun no Chūgoku shinryaku 朝日新聞の中国侵略 (L’invasion de la Chine du journal Asahi), Bungeishunjū, 2011.

YAMAMURO Shin.ichi, « Shokumin teikoku Nihon no kōsei to Manshukoku : Tōchi  yōshiki no sen’i to tōchi jinsai no shūryū 植民帝国・日本の構成と満洲国: 統治様式の遷移と統治人材の周流 (Empire colonial, organisation du Japon et Manzhouguo : évolution des modes de gouvernance et circulation du personnel dirigeant) », in DUUS, Peter ; KOBAYASHI Hideo 小林英夫 (dir.), Teikoku to iu gensō : Daitōa kyōeiken no shisō to genjitsu 帝国という幻想 「大東亜共栄圏」の思想と現実 (The Illusion of Empire : Ideology and Practice in the Greater East Asia), Aoki Shoten, 1998, p. 155-202.

Zaika nihon bōseki dōgyōkai在華日本紡績同業会 (éd.), Funatsu Tatsuichirō 船津辰一郎, Tōhō kenkyūkai, 1958.

ZENG Zhinong 曽支農, « Ō seiken ni yoru “rinkanku” shakai chitsujo no saiken katei ni kan suru kenkyū : Ōgiseifu gyōseiin kaigiroku no bunseki o chūshin to shite 汪政権による「淪陥区」社会秩序の再建過程に関する研究 : 『汪偽政府行政院会議録』の分析を中心として (Étude du processus de reconstruction de l’ordre social en zone occupée sous le régime de Wang Jingwei à partir des Comptes rendus du Conseil du yuan exécutif du gouvernement fantoche de Wang Jingwei) », Thèse de doctorat : Université de Tokyo, 2001.

________, « Ō Chōmei Nankin seifu no chihō seiken ni kan suru ichi kōsatsu : Kachū chiiki gyōsei shisutemu no saiken katei wo megutte 汪兆銘南京政府の地方政権に関する一考察: 華中地域行政システムの再建過程をめぐって(Une étude de l’administration locale du gouvernement de Wang Jingwei : le processus de recons-truction du système administratif en Chine centrale) », Chikaki ni arite 近きに在りて, n°40, déc. 2001, p. 26-45.

Biographical Dictionary of Occupied China

A database from ENPChina Project